Nevodný koncentrát účinných látok s herbicídnym účinkom

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nevodný koncentrát účinných |átok s herbicídnym účinkomPredložený vynález sa týka koncentrátov účinných |átok s herbicídnym účinkom, ktoré obsahujúa) najmenej jednu 4-benzoyI-substituovanú pyrazolovú zlúčeninu vzorca IR 4 a R 5 znamenajú vodík, alebo niektorú z ich solí použiteľných na poľnohospodárske účely aVynález sa tiež týka použitia takýchto koncentrátov účinných látok na ničenienežiaduceho rastlinného porastu, predovšetkým na ničenie travinových burín.Kefektívnej a rentabilnej realizácii technizovaného poľnohospodárstva na zaistenie konštantnej kvality produkcie sú potrebné čisté kultúry poľnohospodársky zaujímavých úžitkových plodín. Selektivnu citlivosť rôznych rastlinných skupín voči určitým inhibítorom látkovej výmeny alebo iným bunkovým jedom je možné využiť na cielené ničenie nežiaduceho rastu cudzích rastlín (porastu škodlivých rastlín) na poľnohospodárskych úžitkových plochách. Tu je principiálnežiaduce zvyšovať absolútnu účinnost ako aj špeciticitu použitých účinných látokZvýšenie špeciticity ako aj určitých hraníc absolútnej účinnosti je možné dosiahnuť použitím kombinácií viacerých špecifických účinných látok, ktoré pôsobia v rozdielnych bodoch látkovej výmeny cieľovej rastliny. O synergizme (príležitostne aj o nadsúčtových efektoch) sa hovori, ak je účinok kombinácie výrazne vyšší ako súčetHerbicídny účinok 4-benzoyl-substituovaných pyrazolových zlúčenín vzorca I je známy z W 0 96/26206 a W 0 98/31681.Herbicíd ny účinok 2-chlór-N-(2,4-dimetyl-3-tienyI)-N-(2-metoxy-1-metyletyl)acetamidu, ktorý je tiež označovaný ako dimetenamid, je známy z GB 2,114,566. Pri dimetenamide ide na základe prítomnosti dvoch chirálnych prvkov (chirálna os pozdĺž väzby medzi 3-polohou tiofénového kruhu a N-atómu amidovej skupiny ako aj asymetrické centrum na 1. uhlíku 2-metoxy-1-metyletylovej skupiny) o zmes štyroch stereoizomérov. Stereoizoméry dimetenamidu, ktoré vzhľadom na asymetrický atóm uhlíka 2-metoxy-1-metyletylovej skupiny vykazujú S-konñguráciu, sa označujú aj ako S-izomér prípadne ako dimetenamid-P.Z WO 99/65314 je známe, že spoločná aplikácia 4-benzoyl-substituovaných pyrazolových zlúčenín vzorca I s dimetenamidom v porovnaní s aplikáciou jednotlivých zlúčenín vedie zzvýšenému herbicídnemu účinku. Formulácie, ktoréobsahujú obidve účinné látky, tam nie sú opísané.V neposlednom rade z praktických dôvodov sú požadované formulácie, ktoré obsahujú tak 4-benzoyI-substituovanú pyrazolovú zlúčeninu vzorca I ako aj dimetenamid vpokial možno koncentrovanej forme. Tu je potrebné vyriešiť rad problémov, predovšetkým ak formulácia obsahuje účinné látky vkoncentrovanej forme. Pretože takéto koncentráty účinných látok je pred ich aplikáciou spravidla potrebné zriediť vodou, musí byt zaručené, že koncentráty je možné vodou zriediť bez problémov a v získaných vodných zriedeniach budú účinné látky v pokiaľ možno v rovnomerne rozptýlenej forme. Často ale práve koncentrované formulácie účinných látok (koncentráty účinných látok) majú pri dlhšom skladovaní sklon koddeľovaniu fáz a/alebo kodlučovaniu tuhých látok. Vdôsledku tohto potom pri zriedení vodou dochádza k nerovnomernému rozdeleniu účinných látok vo vodnom zriedení a/aleboknepresnostiam pri dávkovaní účinných látok, vdôsledku čoho sa často stráca požadovaný nadaditívny efekt.Úlohou predloženého vynálezu je pripraviť formuláciu pre zmes 4-benzoyIsubstituovaných pyrazolových zlúčenín vzorca l, ako sú definované v úvode,sdimetenamidom, ktorá obsahuje obidve účinné látky v pokiaľ možnoPodľa prvej podstaty predloženého vynálezu sú táto a ďalšie úlohy vyriešené nevodným koncentrátom účinných látok, ktorý obsahujea) od 10 do 100 g/I, predovšetkým od 20 do 50 g/I, najmenej jednu 4-benzoyl-substituovanú pyrazolovú zlúčeninu vzorca l, ako bola definovaná vyššie, alebo niektorej z ich solí použiteľnýchc) od 10 do 200 g/l, predovšetkým od 20 do 100 g/I, najmenej jednu povrchovo aktívnu látku S, ktorá je zvolená spomedzi zmesí minimálne jednej aniónovej povrchovo aktívnej látky prípadne zlúčeniny a minimálne jednej neiónovej povrchovo aktívnej látky prípadne zlúčeniny, pričom aniónová povrchovo aktívna látka je zvolená spomedzi zlúčenín, ktoré vykazujú minimálne jednu SO 3-skupinu alebo jednu PO 4-skupinu a minimálne jeden alifatický uhľovodíkový zvyšok s 8 až 22 atómami uhlíka alebo aralifatický uhľovodíkový zvyšok s 10 až 24 atómami uhlíka, a neiónová povrchovo aktívna látka ako hlavnú zložku obsahuje minimálne jednu poIy-Cg-Cg-alkylénglykoléterovú zlúčeninu, pričom zložky a), b) a c) sú rozpustené v zmesi organických rozpúštadieI,ktorá pozostáva v miere minimálne 95 hmotn., predovšetkým minimálne99 hmotn., vztiahnuté na zmes rozpúšťadlel, zd 1) minimálne jedného aproticky polámeho organického rozpúšťadla, ktorévykazuje miešateľnost s vodou pri 25 C a 1 bar minimálne 50 g/I, aktoré je zvolené spomedzi dimetylsulfoxidu, sulfolánu, amidov,N-C 1-C 4-aIkyl-amidov a N,N-di-(C 1-C 4-aIkyI)amidov alifatických monokarboxylových kyselín s 1 až 12 atómami uhlíka,N-C 1-C 4-alkyIlaktámov a ich zmesíd 2) minimálne jedného organického rozpúšťadla, ktoré pri 25 °C a 1 bar vykazuje rozpustnosť vo vode nižšiu ako 5 g/I, predovšetkým nižšiu ako 1 g/I.Takéto nevodné koncentráty účinných látok sú mimoriadne stabilné počas skladovania aje ich možné bez problémov zriediť vodou na požadovanú aplikačnú koncentráciu. Vodné prípravky účinných látok vyrobené za použitia nevodných koncentrátov účinných látok okrem toho vykazujú nízky sklon k peneniu (stanovené podľa Ross-Miles). Získané vodné prípravky účinných látok sú okrem toho mimoriadne stabilné vzhladom na odmiešavanie (stanovené podľa CIPAC MT). Okrem toho sa pri aplikácii nevodných koncentrátov účinných látok podľa vynálezu prekvapujúco pozoruje zvýšený herbicídny účinok vporovnaní so spoločnou aplikáciou oddelených formulácií účinných látok, t.j. účinnej látky vzorca IPodľa druhej podstaty predloženého vynálezu sú vyššie definované úlohyvyriešené aj vodným koncentrátom účinných látok, ktorý obsahujea) od 10 do 100 g/l, predovšetkým od 20 do 50 g/I, najmenej jednu 4-benzoyl-substituovanú pyrazolovú zlúčeninu vzorca I, ako bola definovaná vyššie, b) od 200 do 700 g/l, predovšetkým od 400 do 600 g/l, 2-chlór-N-(2,4 dimetyl-3-tienyI)-N-(2-metoxy-1-mety|ety|)acetamidu, ac) od 10 do 200 g/I, predovšetkým od 20 do 100 g/I, najmenej jednu povrchovo aktívnu látku S, ktorá je zvolená spomedzi zmesí minimálne jednej neiónovej, povrchovo aktívnej látky s aniónovými povrchovoaktívnymi látkami, pričom zložky a) a b) sú prítomné vdisperznej forme vo vodnom zrieďovacomTiež sú vodné receptúry účinných látok stabilné pri skladovaní počas dlhého

MPK / Značky

MPK: A01N 43/56, A01N 43/80

Značky: látok, herbicídnym, nevodný, účinkom, koncentrát, účinných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e20517-nevodny-koncentrat-ucinnych-latok-s-herbicidnym-ucinkom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nevodný koncentrát účinných látok s herbicídnym účinkom</a>

Podobne patenty