Zariadenie na zaisťovanie pohybu členov na pokladanie drôtu, využívané na navíjanie cievok súčasťou jadier u dynamoelektrických strojov

Číslo patentu: E 19803

Dátum: 22.11.2011

Autor: Ponzio Massimo

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na zaisťovanie pohybu členov na pokladanie drôtu, využívané na navíjanie cievok súčasťou jadier u dynamoelektrických strojov Oblasť techniky0001 Vynález sa týka riešenia na navíjanie cievok súčasťou jadra u dynamoelektrických strojov, a najmä zariadenia na navíjanie jadier statora, ako sú jadrá,využívané u bezkefových motorov.0002 Napriek tomu, že je vynález opísaný najmäs ohľadom na jadrá statora, tak sú princípy tohto vynálezurovnako uplatniteľné aj u iných jadier, ktorémajú byť navíjané pomocou vodivého drôtu. Doterajší stav techniky 0003 U bezkefových motorov je známe využívať jadrá, ktoré majú drôtové cievky, navíjanê prostredníctvom pohybujednej alebo viac ihiel na pokladanie napnutého drôtu.Na vytváranie cievky, majúcej množinu závitov, vychádza drôt z pohybujúcich sa ihiel, a je vhodne umiesťovaný na jadro. Ihly sa pohybujú vo vopred stanovenom počte cyklov na vytváranie určitého počtu úplných závitovy čím sú vytvárané hotové navinuté cievky.Cyklus, uskutočňovaný ihlou predstavuje obvykle kombináciu vratných priamočiarych pohybov, vratných otáčavých pohybov a prírastkových radiálnych pohybov, ako je opísané napríklad v spise EP 1 191 672.0004 Závit cievky schématicky predstavuje uzavretý pravouhlý priebeh drôtu, majúci dve priamočiare strany,spojené dvoma kratšími stranami. Všeobecne séria závitov,vytvárajúcich cievku, pozostáva z množiny pravouhlých priebehov, nanesených pravidelným spôsobom, pričom strany sú0005 Prostredníctvom nanášania cievok pravidelným spôsobom je priestor, ktorý zaujíma cievka v jadre,optimalizovaný, takže je zabránené interferenčnému kontaktu0006 Obvykle sú vytvárané dve dlhé strany pravouhlêho rozsahu cievky pomocou axiálneho premiesťovania,uskutočňovaného prostredníctvom ihiel na pokladanie drôtu. Otáčavê pohyby, uskutočňované ihlami, zaisťujú pokladanie drôtu na vytváranie dvoch bočných rozsahov, ktoré obvykle predstavujú krátke strany cievok. Postupnê radiálne premiesťovanie ďalej nanáša závity v odlišných rovinách cievky, t.j. v rôznych hĺbkach štrbín jadra, čo je jav, ktorýje obvykle nazývaný ako stratifikácia závitov.0007 Ihly sa pohybujú pomocou kinematického riešenia v dôsledku poháňania otáčavým pohybom vstupného motora na zaisťovanie príslušných pohybov, ako je opísanê v zhorauvedenom spise EP 1 191 672.0008 V spise EP 318 063 je opísané oveľa obmedzenejšie riešenie. V tomto prípade sa ihly nepohybujúv radiálnom smere na dosiahnutie stratifikácie.0009 odlišné kinematické riešenia, známe z doterajšieho stavu techniky, výrazne ovplyvňujú ako presnosť, s ktorou sú ihly umiestené na vytváranie cievok, taktiež rýchlosť, ktorou sa ihly pohybujú na pokladanie drôtu.0010 Inými slovami je možné povedať, že kinematické riešenia sú dôležité nie len z hľadiska presnosti, ktorou sú závity umiesťované na cievku, avšak tiež z hľadiska času,nevyhnutného na umiestenie všetkých závitov na vytvorenie hotových cievok. To je najmä ovplyvñované prostredníctvom mechanického premiesťovania, tolerancií, zotrvačných síl súčastí rôznych kinematických riešení, ako aj tiež v dôsledkurozloženia týchto zotrvačných síl V priestore.0011 Požiadavky na navíjanie cievok u bezkefových jadier sú najmä zamerané na umiesťovanie závitov s maximálnou presnosťou v dostupnom priestore jadra u elektrického stroja. Súčasne je vyžadovaná vyššia rýchlosť pohybu ihiel pre zvýšenie produktivity. Výsledkom je výroba navinutých jadier pri vysokej rýchlosti, pričom cievky sú kompaktné a majú0012 Ďalšia úloha spočíva v tom, že pohyb ihiel musí byť ľahko a presne nastaviteľný na pozostavenie navíjacích parametrov v širokej škále usporiadania jadier. Najmä premiesťovacie pohyby, otáčavé pohyby a príslušné radiálne premiesťovanie ihiel musia pokrývať dráhy, vyhovovať uhlom a hĺbkam štrbín, čo umožňuje presné umiesťovanie závitov0013 Z rovnakého dôvodu musia byť tieto pohyby ihiel uskutočňované v rôznych etapách časového cykla, čo jenevyhnutné pre navíjanie cievok.0014 Na základe zhora uvedeného opisu. je predmetom tohto vynálezu vyvinúť zdokonalené zariadenie na navijanie0015 Tiež je konkrětnou úlohou tohto vynálezu vyvinúť zdokonalené zariadenie, u ktorého budú ihly vykonávať priamočiare pohyby otáčavé pohyby a radiálne pohyby s oveľapresnejším ustavením polôh ihiel počas etáp navíjania.0016 Úlohou tohto vynálezu je tiež vyvinúť zdokonalené zariadenie na uskutočňovanie premiesťovacích pohybov, otáčavých pohybov a radiálnych pohybov ihiel pri vyšších rýchlostiach na zvýšenie produktivity pri navíjaní0017 Tiež je ďalej úlohou tohto vynálezu vyvinúť zariadenie, ktorého výsledkom bude ľahké nastavenie pri navíjaní rôznych usporiadaní jadier, a to pri zachovaní zhora uvedených výhod z hľadiska polohovej presnosti a vysokej rýchlosti pohybu ihiel.0018 Ďalšou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť zariadenie, ktoré bude oveľa jednoduchšie z hľadiska výroby v dôsledku nízkeho počtu súčastí, ako aj v dôsledku toho, žetieto súčasti budú mať jednoduché usporiadanie a budú ľahko

MPK / Značky

MPK: H02K 15/095, H02K 15/04

Značky: zariadenie, pohybu, členov, navíjanie, drôtu, pokladanie, dynamoelektrických, zaisťovanie, súčasťou, strojov, jadier, cievok, využívané

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e19803-zariadenie-na-zaistovanie-pohybu-clenov-na-pokladanie-drotu-vyuzivane-na-navijanie-cievok-sucastou-jadier-u-dynamoelektrickych-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na zaisťovanie pohybu členov na pokladanie drôtu, využívané na navíjanie cievok súčasťou jadier u dynamoelektrických strojov</a>

Podobne patenty