Sendvičová doska, najmä pre nábytok, a spôsob výroby

Číslo patentu: E 19212

Dátum: 24.05.2012

Autori: Scheller Michael, Riepertinger Manfred

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka sendvíčovej, ktorý sa zlísuje pri zvýšenomzaglomerovaného dreva získa týmto zlísovaním hornúZo stavu techniky sú pre stavbu nábytku známe rôzneVýraz jednovrstvový znamená, že táto doska zostáva z jednej aleboviacero vrstiev rozprestretých az aglomerovaného dreva ešte zlepí s jedným ďalším dielom, totiž soseparátnou krycou vrstvou, čo sa obvykle uskutočňuje V jednomďalšom lise. Ako jednovrstvové, tak i viacvrstvové dosky sa napoužitie v konštrukcií nábytku opatria nejakou vrstvou, napríkladlaminátom, vrstveným materiálom, dyhou alebo sa nalakujú a/alebo priamo potlačia nejakým dekórom.Jednovrstvová doska z aglomerovaného dreva na jednej stranealebo víacvrstvová sendvičová doska na druhej strane môžu bytpoužité v nábytku, napríklad v skrini alebo regálu, ako bočný diel, na ktorom sa neskôr upevní dno alebo dvere. Upevnenie dna alebo dverísa uskutočňuje napríklad za použitia hmoždiníek a/alebo skrutiek,ktoré sa ukotvia v materiáli dosky.tomto prípade sa ďalšie diely nábytkuskrutiek. V prípade kuchynskej pracovnej dosky je tiež známe spojit drez pomocou skrutiek a/alebosvoríek s okrajom vybrania upraveného v doske.Doskové drevené materiály používané pri stavbe nábytku súobvykle uskutočnené ako trieskové alebo vláknité dosky. Môžu sa tiež používat takzvané ľahké konštrukčné dosky, ktoré obsahujúz vypeneného materiálu, ktoré sú na obidvochstranách dosiek z aglomerovaného dreva vypenené ako krycie vrstvy.Požiadavky na uvedené typy dosiek (na tríeskovú dosku, vláknitú dosku, ľahkú konštrukčnú dosku) zahrnujú okrem rozmerovejresnosti ú lne odstatne i dobrú možnost o atrenia neakou vrstvou P P J , b.)ako aj rôzne mechanické vlastnosti. Ďalej je žiaduca znížená hmotnosť pre jednoduchšiu manipulovateľnost s doskou a sneskorším nábytkom, pričom znížená hmotnost súčasne sporí iVyššie uvedené požiadavky, najmä dobrá možnosť opatrenia nejakou vrstvou a dobré mechanické vlastnosti na jednej strane a nižšia hmotnost na druhej strane, sú v rozpore s drevenými materiálmi používanými v súčasnej dobe. Nízka hmotnosť znamená u trieskových a vláknitých dosiek i znížené mechanické vlastností, ako aj horšiu možnost opatrenia nejakou vrstvou. U trieskových dosiek sú preto V súčasnej dobe obvyklé objemové hmotnosti, v nasledujúcom tiež krátko označované ako hustoty, aspoň 600 kg/m 3, u vláknitých dosiek aspoň 800 kg/m 3. To je neuspokojivé najmä preto, pretože tieto relatívne vysoké hodnoty pre hustotu nie sú potreba na celej ploche neskoršej nábytkovej dosky, ale spravidla len v oblasti hrán,pripadne na miestach, kde majú byt namontované kovania, ako závesy, hmoždínky, skrutky alebo vejárové nosiče. Čo sa týka možnosti opatrenia nejakou vrstvou, môžu byt príebehy hustoty v hrúbke dosky nastavené tak, že v oblastiach blízkych k povrchuexistuje dostatočne vysoká hustota, aby bola zaručená možnostopatrenia nej akou vrstvou.Oproti trieskovým a vláknítým doskám predstavujú ľahké konštrukčné dosky iný prístup k riešeniu. Prostredníctvom ľahkej konštrukčnej dosky je daný k dispozícii doskový diel, ktorý je na jednej strane ľahký, ale na druhej strane je tiež dobre možné ho vybavit nejakou vrstvou a je dostatočne stabilný. U známych ľahkých konštrukčných dosiek používaných v súčasnej dobe je však neuspokojivé to, že pre montáž kovania nie je možne väčšinou použit známe systémy, pretože tieto systémy nenachádzajú V ľahkej strednejvrstve, práve vtedy, ked sa pritom jedná o voštinovú konštrukciualebo o penový materiál, žiadnu dostatočnú oporu. Preto musí byť u ľahkých konštrukčných dosiek, ktoré sa používajú pri stavbe nábytku,často používané rôzne vložky, takzvané ínzerty, alebo priečne konštrukcie. Ďalej majú ľahké konštrukčné dosky až od hrúbky 20 mm rozhodujúcu výhodu oproti tenčím uskutočnením, pretože až potom je na základe úspory zdrojov atraktívna cena oproti masívnym doskám. Až pri hrúbke aspoň 20 mm existuje tiež znateľný rozdiel v hmotnosti dosky medzi ľahkou konštrukčnou doskou a masívnou doskou. Pri stavbe nábytku sa však prevažne používajú doskové materiály s hrúbkou menšou než 20 mm, takže sa prevažne používajúpomerne ťažké masívne dosky.Jeden ďalší prístup k riešeniu podľa stavu techniky spočíva v tom, že sa používajú jednovrstvové dosky z aglomerovaného dreva ako masívne dosky, ktoré majú na svojej ploche, to znamená v smere rozloženia svoje hlavné roviny (v pozdĺžnom smere), meniacu sa hustotu. Jedna taká jednovrstvové masívna doska je známa napríklad zo spisu W 0 2005/046950 A 1. Časti, ktoré majú mať neskôr vyššiu hustotu prípadne vyššiu mechanickú pevnosť, sa vytvoria cieleným zvýšeným množstvom lepidlom opatrených drevených častíc pred lisovaním. Za tým účelom sa najprv rozprestrie dolná krycia vrstva z relatívne jemných triesok. Na túto dolnú kryciu vrstvu sa, ešte pred lisovaním, rozprestrie stredná vrstva z hrubších triesok, pričom tu sa použije čiastočne väčšie množstvo triesok, aby v týchto oblastiach vznikla neskôr vyššia hustota. Na strednú vrstvu sa následne rozprestrie krycia vrstva zjemnejších triesok. Trieskový koberec zostávajúci z týchto troch vrstiev sa až potom privedie do lisu, pričom po postupe lisovania vznikne jednovrstvové doskahustotou. Krycie vrstvy tejto masívnej dosky naproti tomu nemajú

MPK / Značky

MPK: B27N 3/04, B27N 3/06, B27N 3/02, B32B 21/02, B32B 13/10, B27N 3/14

Značky: nábytok, najmä, spôsob, výroby, sendvičová, doska

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e19212-sendvicova-doska-najma-pre-nabytok-a-sposob-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sendvičová doska, najmä pre nábytok, a spôsob výroby</a>

Podobne patenty