Spôsob prípravy medziproduktov pre azoxystrobín

Číslo patentu: E 16597

Dátum: 13.04.2006

Autori: Boyd Ewan Campbell, Whitton Alan John, Vaas Jack Hugh

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka spôsobu prípravy prekurzoru strobilurínového iiingicídu metylSpôsoby prípravy azoxystrobínu sú opísané vo W 0 92/08703. V jednom spôsobe sa azoxystrobín pripravil reakciou 2-kyanofenolu s metyl (E)-2-2-(6-chlórpyrimidín-4-yloxy)fenyl-3-metoxyakrylátom.Spôsob výroby asymetrických derivátov 4,6-bis(aryloxy)pyrimidínu s vysokým výťažkom je opísaný vo W 0 01/72719, kde 6-chlór-4-aryloxypyrírnidín reaguje s fenolom, prípadne V prítomnosti rozpúšťadla a/alebo bázy, za pridania 2 až 40 mol 1,4-diazabicyklo 2,2,2 oktánu (DABCO).EP 0 242 081 A 1 opisuje deriváty kyseliny akrylovej, ktoré sú vhodné V poľnohospodárstve a spôsoby ich prípravyPredložený opis je založený na zistení, že pokiaľ sa pripravuje azoxystrobín alebo nové acetálové prekurzory azoxystrobínu použitím DABCO ako katalyzátora, môže sa použiť významne nižšie množstvo tohto relatívne drahého katalyzátora, ako je potrebné podľa W 0 01/72719, bez toho, aby sa znížil výťažok. Okrem zníženia výrobnej ceny tento spôsob ponúka ekologickú výhodu v zmysle zníženia množstva katalyzátora obsiahnutého vovodnom odpade spôsobu. Podľa predloženého opisu sa teda uvádza spôsob prípravy zlúčeniny vzorca (I) NýIN Ä 0 O (ľ) CN V W kde W je metyl (E)-2-(3-metoxy)akrylátová skupina C(CO 2 CH 3)CHOCH 3 alebo metyl 2(3,3-dimetoxy)propanoátová skupina C(CO 2 CH 3)CH(OCH 3)2, alebo zmes týchto dvoch skupín, ktorý zahŕňa buď(a) reakciu zlúčeniny vzorca (II)kde W má význam uvedený vyššie, s 2-kyanofenolom, alebo jeho soľou (výhodne 2-kyano fenoxidom draselným) v prítomnosti 0,1 až 2 mol 1,4-diazabicyklo 2,2,2 oktánu, alebo(b) reakciu zlúčeniny vzorca (III)so zlúčeninou vzorca (IV)kde W má význam uvedený vyššie, v prítorrmostí 0,1 až 2 mol 1,4-díazabicyk 1 o 2,2,2 oktánu.V konkrétnom uskutočnení spôsob podľa predloženého opisu zahŕňa reakciu zlúčeninykde W má význam uvedený vyššie, s Z-kyanofenolom alebo jeho soľou (výhodne 2-kyano fenoxidom draselným) v prítomnosti 0,1 až 2 mol 1,4-diazabicyklo 2,2,2 oktánu.Zlúčenina vzorca (I), kde W je metyl 2-(3,3-dimetoxy)propanoátová skupina C(CO 2 CH 3)CH(OCH 3)2 to znamená zlúčenina metyl 2-(2-6-(2-kyanofenoxy)pyrimidín-4-yloxyfenyl)3,3-dimetoxypropanoát (ďalej označovaná ako azoxystrobín acetál), je nová zlúčenina.Opis najmä zahrnuje izolovaný acetál azoxystrobínu v podstate V čistej forme to znamená vPokiaľ sa spôsob podľa predloženého opisu uskutočňuje použitím zlúčeniny vzorca (II), kde W je metyl 2-(3,3-dimetoxy)propanoátová skupina, alebo použitím zlúčeniny vzorca (IV),kde W je metyl 2-(3,3-dimetoxy)propanoátová skupina, získaný produkt môže obsahovať podiel zlúčeniny vzorca (I), kde W je metyl (E)-2-(3-metoxy)akrylátová skupina. Toto môže nastať, pretože je možné, aby sa pri podmienkach spôsobu elimínoval z metyl 2-(3,3 dimetoxy)propanoátovej skupiny metanol. Z toho istého dôvodu, pokiaľ sa spôsob uskutočňuje použitím zlúčeniny vzorca (II) alebo zlúčeniny vzorca (IV), kde W je zmes metyl 2-(3,3-dimetoxy)propanoátovej skupiny a metyl (E)-2-(3-metoxy)akrylátovej skupiny(a vynález zahŕňa tento spôsob), získaným produktom je zlúčenina vzorca (I), kde W je zmes metyl 2-(3,3-dimetoxy)propanoátovej skupiny a metyl (E)-2-(3-metoxy)akrylátovej skupiny avšak produkt môže obsahovať vyšší podiel zlúčeniny vzorca (I), kde W je metyl (E)-2-(3 metoxy)akrylátová skupina, ako sa očakáva z podielu (E)-2-(3-metoxy)akrylátovej skupiny v zmiešanom východiskovom materiáli z dôvodu tejto potencíálnej eliminácie metanolu. Toto nemá žiadne reálne následky, pretože sa bude bežne požadovať prevedenie produktu vzorca(I), kde W je metyl 2-(3,3-dimetoxy)propanoátová skupina, na zlúčeninu vzorca (I), kde W je metyl (E)-2-(3-metoxy)akrylátová skupina pomocou eliminácie metanolu, čo budeSpôsob podľa predloženého opisu sa vhodne uskutočňuje vo vhodnom inertnom rozpúšťadle alebo riedidle. Tie zahŕňajú napríklad alifatické, alicyklické a aromatické uhľovodíky, ako je petroléter, hexán, heptán, cyklohexán, metylcyklohexán, benzén, toluén, xylén a dekalín halogenované uhľovodíky, ako je chlórbenzén, dichlórbenzén, dichlórmetán, chloroform,chlorid uhličitý, díchlóretán a trichlóretán heteroaromaticke rozpúšťadlá, ako je pyridín alebo substituovaný pyridin, napríklad Ló-dimetylpyridín étery, ako je dietyléter,diizopropyléter, metyl-terc-butyléter, metyl-terc-amyléter, dioxán, tetrahydrofurán,LZ-dimetoxyetán, LZ-dietoxyetán a anizol ketóny, ako je acetón, butanón, metylízobutylketón a cyklohexanón nitríly, ako je acetonítril, propionitril, n- a í-butyronitril a benzonitril amidy, ako je MN-dimetylformamid, MN-dímetylacetamid, N-metylformamid, N-mety 1 py rolidón a hexametylfosfortriamid terciáme amíny, najmä amíny vzorca RXR 2 R 3 N, kde R 1, Ra R 3 sú každá nezávisle C 140 (najmä Cl-S) alkyl, C 345 cykloalkyl, aryl (najmä fenyl) aleboaryl(C 14)-alkyl (najmä benzyl) alebo dve alebo tri zo skupín R 1, R 2 a R 3 sú spojené spolu satómom dusíka, na ktorom sú viazané, za vzniku jedného, dvoch alebo troch 5-, 6- alebo 7-členných alicyklických kruhov, prípadne kondenzovaných a prípadne obsahujúcich druhý kruhový atóm dusíka. Príkladmí vhodných terciámych amínov sú MN-diizopropyletylamín(Hünígova báza), MN-dimetylanilín, trietylamín, t-butyldimetylamín, MN-díizopropylmetylamín, N,N-diizopropylizobutylamín, N,N-diizopropyl-2-etylbutylamín, tri-jn-butylamín,N,N-dicyklo-hexylmetylamín, MN-dicyklohexyletylamín, N-terc-butylcyklohexylamín,N,N-dimetylcyklo-hexylarnín, 1,S-diazabicyklo 4,3,0-non-5-én, 1,8-diazabícyklo 5,4,0 undec-7-én alebo 2-dimetylan 1 inopyridín estery, ako je metylacetát, etylacetát a izopropylacetát sulfoxidy, ako je dimetylsulfoxid sulfóny, ako je sulfolan a zmesi týchto rozpúšťadiel a riedidiel a zmesi jedného alebo viacerých týchto rozpúšťadiel s vodou. Zvlášť vhodnými rozpúšťadlami sú ketóny ako je metylizobutylketón a cyklohexanón, estery ako je izopropylacetát, terciáme amíny ako je MN-diizopropyletylamín (Hünígova báza) a arnidy ako je MN-dímetylformamidl V konkrétnom aspekte podľa predloženého opisu sa ako rozpúšťadlo použije metylizobutylketón. V ďalšom aspekte podľa predloženého opisu sa ako rozpúšťadlo použije cyklohexanón, V ďalšom aspekte podľa predloženého opisu sa ako rozpúšťadlo použije izopropylacetát. V ďalšom aspekte podľa predloženého opisu sa ako rozpúšťadlo použije MN-dimetylformamid. V ďalšom aspekte podľa predloženého opisu sa ako rozpúšťadlo použije MN-diízopropyletylamín (Hünígova báza). Najvýhodnejšímrozpúšťadlorn podľa predloženého opisu je MN-dimetylformamid.V ďalšom uskutočnení podľa predloženého opisu sa spôsob uskutočňuje vo vodnom dvojfázovom systéme rozpúšťadíel. V tomto uskutočnení je výhodné, ak zlúčenina vzorca (II) reaguje s 2-kyanofenolorn, 2-kyanofenol je prítomný vo forme soli. Najvýhodnejšie je soľou 2-kyanofenoxid draselný. S výhodou sa voda odstráni počas reakcie. Vhodnými prídavnýmí rozpúšťadlami na použitie pri takýchto vodných postupoch sú rozpúšťadlá, ktoré sú aspoň čiastočne s vodou nemiešateľné, ako je cyklohexanón, metylizobutylketón a izopropylacetát. Najvýhodnejšie, pokiaľ sa použije takýto vodný systém, je soľou 2-kyanofenolu 2 kyanofenoxid draselný a rozpúšťadlom je cyklohexanón, metylizobutylketón alebo izopropylacetát. Je potrebné poznamenať, že pokiaľ sa pridá do spôsobu 2-kyanofenol ako vodný roztok 2-kyanofenoxidu draselného, je možné znížiť množstvo použitého akceptoraOkrem toho sa spôsob podľa predloženého opisu obvykle uskutočňuje v prítomnostiakceptora kyseliny. Vhodnými akceptorrni kyselín sú všetky bežné anorganické a organické

MPK / Značky

MPK: C07C 67/31, C07C 67/327, C07C 69/734

Značky: spôsob, medziproduktov, azoxystrobin, přípravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e16597-sposob-pripravy-medziproduktov-pre-azoxystrobin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy medziproduktov pre azoxystrobín</a>

Podobne patenty