Vylepšenie chladenia alebo vylepšenie týkajúce sa chladenia

Číslo patentu: E 16560

Dátum: 30.07.2010

Autor: Grigorian Vartan

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Uvádzaný vynález sa týka zlepšenia chladenia alebo týkajúci sa chladenia.0002 V gastronomických, maloobchodných a zábavných odvetviach sa používajú rôzne formy predajných zariadení s cieľom udržať produkty chladené. Pre studené nápoje tvoria tieto zariadenia dve typické skupiny - komerčné nápojové chladničky a automaty na studené nápoje. Obidva typy zariadení sú V podstate veľké chladničky s prednými otočnými alebo posuvnými sklenenými dverami, v prípade prvej skupiny (pre ručné vydávanie) alebo s dávkovacím mechanizmom v druhom prípade. Vopred chladia a skladujú nápoje pripravené pre nákup. V mnohých prípadoch sú nápoje udržiavané pri nízkej teplote po dlhý čas predtým, kým sa nakoniec kúpia. Výsledkom. je, že Významné množstvo energie sa používa prípadne zbytočne. spoločným problémom je neúčinné fungovanie obidvoch typov. Pri použití chladničky prvého typu trpia podstatnou stratou chladného vzduchu zakaždým, keď sú dvere dlhší čas otvorené. Automaty musia poskytnúť ľahký priechod do predajného zásobníka, kde užívateľ odoberá produkty,čo má za následok zlé tesnenie. Chladiace systémy všeobecne majú spĺňať požiadavku, aby boli vykonávané prostrednictvom na pozadí bežiacich cyklov na udržanie účinnosti, ale toto spotrebuje dodatočnú energiu, ktorá priamo nepodporuje chladenie obsahu. 0003 Je tiež známe, že mnoho predajcov nápojov skladuje nápoje v chladiacich skriniach s otvorenými prednými dverami pre ľahký pristúp a viditeľnosť produktu. Tieto skrine nevyhnutne trpia ešte väčším plytvaním energie.0004 Výsledkom je vysoká miera plytvania elektrickej energie používanej pri udržiavaní nápoja V dlhodobo studenom stave,pripravenom pre nákup bez ohľadu na to, kedy môže k nemu dôjsť. 0005 Plytvanie energiou nie je obmedzené na firemné strany,ktoré prevádzkujú predajné automaty. Mnoho malých obchodov nanápojov. Pre týchto prevádzkovateľov predstavujú náklady na elektrickú energiu vysoký podiel ich celkovej prevádzkovej réžie. Plytvanie energiou nie je jediný problém. Vzhľadom na to,že chladiace systémy generujú teplo, často spôsobi produktom plytvaná tepelná energia z chladiaceho systému, nežiaduce otepľovanie lokalizovanej oblasti okolo automatu. To vytvára rozpor, v ktorom musí užívateľ piť dostatočne vychladené nápoje v nevyhovujúcom teplom prostredí.0006 Chladiace zariadenie podľa preambuly patentového nároku 1 je známe z dokumentu US 5505054.0007 Rýchlosť chladenia je tiež sporný bod, najmä V zariadeniach, ktoré majú vysoký obrat nápojov, ako pri zvláštnych príležitostiach - na koncertoch, športových udalostiach a podobne. Často, na začiatku udalosti, sú nápoje dostatočne vychladené, pretože boli chladené niekoľko hodín. Keď však udalosť pokračuje, objem predaných nápojov prevýši kapacitu chladničiek na chladenie ďalších nápojov. Nápoje potom musia byť predávané len čiastočne chladené alebo nechladené vôbec.0008 Predložený vynález sa snaží riešiť tieto problémy tým, že poskytuje zariadenie, ktoré umožní chladenie nápojov na požiadanie. Zariadenie môže byť samostatné zariadenie alebo môže byť začlenené do predajného automatu.0009 Predkladaný vynález poskytuje chladiace zariadenie obsahujúce priestor na prijatie produktu, ktorý má byť chladený. Zariadenie obsahuje prostriedky na otáčanie produktu uloženého V dutine a zásobovacie prostriedky na poskytnutie chladiacej kvapaliny do dutiny. Rotačné prostriedky sú upravené na otáčanie produktu pri rýchlosti otáčania 90 otáčok za minútu alebo viac a sú dalej upravené pre otáčanie produktu aspoň pre čas jedného cyklu otáčanie počas vopred určenej rotačnej perióde a zastavenie otáčania počas vopred určenej perióde pauzynasleduje ďalšia vopred určená perióda rotácie.0010 Výhodne sú rotačné prostriedky upravené pre otáčanie produktu aspoň okolo 180 otáčok za minútu, výhodnejšie aspoň okolo 360 otáčok za minútu.0011 Výhodne sú zásobovacie prostriedky chladiacej kvapaliny upravené pre zabezpečenie toku chladiacej kvapaliny do dutiny. 0012 Výhodne sa Chladiaca kvapalina dodáva do dutiny pri teplote -10 °C alebo nižšej, výhodnejšie -14 °C alebo nižšej, ešte výhodnejšie -16 °C alebo nižšej.0013 Výhodne sú rotačné prostriedky upravené na otáčanie produktu okolo osi produktu a ďalej obsahujú prídržné prostriedky pre zabránenie alebo podstatné obmedzenie axiálneho pohybu produktu počas rotácie.0014 Výhodne rotačné prostriedky vykonávajú aspoň dva cykly,výhodne tri až šesť cyklov, výhodnejšie tri alebo štyri cykly. 0015 Výhodne je vopred určená rotačná perióda 5 až 60 sekúnd,výhodne 5 až 30 sekúnd, výhodnejšie 5 až 15 sekúnd,najvýhodnejšie okolo 10 sekúnd.0016 Výhodne je vopred nastavená perióda pauzy 10 až 60 sekúnd, výhodne 10 až 30 sekúnd.0017 V niektorých vyhotoveniach zariadenie obsahuje viac dutín, ako je definované vyššie.0018 V typických vyhotoveniach je zariadenie začlenené do predajného automatu a predajný automat dalej obsahuje vkladacie a odstraňovacie prostriedky na vkladanie produktu, ktorý má byť chladený, do dutiny, a odstránenie ochladeného produktu z nej. 0019 Výhodne predajný automat ďalej obsahuje skladovacie zariadenie pre uloženie výrobku alebo série výrobkov a vyberacie prostriedky pre vyberanie produktu. z skladovacích prostriedkov pre vloženie do dutiny.0020 Vyššie uvedené a dalšie aspekty uvádzaného vynálezu budú teraz opísané podrobnejšie, len ako príklad.0021 Obrázky l až 4 graficky zobrazujú výsledky chladiacichskúšok s prvým vyhotovením zariadeni podľa uvádzaného vynálezu.0022 Pri zaoberaní sa uvádzaným vynálezom, pomôže stručný prehľad súčasných metód pre selektívne chladenie nápojov na základnom princípe plechovka vedľa plechovky. Typická 330 ml hliníková plechovka obsahujúca nápoj môže byť chladená V chladiacej súprave pri typickej pracovnej teplote okolo 4 až 5 °C v prostredí s teplotou 25 °C na príjemnú teplotu pitia 6 °C do približne 4 hodín alebo podobne. V mrazničke sa perióda zníži na približne 50 min.0023 Dostupné sú chladničky Peltier a sú založené na fyzikálnom Peltierovom jave, ktorý nastane, keď prúd prechádza dvomi rôznymi kovmi, spojených V usporiadaní čelnou rovinou k sebe. Jeden z kovov sa zahreje a druhý sa bude ochladzovať. Studená strana v kontakte s chladiacou komorou plechovky zníži teplotu plechovky. Peltierove chladničky sú už veľmi populárne pri vysokoúrovñových počítačových chladiacich systémoch a vedeckých CCD zobrazovacích systémoch. Boli použité na prenosné chladiace boxy a chladničky Vstavané vo vozidlách, kde by kompresor mohol byť hlučný alebo objemný. Čas chladiaceho cyklu pre štandardnú plechovku je viac ako 30 až 45 minút. Okrem toho,pretože Peltierov článok je zvyčajne umiestnený v blízkosti s konkávnym dnom plechovky, plechovka sa ochladí veľmi nerovnomerne. V dôsledku toho sú tieto zariadenia skutočne vhodné len pre udržiavanie teploty vopred vychladeného nápoja. 0024 Chladiace obaly na gélovom základe môžu, V závislosti na ich veľkosti, ochladiť plechovku alebo fľašu pod 15 minút. Tieto pôsobia tak, že zapuzdrením vysokej koncentrácie fázovej zmeny materiálu so sodíkovým základom do puzdra, ktoré je určené, aby tesne priliehalo okolo plechovky. Toto puzdro musí byť potom ochladené V mrazničke a potom znovu ochladené po každom použití. 0025 V súčasnom stave techniky je metodika pre chladenie fliaš a plechoviek považovaný chladič Cooper. Jednotka pomaly vodorovne otáča nádobu s nápojom, pričom nádoba je pokrytá alebo ponorená v ľadovo chladnej vode. Z počiatočnej teploty 25 °Cmôže byť nádoba ochladená na 11 °C počas 3,5 minút a na 6 °C

MPK / Značky

MPK: G01S 13/88, E21B 29/12, E21B 29/00, E21B 47/12

Značky: chladenia, týkajúce, vylepšenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e16560-vylepsenie-chladenia-alebo-vylepsenie-tykajuce-sa-chladenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vylepšenie chladenia alebo vylepšenie týkajúce sa chladenia</a>

Podobne patenty