Systém, spôsob a zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka systému, spôsobu a zariadenia na spracovanie potravinárskych výrobkov vopred určených dĺžok s podlhovastým tvarom, najmä typu(ale nielen) potravinárskych výrobkov, ktoré zahŕňajú podlhovasté mleté potravinové plnivo obalené jedlým vonkajším obalom, pričom medzi typické príklady patrí klobása obsahujúca mleté mäsové p|nivo obalené vjedlom vonkajšom obale na alginátovej báze. Ďalšie vhodné obalové materiály môžu zahŕňať kolagénový obal, obalpozostávajúci zo zmesi kolagénu a alginátu. obal z bravčového čreva a podobne.Akákoľvek zmienka o potravinárskom výrobku vtomto dokumente sa musí interpretovať vo význame potravinárskeho výrobku, ktorý má podlhovastý tvar aje vyššie opísaného typu. Akákoľvek zmienka o spracovaní potravinárskych výrobkov vtomto dokumente sa musí interpretovať vo význame varenia potravinárskehovýrobku alebo chladenia potravinárskeho výrobku po jeho varení.Klobásy obsahujúce mleté mäsové plnivo obalené obalom sú známe. Tradične je obalom takých klobás bravčové črevo. Je však známe aj použitie klobásového obalu z rastlinného gélu, napríklad alginátu. Také klobásové obaly sa spravidla koextrudujú s plnivom v koextrúznom zariadení. Klobásy vyrobené týmto spôsobom sa vyrábajú vo vopred určených dĺžkach, pričom konce sú uzavretéstlačením a odrezaním, aby sa utesnili konce plniva obalom z rastlinného gélu.Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúť postup, systém a zariadenie naprípravu potravinárskych výrobkov vyššie uvedeného typu.Podľa prvého aspektu vynálezu sa poskytuje spracovacie zariadenie naspracovanie potravinárskych výrobkov podľa nároku 1, ktoré zahŕňapodlhovastú spracovaciu nádobu s prvým koncom a druhým koncom na umiestneniespracovacej kvapaliny, v ktorej možno spracúvat potravinárske výrobkypodávací prostriedok umiestnený na prvom konci spracovacej nádoby, pričom podávací prostriedok je konštruovaný na podávanie potravinárskych výrobkov dospracovacej nádoby na jej prvom koncizávitovkový dopravník so špirálovou závitovkou, ktorá sa nachádza v spracovacej nádobe na podávanie potravinárskych výrobkov cez spracovaciu kvapalinu z prvéhokonca na druhý koniec spracovacej nádobyvodiaci prostriedok, ktorého funkciou je viesť potravinárske výrobky do optimálnych polôh voči špirálovému závitovkovému podávaču závitovkového dopravníka, v ktorých môže závitovkový dopravník zachytávať potravinárske výrobky avypúšťací prostriedok, ktorý je umiestnený na druhom konci spracovacej nádoby, na odstraňovanie potravinárskych výrobkov zo spracovacej nádoby a na dopravovaniepotravinárskych výrobkov na miesto od neho vzdialené.Podobné zariadenia možno nájst napriklad v dokumentoch US 3368363, FR 1053009 alebo EP 0372354.Podávací prostriedok môže obsahovat prívodný žľab zahŕňajúci naklonený prívodný kanál, ktorý má dolný koniec umiestnený nad spracovacou kvapalinou na prvom konci spracovacej nádoby a horný koniec, do ktorého sa vkladajú potravinárske výrobky. Horný koniec prívodného žľabu môže mať vstupný otvor, cez ktorý možno zavádzať spracovaciu kvapalinu do prívodného žľabu na pomoc pri dopravovani potravinárskych výrobkov smerom kjeho dolnému koncu. Privodný kanál môže určovať pozdĺžnu os a môže byť dimenzovaný a konñgurovaný tak, aby viedol jeden rad potravinárskych výrobkov pozdĺž prívodného kanála od horného konca kdolnému koncu v usporiadaní, v ktorom sú pozdĺžne osi týchto potravinárskych výrobkov zarovnané navzájom aspozdĺžnou osou prívodnéhoZávitovkový dopravník môže zahŕňať stredový hriadel a špirálový závitovkový podávač vo forme špirálovej závitovky z neho vyčnievajúcej, ktorá má horný koniec a dolný koniec, pričom špirálový závitovkový dopravník je umiestnený v spracovacej nádobe tak, že horný koniec špirálovej závitovky je v určitej vzdialenosti od prvéhokonca spracovacej nádoby tak, aby bol umiestnený v smere toku od pozície, v ktorejsa do spracovacej nádoby cez prívodný žľab pri použití zavádzajú potravinárskeVodiaci prostriedok môže byt vo forme aspoň jednej kvapalinovej dýzy umiestnenej na prvom konci spracovacej nádoby, pričom kvapalinovú dýzu možno ovládať tak, aby smerovala prúd spracovacej kvapaliny na potravinárske výrobky tak, aby usmerňoval potravinárske výrobky do optimálnej pozície vzhľadom našpirálový závitovkový podávač závitovkového dopravníka.Vypúšťaci prostriedok môže byť vo forme pásového dopravníka, ktorý má záchytné útvary na zachytávanie potravinárskych výrobkov. Pásový dopravník môže byt naklonený amôže mať dolný koniec ponorený do spracovacej kvapaliny vspracovacej nádobe ahorný koniec umiestnený nad hladinou spracovacejSpracovacie zariadenie môže byt vo forme varného zariadenia na varenie potravinárskych výrobkov a spracovacia nádoba môže byť vo forme varnej nádobyna umiestnenie spracovacej kvapaliny vo forme varnej kvapaliny.Spracovacie zariadenie môže byť vo forme chladiaceho zariadenia na chladenie potravinárskych výrobkov aspracovacia nádoba môže byt vo forme chladiacej nádoby na umiestnenie spracovacej kvapaliny vo forme chladiacejZávitovkový dopravník je vo forme otočného bubna slopatkami. Otočný bubon slopatkami môže zahŕňať valcovitý sud, ktorý má prvú koncovú stenu vybavenú vstupným otvorom vedúcim do suda a protilahlú druhú stenu vybavenú výstupným otvorom vedúcim von zo suda a špirálový závitovkový podávač vo forme špirálovej závitovky čnejúcej dovnútra zvnútornej strany steny suda, pričom špirálová závitovka má horný koniec nachádzajúci sa vedľa vstupného otvorua dolný koniec nachádzajúci sa vedľa výstupného otvoru.Vodiaci prostriedok obsahuje prvý vodiaci útvar siahajúci od horného konca špirálovej závitovky otočného bubna s lopatkami na mieste v blízkosti vstupného otvoru na usmerňovanie posunu potravinárskych výrobkov vstupujúcich do bubnavstupným otvorom do prvej depozitnej zóny nachádzajúce sa medzi prvou dvojicouod seba rozmiestnených susedných špirálových závitovkových častí špirálovej závitovky na jej hornom konci a druhý vodiaci útvar siahajúci od špirálovej závitovky otočného bubna s Iopatkami na mieste v smere toku od prvého vodiaceho útvaru na usmerňovanie posunu potravinárskych výrobkov vstupujúcich do bubna vstupným otvorom do druhej depozitnej zóny nachádzajúcej sa medzi druhým párom rozmiestnených susedných špirálových zavitovkových častí špirálovej závitovky umiestnených v smere toku od prvej dvojice susedných špirálových závitovkových častí špirálovej závitovky pričom prvý a druhý vodiaci útvar je nakonfigurovaný tak,aby pri použití otáčanie bubna s Iopatkami vo vopred stanovenom smere bubna s Iopatkami zaistilo striedavé ukladanie potravinárskych výrobkov do prvejdepozitnej zóny a do druhej depozitnej zóny striedavým spôsobom.Vypúštací prostriedok môže byť vo forme vypúštacieho útvaru siahajúceho od špirálovej závitovky závitovkového dopravníka na jeho dolnom konci, pričom vypúštací prostriedok je vprevádzke, ked sa bubon slopatkami otáča, aby pri použití dvíhal potravinárske výrobky zo spracovacej kvapaliny aukladal potravinárske výrobky na miesto susediace svýstupným otvorom, zktorého potravinárske výrobky opúšťajú bubon slopatkami cez Výstupný otvor bubnavynález sa vzťahuje na potravinársky spracovaci systém na spracovanie potravinárskych výrobkov, ktorý zahŕňa spracovacie zariadenie vsúlade sprvým aspektom tohto vynálezu vo forme varného zariadenia a spracovacieho zariadenia vsúlade sprvým aspektom tohto vynálezu vo forme chladiaceho zariadenia. Kcnkrétnejšie - funkciou vypúštacieho prostriedku varného zariadenia môže byt dopravovanie potravinárskych výrobkov do podávacieho prostriedku chladiacehoPodľa druhého aspektu vynálezu sa poskytuje spôsob spracovaniapotravinárskych výrobkov podľa nároku 11, ktorý zahŕňaposkytnutie podlhovastej spracovacej nádoby s prvým koncom a druhým koncom naumiestnenie spracovacej kvapaliny, v ktorej možno spracúvat potravinárske výrobky

MPK / Značky

MPK: A23L 1/317, A23L 1/00, A22C 11/00, A22C 11/08

Značky: zariadenie, potravinářských, výrobkov, spracovanie, systém, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e16543-system-sposob-a-zariadenie-na-spracovanie-potravinarskych-vyrobkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém, spôsob a zariadenie na spracovanie potravinárskych výrobkov</a>

Podobne patenty