Zariadenie na rezanie alebo zváranie rúrkových obrobkov alebo podobne

Číslo patentu: E 1590

Dátum: 08.07.2004

Autor: Wirth Peter

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na rezanie alebo zváranie rürkových obrobkov alebovynález sa týka zariadenia na rezanie alebo zváranierúrkových obrobkov alebo podobne s a) rezacím alebo zváracím horákomb) vodiacim zariadením pre rezací alebo zvárací horák,ktoré je ovládateľné tak, že rezací alebo zvárací horáksleduje stanovenú dráhu,ako je napríklad známe z EP-0 350 646-A.V moderných lakovacích zariadeniach, aké sú predovšetkým používané na lakovanie karosérií vozidiel. ale taktiež V iných priemyselných zariadeniach, sa často nachádzajú veľké potrubné systémy, ktoré sú používané na dopravu rôznych médií, napríklad vzduchu alebo kvapalín. Takéto potrubné systémy môžu vykazovać stovky metrov rúrok a obsahujú. rad miest, v ktorých rúrka ústi do inej rúrky alebo z tejto rúrky odbočuje alebo je jedna rúrka pod určitým) uhlom nasadená na inú rúrku. Pritom môžu byt priemery obalového kruhu, tvary prierezu a hrúbky stien vzájomne spájaných rúrkových úsekov veľmi rozdielne. Bežné priemery obalového kruhu ležia medzi30 mm a 600 mm, tvar prierezu môže byt predovšetkým kruhovýalebo štvorcový, hrúbka steny leží obvykle medzi jedným aV jednej z oboch vzájomne spájaných rúrok musí byť vytvorený príslušný výrez, do ktorého je zalícovaná odbočujúca alebo ústiaca rúrka odbočujúca alebo ústiaca rúrka musí byť za tým účelom na svojom konci komplementárne zrezaná. Požiadavky na presnosť sú pritom mimoriadne veľké. Je požadovaná presnosť rezu, ktorá je v podstate menšia než0,5 mm, niekedy aj menšia než 0,2 mm.V súčasnej dobe nie sú na trhu k dispozícii žiadne rezacie zariadenia rúrok, ktoré by spĺňali všetky vyššie uvedené požiadavky pri pomerne nízkych nákladoch. V podstate je možné rezať rúrky s použitím lámacích robotov. Tieto však nie sú optimálne prispôsobené na geometriu rúrok, sú pomerne drahé, nie je možné ich bez všetkého usporiadať na pracovnom mieste a väčšinou taktiež nedosahujú požadovanú presnosťIné, komerčne dostupné a špeciálne na rezanie rúrok vytvorené laserové rezacie zariadenia, sú vhodné len na spracovanie pomerne tenkostenných rúrok, lebo rez prebieha stále kolmo na povrch rúrky. Pri hrubostenných rúrkach to vedie k roztvoreniu škáry rezných plôch spájaných rúrok, čoPodobné problémy vznikajú pri zariadeniach, s ktorými majú. byť rôzne odrezané rúrky alebo rúrkové diely zvarenés rúrkovým systémom, lebo tu nmsí byť zvárací horák vedenýpodobným spôsobom ako rezací horák.Úlohou predkladaného vynálezu je vytvoriť zariadenie vyššie uvedeného druhu tak, aby s ním mohli byt rezanê alebo zvárané rúrkové obrobky s rôznym priemerom obalového kruhu, s rôznymi prierezmi a s rôznymi hrúbkami stien.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená tým, že vodiaceCa) priechodný otvor, do ktorého je v axiálnomcb) otočnú súčiastku, ktorá je nwtoricky poháňanáotočná okolo osi priechodného otvorucc) pridržné rameno, ktoré na svojom voľnom konci nesie rezací alebo zvárací horák a svojín 1 druhým konconl je na otočnej súčiastke upevnené tak, že rezací alebo zvárací horák môže byt prestavený radiálne na os priechodného otvoru portálua usporiadaný v rôznych uhlových polohách vzhľadomd) zariadenie, s ktorým môže byt vyvodzovaný relatívny pohyb medzi obrobkom a rezacím alebo zváracím horákomv osovom smere priechodného otvoru.Použitím stojanovêho portálu s priechodným otvorom, do ktorého môže byt umiestený opracovávaný obrobok, a prostredníctvom prídržnêho ramena, nesúceho rezací a zvárací horák a otočného okolo priechodnêho otvoru, je zariadenie podľa vynálezu dobre prispôsobené základnej geometrii rúrok alebo podobných obrobkov. otáčaním prídržného ramena prostredníctvom otočnej súčiastky okolo osi priechodnêho otvoru môžu byť všetky obvodové oblasti obrobku dobre dosiahnuteľné. Možnosťou. prestavenia rezacieho alebo zváracieho horáka v radiálnom smere môže byť na opracovanie potrebná vzdialenosť k povrchu obrobku nastavená vo všetkých uhlových polohách okolo osi priechodného otvoru. Kombináciou lineárneho relatívneho pohybu medzi obrobkom a rezacím alebo zváracím horákom ako aj otočného pohybu rezacieho a zváracieho horáka okolo osi priechodného otvoru je možné docieliť ľubovoľné obrábacie dráhy na povrchu obrobku. Na základe toho, že prídržné rameno sa môže dostať do rôznych uhlových polôh vzhľadom na povrch obrobku, nemusí smer obrábania prebiehať kolmo na povrch obrobku. Môžu byť napríklad uskutočňované rezy, pri ktorých počas celej dráhy rezu zostáva smer rezu v pevnej súradnicovej sústave stále rovnaký. Uľahčuje to zalícovanie príslušne zrezaného druhéhoobrobku, vsadzovaného do príslušného vybrania.Zalícovanie môže byť napríklad uskutočnené tak, že smer rezu prepolí uhol, pod ktorým majú byť obidva obrobky zložené. Alternatívne je taktiež možné viesť rezy tak, že prizložených obrobkoch vznikne drážka v tvare V, ktorú je možnéS výhodou je otočná súčiastka, otočná okolo priechodného otvoru portálu, krúžok alebo krúžkový segment, ktorý je uložený vo vedení, ktoré je usporiadané na čelnej ploche

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/25, B23Q 1/00, B23K 7/00, B23K 5/00

Značky: podobně, rezanie, zváranie, obrobkov, zariadenie, rúrkových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e1590-zariadenie-na-rezanie-alebo-zvaranie-rurkovych-obrobkov-alebo-podobne.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na rezanie alebo zváranie rúrkových obrobkov alebo podobne</a>

Podobne patenty