5-(3,4-Dichlóro-fenyl)-N-(2-hydroxy-cyklohexyl)-6-(2,2,2-trifluóro- etoxy)-nikotinamid a jeho soli ako cholesterol zvyšujúce látky

Číslo patentu: E 14922

Dátum: 08.09.2010

Autori: Wright Matthew, Roever Stephan

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

5-(3,4-Dichlóro-fenyl)-N-(2-hydroxy-cyklohexyl)-6-(2,2,2 trifluóro-etoxy)-nikotinamid a jeho soli ako cholesterol0001 Súčasný vynález sa týka zlúčeniny vzorca Ia jej izomérnych foriem a farmaceutický akceptovateľných solí,ich výroby, farmaceutických kompozícii tieto obsahujúce a ich použitie ako liečiva. Zlúčenina vzorca I, jej izomérne formy a farmaceutický akceptovateľné soli sú zvlášť využiteľné ako0002 Ateroskleróza a s ňou asociované koronárne srdcové ochorenie je jednou zo závažných príčin úmrtia V priemyselnom svete. Riziko rozvoja koronárneho srdcového ochorenia silne koreluje s hladinou lipidov V plazme. Lipidy sú transportované V krvi vo forme lipoproteínov. Všeobecná štruktúra lipoproteínov je jadro z neutrálnych lipidov (triglycerid a cholesterol ester) a obálka z polárnych lipidov (fosfolipidy a neesterifikovaný cholesterol). Existujú tri rôzne triedylipoproteíny o nízkej denzite (LDL), kde je vysoký obsah cholesteryl esteru (CE) lipoproteíny o vysokej denzite (HDL),kde je rovnako vysoký obsah cholesteryl esteru (CE) a lipoproteíny o veľmi nízkej denzite, kde je vysoký obsah triglyceridu (TG). Rôzne lipoproteíny Inôžu byť separované Vzávislosti na ich rôznej flotačnej denzite alebo veľkosti.0003 Vysoké hladiny LDL-cholesterolu (LDL-C) a triglyceridu pozitívne korelujú, zatiaľ čo vysoké hladiny HDL-cholesterolu0004 Neexistuje žiadna plne dostačujúca liečba zvýšenej hladiny HDL. Niacín môže výrazne zvýšiť HDL, ale má určité tolerančné limity, ktoré redukujú jeho využiteľnosť. Fibráty HMG CoA reduktázové inhibítory zvyšujú HDL-cholesterol len mierne (-10-12). Ako dôsledok je tu výrazná potreba dobre znášaného agens, ktoré bude výrazne zvyšovať plazmatickú0005 Preto HDL-cholesterol zvyšujúce agens môže byť využiteľné ako liečivo na liečbu a/alebo profylaxiu aterosklerózy, periferálneho vaskulárneho ochorenia,dyslipidémie, hyperbetalipoproteinémie,hypoalfalipoproteinémie, hypercholesterolémie,hypertriglyceridémie, familiárnej hypercholesterolémie,kardiovaskulárnych porúch, angíny, ischémie, srdcovej ischémie, mŕtvice, infarktu myokardu, reperfúzneho poranenia,angioplastickej restenózy, hypertenzie, a vaskulárnej0006 Navyše HDL-cholesterol zvyšujúce agens môžu byťzlúčenina môže byť HMG-CoA reduktázový inhibítor,mikrosomálny triglyceridový transferový proteinový (MTP)/ApoB sekrečný inhibítor, PPAR aktivátor, inhibítor spätného príjmu žlčovej kyseliny, cholesteryl ester transferový proteínový(CETP) inhibítor, cholesterolový absorpčný inhibítor,cholesterolový syntézny inhibítor, fibrát, niacín, prípravky,obsahujúce niacín alebo ďalšie HM 74 a agonisty, iónomeničovú živicu, antioxidant, ACAT inhibítor alebo sekvestrant žlčovej0007 Predmetu vynálezu je preto poskytnúť zlúčeninu, ktorá je potenciálnym HDL-cholesterol zvyšujúcim agens. Bolo zistené, že zlúčenina vzorca I podľa súčasného vynálezu je veľmi vhodná na liečbu a/alebo profylaxiu ochorenia, ktoré je možné liečiť pomocou HDL-cholesterol zvyšujúcich agens, tzn. zlúčenina vzorca I je použitelná na liečbu a/alebo prevenciu dyslipidémie, aterosklerózy a kardiovaskulárnych ochorení. Predmetom súčasného vynálezu je rovnako poskytnúť zlúčeninu,ktorá, pri terapeuticky aktívnej koncentrácii, ktorá zvyšuje HDL-koncentráciu, neinteraguje s CB 1 receptorom. To je 2 toho dôvodu, pretože CB 1 receptorové ligandy môžu ovplyvniť terapeutickú využiteľnosť HDL-cholesterol zvyšujúcich agens,ako agonisté i antagonisté CB 1 receptora s potenciálom k0008 Zlúčeniny s bežnými Štrukturálnymi prvkami boli opísané ako CBl receptorové antagonisty (W 0 2006/106054) a zmiešané CB 1 receptorové antagonisty/HDL cholesterol zvyšujúce agens (W 0 2008/040651).0009 Pokiaľ nebude uvedené inak, nasledujúce definície slúžia pre ilustráciu a opisu vlastností výnálezu0010 Izomérne formy sú všetky formy zlúčeniny,vyznačujúce sa identickým molekulárnym vzorcom, ale líšiace sa povahou alebo sekvencií väzby atómov alebo V konfigurácii ich atómov V priestore. Prednostne sa izomérne formy líšia V konfigurácii atómov v priestore a rovnako je možné nazývať stereoizoméry. stereoizoméry, ktoré nie sú zrkadlovými obrazmi, sa nazývajú diastereoizoméry, a stereoizoméry,ktoré sú neprevrátiteľnými zrkadlovými obrazmi, sa nazývajú enantioméry, alebo niekedy optické izoméry. Atóm uhlíka,viazaný k štyrom neidentickým substituentom sa nazýva0011 Pojem farmaceutický akceptovateľnej soli sa týka tých solí, ktoré sú biologicky efektívne a majú vlastnosti voľných báz a kyselín, a ktoré nepôsobia biologicky ani inak nežiaducimi účinkami. soli sú tvorené s pomocou anorganických kyselín, ako je chlorovodíková, brómovodíková, sírová,dusičná, fosforečná kyselina apod., prednostne chlorovodíková kyselina, a organických kyselín, ako je mravčia, octová,propiónová, glykolová, pyruvátová, oxalová, maleinová,malónová, salicylová, sukcínová, fumárová, tartarová,citrónová, benzoová, škoricová, mandľová, metánsulfónová,etánsulfónová, p-toluénsulfónová, Nacetylcysteinová kyselina apod. Preto preferované farmaceutický akceptovateľné soli zahrnujú acetát, bromid, chlorid, formát, fumarát, maleát,mesylát, nitrát, oxalát, fosfát, sulfát, tartrát a tosylát zlúčeniny vzorca I. Navyše farmaceutický akceptovateľné soli môžu byť pripravené prídavkom anorganickej bázy k voľnejkýseline. Soli, odvodené od anorganických báz zahrnujú, ale

MPK / Značky

MPK: C07D 213/82, A61P 3/06, A61K 31/465

Značky: látky, etoxy)-nikotinamid, cholesterol, zvyšujúce, 5-(3,4-dichlóro-fenyl)-n-(2-hydroxy-cyklohexyl)-6-(2,2,2-trifluóro

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e14922-5-34-dichloro-fenyl-n-2-hydroxy-cyklohexyl-6-222-trifluoro-etoxy-nikotinamid-a-jeho-soli-ako-cholesterol-zvysujuce-latky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">5-(3,4-Dichlóro-fenyl)-N-(2-hydroxy-cyklohexyl)-6-(2,2,2-trifluóro- etoxy)-nikotinamid a jeho soli ako cholesterol zvyšujúce látky</a>

Podobne patenty