Spôsob odstránenia prestriekania farby zo striekacej kabíny

Číslo patentu: E 14676

Dátum: 10.03.2010

Autori: Enghardt Reimar, Kascha Dietmar, Scharrenbach Frank

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob odstránenia prestriekania farby zo striekacej kabíny0001 Predložený vynález sa týka spôsobu odstrañovania prestriekania farby zo striekacej kabíny, spôsobu postreku podkladu za použitia spôsobu odstraňovania prestriekania farby zo striekacej kabíny a vodnej separačnej kvapaliny, ktorá je vhodná pre proces odstraňovania prestriekania farby zo0002 Prinajmenšom od sedemdesiatych rokov sú známe spôsoby odstraňovania prestriekania farby zo striekacích kabín, V rámci ktorých sa farba zbiera V kvapalných prúdoch, ktoré kontinuálne prúdia po retenčných štruktúrach. Patent US 3 932 151 popisuje striekaciu kabínu na odstraňovanie prebytku atomizovanej farby zo vzduchu v blízkosti operácie striekania náteru, ktorá zahrnuje štruktúru striekacej(lakovacej) kabíny, ktorá má pracovnú oblasť čiže oblasť nanášania farby striekaním, vypúšťaciu komoru a vypúšťací komín, ktoré spoločne definujú priechod vzduchu majúci vstup v oblasti nanášania farby striekaním a výstup V komíne, v ktorom je namontované dúchadlo pre vysokorýchlostné preťahovanie vzduchu vstupom dovnútra a výstupom von. Množina obecnevertikálnych prepážok je usporiadaná V priechode medziúčely odstraňovania prestriekania alebo prebytočnejrozptýlenej farby zo vzduchu predtým, než je tento vzduch vypustený komínom. Minerálny olej kontinuálne prúdi cez predný povrch prepážky tak, že v sebe zachycuje pevné čiastočky farby z prúdu vzduchu, pričom olej je zadržiavaný v zásobníku alebo zadržiavacom tanku, kde sa nechajú pevné čiastočky farby usadiť a z ktorých sa olej recirkuluje pre následné prúdenie cez prepážky. Podľa patentu US 3 932 151 je minerálny olej podstatný na uskutočňovanie procesu, pretože farba nie je chemicky modifikovaná olejom, a tak môže byť ľahko Separovaný,a minerálny olej umožňuje vysokorýchlostné prúdenie vzduchu bez stripovania oleja z prepážok. Neočakávane nebolo u tohto systému popísaného v dokumente US 3 932 151 preukázané žiadne riziko horenia alebo explózie, pretože sú zložky farby0003 Podobná technológia je známa z dokumentu GBA 2 001 258, kde sa tiež doporučuje použitie oleja, pretože je to vhodný nosič, ktorý je schopný úplne zmáčať pevné čiastočky farby, tak, že je možné farbu znovu obnoviť a znovu spracovať potom, čo sa z nej vytlačí olej. U konkrétneho usporiadania,ktoré je popísané v GB-A 2 001 258, sa prúd plynu nesúci farbu vedie skrz konvexné hrdlo tak, že sa plynné médium a preplachová kvapalina urýchli V neturbulentnom, jednosmernom prúde, pričom preplachovým médiom môže byť tiež zmes vody a vo vode miešateľného oleja, ktorá ťaží z výhody oleja bez nákladnej obsluhy, ktorá je potrebná pri použití samotného oleja. Podľa dokumentu GB-A-2 001 258 je podstatné, na použitie vodného systému, aby stále obsahoval olej, kde sú trochu veľké množstvá premývacej kvapaliny urýchľované spoločne s prúdom plynu V konvexnom hrdle. Takže podľa dokumentu GB-A 2 001 258 je prúd plynu nesúci farbu kontaktovaný s významne veľkým objemonl premývacej kvapaliny,ktorá môže obsahovať vodu, ale potom musí byť tiež urýchlenýtohto, podľa dokumentu US 3 932 151 je pre tenké filmynapríklad na povrchoch prepážok podstatný minerálny olej.0004 V dokumente DE-A-25 51 251 je popísaný spôsob odstraňovania prestriekania farby zo striekacej kabíny, kedy sú v spodnej časti striekacej kabíny usporiadané dve naklonené dosky majúce tvar V, ktoré sa vzájomne prekrývajú tou mierou,že sa medzi doskami vytvorí štrbina. Na dosky sa aplikuje prúdiaci film premývacej kvapaliny a vďaka prekrývaniu dosiek premývacia kvapalina prúdi z jednej dosky k druhej a vytvára závoj premývacej kvapaliny,. ktorý prekryje medzeru medzi obidvomi doskami tak, aby musel prúd plynu nesúci farbu prúdiť skrz závoj premývacej kvapaliny. Dokument DE-A-25 51 251 nijako konkrétne nešpecifikuje premývaciu kvapalinu. Je tu iba zmienený prípad, kedy farba obsahuje organické rozpúšťadlá,ako je xylén a toluén, alebo sa používajú bezvodné farby,ktoré majú alifatické uhľovodíky ako rozpúšťadlá, a následne sa použije denaturačné činidlo, ktoré obsahuje bazickú0005 Okrem toho dokument DE-A 43 38 003 popisuje spôsob separácie organických zložiek z odvzdušňovacích potrubí. Podľa dokumentu DE-A 43 38 003 sa prúd z odvzdušňovacieho potrubia obsahujúci organické zložky vedie skrz dva absorpčné stupne,pričom V prvom absorpčnom stupni sa syntetické oleje, ako je napríklad silikónový olej, použijú ako plyn premývacia kvapalina, zatiaľ čo v druhom stupni je možné použiť lacnejšie oleje, ako sú rastlinné oleje. Konkrétne príklady syntetických olejov používaných v prvom absorpčnom stupni sú silikónový olej, dialkylestery kyseliny ftalovej a dialkylétery polyetylénglykolu. Avšak nie je tu uvedený popis žiadnehodruhu vodnej premývacej kvapaliny.0006 Moderné natieračské linky, zvlášť v automobilovom priemysle, používajú striekacie (natieračské) kabíny s mokrým ukladaním získaného prestriekania. Voda sa rozstrekuje s cieľom generovať, v striekacej kabíne, jemne rozptýlenú vodnú hmlu, ktorá absorbuje zložky farby prestriekania a odnáša ich z kabíny. Následne separátory vody potom zbierajú vodu obsahujúcu zložky farby. Vzhľadom k súčasnej legislatíve je nutné vodu zo striekacej kabíny opäť zavádzať do kabíny. Táto požiadavka vyžaduje začlenenie spracovateľských jednotiek na cirkuláciu vody, pričom zložky farby a ďalšie kontaminujúce látky sa z cirkulujúcej vody odstraňujú. Súhrn v súčasnej dobe používaných spracovateľských systémov na cirkulujúcu vodu je uvedený v dokumente WO 99/10284. Tu je popísaný najmä spôsob spracovania cirkulujúcej vody zo striekacích kabín vymývaných mokrým spôsobom, sa cirkulujúca voda vedie skrz reverzný osmotický stav. Za použitia tohto spôsobu sa dosahuje značnáenergetická spotreba pri ošetrovaní cirkulujúcej vody prestriekacie kabíny vymývané mokrým spôsobom.0007 Ale v dôsledku ohromných množstiev Vody, ktorá cirkuluje V priemyslovej natieračskej linke pri použití striekacích kabín vymývaných mokrým spôsobom, sú spotrebaenergie takých liniek a investičné náklady stále veľmi vysoké.0008 Dokument W 0 2008/067880 popisuje spôsob a zariadenie na odstraňovanie pevných látok 2 prestriekania generovaného z lakovaných objektov. Prestriekaníe sa absorbuje v prúd vzduchu a transportuje k separačnému povrchu, cez ktorý prúdi vody-prostá kvapalina s nízkym tlakom výparov pri prevádzkovej teplote, výhodne menším než 30 mbar, V ktorej sú absorbované pevné častice z prestriekania ale nie sú rozpustené. Ďalšou požiadavkou pre vody-prostú kvapalinu je to, že nereaguje so zložkami farby. Pevné častice farby sa následne odstránia zo

MPK / Značky

MPK: C09D 7/00

Značky: striekacej, odstránenia, spôsob, prestriekania, farby, kabiny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e14676-sposob-odstranenia-prestriekania-farby-zo-striekacej-kabiny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob odstránenia prestriekania farby zo striekacej kabíny</a>

Podobne patenty