Spôsob sieťovania asfaltových kompozic a výrobok týmto spôsobom vyrobený

Číslo patentu: E 1407

Dátum: 11.02.2003

Autori: Rached Moises Cisneros, Mazzoine Edward, Cavaliere Maria Grazia

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob sieťovania asfaltových kompozíc a výrobok týmtospôsobom vyrobený Opis Pozadie gynálezuVynález sa týka spôsobov sieťovania asfaltových kompozíc a zlepšených zosieťovaných produktov vyrobených týmtoPoužitie siry ako činidla na zosieťovanie SBR (styrénbutadiénového kaučuku) a SBS (styrén-butadiénstyrénových blokových kopolymérov) v asfaltových zmesiach a technické výhody vyplývajúce z tohto procesu sú v danej priemyselnejoblasti známe. Hlavné Výhody sú a) Stabilita polyméruObe rodiny polymérov poskytujú zlepšenie stability polyméru, čím veľmi účinne zabraňujú separácií asfaltovej apolymérnej fázy. b) Zlepšenie fyzikálnych vlastností zmesi.Slabé fyzikálne vlastnosti získané pri použití SBR sa veľmi zlepšia zosieťovaním siry. Použitie nezosieťovaného SBS pri výrobe asfaltu bezprostredne poskytuje stredné až dobré fyzikálne vlastnosti. Predsa len, aj v tomto konkrétnom prípade produkuje použitie zosieťovania sírou malé až stredné zlepšenie fyzikálnych vlastností (najmäc Výkon pri nízkej teplotePoužitie sieťovacich činidiel modifikuje výkon asfaltu pri nízkej teplote tak, že ho činí elastickejším pri týchto podmienkach. výsledný asfalt je mäkši, ľahšie deformovateľný a ľahšie sa regeneruje z aplikovaného napätia pri nízkych teplotách. Súčasne, pri vysokej teplotenie je asfalt mäkší, poskytuje lepšiu odolnost VOCldeformácii ľahšie sa regeneruje.Síra sa širokou mierou používa ako sieťovaci činidlo pri SBR a lineárnom SBS s nízkou molekulovou hmotnosťou, ale je obmedzená v prípade radiálneho SBS s vysokou nwlekulovou hmotnosťou. Toto obmedzenie použitia siry ako sieťovacieho ćinidla V prípade radiálneho SBS s vysokou molekulovouhmotnosťou je spôsobené najmä nasledujúcimNie je možné pridať vysoké koncentrácie siry. Tento spôsob je veľmi citlivý na koncentráciu siry. Prídavky vyššie než 0,025 na každé percento polyméru produkujú gély s katastrofálnym dôsledkom, činia tento spôsob príliš citlivým V prípade chyby pri prídavku siry.Stredný prídavok siry, rádovo 0,014 až 0,024 produkuje neočakávané výsledky. Vzhľadom k nepredvidateľnosti koncentračného rozmedzia, niekedy umožňuje použitie rovnakej koncentrácie siry dobrý priebeh procesu, zatiaľ čo v ďalších prípadoch u polyméru dochádza na presieťovanie a produkciu gélov, v tomto strednom rozmedzí sa zvyšuje riziko, pokiaľ je koncentrácia vyššia, ale neeliminuje sa,pokiaľ je koncentrácia nižšia.Nízke koncentrácie siry, rádovo 0,013 alebo nižšie na každé percento polyméru sú tiež nepredvídateľné, Vniektorých prípadoch dané percento poskytuje dobréVšetky tieto varianty môžu nastávať nepredvidateľne,hoci kvalita suroviny a prevádzkové podmienky zostávajú konštantné. Predpokladá sa, že variácie súvisia najma s nedostatkom reprodukovateľnosti V pripade spôsobu sieťovania síry, pokiaľ sa použije pri radiálnom SBS sĎalšími príkladmi sú US-A-6 057 390 opisujúce spôsob, V ktorom sa asfalt ohrieva na 93 °C až 260 °C, Výhodne 149 °C až 204 °C, a potonl sa pridá 1 až 10 sieťovateľného polyméru spoločne s dioxínom 1,4-benzochinónu ako sieťovacím činidlom a pripadne iniciátorom sieťovania. W 0 98/45372 opisuje spôsob a kompozíciu, kde sa asfalt mieša so sieťovateľnýnx polymérom a sirou ako sieťovaciminiciátorom/činidlom, predsa len neopisuje žiadneW 0 98/47966 opisuje spôsob a kompozíciu, kde sa asfalt/bitúmen mieša so sieťovateľným polymérom a zmesami sieťovacich činidiel/iniciátorov. Uvedenými sieťovacímičinidlami sú zlúčeniny na báze síry.V snahe eliminovať tieto nedostatky používajú niektorí výrobcovia veľmi nízke prídavky, 0,009 alebo nižšie, sírya vytvrdnutie polymérom modifikovaného asfaltu priskladovaní pri vysokej teplote dlhšie než 3 dni. Aj keďtento postup eliminuje presieťovanie, čo je najkatastrofálnejši výstup, stále poskytuje vysoký stupeň variability výsledného produktu. Nízke prídavky síry, t.j. 0,009 až 1 polyméru, a následné skladovanie až tri dni pri vysokej teplote môže redukovať riziko presieťovania, ale stále poskytuje premenlivé výsledky.Cieľom vynález je poskytnutie spôsobu sieťovania polymérom modifikovaných asfaltových kompozíc, torý poskytne zlepšenú spoľahlivosť spôsobu a zlepšenúĎalším cieľom vynálezu je poskytnúť spôsob zosieťovania polymérom modifikovaných asfaltových kompozíc, ktorý bude ľahšie riadiť a ktorý poskytne produkt, ktorý vykazuje kombináciu vlastností, ktorá je podobná alebo lepšia nežkombinácia konvenčných sírou zosieťovaných asfaltovýchĎalším cieľom vynálezu je poskytnúť zosieťovaným polymérom modifikovanú asfaltovú kompozíciu, ktorú je možne ľahko vyrobiť a ktorá má vlastnosti, ktoré sú porovnateľné alebo dokonca lepšie než konvenčné sírouTieto a ďaľšie ciele vynálezu boli uspokojené objavením spôsobu prípravy zosieťovanej asfaltovej kompozície, ktorý- ohrev asfaltovej kompozicie pri prvej teplote 250 °F- pridanie iniciátora sieťovania pri teplote 360 °F- miešanie výslednej zmesi pri teplote 360 °F (182 °C) až 410 °F (210 °C) po dobu dostatočnú na dosiahnutie kompletného zosieťovania, pričom uvedeným sieťovacim kočinidlom je zlúčenina majúca teplotu varu vyššiu než 212 °F(100 °C), ktorá je členom zvoleným 2 množiny pozostávajúcej

MPK / Značky

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00, C08L 95/00

Značky: kompozic, výrobok, týmto, vyrobený, spôsob, sieťovania, asfaltových, spôsobom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e1407-sposob-sietovania-asfaltovych-kompozic-a-vyrobok-tymto-sposobom-vyrobeny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob sieťovania asfaltových kompozic a výrobok týmto spôsobom vyrobený</a>

Podobne patenty