Herbicídne formulácie

Číslo patentu: E 12880

Dátum: 12.02.2009

Autor: Nelson Alan Frederick

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka, okrem iného, novej herbicídnej formulácie obsahujúcej inhibítor 4-hydroxyfenylpyruvát dioxygenázy (HPPD), chlóracetamidový herbicíd alebo izoxazolínový herbicíd a glyfosát a/alebo glufosinát. Vynález sa ďalej týka spôsobov prípravy herbicídnejformulácie podľa vynálezu a spôsobu kontroly nežiaducej vegetácie.Ochrana plodín pred burinou a inou vegetáciou, ktorá inhibuje rast plodín, je vpoľnohospodárstve neustále sa opakujúcim problémom. Aby sa tento problém pomohol vyriešiť, vytvorili výskumní pracovníci voblasti syntctickej chémie rozsiahlu škálu chemikálií a chemických formulácií, ktoré sú účinné pri kontrole takéhoto nežiaduceho rastu. Chemické herbicídy mnohých druhov sú uvedené vliteratúre napríklad vpublikácii The Pesticide Manual 14 th edition (2006), zverejnenej prostrednictvom rady British CropVýrobcovia poľnohospodárskych pestícídov identiñkovali potrebu širokospektrálnych dlhodobo pôsobiacich pesticídnych produktov. Formulácie s jednou aktívnou zložkou výnimočne spĺňajú takéto požiadavky, a preto sa vyvinuli kombinačné produkty, ktoré azda obsahujú až štyri doplnkové biologicky aktívne zložky. Napríklad WO 2004/112481 uvádza spôsob kontroly nežiaducej vegetácie počas celej sezóny, pričom uvedený spôsob zahŕňa jednu aplikáciu herbicídnej kombinácie, ktorá obsahuje (i) HPPD inhibítor, (ii) glyfosát a (iii) chlóracetamid. US 5 912 207 uvádza herbicídnu formuláciu, ktorá obsahuje HPPD inhibítor vprítomnosti chlóracetamidového herbícídu uzavretého v mikrokapsule. Tieto pesticídne zložky, ked sa skombinujú, však môžu mať nepriaznivé problémy schemíckou a/alebo fyzíkálnou stabilitou. Napríklad HPPD inhibítor môže migrovať do chlóracetamidu nemiešateľného s vodou a následkom toho rýchlo degradovať. Navyše pridanie iónovo rozpustnej kvapaliny (SL), ako je glyfosátový roztok, k suspenznému koncentrátu (SC) môže spôsobiť,že suspendované zložky sa zhoršia. V súlade s tým, sa pesticídne zložky, ako sú tieto, typickykombinujú krátko pred aplikáciou.Preto zostáva potreba poskytnúť herbicídnu formuláciu, ktorá umožňuje tieto druhy pestícídov kombinovať fyzikálne a chemicky stabilným spôsobom.A tak sa podľa predkladaného vynálezu poskytuje herbicídna formulácia, ktorá obsahuje(b) HPPD inhibítor V suspenzii vo vodnej fáze pričom HPPD je triketón vzorca (IB),o o Rv ktorom R 9 je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z chlóru, brómu, nitroskupiny,kyanoskupiny, C 14 alkylu, -CF 3, S(0)fRl 2, -CM-alkyl-ORH každý R je nezávisle chlór,brórn, nitroskupína, kyanoskupina, C 14 a 1 ky 1, -CF 3, -ORn, - OS(O)çR° alebo -S(0)çR 1 ° R predstavuje alkylovú skupinu spriamym alebo rozvetveným reťazcom obsahujúcu až šesť atómov uhlíka, ktorá je prípadne substituovaná jedným alebo viacerými atómamí halogénu R predstavuje alkylovú skupinu s priamym alebo rozvetveným reťazcom, ktorá obsahuje až šesť atómov uhlíka d je nula a e je jedna alebo dva.(c) chlóracetamíd uzavretý vkapsule a/alebo izoxazolínový herbicíd vybraný zo skupiny pozostávajúcej z 4-5,5-dimetyl-4,5-dihydroizoxazol-3-sulfonyl-difluónnetyl-2,5 dimety 1-2 H- 1 ,2,3 triazolu, 4- 5 ,5-dimetyl-4, 5-dihydroízoxazo 1-3 -sulfonyl-difluórmetyl-2 metyl-5-triíluónnetyl-2 H-1,2,3 triazolu, 4- 5 ,5-dimetyl-4,5-díhydroizoxazo 1-3 -sulfonyl-diñuórmetyl-2-etyl-5-trífluórn 1 etyl-2 H 1,2,3 triazolu a 3-5-(ditluórmetoxy)-1-metyl-3(trífluórmetyD-lH-pyrazol-4-ylmetyl-su 1 fony 1-4,5-díhydro-5,5-dímetyl-izoxazolu v suspenzii vo vodnej fáze(d) glyfosát a/alebo glufosinát alebo ich agrochemícky prijateľnú soľ, vroztoku vo vodnej fáze a(e) kyselinu toluénsulfónovú vo vhodnom množstve na poskytnutie pH od 3 do 7.Nová formulácia podľa predkladaného vynálezu je hlavne výhodná vtom, že umožňuje poskytnutie stabilného uživateľsky príjemného vopred zmíešaného (pre-míx) koncentrá tu.V súlade s tým predkladaný vynález ďalej poskytuje koncentrát herbícídnej fonnulácie, ktorý obsahuje(b) 10-600 g/l HPPD inhibítora v suspenzii vo vodnej fáze(c) 10-6000 g/l chlóracetamidu a/alebo izoxazolínového herbicídu, ktorý je uzavretý v kapsulea V suspenzii vo vodnej fáze(d) 10-3000 g/l glyfosátu a/alebo glufosinátu alebo ich agrochemícky prijateľné soli,v roztoku vo vodnej fáze(f) toluěnsulfónovú kyselinu vo vhodnom množstve na poskytnutie pH od 3 do 7.Vo výhodnom uskutočnení je koncentrácia HPPD inhibítora od okolo 10 do okolo 300 g/l,výhodnejšie od okolo 10 do okolo 50 g/l.Vo výhodnom uskutočnení je koncentrácia chlóracetamidu alebo izoxazolínového herbicídu,nezávisle, od okolo 100 do okolo 1000 g/l, výhodnejšie od okolo 100 do okolo 500 g/l.Vo výhodnom uskutočnení je koncentrácia glyfosátu a/alebo glufosinátu nezávisle jeden na druhom od okolo 100 do okolo 1000 g/l, výhodnejšie od okolo 100 do okolo 500 g/l.V formulácii koncentrátu sa poskytuje štrukturačné činidlo (structuring agent), aby sa zachovala fyzíkálna stabilita. Vhodné štrukturačne činidlá sú dobre známe odborníkoviv odbore, napríklad xantánová guma. Štrukturačne činidlo je typicky prítomné od okolo l do 10 g/l.Jednotlivé pesticídne zlúčeniny zahrnuté vo forrnulácii podľa vynálezu sú nezávisle známe vodbore. Výhodne je HPPD inhibítor vybraný zo skupiny pozostávajúcej z izoxazolov, triketónov, pyrazolov, benzobicyklónu a ketospiradoxu.Výhodne je izoxazolom zlúčenina vzorca (IA)v ktorom R je vodík alebo skupina -CO 2 R 3R je C 14 alkyl alebo C 34 cykloalkyl prípadne substituovaný C 14 alkylomR 2 je nezávisle vybraný z halogénu, nitroskupiny, kyanoskupiny, C 14 alkylu,C 14 ha 1 ogéna 1 kylu, C 14 alkoxyskupíny, C 14 halogénallcoxyskupiny, -(CR 4 R 5)S(O)1,R°,-s(o)1,R°, -OSOZRÓ a -N(R 7)SO 2 R°alebo dve skupiny R 2, na susedných atómoch uhlíka fenylového kruhu, môžu spoločne s atómamí uhlíka, na ktoré sú pripojené, tvoriť 5- alebo 6-členný nasýtený alebo nenasýtený heterocyklický kruh, ktorý obsahuje až tri heteroatómy vkruhu vybrané z dusíka, kyslíka a síry, pričom kruh môže byť prípadne substituovaný jednou alebo viacerými skupinami vybranými z ihalogénu, nítroskupíny, C 14 alkylu, C 14 alkoxyskupiny, C 14 halogénalkylu,C 14 halogénalkoxyskupiny a skupiny -S(O)1,R 6, pričom sa rozumie, že atóm síry tam, kde je v kruhu prítomný, môže byť vo forme skupiny -SO- alebo skupiny -SO 2 R je c alkylR a R 5 sú nezávisle vodík alebo C 14 alkylR je C 14 alkyl alebo fenyl alebo benzyl, každý z fenylu alebo benzylu prípadne nesie od jedného do piatich substituentov, ktoré môžu byť rovnaké alebo rôzne, vybrané zo skupiny pozostávajúcej z halogénu, C 14 alkylu, C 14 alkoxyskupiny, C 14 halogénalkylu, C 14 halogénalkoxyskupiny, nitroskupiny a skupiny -S(O)1,CH 3R 7 je vodík alebo skupina C 14 alkyla je celé číslo od jednej do piatichb je nula, jedna alebo dva ac je jedna alebo dva (tam, kde je c dva, môžu byť skupiny (CR 4 R 5) rovnaké aleboHlavne výhodné zlúčeniny vzorca (IA) zahŕňajú 5-cyklopropyl-4-(2-metylsulfonyl-4 tritluórmetyl)benzoylizoxazol (ízoxatlutol) a 4-(2-chlór-4-metylsulfonyl)benzoyl-5-cyk 1 o propylizoxazol (izoxachlortol), obzvlášť izoxaflutol.Vhodne je triketónom zlúčenina vzorca (IB),o o R

MPK / Značky

MPK: A01N 57/20, A01N 43/80, A01N 37/26, A01N 37/22, A01N 43/56, A01N 25/28, A01N 41/10, A01N 25/04

Značky: formulácie, herbicídne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e12880-herbicidne-formulacie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Herbicídne formulácie</a>

Podobne patenty