Systém na odoberanie jadier zo semien

Číslo patentu: E 1101

Dátum: 21.05.2003

Autor: Deppermann Kevin

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Systém na odoberanie jadier zo semienTento vynález sa týka odoberania jadier z poľnohospodárskych produktov, konkrétnejšie zo semien (a ešte konkrétnejšie zo sójových bobov) pre výskum a analýzu.Testovanie, výskum, analýza a pestovanie poľnohospodárskych produktov vyžaduje výrobu a manipuláciu s mnohými vzorkami. Zoberme do úvahy napríklad výskumné a Vývojové snahy v súvislosti s pestovaním zlepšených odrôd semien, napríklad sójových bobov. Starostlivá analýza semien, konkrétnejšie jadier, klíčkov a/alebo endospermu týchto semien (t.j. vzoriek) je rozhodujúca pre detekciu žiaducích znakov a pre snahy o skúmanie prítomnosti týchto znakov a uskutočnenie propagácie požadovaných znakov vďaka selektívnemu množeniu V následných generáciách.V odbore je známe mnoho deštruktívnych techník získania vzoriek pre analýzu. R.ozrezanie je dobre známym spôsobom oddelenia klíčka od endospermu. Odobratie jadra je ďalším dobre známym spôsobom získaniajadra semena pre analýzu. Každý ztýchto spôsobov je však všeobecne ručne vykonávaný pri vysokých nákladoch na zdroje pracovných síl, financie a čas. Toto teda významne prispieva kcene analýzy vzorky a oneskoruje jej uskutočnenie. To je frustrujúce najmä u programov pestovania poľnohospodárskych produktov, kde finančné otázky významne zvyšujú celkovú cenu pestovania nových semenných líníí a časové problémy môžu výrazne oneskoriť proces selekcie a produkciu každej novej generácie.U.S. patent č. 5 541968 opisuje zariadenie na odoberanie jadra na extrakciu stuhnutého nebezpečného odpadu z odpadového materiálu. Zariadenie obsahuje rotujúci tabulámy jadrový vrták na vniknutí do odpadového materiálu. Tabulárne jadrové vrtáky sú schopné udržať nazhromaždené jadrovévzorky vo vnútri vrtákov, ked sú vrtáky Vyberané z odpadového materiálu.-2 U.S. patent č. 5 870 949 opisuje odkôstkovacie zariadenie na odstránenie kôstok zo sliviek. Zariadenie používa hnaciu sústavu nožov srotujúcim puzdrom, ktorá spôsobuje, že nože na odstránenie kôstky rotujú dovnútra rotujúcej kôstky. Hnací sústava nožov potom rotuje preč zodkôstkovanej kôstky, pričom kôstka pokračuje vrotácii. Stieracia čepeľ zotrie kôstky z držiakov na odkôstkovanie.Preto tu existuje potreba automatizovanej techniky na produkciu poľnohospodárskych vzoriek zo semien. Konkrétnejšie, existuje tu potreba automatizovanej techniky na získavanie jadier zo semien, napríklad sójových bohov. A ďalej tu existuje potreba spôsobu efektívnejšej manipulácie s jadramiTento vynález je zameraný na usporiadaný systém odoberania jadier,obsahujúcidosku na odoberanie jadier obsahujúcu usporiadanú skupinu otvorovskupinu rúrok na odoberanie jadier, pričom každá rúrka na odoberanie jadier je pripevnená vjednom z usporiadanej skupiny otvorov v doske na odoberanie jadier amechanický hnací mechanizmus na posunutie dosky na odoberanie jadier medzi odtiahnutou polohou a aktivovanou polohou, pričom posun smerom do aktivovanej polohy spôsobuje, že skupina rúrok na odoberanie jadier odoberie jadrá skupine súhlasne usporiadaných objektov.Systém na odoberanie jadier môže ďalej zahrňovať extrakčnú dosku majúcu usporiadanú skupinu otvorov lícujúcich s usporiadanou skupinou otvorov V doske na odobratie jadier, pričom extrakčné otvory sú opatrené skupinou extrakčných čapov umiestnených na vloženie do otvoru odpovedajúcejrúrky na odoberanie jadier. Posun extrakčnej dosky zodtiahnutej polohysmerom do aktivovanej polohy spôsobuje, že extrakčné čapy vytlačia jadrá z rúrok na odoberanie jadier.Podľa jedného uskutočnenia vynálezu zariadenie na odoberanie jadier zahmuje základnú časť, ktorá prijíma usporiadanú skupinu vzoriek, pričom základná časť má skupinu zvislo orientovaných klzných tyčí. Časť na odoberanie jadier zahmujúca usporiadanú skupinu rúrok na odoberanie jadier lícujúcich s usporiadanou skupinou vzoriek je posuvná po vertikálne orientovaných klzných tyčiach medzi odtiahnutou polohou a aktivovanou polohou, kde sú zo vzoriek odobraté jadrá. Extrakčná časť zahmujúca usporiadanú skupinu extrakčných čapov lícujúcich s usporiadanou skupinou rúrok na odoberanie jadier, do ktorých sa majú vložiť, je tiež posuvná po vertikálne orientovaných klzných tyčiach medzi odtiahnutou polohou a aktivovanou polohou, kde extrakčné čapy vytlačia jadra z rúrok na odoberanie jadier. Je zabezpečený hnací mechanizmus, ktorý mechanicky pohybuje časťna odoberanie jadier medzi odtiahnutou polohou a aktivovanou polohou.Prehľad obrázkov na výkresochKompletnejšie porozumenie spôsobu a zariadenie tohto vynálezu je možné získať z nasledujúceho podrobného opisu s prihliadnutím k sprievodným výkresom, kdeObr. 1 je prierezová schéma rúrky na držanie semien, ktorým majú byt odobraté jadraObr. ZA a 2 B sú pohľady (perspektivny, respektíve prierez) na blok držiaci rúrkyObr. 3 je prierezová schéma rúrky 18 na držanie jadier gg odobratých zo semien, Obr. 4 A a 4 B sú pohľady (perspektívny, respektíve prierez) na nosičs jamkami na držanie rúrok4 Obr. 5 je ortogonálny pohľad na základnú časť systému na odoberanie jadier podľa tohto vynálezuObr. 6 je ortogonálny pohľad na časť systému na odoberanie jadier, ktorá odoberá jadrá, podľa tohto vynálezuObr. 7 je pohľad z boku na rúrku na odoberanie jadierObr. 8 je ortogonálny pohľad na extrakčnú časť systému na odoberanie jadier podľa tohto vynálezuObr. 9 je pohľad z boku na extrakčný čapObr. 10 je ortogonálny pohľad na hnaciu časť systému na odoberanie jadier podľa tohto vynálezuObr. ll je znázomením remeňového/remenicového hnacieho ústrojenstva použitého v hnacej častiObr. 12 je rozložený ortogonálny pohľad na systém na odoberanie jadierObr. 13 je zložený ortogonálny pohľad na systém na odoberanie jadier podľa tohto vynálezuObr. l 4 A-14 C sú pohľady z boku na systém na odoberanie jadier podľa tohto vynálezu postupne znázorňujúce jeho činnosťObr. 15 je pohľad zhora na ukážkový blok ako je blok znázornený na obr. ZA a ZBObr. 16 je pohľad zhora na ukážkový nosič sjamkami ako je nosič znázomený na obr. 4 A a 4 B aObr. 17 je tabuľka mapujúca umiestnenie vzoriek z dvoch zdrojovýchblokov do jediného nosiča s jamkami.Na obr. 1 je znázomená prierezová schéma rúrky Lg na držanie semien g, ktorým majú byť odobraté jadrá. Rúrka Q má bežnú, komerčnú veľkosť atvar vhodnú na obsiahnutie aspoň jedného, a výhodnejšie viac než jedného,

MPK / Značky

MPK: G01N 1/04

Značky: jadier, systém, odoberanie, semien

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e1101-system-na-odoberanie-jadier-zo-semien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na odoberanie jadier zo semien</a>

Podobne patenty