Termotransferová tlač

Číslo patentu: E 10557

Dátum: 23.10.2008

Autor: Howell Jeffrey Michael

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka termotransferovej tlače, a týka sa nosiča pre výrobok, na ktorý má byt vytlačený obraz termotransferovou tlačou z pretlačového pomocného listu, nosiča svýrobkom, spôsobu vytvorenia nosiča, zariadenia na termotransferovú tlač, spôsobu tlače avýrobku nesúceho natlačený obraz.0002 Termotransferová tlač zahŕňa vytvorenie obrazu (reverzne) na pretlačovacom pomocnom liste použitím jedného alebo viacerých tepelne prenosných farbív. Obraz je potom tepelne prenesený na povrch výrobku privedením obrazu do kontaktu s povrchom výrobku a aplikovaním tepla a typicky aj tlaku. Tcrmotransferová tlač je vhodná najmä pre tlač na výrobky, ktoré nedovoľujú, aby boli potlačenć priamo, najmä trojrozmerné (3 D) výrobky. Termotransferová tlač pomocou difúzie farbiva termotransferovej tlače s použitím sublimácie farbiva je uvedená napríklad vo W 0 98/02315 a WO 02/096661. Použitím digitálnych tlačových techník na vytvorenie obrazu na pretlačovom pomocnom liste, môžu byť vysoko kvalitné obrazy, prípadne fotograñckej kvality, tlačené na 3 D výrobky relatívne pohodlne a ekonomicky aj v malých sériách. V skutočnosti môžu byť take výrobky ekonomicky0003 Použitím vhodných pretlačových pomocných listov je možné vytvoriť obrázky dobrej kvality na 3 D výrobkoch, ktoré majú zložité tvary vrátane zakrívených tvarov (konkávnych alebo konvexných) so zložených kriviek. Ak sa tlačí na 3 D predmety, je list typicky predhríaty, napr. na teplotu v rozmedzí od 80 do 170 °C, pred aplikáciou na výrobok, aby list zmäkol a bol tvarovateľný. Zmäknutý list je potom v stave, keď môže byt ľahko aplíkovateľný a prispôsobený obrysom výrobku. To je výhodne vykonané pôsobením tlakového rozdielu na Zmäknutý list, aby sa prispôsobil výrobku. Rozdiel tlaku je obvykle 40 kPa a obvykle sa používa ako podtlak na tú stranu listu, ktorá sa aplikuje na výrobok. Kým je list udržiavaný v kontakte s výrobkom, napr. udržiavanim rozdielu tlakov, list a aj výrobok sú zahriate na vhodnú teplotu na prenos farbiva, zvyčajne teplotu v rozmedzí 140 až 200 °C, povhodnú dobu, typicky v rozmedzí 15 až 150 sekúnd. Po prenose farbíva a pred odstránenímpretlačového pomocněho listu sa výrobok nechá vychladnúť alebo sa ochladí. Vhodné zariadenie na vykonávanie pretlačového kroku je uvedené napríklad vo W 0 01/96123 a W 00004 Tlakový rozdiel pôsobiaci na list vytvorí silu pôsobiacu na výrobok, ktorá pri teplote,na ktorú je výrobok ohrievaný na prenos farbiva, môže vyvolať deformáciu výrobku, najmäak je vytvorený z tenkého kovu a plastových materiálov, ktoré ohrievaním zmäknú.0005 Výrobok je preto obvykle umiestnený na pevnom nosiči, označenom ako lôžko , ktorý obmedzuje deformáciu výrobku počas tennotransferovej tlače.0006 Časť nosiča, na ktorom je výrobok umiestnený, spravidla tvorí relatívne voľne osadenie s výrobkom, pretože je potrebné prispôsobiť výrobné tolerancie rozmerom výrobkua rôznym rozsahom tepelnej rozťažnosti nosiča a výrobku, takže medzi nosičom a výrobkom0007 Tam, kde je medzera medzi nosičom a výrobkom, môže dôjsť k deformácii výrobku,keď je výrobok ohrievaný a pôsobí na neho sila, aj v prítomnosti nosiča. Navyše tam, kde je medzera medzi nosičom a okrajom výrobku môže byt zmäknutý list vtlačený do medzery tlakovým rozdielom pôsobiacim na list a môže sa pretrhnúť, takže dôjde k strate tlakovéhorozdielu. V takom prípade je prenos farbiva z listu na výrobok pravdepodobne nevyhovujúci.0008 V jednom aspekte predložený vynález poskytuje nosič pre výrobok, na ktorý má byt obraz vytlačený termotransferovou tlačou z pretlačového pomocného listu, nosič má záberový povrch všeobecne tvarovaný na kontakt s výrobkom, v ktorom aspoň časť pridruženého povrchu je tvorená elastomémym materiálom a kde nosič obsahuje relatívne tuhé teleso skontaktným povrchom všeobecne tvarovaným na kontakt s výrobkom, a aspoň jednupodložku z elastomérového materiálu poskytnutú v alebo na kontaktnom povrchu.0009 Nosič je navrhnutý na použitie s príslušným výrobkom tak, že keď je výrobok V kontakte s pridruženým povrchom, aspoň časť elastomérového materiálu sa prispôsobí aspoňčasti z pridruženej časti výrobku, pridružená časť je tá časť výrobku, ktorá je v kontakte sozaberajúcim povrchom tak, že medzera, ktorá by inak bola medzi pridruženou časťou výrobkua zaberajúcim povrchom, je vyplnená elastomérovým materiálom.0010 Nosič môže byť upravený tak, aby vyhovoval príslušným výrobkom zmenou jedného alebo viacerých faktorov, vrátane veľkosti, tvaru a tepelnej vodivosti nosiča a elastomérového0011 Elastomérový materiál je výhodne tvarovaný tak, že aspoň pri teplote termotransferovej tlače, keď je výrobok v kontakte so zaberajúcim povrchom, sa aspoň časťelastomérového materiálu prispôsobí aspoň časti pridruženej časti výrobku.0012 Takto vytvarovaný elastomérový materiál zapĺňa pri termotransferovej tlači akúkoľvekmedzeru, ktorá by inak bola medzi nosičom a pridruženou časťou výrobku a zabraňuje0013 Elastomérový materiál je výhodne tvarovaný tak, že aspoň pri teplotetermotransferovej tlače, keď je výrobok v kontakte so zaberajúcim povrchom, saelastomérový materiál prispôsobí okraju výrobku.0014 Takto vytvarovaný elastomérový materiál, keď je výrobok v zábere s povrchom pri termotransferovej tlači, zapĺňa elastomérový materiál akúkoľvek medzeru, ktorá by inak bola medzi zaberajúcim povrchom a okrajom výrobku tak, že zmäknutý pretlačovací pomocný listnemôže byť vtlačený do medzery.0015 Elastomérový materiál je ešte výhodnejšie tvarovaný tak, že aspoň pri teplote termotransferovej tlače, keď je výrobok v kontakte so zaberajúcim povrchom, saelastomérový materiál prispôsobí obvodovému okraju výrobku.0016 Takto vytvarovaný elastomérový materiál pri termotransferovej tlači zapĺňa akúkoľvek medzeru, ktorá by bola inak medzi zaberajúcim povrchom a stranami výrobku, t.j. tých častí výrobku, na ktorých je zmäknutý pretlačovací pomocný list aplikovaný najbližšie k nosičutak, že zmäknutý list nemôže byť vtláčaný do medzery.0017 Na tento účel môže mat elastomérový materiál obvykle formu pevnej podložky všeobecne tvaru podobného pôdorysu výrobku, ale väčšej plochy, takže ked je výrobok v kontakte so zaberajúcim povrchom, je obvodový okraj výrobku umiestnený vnútri0018 Altemativne môže mať elastomérový materiál obvykle formu obvodovej podložky,ktorá zaujíma obvod zaberajúceho povrchu, obvodový okraj podložky má zvyčajne podobný tvar, ale ohraničuje väčšiu oblasť, ako je pôdorys výrobku, a podložka má vnútomý okraj deñnujúci otvor v podložke taký, že keď je výrobok v kontakte so zaberajúcim povrchom, je obvodový okraj výrobku umiestnený medzi obvodovým okrajom podložky a vnútomým0019 Elastomérový materiál môže byť tvarovaný výhodne tak, že aspoň pri teplote termotransferovej tlače, ked je výrobok v kontakte so zaberajúcim povrchom, sa elastomérový materiál prispôsobí okraju výrobku deñnujúcemu otvor pre priechod cez0020 Takto tvarovaný elastomérový materiálu počas termotransferovej tlače zapĺňa každú medzeru, ktorá by inak bola medzi nosičom a okrajom výrobku deñnujúcim otvor tak, žezmäknutý list nemôže byt vtlačený cez priechod do medzery.0021 Ak má elastomérový materiál formu pevnej podložky, môže sa vnútomá časťpodložky zvyčajne prispôsobiť okraju výrobku definujúeemu otvor pre priechod cez výrobok.0022 Vnútorná časť podložky môže byt obvykle tvorená výstupkom z podložky, ktorý zodpovedá okraju výrobku definujúcemu otvor pre priechod cez výrobok. Výstupok má zaberajúci povrch, ktorý má podobný tvar, ale väčšiu plochu, než je otvor definovaný okrajomvýrobku tak, že otvor je utesnený zaberajúcim povrchom výstupku.0023 Keď má elastomérový materiál podobu obvodovej podložky, môže byť výhodne poskytnutá ďalšia podložka z elastomérového materiálu v otvore v podložke, prídavnápodložka sa prispôsobí okraju výrobku defmujúcemu otvor pre priechod cez výrobok. 0024 Prídavná podložka môže byť obvykle vytvorená integrálne s obvodovou podložkou.0025 Predpokladá sa, že elastomérový materiál môže byť tvarovaný tak, že pri izbovej teplote, ked je výrobok v zábere so zaberajúcim povrchom, je malý alebo žiadny kontakt medzi okrajom výrobku a elastomémym materiálom, ked je ohriaty na teplotu termotransferovej tlače elastomérový materiál sa rozpína do záberu s výrobkom, takžeelastomérový materiál sa prispôsobí výrobku.

MPK / Značky

MPK: B41M 5/035, B41M 5/025, B41F 16/00

Značky: tlač, termotransferová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e10557-termotransferova-tlac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Termotransferová tlač</a>

Podobne patenty