Bezpečnostná prepážka spaľovacej komory vyvíjača pary

Číslo patentu: E 10012

Dátum: 16.10.2006

Autori: Dose Lothar, Sterns Hans Gerhard

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Bezpečnostná prepážka spaľovacej komory vyvíjača paryVynález sa týka spôsobu vytvorenia chráneného pracovného priestoru pod krycím elementom a vo vnútri spaľovacej komory fosílne vykurovaného, najmä hnedým uhlím vykurovaného vyvíjača pary vložením krycieho elementu do spaľovacej komory, pričom v oblasti medzi dolným vynášacím otvorom, s výhodou lievika pre popol, a dolnou stranou nad ním usporiadanej dolnej plochy,usporiadanej aspoň v podstate vodorovne v prierezovej ploche spaľovacej komory, najmä výhrevnej plochy, najmä doskovej výhrevnej plochy, sa bočne z vonkajšku skrz prvý otvor v obvodovej stene spaľovacej komory vloží krycí element, rozložiteľný alebo napínateľný vo vnútri spaľovacej komory. Vynález sa ďalej týka systému pre vytvorenie chráneného pracovného priestoru pod krycím elementom a vo vnútri spaľovacej komory fosílne vykurovaného,najmä hnedým uhlím vykurovaného vyvíjača pary, ktorý obsahuje zložený alebo zvinutý bočne z vonkajšku skrz prvý otvor v stene spaľovacej komory do spaľovacej komory vložiteľný, tam umiestniteľný do užitkovej polohy, ako i rozložiteľný alebo rozvinuteľný, aspoň jedno pridržovacie, zdvíhacie a/alebo napínacie lano, vložiteľné do spaľovacej komory skrz priechodný otvor pre lano V stene spaľovacej komory a upevniteľný na plochom krycom elemente, aspoň jedno upevňovacie zariadenie usporiadané na vonkajšej strane vnútri spaľovaeej komory spolupracujúcej s týmto aspoň jedným pridržovacím, zdvíhacím a/alebo napínacím lanom, ako i aspoň jedno zdvíhacie zariadenie spolupracujúce s upevňovacím zariadením a/alebo s týmto aspoň jedným pridržovacím, zdvíhacím a/alebo napínacím lanom. Vynález sa konečne týka vyvíjača pary, ktorý môže byt vybavený systémom pre zakrytie chránenéhopracovného priestoru vo vnútri spaľovacej komory fosílne vykurovaného, s výhodou uhlím vykurovaného, najmä hnedým uhlímVyvíjače pary vykurované fosílnymi palivami obvykle obsahujú spaľovaciu komoru, do ktorej ústia horáky, ktorých pomocou sa fosílne palivá spaľujú. Obvykle majú také spaľovacie komory obdĺžnikový alebo štvorcový prierez. Steny spaľovacej komory na vnútorných stranách spaľovacej komory sú opatrené potrubnými rúrkami, ktorými je vedené teplonosné médium, to znamená voda alebo para alebo zmes voda/para, ktorá sa potom privádza napríklad do parných turbín. Vedľa potrubných vedení vedených obvykle zvisle pozdĺž steny spaľovacej komory sú usporiadané i ďalšie výhrevné plochy V hornej oblasti spaľovacej komory, ktoré V podstate vodorovne orientované zakrývajú prierezovú plochu spaľovacej komory. Sú to takzvané prepážkové výhrevné plochy. Pod rovinou horákov je najmä u vyvíjačov pary vykurovaných uhlímusporiadaných vynášací lievik popola s vynášacím otvorom pre popol.Pri prevádzke takých vyvíjačov pary vznikajú na výhrevných rúrkach alebo výhrevných plochách usadeniny, ktoré sa tam tvoria zrážajúcimi sa podielmi strusky a popola. Tieto usadeniny v priebehu času narastajú a tvoria povlak, ktorý oplášťováva jednotlivé rúrky na vnútornej stene vyvíjača pary. Tým sa negatívne ovplyvňuje priestup tepla medzi priestorom kotla a vnútrajškom rúrok, takže účinnosťkotla sa podstatne zníži.Preto sa musia take vyvíjače pary V pravidelných intervaloch čistiť a preskúšať ohľadne opotrebenia a poprípade Livádzat do prevádzky. Za tým účelom je potrebné, aby sa vyvíjač pary pred takými revíznymi prácami zastavil. Do spaľovacej komory sa potomvložia pracovné plošiny, takže vo vnútornom priestore spaľovacejkomory je možno po týchto plošinach chodit a uskutočňovať revízne práce na výhrevných rúrkach, výhrevných plochách alebo i na stenách spaľovacej komory. Napríklad zo spisu DE-AS-l 167 476 je známy taký spôsob, pri ktorom sa bočne z vonkajšku skrz vonkajšie steny spaľovacej komory vložia konzolové rúrky do spaľovacej komory aupevnia sa. Na tieto konzolové rúrky sa potom položia dosky lešenia, a tým sa vytvorí pracovná plošina, po ktorej je možnéPracovná plošina, ktorá môže byt usporiadaná a vytvorená vo tvare teleskopického pracovného lešenia hore v oblasti prehrievača,je tiež známa zo spisu US 5,343,978 A. Tam sa vo vnútri rúrok upevní väčší počet nosníkov a vytvorí jeden rám usporiadaný medziZo spisu US 4,474,143 je tiež známe vytvorit lešenie tým, že jednotlivé nosníky sa vložia skrz bočné otvory spaľovacej komory do tejto spaľovacej komory a tam sa pomocou lán zafixujú vo vodorovnej polohe. Na jednotlivých nosníkoch sa potom uložia doskypre vytvorenie pracovnej plošiny.Pri uskutočňovaných čistiacich prácach alebo údržbárskych alebo inštalačných prácach existuje nebezpečie, že na pracovnú plošinu spadnú činné kusy strusky alebo popola poprípade vyhorené kusy, ktoré sa vytvorili na výhrevných plochách alebo výhrevných plochách nachádzajúcich sa nad pracovnou plošinou. Tiež existuje nebezpečie, že take kusy, ktore môžu mať hmotnost 10 až 30 kg,spadnú do oblasti pod pracovnou plošinou. Pracovný priestor teda nie je bezpečný. Z bezpečnostne technických dôvodov pracujú tieto pracovné plošiny. po ktorých sa dá chodiť, v spaľovacej komore zhora dolu, aby sa najprv mohli všetky vyhorene kusy atď., ktoré bymohli spadnút, odstraňovali zhora dolu, takže potom sa môžepracovat voblasti nasledujúcej za vždy vyčistenou oblasťou. Pri dodržaní tohto spôsobu práce však potom nie je možné, aby pod pracovnou plošinou tiež pracovali osoby, alebo aby V dolnej oblasti osoby chodili. Predtým musia byt z nad nej ležiacej oblasti spaľovacej komory odstránené voľné kusy alebo prilepené časti. Ak sa má teraz pracovať iba v dolnej oblasti, napriklad V oblasti roštu spaľovacej komory, vedie to k nepomerne dlhým a vlastne nežiadúcimZo spisu DE 103 53 436 je známa sklopná pracovná plošina,ktorá obsahuje základnú tyč so sklopnýmí nosnými ramenami, medzi ktorými môžu byt inštalované dosky plošiny, ktore vyplnia alebo zakryjú voľne priestory medzi nosnými ramenami. Táto sklápacia pracovná plošina sa vloží do reaktora zdola skrz otvor reaktora,vytiahne zvisle hore a potom sa pod horným otvorom reaktora rozloží a premostí potom prierezovú plochu reaktora. Pomocou takej sklápacej pracovnej plošiny môže byt síce uskutočňovaný vyššie uvedený spôsob. Táto pracovná plošina však nemôže byt použitá vo vyvíjačoch pary. Vo vyvíjačoch pary, ktoré obsahujú obvykle i vodorovne usporiadané výhrevné plochy, ktoré zakrývajú prierezovú plochu spaľovacej komory, a ktoré na druhej strane obsahujú na dolnej strane vynášaciu komoru popola, popripade vynášaci lievik popola, neexistujú žiadne dolné otvory, do ktorých by bolo možné vložiť takú skladaciu pracovnú plošinu zvisle pre premiestnenie zdolaOkrem toho by taká pracovná plošina, ktorá by musela preklenúť u moderných vyvijačov pary dĺžku od vnútornej steny spaľovacej komory k protiľahlej vnútornej stene spaľovacej komory s veľkosťou 20 až 25 m. bola potom ťažká a obťažne by sa s ňou manipulovalo, takže potom by vôbec nemohla byt vložená dospaľovacej komory, alebo by mohla byť vložená iba s veľkými

MPK / Značky

MPK: F22B 37/24, F22B 37/40

Značky: bezpečnostná, vyvíjača, přepážka, spaľovacej, komory

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-e10012-bezpecnostna-prepazka-spalovacej-komory-vyvijaca-pary.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostná prepážka spaľovacej komory vyvíjača pary</a>

Podobne patenty