Feromónová kompozícia získateľná zo sekrétu izolovaného z pokožky z okolia mliečnych žliaz cicavca a jej použitie

Číslo patentu: 285905

Dátum: 26.09.2007

Autor: Pageat Patrick

Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Feromónová kompozícia určená na použitie na liečenie stresu, úzkosti a/alebo agresívneho správania u cicavcov je získateľná zo sekrétu izolovaného z pokožky z okolia cicavčích mliečnych žliaz a obsahuje ako hlavnú účinnú zložku 13,5 % až 40,3 % hmotn. kyseliny olejovej alebo jej derivátov, 15,5 % až 31,4 % hmotn. kyseliny palmitovej alebo jej derivátov, 20,2 % až 40,6 % hmotn. kyseliny linolovej alebo jej derivátov a 2 % až 10,1 % hmotn. kyseliny myristovej alebo jej derivátov, pričom derivátmi môžu byť estery, soli, alkoholy, ketóny, étery alebo amidy mastných kyselín. Opísané je tiež použitie tejto kompozície na výrobu liečiv na liečenie stresu u cicavcov, ubúdania hmotnosti u cicavcov, zníženie úmrtnosti a chorobnosti cicavcov pri infekciách a zlepšenie konverzie potravy u cicavcov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka izolovanej feromónovej kompozicie,ktorá obsahuje sekrét izolovaný z pokožky z okolia mliečnych žliaz cicavca, Výhodne z medziprsného žliabku. Takúto feromónovú kompozíciu možno vwžiť na utíšenie stresu, stavu úzkosti a agresivity cicavcov.Podľa definície je stres reakciou tela živočícha na sily škodlivej povahy, infekcie a rôzne abnormálne stavy, ktoré vedú k narušeniu homoestázy.Živočíchy vystavené stresu odpovedajú zmenami aktivity autonómneho a neuroendokrinného systému a zmenami svojho správania. Aktivácia týchto biologických systémov je nevyhnutnou podmienkou, aby sa živočích vyrovnal so stresom a je tak základným zdrojom, ktorý zabezpečuje zodpovedajúcu biologíckú obranu proti ohrozeniu homeostázy živočícha. (Moberg, G. P., Animal Stress, strany 27 až 49 (l 985) Vogel V. l-l., Neuropsychobiology Q, 129 až 135 (1985.U živočíchov, Vrátane človeka, stres stimuluje uvoľňoVanie adenokortiko-trópneho hormónu (ACTH), ktorý ovláda uvoľňovanie kortizolu z kôry nadobličiek.Stres u ľudí môže viest k zdravotným problémom, ako sú napríklad vredy a erózie, akútna gastritída a hnačky. Stresom je ovplyvňovaný sklon k erytrocytóze, zápalovým črevným ochoreniam, srdcovým záchvatom a ischémii. V skutočnosti jestvujú presvedčive klinické podklady, že psychický alebo emocionálny stres a stavy úzkosti sú V spojení so zrážanim a zreteľne s chorobami srdca a náhlymi úmrtiamí. Pozri Harrísons Principle of Internal Medicine,McGraw-Hill Inc., 12. Vydanie (1991).Zmenami bezprostredného okolia sú podobne ovplyvňované aj zvieratá, ako sú napriklad ošípané, psy, hovädzí dobytok a podobne. Vyňatíe zvieraťa z jeho prostredia, zahnanie do stáda a preprava sú často príčinou vzniku stresov pri týchto zvieratách. Dôsledkom stresu podobným stavov sú patologické poruchy, chorobnost, oneskorenie rastu a poruchy správania. Poruchy V správaní často vedú k vzájomnému agresívnemu napádaniu stresovaných zvierat.Napríklad je dobre Známe, že V období rastu je bežný sociálny stres. Sociálny stres často vzniká ako dôsledok oddelenia od matky, prenesenia do nového prostredia a zmiešania s neznámymi mladými jedincami. V oblasti chovu zvierat sa sociálny stres často pozoruje pri odstavčatách ošípaných.Uvedený sociálny stres zvierat vedie často k agonistickému správaniu sa, ktoré zahŕňa napádanie druhých jedincov alebo snahu uniknúť. Napríklad odstavčatá sú bojachtivé už V prvých hodinách po narodení a ak stretnú akokoľvek staré ošípané, napadnú ho. Pozri McGlone, J. J., Journal of Animal Science QC l), 86 až 97 (1990).Skutočne sa zistilo, že bojachtive ošípané zaujímajú osobitný postoj, pri ktorom sú ošípané tesne pritisnuté plecom na plece. Účelom týchto postojov je pohrýzt uši oponentom. Víťaz pohryzie porazerieho trojriásobným počtom uhryznutí ako porazený. Hoci ošípané sa zriedkakedy usmrria, ich súboje často vedú k veľkým ranám, najmä na hlave,ušiach, krku a pleciach. McGlone, ibid, upozorňuje, že pri konci zápasu sa uvoľňuje feromón, ktorý signalizuje podrobenie sa.Na rôzne formy a prejavy agresie spojenej so stresom a najmä na problémy súvisiace s anxióznymi stavmi hľadajú klinickí odbomíci spôsob liečby alebo prevencie pomocoupsychotrópnych alebo neuroleptických látok. Medzi skupinami látok, ktoré boli používané pri problémoch súvisiacich so stresom, treba spomenúť amperazid, chlorpromazín,azaperon, haloperidol, properciazín, prochlorperazín, diazepam, meprobamát, fenobarbital, fenotiazíny a butyrofenóny.R. Dantzer V Veterinary Science Communications l,161 až 169 (1977) napríklad podáva prehľad použitia neuroleptických látok pre zvieratá vo výkrme na zvýšenie produkcie mäsa, ako aj použitia sedatív na potlačenie problémov spojených so stresom.Kyriakis a Anderson V J. Veter. Pharmacol. Therap. 12,232 až 236 (1989) opisujú použitie amperozidu na úpravu sociálneho správania a liečbu syndrómu chradnutia ošípaných. Syndróm chradnutia je jav, pri ktorom stresované odstavčatá degenerujú až k uhynutiu.Nikto ale doteraz nepozná dlhodobé účinky uvedených látok, ak človek konzumuje mäso zo zvierat, ktorým boli podávané rôzne liečivá. V mnohých prípadoch pri podávaní neuroleptických liečiv vykrmovaným zvieratám V krmivách sa ale V skutočnosti nepozorovala priamo zlepšená produkcia uvedené látky mali nepriaznivý vplyv, ako sú pomalšie prírastky hmotnosti, pokles produkcie mlieka dojníc a pokles znášky vajec pri hydíne. V niektorých prípadoch sa pozorovalo tiež oneskorenie sexuálnej zrelosti (Dantzer,ibid).Podľa definície feromóny sú látky uvoľñované telom,ktoré spôsobujú predpokladanú reakciu iného jednotlivca rovnakého druhu.Je známe, že u cicavcov-samcov produkuje feromóny značný počet rôznych žliaz, ako sú podčeľusťové slinné žľazy, príštitné žľazy a mazové žľazy.Feromóny, sekrětované podčeľusťovýmu slinnými žľazami a príštitnými žľazami pri samcoch slúžia na značenie samičiek počas dvorenia. Sekrécia týchto žliaz pri bravoch Vedie k agonistickému správaniu. Je známe, že tieto sekréty obsahujú zmes androstenolu a androsterónu.Použitie genitálnych feronómov na zvyšovanie umelej inseminácie pri ošípaných opisuje napríklad Komonov et aI ruská patentová prihláška l 720 640-A 1, podľa ktorej uvedený genitálny feromón ošípanej obsahuje kyselinu maslovú, kyselinu octovú a kyselinu kaprínovú. Nie sú V nej ale uvedené odkazy, ktoré by opisovali použitie genitálneho feromónu na potlačenie stresu a anxióznych stavov.Je známe, že materské pachy majú Vábivý účinok na mláďatkâ ošípaných a majú veľký význam Vo vzťahoch matka-prasiatka Je známe, že prasiatka prijímajú stolicu matky a sú touto látkou priťahované. (Tesch a McGlone, J. Anim. Sci. Q, 356 až 357 (1990. Komunikácia medzi prasnicou a jej mláďaťom čuchovými orgánmi prebieha cez produkciu vábivých látok (atraktánt).Keď sa mláďa oddelí od matky nastávajú často V dôsledku materskej príťažlivosti stresu podobné stavy, ktoré často vedú k zvýšeniu bojachtivosti a k úbytkom hmotnosti mláďat.Tento jav sa pozoroval tiež u ostatných cicavcov, aj u ľudí ked sa novorodenec oddelí od matky, často sa pozorujú anxiózne prejavy novorodenca.Doteraz sa u cicavcov použitím rôznych upokojujúcich látok nedosiahla uspokojivá liečba stresu a stresom príbuzných stavov.Preto sa tento vynález týka altemativnej liečby stresu a anxióznych stavov cicavcov.Vynález sa ďalej týka novej kompozicie, ktorá lieči stres bez vedľajších škodlivých účinkov sedatíva.Vynález sa ešte ďalej týka liečby, ktorá znižuje agresívne správanie cicavcov.Vynález sa ešte ďalej týka kompozicie, ktorá podporuje prírastky hmotnosti u cicavcov.Vynález sa ešte ďalej týka zníženia úmrtnosti a chorobnosti pri ínfekčných príhodách u cicavcov.Vynález sa ešte ďalej týka zlepšenia účinnosti konverzle krmiva, to znamená pomeru spotrebovaného krmiva k hmotnostnćmu prírastku živočícha.Uvedené a ešte ďalšie účinky tohto vynálezu sa dosiahli tak, ako sa dokladujú v súhme vynálezu, v opise vynálezu,vo výhodných uskutočneniach tohto vynálezu a v nárokoch.Podstatou vynálezu je feromónová kompozícia získateľná zo sekrétu izolovaného z pokožky z okolia cicavčich mliečnych žliaz, ktorá ako hlavnú účinnú zložku 13,5 až 40,3 hmotn. kyseliny olejovej alebo jej derivátov,15,5 až 31,4 hmotn. kyseliny palmitovej alebo jej derivátov, 20,2 až 40,6 hmotn. kyseliny línolovej alebo jej derivátov a 2 až 10,1 kyseliny myristovej alebo jej derivátov, pričom deriváty sú vybrané zo skupiny pozostávajúcej z esterov, solí, alkoholov, ketónov, éterov a amidov mastných kyselín, na použitie na liečenie stresu, úzkosti a/alebo agresívneho správania u cicavcov.Ďalej vynález poskytuje základnú feromónovú kompozícíu, ktorá obsahuje kyselinu palmitovú, kyselinu olejovú,kyselinu palmolejovú, kyselinu linolovú a ich deriváty pričom uvedená kompozícia má tiež upokojujúci účinok u všetkých cicavcov.Ďalej vynález poskytuje kompozíciu, ktorá V roztoku obsahuje kyselinu kaprinovú, kyselinu laurovú, kyselinu myristovú, kyselinu palmitovú, kyselinu palmolejovú, kyselinu olejovú, kyselinu linolovú a ich deriváty.V ďalšom výhodnom uskutočnení podľa tohto vynálezu vynález zahŕňa kompozíciu v roztoku, ktorá obsahuje medzi 0,5 až do 3,5 hmotnostných kyseliny kaprinovej,2,8 až 8,7 hmotnostných kyseliny laurovej, 3,9 až 9,6 hmotnostných kyseliny myristovej, 7,5 až po 13,8 hmotnostných kyseliny palmolejovej, 15,5 až 26,8 hmotnostných kyseliny palmitovej, 29,5 až 40,6 hmotnostných kyseliny línolovej, 13,5 až 26,4 hmotnostných kyseliny olejovej a ich deriváty.V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení podľa tohto vynálezu vynález poskytuje kompozíciu alebo roztok, obsahujúci 13,5 až 40,3 hmotnostných kyseliny olejovej,15,5 až 31,4 hmotnostných kyseliny palmitovej,20,2 až 40,6 hmotnostných kyseliny línolovej a 2 až 10,1 kyseliny myristovej a ich deriváty.V ešte ďalšom uskutočnení podľa tohto vynálezu vynález poskytuje kompozíciu alebo roztok, obsahujúci 20,1 až 40,3 hmotnostných kyseliny olejovej, 19,2 až 31,4 hmotnostných kyseliny palmitovej, 20,2 až 30,1 hmomostných kyseliny línolovej a 2 až 10,1 hmotnostných kyseliny myristovej a ich deriváty.V ďalšom uskutočnení sa tento vynález týka spôsobu liečby stresu u cicavcov uvedený spôsob zahŕňa krok podávania feromónovej kompozicie, obsahujúcej sekréty odvodené z pokožky z oblasti materinských mliečnych žliaz,cicavcovi, ktorý takú liečbu potrebuje, V ďalšom výhodnom uskutočnení sa tento vynález týka spôsobu liečby t. j. ošetrenia domácich zvierat - cicavcov pri doprave na elimináciu ich anxióznych stavov uvedený spôsob zahŕňa krok podávania feromónovej kompozicie,obsahujúcej sekréty odvodené z kože z oblasti materinských mliečnych žliaz cicavcovi, ktorý takú liečbu potrebuje.V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení sa tento vynález týka spôsobu liečby hmotnostných úbytkov cicavcov uvedený spôsob zahŕňa podávanie feromónovej kompozicie,obsahujúcej sekréty odvodené z kože z oblasti materinských mliečnych žliaz cicavcovi, ktorý takú liečbu potrebuje.V ďalšom uskutočnení sa tento vynález týka spôsobu zníženia úmrtnosti/uhynutia a chorobnosti pri infekciách cicavcov uvedený spôsob zahŕňa podávanie feromónovej kompozicie, obsahujúcej sekréty odvodené z kože z oblasti materinských mliečnych žliaz cicavcovi, ktorý takú liečbu potrebuje.V ďalšom uskutočnení sa tento vynález týka spôsobu zlepšenia konverzie krmiva u cicavca uvedený spôsob zahŕňa podávanie feromónovej kompozicie, obsahujúcej sekréty odvodené z kože z oblasti materinských mliečnych žliaz cicavcovi, ktorý takú liečbu potrebuje.Výraz cicaveď v tomto texte zahŕňa ktorúkoľvek skupinu stavovcov, ktorých samice majú mliečne žľazy, vrátane človeka. Príklady cicavcov zahŕňajú, ale neobmedzujú sa na mačky, ľudí, psy, ošípané, potkany, hovädzí dobytok,kone, opice, šimpanzy a podobné.Výrazom stres sa rozumie reakcia živočíšneho tela na sily škodlivej povahy, infekcie a rôzne abnormálne stavy,ktoré vedú k narušeniu homoestázy. Táto reakcia môže byť fyzická reakcia alebo emocionálna reakcia vrátane stavov úzkosti.Výrazom stav úzkosti alebo anxióza sa rozumie obava z hnevu a strach, spojené s nepokojom, napätím a podobne, ktorá je reakciou, vyznačujúcou sa vysokou pravdepodobnosťou vzniku odoziev v správaní a emóciách na zdesenie. V neurofyzickej temiinológii je anxiózny stav sprevádzaný hyperaktívitou noradrenergíckých a serotonínových systémov.Výraz feromón znamená látku, ktorá je uvoľňovaná telom určitého druhu a ktorá spôsobuje očakávanú reakciu iného jedinca rovnakého druhu taká látka môže slúžiť napríklad ako špecifické lákadlo, sociálny komunikátor, sexuálny stimulant a podobne.Výraz agonistické správanie znamená, alebo je vo vzťahu k agresivite alebo obrannej sociálnej interakcii medzi jednotlívcami rovnakého druhu, ako je bojachtivosť,snaha unikat alebo podvoľovat sa.Výrazom ochorenie spojené so stresom sa rozumie ktorékoľvek ochorenie, ktorého symptómy sa v dôsledku stresu zvyšujú.Výrazom znížená úmrtnosť a chorobnosť pri infekcii sa rozumie, že úmrtia a chorobné stavy sú znížené tak, že cicavec má lepšiu nádej na prežitie.Výraz zvýšená účinnost konverzie potravy/krmiva znamená zníženie hodnoty pomeru spotrebovanej potravy k prírastku hmotnosti.Výrazom roztok sa rozumie kompozícia v tekutom stave, obsahujúca tuhú látku V kvapaline V rozpustenom stave alebo dispergovanú vo forme suspenzie.Výraz upokojujúcí účinok znamená zníženie strachu,obáv, anxiózy ako aj správania a fyzických dôsledkov spojených so stresom. Uvedené správanie a dôsledky spojene so stresom zahŕňajú vzrušenie, hlasnosť, útek, agresívnosť,premiestňovanie a podobné. Fyzické dôsledky spojene so stresom zahŕňajú zmeny srdcového tepu, zmeny hladín epinefrínu, norepinefrínu, ACTH, kortizolu, glukózy a ďalších látok. Pri zvieratách, ktoré sú zdrojom potravy, uvedená definícia zahŕňa hospodárske ukazovatele, ako sú prírastky hmotnosti a účinnost konverzie knniva.Výraz základná feromónová kompozícia znamená feromónovú kompozíciu, ktorú možno použit bez ohľadu nadruh pri všetkých cicavcoch a obsahujúcu ako hlavne účinné zložky najmenej tri mastné kyseliny.Výraz podporná alebo posiľňujúca kompozícia sa rozumie feromónová kompozícia, ktorá je u cicavcov druhovo špecifická a ktorú možno použiť na podporu alebo na dosiahnutie synergického účinku so základnou feromónovou kompozíciou na zvýšenie účinnosti ,základnej kompozicie pri špecitickom druhu.Podrobnejšie, vynález sa týka identifikácie základnej feromónovej kompozície, ktorá je odvodená od sekretov z oblasti mliečnych žliaz prasníc ešte podrobnejšie, od sekrétov pregnantných alebo dojčiacich prasníc.Kompozície podľa tohto vynálezu sú pôvodom feromóny a sú pripravené z prchavých molekúl pachovými zložkami z týchto molekúl sú amíny a mastné kyseliny linolovej a ich deriváty, ako aj estery týchto aminov a mastných kyselín.Podrobnejšie, základná kompozícia podľa tohto vynálezu obsahuje zmes najmenej troch mastných kyselín, menovite kyseliny palmitovej, kyseliny linolovej a kyseliny olejovej, ktoré predstavujú medzi približne 65 až 95 °/o hmotnostných z hmotnosti celej kompozície zvyšné zložky sú netoxické plnivá, ako sú mastné kyseliny, alkoholy,amíny, skvalén a glycerol. Bližšie, kyselinu kaprónovú, kyselinu azelaidovú, kyselinu propiónovú, geraniol, oktadekatriól, hexakozanol, trimetylamín a metylamín.Základná kompozícia môže byt tiež nanesená na chemickom nosiči za predpokladu, že ostane zachovaná bioaktívna štruktúra mastných kyselín. Molekuly takých nosičov zahŕňajú, ale nie sú na uvedené obmedzené živice, lipozómy, korunové zlúčeniny, nosičové proteíny a podobné.Mastné kyseliny možno použit v čistej forme, to znamená ako voľné mastné kyseliny, alebo tiež vo forme derivátov, ako sú estery mastných kyselín alebo soli mastných kyselín a tiež ako alkoholy mastných kyselín, ketóny mastných kyselín, étery mastných kyselín a amidy mastných kyselín. Tieto deriváty mastných kyselín môžu V kompoziciách podľa tohto vynálezu nahrádzat jednu, viac alebo všetky mastné kyseliny a majú rovnaké účinky.Zistilo sa, že uvedená základná kompozícia má upokojujúci účinok na všetky druhy cicavcov a možno ju použit na uvoľnenie stresu, anxiózy, na potlačenie agresivneho správania a podobne tak, ako sa uvádza.Uvedenú základnú feromónovú kompozíciu možno riedit do fonny rôznych roztokov, ako bolo uvedené a možno ju použiť v rôznych formách.Ak sa vyžaduje, k základnej feromónovej kompozícii možno pridat medzi 5 až 35 hmomostných podpornej kompozície. Uvedená podpomá kompozícia obsahuje prchavé organické zlúčeniny a ich zmesi. Podpomá kompozícia môže byt druhovo špecifická a môže sa menit podľa druhu cicavca ošetrovaného podľa tohto vynálezu.Na podpomú kompozíciu možno použit zlúčeniny, napríklad (bez toho, aby sa obmedzoval rozsah týchto zlúčenín) aminy a mastné kyseliny z indolových deriváty, estery týchto aminov a mastných kyselín, ketóny, ako je acetón,alkoholy, steroly a podobne.Popri základnej feromónovej kompozícii a podpomej kompozícii sa výhodné uskutočnenia podľa tohto vynálezu týkajú kompozície, ktorá obsahuje voľné mastné kyseliny,vrátane dekánovej kyseliny, ako je kyselina kaprínová, dodekánovej kyseliny, ako je kyselina laurová, tetradekánovej kyseliny, ako je kyselina myristová, hexadekánovej kyseliny, ako je kyselina palmitová, cis-Q-oktadekénovej kyseliny, ako je kyselina olejová, linolovej kyseliny a palmoolejovej kyseliny. Podľa tohto vynálezu možno použiť aj deri váty uvedených mastných kyselín. Uvedené deriváty sú estery mastných kyselín alebo soli mastných kyselín.Uvedená kompozícia môže byť vo forme roztoku, aerosólového spreja, gélu, matríce s pornalýrn uvoľňovanim účinných látok, šampónu alebo ako mikro-enkapsulovaný výrobok a podobne.Koncentrácia uvedených mastných kyselín môže byt rôzna podľa konečnej formy použitia. Jednotlivé mastné kyseliny, ktoré možno použiť a ich koncentrácie môžu byt vymedzené a skúšané spôsobmi, uvedenými v tomto vynáleze.V ďalšom výhodnom uskutočnení podľa tohto vynálezu je kompozícia vo forme roztoku, ktorý obsahuje približne 0,5 až 3,5 hmotnostných kyseliny kaprínovej, 2,8 až 8,7 hmotnosmých kyseliny laurovej, 3,9 až 9,6 hmotnostných kyseliny myristovej, 7,5 až 13,8 hmotnosmých kyseliny palmoolejovej, 15,5 až 26,8 hmotnostných kyseliny palmitovej, 29,5 až 40,6 hmotnostných kyseliny linolovej a 13,5 až 26,4 hmotnosmých kyseliny olejovej.V ďalšom výhodnom uskutočnení podľa tohto vynálezu kompozícia vo forme roztoku obsahuje približne 0,5 až 3,5 hmotnosmých kyseliny kaprínovej, 2,8 až 8,7 hmotnostných kyseliny laurovej, 3,9 až 9,6 hmotnostných kyseliny myristovej, 15,5 až 26,8 hmotnostných kyseliny palmitovej, 29,5 až 40,6 hmotnosmých kyseliny linolovej a 24,7 až 36,8 Vu hmotnostných kyseliny olejovej.V najvýhodnejšom uskutočnení podľa tohto vynálezu kompozícia vo forme roztoku obsahuje 2 hmotnostné kyseliny kaprínovej, 5,3 hmotnostných kyseliny laurovej, 6,2 hmotnostných kyseliny myristovej, l l,2 hmotnostných kyseliny palmoolejovej, 20,5 hmotnostných kyseliny palmitovej, 35,2 hmotnostných kyseliny linolovej a 19,6 hmotnosmých kyseliny olejovej.Ešte v ďalšom výhodnom uskutočnení podľa tohto vynálezu kompozícia vo forme roztoku obsahuje 2 hmotnostné kyseliny kaprínovej, 5,3 °/o hmotnostných kyseliny laurovej, 6,2 hmotnostných kyseliny myristovej, 20,5 hmotnostných kyseliny palmitovej, 35,2 hmotnostných kyseliny linolovej a 19,6 hmotnostných kyseliny olejovej.Hoci uvedene výhodné uskutočnenia kompozícii v roztokoch majú podobné upokojujúce účinky a sú schopné napríklad aj znížiť stres, znížiť anxiózne prejavy, znížiť úbytky hmotnosti, znížiť hynutie a chorobnost pri infekcii a zlepšit konverziu potravy u akéhokoľvek cicavca, je veľmi vhodné použit tieto kompozície na ošetrenie ošípaných.V ešte ďalšom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu kompozícia alebo roztok obsahuje 13,5 až 40,3 hmotnostných kyseliny olejovej, 15,5 až 31,4 hmotnostných kyseliny palmitovej, 20,2 až 40,6 hmotnostných kyseliny linolovej a 2 až 10,1 hmotnostných kyseliny myristovej a ich deriváty.V ďalšom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu kompozícia alebo roztok obsahuje 20,1 až 40,3 hmotnostných kyseliny olejovej, 19,2 až 31,4 hmotnostných kyseliny palmitovej, 20,2 až 30,1 hmotnosmých kyseliny linolovej a 2 až 10,1 hmotnostných kyseliny myristovej a ich deriváty.V ešte výhodnejšom špecifickom uskutočnení podľa tohto vynálezu obsahuje kompozícia alebo roztok 24,9 až 28,6 hmotnostných kyseliny olejovej, 19,2 až 23,1 hmotnosmých kyseliny palmitovej, 20,5 až 24,3 hmotnostných kyseliny linolovej, 1,9 až 4,2 hmotnostných kyseliny laurovej, 3,2 až 5,6 hmotnostných kyseliny myristovej alebo ich deriváty a 18,4 až22,8 hmotnostných 1-dokozanolu. Túto kompozíciu alebo roztok možno použit u akéhokoľvek cicavca, ale veľmi vhodné použitie je na ošetrenie dobytka.V ďalšom ešte výhodnejšom špeciñckom uskutočnení podľa tohto vynálezu kompozícia alebo roztok obsahuje 32,8 až 38,8 hmotnostných kyseliny olejovej, 21,6 až 25,9 hmotnostných kyseliny palmitovej, 21,2 až 25,7 hmotnostných kyseliny linolovej, 3,4 až 5,9 hmotnostných kyseliny myristovej, 2,6 až 4,4 hmotnostných kyseliny pentadekánovej alebo ich deriváty a 7,4 až 9,7 hmotnostných skvalénu. Túto kompozíciu alebo roztok možno použit u akéhokoľvek cicavca, ale veľmi vhodne použitie je na ošetrenie oviec.V ďalšom ešte výhodnejšom špeciñckom uskutočnení podľa tohto vynálezu obsahuje kompozícia alebo roztok 29,8 až 31,9 hmotnosmých kyseliny olejovej, 28,7 až 31,4 hmotnostných kyseliny palmitovej, 27,5 až 30,1 hmotnostných kyseliny linolovej, 2,8 až 4,3 hmotnostných kyseliny myristovej, 0,8 až 1,9 hmotnosmých kyseliny pentadekánovej a 4,3 až 6,8 hmotnostných kyseliny stearovej a ich deriváty. Túto kompozíciu alebo roztok možno použit u akéhokoľvek cicavca, ale veľmi vhodné použitie je na ošetrenie ľudí.V ešte ďalšom výhodnejšom špecifickom uskutočnení podľa tohto vynálezu obsahuje kompozícia alebo roztok 20,1 až 22,3 hmotnostných kyseliny olejovej, 22,3 až 26,8 hmotnostných kyseliny palmitovej, 20,2 až 22,5 hmotnostných kyseliny linolovej, 11,4 až 14,8 hmotnostných kyseliny laurovej, 8,5 až 10,1 hmotnostných kyseliny myristovej alebo ich deriváty a 9,5 až 11,2 hmomostných skvalénu. Túto kompozíciu alebo roztok možno použít u akéhokoľvek cicavca, ale veľmi vhodné použitie je na ošetrenie kôz.V ešte ďalšom výhodnejšom špecifickom uskutočnení podľa tohto vynálezu kompozicia alebo roztok obsahuje 21,5 až 27,2 hmotnostných kyseliny olejovej, 20,8 až 24,9 hmotnostných kyseliny palmítovej, 20,5 až 25,4 hmotnostných kyseliny linolovej, 2,2 až 3,9 hmotnosmých kyseliny myristovej a 1,8 až 3,1 hmotnostných kyseliny pentadekánovej, 10,2 až 18,6 hmotnostných cholesterolu a 0,4 až 1,8 hmotnostných kyseliny laurovej a ich deriváty. Túto kompozíciu alebo roztok možno použit u akéhokoľvek cicavca, ale veľmi vhodné použitie je na ošetrenie psov.V ešte ďalšom výhodnejšom špeciñckom uskutočnení podľa tohto vynálezu kompozicia alebo roztok obsahuje 35,2 až 40,3 hmotnostných kyseliny olejovej, 22,8 až 26,7 hmotnostných kyseliny palmitovej, 22,1 až 27,1 hmotnostných kyseliny linolovej, 2,3 až 3,7 hmotnostných kyseliny laurovej, 2 až 2,8 hmotnostných kyseliny myristovej alebo ich deriváty a 4,4 až 6,7 hmotnosmých 2,2-dimetyl-1,3-dioxolán-4-metanolu. Túto kompozíciu alebo roztok možno použit u akéhokoľvek cicavca, ale veľmi vhodné použitie je na ošetrenie koní.Uvedené mastné kyseliny, ktore sa v prírode nachádzajú vo všeobecnosti ako tuhé látky, možno riediť nevodnými rozpúšťadlami, čím vzniknú roztoky podľa tohto vynálezu. Bližšie, možno použiť napríklad rozpúšťadlá ako je propylénglykol, alkohol, éter, chloroform, etanol, benzén, sírouhlík, propylalkohol, izopropanol, 2-propanol, neprchavé a prchavé oleje a podobné. Možno použiť aj kombinácie týchto rozpúšťadiel.Ako rozpúšťadlo sa výhodne použije kombinácia propylénglykolu a absolútneho etanolu. Výhodnejšie je použitie kombinácie rozpúšťadiel medzi 90 až 98 propylénglykolu a 2 až 10 absolútneho etanolu, najvýhodnejšieVo výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môžu mastné kyseliny byť mikro-enkapsulované a možno ich dispergovat do vody do formy suspenzie.V inom výhodnom uskutočnení tohto vynálezu môžu mastné kyseliny byt vo forme šampónu. Hlavné zložky šampónu sú známe odbomikom v danej oblasti.Mastné kyseliny sú komerčne dostupné V tuhej forme od rôznych chemických výrobcov. Pretože sa ale mastné kyseliny zle rozpúšťajú, pridávajú sa do rozpúšťadla za stáleho miešania a miešajú sa pri teplote medzi 37 °C až 38 °C, výhodnejšie pri 37,5 °C.Pripravenú kompozíciu podľa tohto vynálezu možno skúšať na jej účinnost pri prevencii cicavcov proti stresu.Dobre doložené stresory sú napríklad odstavovanie dojčiat cicavcov, doprava cicavcov a podobné. Použitie kompozícii podľa tohto vynálezu vo forme spreja, aerosólu a podobne, v okolí stres vyvolávajúcej udalosti má za následok pokles stresu, čo sa preukázalo na rôznych faktoroch/prejavoch, ako sú prírastky hmotnosti, sociálne správanie vzhľadom na ostatné cicavce, poranenia na tele najmä na ušiach, na hladine slinného kortizolu, frekvencii srdcových tepov a podobne.Kompozicie podľa tohto vynálezu možno použit nanesením na rôzne objekty, s ktorými prichádzajú cicavce do styku, ako sú steny, alebo rozptýliť do vzduchu, alebo nastriekat na hračky a podobne. Kompozicie podľa tohto vynálezu možno naniesť aj na pokožku cicavcov.l( objaveniu uvedených kompozícii podľa tohto vynálezu so dospelo po podrobnej analýze chemického zloženia sekrétov z okolia mliečnych žliaz pregnantných alebo dojčiacich prasnic.Postup zahŕňal tamponovanie oblasti okolo pŕs prasnice sterilnou gázou a analýzy chemického zloženia sekrétov pomocou hmotnostnej spektrometrie alebo plynovej chromatografie s hmotnostnou spektrometriou.Pokusy s použitím hmotnostnej spektrometrie spolu s vyhodnotením štatístickou analýzou najprv ukázali, že možno identifikovať štyri oddeliteľne frakcie, ktoré mali rôzny počet zložiek, tvoriacich príslušnú trakciu. Jednotlivé frakcie sa ďalej analyzovali zauživanými postupmi štatistickej analýzy tak, aby sa stanovilo chemické zloženie každej frakcie.Napríklad Frakcia l, nazvaná dApc 1, bola zložená najmä z cholesterolu a rôznych cyklopentán- a cyklohexánpropiónových kyselín. Frakcia DApc 2 obsahovala molekuly, ktoré špecificky odrážali stav gestácie alebo pregnancie,ako je egostanol, y-sitosterol a dennosterol. Frakcia nazvaná CIApc 3 bola zložená najmä z mastných kyselín ako aj alkoholu, glycerolu a diesterov glycerolu a je špecifická pre dojčiace prasnice. Frakcia 4, nazvaná DApc 4 obsahovala metylestery kyseliny palmitovej a kyseliny vakcénovej. Táto posledná frakcia obsahovala zmesi, prítomné aj pri pregnantných aj pri dojčiacich prasniciach.Po identifikácii zložiek jednotlivých frakcií sa výhodná frakcia (DApc 3 použila na skúšky jej vplyvu na stres a agresivitu odstavčiat.Feromónová kompozicia podľa tohto vynálezu nie je obmedzená na ošetrenie odstavčiat, Možno získat a použiť rovnakú základnú kompozíciu alebo kompozíciu podobného pôvodu napríklad aj pri psoch alebo mačkách na utíšenie ich anxióznych prejavov, napríklad po ich premiestení z ich pôvodného prostredia, napriklad keď sa nesú k veterinároVI.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/185, A61K 35/55, A61P 25/00, A61K 31/21, A61P 43/00

Značky: použitie, mliečných, izolovaného, žliaz, cicavca, sekrétu, získateľná, feromónová, kompozícia, okolia, pokožky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-285905-feromonova-kompozicia-ziskatelna-zo-sekretu-izolovaneho-z-pokozky-z-okolia-mliecnych-zliaz-cicavca-a-jej-pouzitie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Feromónová kompozícia získateľná zo sekrétu izolovaného z pokožky z okolia mliečnych žliaz cicavca a jej použitie</a>

Podobne patenty