Je ešte 21 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Inhalátor (I) na podávanie dávkovaného množstva častíc pevnej inhalačnej látky, napríklad farmaceuticky účinnej práškovej látky, v prúde nasávaného vzduchu, obsahuje zásobnú komoru (4), do ktorej zasahuje dávkovací tŕň (5). Dávkovací tŕň (5) je opatrený dávkovacím vrubom (50), ktorý určuje svojím obsahom množstvo častíc pevnej inhalačnej látky, ktorá sa primiešava do prúdu vzduchu. Zásobná komora (4) a dávkovací tŕň (5) sú pohyblivé proti sebe tak, že v zasunutej prvej polohe dávkovacieho tŕňa (5) a zásobnej komory (4) sa dávkovací vrub (50) dávkovacieho tŕňa (5) nachádza v zásobnej komore (4), v ktorej je dávkovací vrub (50) zapĺňaný časticami pevnej inhalačnej látky, a vo vysunutej druhej polohe sa dávkovací vrub (50) nachádza vo vzduchovom kanáliku (6a), kde sa častice pevnej inhalačnej látky primiešavajú do prúdu vzduchu. Axiálny relatívny pohyb môže byť pritom vyvolaný vzájomným natáčaním oboch dielov (101, 102) puzdra inhalátora (I) po šikmých vodiacich plochách (103).

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka inhalátora na podávanie dávkovaného množstva častíc inhalačnej látky v pevnej fáze, predovšetkým farmaceuticky účinnej pevnej látky alebo látkových zmesí, najmä v práškovej forme, do prúdu vzduchu nasávaného užívateľom, ktorý je potom vo forme zmesi častíc pevnej látky a vzduchu privádzaný do dýchacích ciest užívateľa, pričom inhalátor je opatrený vstupným otvorom na prívod nasávaného vzduchu, vzduchovým kanálikom, spájajúcim prívodný otvor na prívod vzduchu s výstupným otvorom, poprípade s náustkom, zásobnou komorou na pevnú inhalačnú látku a dávkovacím tŕňom s dávkovacím vrubom na odmeranie množstva častíc inhalačnej látky a podávanie odmeraného množstva látky do prúdu vzduchu.Inhalátory na inhalovanie práškových inhalačných látok sú doteraz známe a predávané vo veľkom počte a v rôznych konštrukčných uskutočneníach. Pomocou týchto inhalátorov môžu užívatelia ínhalovať predovšetkým farmaceutický účinné látky alebo zmesi látok, najmä práškovć látky alebo ich zmesi. Takýto inhalátor je opísaný napríklad v CH-A-666 823. inhalátor opísaný v tomto spise je opatrený zásobnou komorou na pewiú časticovú látku a vzduchovým kanálikom, ktorý spája vstupný otvor na prívod vzduchu s Výstupným otvorom, ktorým vystupuje zmes vzduchu a inhalačná látka, pripravená vnútri inhalátora. Na nastavenie množstva pewiej inhalačnej látky a na podanie tohto množstva inhalačnej látky do prúdu vzduchu je inhalátor opatrený dávkovacím tŕňom s dávkovacou drážJcou alebo vrubom,uloženým otočne okolo svojej pozdĺžnej osi. Dávkovací vrub dávkovacieho tŕňa preberá v prvej polohe množstvo inhalačnej látky, ktore zodpovedá obsahu tohto dávkovacieho vrubu. Potom sa dávkovací tŕň pootoči o 180 okolo svojej pozdĺžnej osi do druhej polohy, v ktorej častice inhalačnej látky vypadnú z dávkovacieho vrubu a sú tak privedenć do vzduchovćho kanálika, kde sa primiešajú do prúdu vzduchu.Tento známy inhalátor má však množstvo nevýhod. Tak napríklad je potrebné, aby pevná časticová inhalačná látka bola dobre stekuťovateľná, to znamená, aby sa ľahko a rýchlo zosypávala do uvoľnenćho priestoru dávkovacieho vrubu a dokonale vypĺňala jeho vnútomý priestor. Pretože granulovanć alebo podobné hrubozmné časticove pevné látky nie sú vhodné na použitie v ínhalátore, sú farmaceuticky účinné látky alebo zmesi takýchto látok, napríklad antiastmaticky účinné látky alebo zmesi látok spravidla tvorene veľmi jemnozmnými práškovými látkami. Tieto jemnozmné práškové materiály však majú spravidla tú veľmi nevýhodnú vlastnosť, že nie sú stekuťovateľnć alebo sa dostávajú do tekutého stavu len veľmi ťažko. To však môže mať za následok, že dávkovací vrub nie je úplne zaplnený a tým tiež je dávka inhalačnej látky nedostatočná. Pri dýchacích ťažkostiach, napríklad pri astmatickom záchvatc je však nutné, aby pacient dostal rýchle dostatočné množstvo lieku v inhalovanom prúde vzduchu, aby sa dosiahlo rýchlej úľavy.Ďalšia nevýhoda tohto známeho inhalátora spočíva v tom, že privádzanie častíc pevnej inhalačnej látky do vzduehového kanálika sa uskutočňuje pomocou otočnćho dávkovacieho tŕňa, takže môže v tomto prípade dochádzať k tomu, že častice pevnej inhalačnej látky môžu vnikať do štrbiny v uložení otočnćho dávkovacieho tŕňa, takže dáv kovací tŕň sa postupne stále ťažšie otáča, až nakoniec môže prísť kjeho zadretiu, čo má predovšetkým pre pacientov trpiacich astmou veľmi nepriaznivé dôsledky, pretože v prípade potreby môže byť inhalátor neschopný plniť svoju funkciu.Ďalšou nevýhodou je pri tomto známom inhalátore tiež skutočnosť, že jemnozmná prášková látka nie je v zásobnej komore uložená v samostatnom zásobníku, napríklad v puzdre alebo v tobolke. To je nevýhodnć predovšetkým pri takých práškových látkach, ktorých farmaceutické účinnosť postupne klesá, ak sú uložené tak, že sú v trvalom kontakte so vzduchom. Okrem toho môže pri tomto známom inhalátore prísť k tomu, že pôsobením vlhkosti, ktorá vniká clo inhalátora a jeho zásobnej komory napríklad pri zakašlaní pacienta, ktorý drží inhalátor v ústach a nestačí zakašlaniu zabrániť, sa už tak nízka tekuteľnosť práškovej inhalačnej látky ešte zhorší, prípadne sa začnú tvoriť hrudky inhalačnej látky.Úlohou vynálezu je preto vyriešiť inhalátor na inhalovanie častíc pevných inhalačných látok, ktorý by nemal uvedené nevýhody a ktorý by umožňoval rýchle, jednoduché a spoľahlivé dávkovanie inhalačnej látky V pevnej fáze a vo forme jemného prášku, ktorý by umožnil uloženie inhalačnej látky v samostatnom zásobníku, napríklad puzdre alebo tobolke a ktorého obsluha by bola jednoduchá. Okrem toho, má tento inhalátor byť upravený na podávanie veľkého počtu dávok, to znamená nemal by byť ibajednorazový, ale dopĺňací novými zásobnými dávkami inhalačnej latky.Táto úloha je vyriešená ínhalátorom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že dávkovací tŕň zasahuje otvorom v zásobnej komore V smere pozdlžnej osi tejto zásobnej komory do jej vnútomého priestoru a zásobná komora je pohyblivá proti dávkovaciemu tŕňu v smere pozdĺžnej osi dávkovacíeho tŕňa tak, že dávkovací zárcz dávkovacieho tŕňa sa v prvej relatívnej polohe nachádza v zásobnej komore a v druhej relatívnej polohe vo vzduchovom kanáliku. Dávkovací tŕň zasahuje otvorom v zásobnej komore do jej vnútomého priestoru a zásobná komora a dávkovací tŕň sú proti sebe relatívne posuvné tak, že dávkovací vrub na dávkovacom tŕni sa v prvej relatívnej polohe nachádza vnútri zásobnej komory a v druhej relatívnej polohe sa dávkovací vrub nachádza vo vzduchovom kanáliku. Tým sa dosiahne to, že dávkovací tŕň v prvej relatívnej polohe je vnorený do zásoby pevnej časticovej inhalačnej látky. Pri skúškach bolo zistené, že pri použití netekutej alebo ťažko stekuťovateľnej inhalačnej látky je pri zaplňovaní dávkovacieho vrubu v prvej relatívnej polohe inhalačná látka do dávkovacieho vrubu vtláčaná. Okrem toho môže byť prášková inhalačná látka uložená V zásobnej komore v samostatnom zásobníku alebo puzdre, napríklad v tobolke. To môže byť dôležité, ako už bolo vysvetlené, pre také práškovć látky,ktorých farmaceutické účinnosť pri ďalšom vystavení pôsobeniu vzduchu klesá. Okrem toho poskytuje uloženie práškovej inhalačnej látky v puzdre tiež ochranu proti vnikaníu vlhkosti do inhalačnćho materiálu, takže je zamedzené vzniku hrudiek a tým ďalšiemu nepriaznivému ovplyvňovaniu tekuteľnosti inhalačnej látky a tiež znižovaniu farmaceutickej účinnosti kontaktom práškovej inhalačnej látky so vzduchom.Vo Výhodnom konkrétnom uskutočnení inhalátora podľa vynálezu je dávkovací tŕň vo vzťahu k telesu inhalátorausporiadaný pevne a zásobná komora je uložená proti dávkovaciemu tŕňu posuvne. Toto konkrétne konštrukčné uskutočnenie sa vyznačuje veľmi jednoduchým riešením a prináša možnosť veľmi jednoduchého ovládania, ako bude zrejmé najmä z podrobných pľÍkladOV uskutočnenia inhalátora.Ďalšie výhodné uskutočnenie inhalátora podľa vynálezu obsahuje samostatný ovládací orgán na ovládanie posuvného pohybu zásobnej komory, ktorý je vytvorený tak,že pri svojom ovládaní posúva zásobnú komoru proti sile vratnej pružiny do prvej relatívnej polohy k dávkovaciemu tŕňu a stena zásobnej komory je opatrená stenovým nadstavcom, ktorý v tejto prvej relatívnej polohe uzatvára vzduchový kanálik, pričom v stenovom nadstavci je vytvorený príečny otvor, ktorý je po návrate zásobnej komory do druhej relatívnej polohy napojený na vzduchový kanálik. Týmto konkrétnym riešením inhalátora sa dosiahne, že pri plnení dávkovacieho vrubu inhalačnou látkou nemôže byť inhalačná látka inhalovaná a nemôže byť tiež do vzduchovćho kanálika vyfúknutá napríklad zakašlaním, pričom v tejto relatívnej polohe dávkovacieho tŕňa a zásobnej komory je zamedzené vnikanie vlhkosti do vzduchového kanalika. Po odobratí dávky inhalačnej látky zo zásobnej komory,pripadne zo zásobnćho puzdra uloženého v zásobnej komore sa zásobná komora prestaví do druhej relatívnej polohy a pritom sa zaplnený dávkovací Vmb dávkovacieho tŕňa s dávkou inhalačnej látky dostáva do vzduchovćho kanálika. Priečnym otvorom v stenovom nadstavci sa môže vzduchový kanálik prepojiť s vonkajšou stranou inhalátora a môže sa uskutočniť inhalácia.V ďalšom výhodnom uskutočnení inhalátora podľa vynálezu je ovládací orgán opatrený otrasovým prvkom, ktorý vyvoláva otras zásobnej komory po dosiahnutí prvej relatívnej polohy dávkovacieho tŕňa proti zásobnej komore. Týmto otrasovým prvkom je najmä zaskakovacia pružina. Otrasy zásobnej komory majú ten cieľ, že pri dosiahnutí prvej relatívnej polohy dávkovacieho tŕňa a zásobnej komory, to znamená pri plnení dávkovacíeho vrubu dávkovacieho tŕňa práškovou inhalačnou látkou, sa vyvolá pohyb zásobnej komory ijeho obsahu, pri ktorom i zle tekutá inhalačná látka rýchlo a dokonale zaplní vnútomý priestor dávkovacieho vrubu.Aby bolo užívateľovi zrejmé, že odohral dávku inhalačnej látky a aby i pri použití málo tekutej inhalačnej látky sa vytvorili otrasy zásobnej komory v čase, keď dávkovací tŕň zasahuje svojím dávkovacím vrubom do práškovej inhalačnej látky, je v ďalšom výhodnom uskutočnení inhalátora podľa vynálezu navrhnuté použitie aretačného mechanizmu. Aretačný mechanizmus udržiava zásobnú komoru,prípadne dávkovací čap, v prvej vzájomnej relatívnej polohe, pričom na uvoľnenie aretácie je upravený odisťovací prvok. Po vykonanej dávkovacej operácii je možné aretáciu ovládaním odblokovacieho mechanizmu opäť uvoľniť. S týmto aretačným mechanizmom sa zamedzí neúmyselnćmu opakovaniu dávkovania inhalačnej látky.V inom výhodnom uskutočnení vynálezu je inhalátor opatrený samostatným nasávacím nadstavcom, v ktorom sa prierez vzduchového kanálika plynule zväčšuje do výstupného otvoru. Takto tvarovaný nasávací nadstavec pôsobí ako obrátená hubica a dosahuje sa v ňom dokonalé rozptýlenie častíc inhalačnej látky, takže dokonale rozptýlene častice sú privádzané v prúde vzduchu do pľúc užívateľa. Na tento nasávací nadstavec je možne nasadiť ochranný klobúčik, v ktorom je umiestnená vysúvacia vložka s hmotou pohlcujúcou vlhkosť, ktorá odstraňuje zo vzduchových kaná likov prípadnú vlhkosť, ktorá tam prípadne mohla preniknúť.Aby sa zabránilo tomu, aby užívateľ po odmeraní dávky inhalačnej látky a po podaní tejto dávky do vzduchového kanálika vyfúkol inhalačnú látku napríklad pri zakašlani do inhalátora vstupným otvorom na prívod vzduchu, je podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu vstupný otvor na prívod vzduchu opatrený spätným ventilom.V ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu je inhalátor opatrený nastaviteľným počítadlom, ktoré je prestavované o jednotku pri dosiahnutí prvej relatívnej polohy medzi zásobnou komorou a dávkovacím tŕňom. Užívateľ inhalátora je tak informovaný, koľko dávok ešte inhalátor obsahuje a koľko ich už spotreboval, takže môže včas doplniť obsah zásobnej komory.Inhalátor podľa vynálezu je zvlášť vhodný na inhalova nie antiastmatíckých látok alebo zmesí takýchto látok, napríklad zmesí forrnoterolu a laktózy, ako bude ešte podrobnejšie objasnené v ďalšej časti opisu. Konkrétne uskutočnenie vynálezu so zvlášť významným riešením obsahuje axiálne posúvanie dávkovacieho tŕňa relatívnym natáčaním pwého dielu puzdra inhalátora, obsahujúceho dávkovací tŕň, proti druhému dielu puzdra so zásobnou komorou, pričom tieto natáčanč pohyby sú šikmými vodiacimi plochami nútene premenené na axiálne posuvné pohyby. V tomto výhodnom uskutočnení prvý diel puzdra obsahujúci zásobnú komoru a druhý diel puzdra,obsahujúci dávkovací čap, sú posuvné proti sebe z prvej relatívnej polohy do druhej vysunutej relatívnej polohy a sú proti sebe natáčavć, pričom najmenej jednou šikmou vodiacou plochou na druhom diele puzdra a/ alebo na prvom diele puzdra a v ňom vedeným protiľahlým vodiacim kusom je otáčavý pohyb premenený na axiálny posuvný pohyb. Druhý diel puzdra alebo telesa inhalátora je v ďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu opatrený na svojom obvode skupinou šikmých vodiacich plôch s rovnakým stúpaním a rovnakou dĺžkou a relatívne k nemu natáčavy prvý diel puzdra je opatrený zodpovedajúcim počtom spolupracujúcich výstupkov alebo protiľahlých kusov. Tým je možne obvodový otáčavý pohyb premieňať na niekoľkých miestach súčasne na axiálny posuvný pohyb, takže na inhalátore pôsobia súmerne rozložené sily a axiálny posun v priebehu natáčania prebieha presne a rovnomeme bez akćhokoľvek spriečenia.Zdá sa tiež byť výhodné, ak je ínhalátor opatrený štyrmi šikmými vodiacimi plochami, prebiehajúcimi v dĺžke zodpovedajúcej stredovému uhlu 90 °, umiestnenými v rovnakej výške a stúpajúcimi V rovnakom smere, ktoré spolupracujú s výstupkami vo forme protiľahlých kusov, pričom na koncoch šikmých vodiacich plôch sú vytvorené zvisle orientované drážky alebo priechody a podobne pre protiľahlé kusy, takže po jednej otáčke a po posuve protiľahlých kusov po šikmých vodiacich plochách a z toho vyplývajúcom axiálnom posuve dávkovacieho čapu, je prvý diel puzdra so zásobnou komorou a s protíľahlými kusmi zasunúteľný v axiálnom smere a prestaviteľný do východiskovej polohy. Šíkmé plochy slúžiace ako vodidlá prebiehajú na časti skrutkovice a sú ukončené vo zvislom axiálnom prepojovacom žliabku, takže pri natáčaní príde najskôr k požadovanému axiálnemu posunu s dopravou dávkovanej inhalačnej látky zo zásobnej komory do dráhy prúdu vzduchu, zatial čo na spätné prestavenie dávkovacieho tŕňa do zásobnej komory je postačujúci jednoduchý axiálny posun pri zasúvaní dielu telesa alebo puzdra inhalátora do seba,pretože na konci otočného pohybu už na plášti nie sú žiad SK 279020 B 6ne ďalšie šikmé vodiace plochy, ktoré by bránili tomuto spätnému prestaveniu.Aby bolo možné uskutočniť toto axiálne spätné prestavenie a aby už na začiatku otáčavého pohybu bol výstupok,napríklad vo forme výstredníkového výstupku nútene vedený cez šikmú plochu, môže v priebehu axiálnych vratných drážok byť umiestnený najmenej jeden výstrednikový výstupok, cez ktorý je protiľahlý kus presuvný, a vo vratných prepojovacích drážkach je ďalej vytvorený najmenej jeden pílovitý výstupok, ktorého strmo sklonená strana lícuje so šíkmou vodiacou plochou na vedenie protiľahlých kusov a protiľahlé kusy sú usporiadané posuvné cez vonkajšiu sklonenú stranu tohto výstupku v axiálnom smere a vo východiskovej polohe na ďalší dávkovací pohyb sú uložené za strmo stúpajúcími stranami výstupkov. Pri axiálnom posune do východiskovej polohy môže byť teda príslušný výstredníkový výstupok vedený cez pílovite vytvorený výstupok v tvare zuba vnútri axiálne vratnej drážlcy,pričom pohyb v opačnom smere je znemožnený, takže tiež tento pílovitý výstupok patrí k šikmým vodiacim plochám,ktore napomáhajú k premene relatívneho natáčavého pohybu medzi oboma dielmi puzdra na axiálny posuvný pohyb.Šikmć vodiace plochy sú vo výhodnom konkrétnom uskutočnení vynálezu tvorené predovšetkým bokmi drážok,svojim tvarom zodpovedajú časti jedného skrutkovicového závitu a sú usporiadané najmä na vnútornej strane stenovej časti prvého dielu puzdra inhalátora. V tomto prípade je potom druhý diel puzdra opatrený protiľahlýnni výstupkami, spolupracujúcimi so šikmými vodiacimi plochami. Šíkmé vodiace plochy môžu byť pochopiteľne vytvorené tiež na stenovom diele telesa inhalátora, zatiaľ čo prvý diel puzdraje opatrený príslušnými protiľahlými výstupkarni.Výhodné uskutočnenie inhalátora podľa vynálezu, pri ktorom je dávkovanie pevnej inhalačnej látky ovládané premenou relatívneho natáčavého pohybu na axiálny posuvný pohyb, predstavuje konštrukčne riešenie s veľkým významom, pri ktorom je jednak zamedzené otáčaniu oboch dielov proti sebe v smere opačnom k dávkovaciemu smeru a pri ktorom je vzájomné natočenie oboch dielov proti sebe využité na potrebné vnesenie otrasu do inhalátora, ktorý je nutný na dokonalé mplnenie dávkovacieho zárezu práškovou inhalačnou látkou. Ďalšie výhodne konštrukčné uskutočnenie inhalátora podľa vynálezu môže spočívať v tom, že na dotykových miestach medzi prvým dielom puzdra a jeho druhým dielom, ktoré sú proti sebe otočné, je umiestnený rohatkový mechanizmus vo forme rohatky so západkou alebo podobne, ktorý blokuje otáčanie oboch dielov puzdra v smere opačnom k dávkovaciemu smeru otáčania. Týmto opatrením sajednak vylúči možnosť nesprávneho ovládania inhalátora, pretože užívateľ môže natáčať oba diely puzdra proti sebe len v jednom smere a jednak sa účinkom rohatkového mechanizmu inhalátor v priebehu natáčania dostatočne otriasa, aby sa umožnilo dokonalé vyplnenie dávkovacieho zárezu sypkou inhalačnou látkou.Rohatkový mechanizmus pritom V ďalšom konkrétnom uskutočnení obsahuje rohatkové koleso s pílovitými zubmi na jednom z dielov puzdra a protiľahlé zuby alebo skupiny protiľahlých zubov na druhom diele puzdra alebo na telese inhalátora, pričom presadenie protiľahlých zubov v obvodovom smere je volené tak, že jednotlivé kroky rohatkového mechanizmu sú kratšie ako je rozstup zubov. Pri takomto vytvorení rohatkového mechanizmu je postačujúce,ak vždy jeden zo zubov rohatkového kolesa je privedený do záberu vždy s jedným protiľahlým zubom. Pretože inhalátor podľa vynálezu je opatrený väčším počtom proti sebe vobvodovom smere presadených protiľahlých zubov, ich presadenie sa odlišuje od rozstupu zubov, sú jednotlivé kroky v obvodovom smere príslušne malé a po každom z nich nasleduje ďalšie zakliesnenie zubov do seba. V priebehu natáčavého pohybu tak dochádza k veľkému počtu otrasov.Pritom je výhodné, aby zuby, medzery medzi zubami iprotiľahlé zuby prebiehali priarnočiare V pozdĺžnom axiálnom smere, aby nemohli na konci dávkovacieho pohybu brániť axiálnemu vratnému posunu. Aby bolo možne do úzkeho priestoru umiestniť jednak šikmé vodiace plochy a jednak rohatkové koleso alebo rohatkový mechanizmus, je v ďalšom výhodnom uskutočnení inhalátora podľa vynálezu, druhý diel puzdra obsahujúci dávkovací čap, opatrený vo vymedzených oblastiach dvojitou stenou, pričom vnútorná stena nesie protiľahle kusy,spolupracujúce so šikmými vodiacimi plochami na prvom diele puzdra a vystupujúci z tejto vnútomej steny v radiálnom smere von, pričom vonkajšia stena obklopuje stenovú časť prvého dielu puzdra, opatrenú šikmými vodiacimi plocharni a obsahuje protiľahlé zuby pre rohatkové koleso, uložené na prvom diele puzdra, obsahujúceho zásobnú komoru. Druhý diel puzdra tak obsahuje prakticky dve steny,medzi ktoré môže zasahovať zodpovedajúca stena prvého dielu puzdra, ktorá môže niesť na jednej strane šikmé vodiace plochy a na druhej strane nesie časť rohatkového mechanizmu. Toto priestorovo úspomé usporiadanie rôznych vzájomne spolupracujúcich častí celého systému je umožnené predovšetkým tým, že oba základné diely, ktoré sa proti sebe natáčajú, majú kruhový priečny prierez a tým je umožnené súosové usporiadanie rôznych stien.Zatiaľ čo vnútomá stena druhého dielu puzdra, obsahujúceho dávkovací tŕň a šikmé vodiace plochy, obsahujúca stenovú časť prvého dielu puzdra, obsahujúceho zásobnú komoru, majú kruhový prierez, má vonkajšia stena druhého dielu puzdra aspoň čiastočne odlišný prierez od druhovćho tvaru a medzi vonkajšou stenou a vnútornou stenovou častou sú vytvorené rohové priestory, pričom najmä pri pootočených a/ alebo axiálne povytiahnutých dieloch je týmito otvorenými rohovými priestormi nasávaný vzduch,ktorý je ďalej vedený priechodnými otvormi v blízkosti dna druhého dielu puzdra a cez najmenej jednu spätnú klapku do vzduchových kanálikov a k dávkovaciemu tŕňu. Tento tvar priečneho prierezu vonkajšej steny, odlišný od kruhového prierezu, umožňuje tiež vytvoriť na jej vnútomej strane vždy protiľahlě zuby, ktoré sú presadene V obvodovom smere tak, že rohatkové koleso nachádza už po kratšom pootočení ako je rozstup zubov zachytenie na niektorom z protiľahlých zubov.Okrem toho sa tieto rohové priestory dostávajú pri pootočeni mimo celkový obrys puzdra ínhalátora, takže je uľahčený prívod vzduchu.Čelná strana vonkajšej steny druhého dielu puzdra dosadá v zasunutom stave na dorazovú plochu prvého dielu puzdra so zhodným obvodovým obrysom a v tejto polohe je dráha vzduchu prerušená a vnútomý priestor inhalátora je vzduchotesne uzatvorený. Má to tú výhodu, že do vnútra inhalátora nemôže prenikať vlhkosť, kým nie je inhalátor používaný, takže je vylúčené vytváranie hrudiek práškového inhalačného materiálu pôsobením vlhkosti.Otočné usporiadanie oboch dielov puzdra relatívne proti sebe umožňuje ďalšie výhodné a účelné vytvorenie inhalátora podľa vynálezu, ktoré spočíva v tom, že jeden z dielov puzdra obsahuje ukazovací krúžok natáčavý proti kontrolnému okienku, ktorý je ďalej posuvný relatívnym natáčanlm obidvoch dielov puzdra proti sebe pri davkovanívždy o malú uhlovú hodnotu rovnakej veľkosti a v rovnakom smere. Užívateľ môže na tomto ukazovacom mechanizme sledovať postupne vyprázdňovaníe zásobnej komory a môže si tak včas zaobstarať nový inhalátor, alebo ak je to možnćjeho obsah doplniť.Ukazovaci krúžok je vytvorený vo forme ozubeného kolesa, ktoré je uložené excentricky proti dutćmu ozubenému kolesu alebo k vnútomćmu ozubeniu v druhom diele puzdra s dávkovacím tŕňom a zaberá svojím vonkajším ozubením do vnútorného ozubenia dutého ozubeného kolesa, pričom počet zubov vnútomého ozubenćho kolesa je menší ako počet zubov dutćho ozubeného kolesa, takže vnútomé ozubené koleso je otočné o jednu otáčku alebo o zlomok jednej otáčky po vydaní stanoveného počtu dávok,napríklad po 100 až 200 dávkach. Početné čiastkové natáčalcie pohyby pri každom dávkovaní vedú k veľmi pomalému postupnému otáčaniu ukazovacieho krúžku, ktorý zmenou svojho zafarbenia na svojom obvode alebo inými grafickými úpravami upozorňujú užívateľa na základe pohľadu do kontrolného okienka na úbytok inhalačnej látky. Pritom je opäť výhodné, že natáčanie otočného dielu inhalátora sa môže uskutočňovať iba vjednom smere, zatiaľ čo natáčanie v opačnom smere je zablokovanć.Aby sa dosiahlo, že užívateľ sa nebude pokúšať inhalovať ďalej po odobratí vopred stanovenćho najväčšieho možného počtu dávok inhalačnej látky, môže byť ozubene koleso, ktoré slúži ako ukazovaci krúžok, po dosiahnutí stanovenćho počtu dávok zablokovane. Blokovanie môže byť dosiahnuté rôznymi úpravami.Jedna z výhodných možnosti takéhoto blokovania, ktorá súčasne využíva axiálny posun vyvolaný otáčavým pohybom, spočíva v tom, že ozubené koleso ukazovacieho krúžku je opatrené dorazom, ktorý spolupracuje s protiľahlým dorazom relatívne natáčavého druhého dielu v tom zmysle, že obidva dorazy sú umiestnené blízko seba alebo sa vzájomne dotýkajú a v priebehu uskutočňovania dávkovacích pohybov sa postupne v obvodovom smere od seba vzďaľujú, pričom súčasnými axiálnymi posunmi sa tieto dorazy premiestňujú vždy do dvoch proti sebe výškovo presadených rovín a spätným pohybom sa vracajú opäť do rovnakej roviny, pričom obidva dorazy po približne jednej otáčke zakliesňovacieho krúžku a po poslednom dávkovacom pohybe sú uložené v obidvoch rovinách nad sebou tak,že axiálnym vratným pohybom sa dostanú do východiskovej polohy, čím je ďalšia dávkovacia operácia zablokovaná.Ďalšie výhodné uskutočnenie inhalátora podľa vynálezu spočíva v tom, že v zásobnej komore je na jej strane,odvrátenej od dávkovacieho tŕňa, uložený piest alebo podobný diel, zaťažený z vonkajšej strany slabou pružinou a sledujúci ubúdanie vnútomého obsahu zásobnej komory,pričom pružná sila slabej pružiny je taká veľká, že piest je posúvaný i proti sile vyvodzovanej vlastnou váhou pevnej inhalačnej látky a vlastnou hmotnosťou piesta podľa úbytku obsahu zásobnej komory. Týmto riešením je umožnené používať inhalátor prakticky V ľubovoľnej polohe a napriek tomu dosiałmuť pri každom dávkovacom pohybe dokonale zaplnenie dávkovacieho vrubu. Navyše sa touto konštrukčnou úpravou a trvalým ľahkým posunom práškovej inhalačnej látky zarnedzuje vytváraniu súdržných oblastí v materiáli náplne a vytváraniu kanálikov na mieste, z ktorého odobrat dávkovací tŕň inhalačnú látku a z ktorého sa potom vysunul. Pružina zaťažujúca doplňovací piest pritom pôsobí tak, že pri každom dávkovacom pohybe a najlepšie po predchádzajúcom otrase inhalátora sa dosiahne skutočne dokonalé zaplnenie dávkovacieho vrubu plnou dávkou inhalačného materiálu.Zásobná komora je uložená uvoľniteľne a vymeniteľne vnútri prvého dielu puzdra a/alebo je opatrená uvoľniteľným a odoberateľným krytom. Pri tejto konštmkčnej úprave je možnć po vyprázdnení zásobnej komory zásobnú komoru bud nahradiť novou alebo ju doplniť bez toho, aby bolo treba použiť úplne nový inhalátor a prázdny inhalátor odhodiť.Vymeniteľná zásobná komora, upravená na uloženie v prvom diele puzdra, je v inom výhodnom uskutočnení vynálezu opatrená vo východiskovom stave pred montážou preraziteľným, vyraziteľným a/alebo miestom žiadaného zlomu opatreným uzáverom priechodného otvoru na dávkovací tŕň, pričom tento uzáver je automaticky otvárateľný dávkovacim tŕňom pri osadení zásobnej komory do prvého dielu puzdra inhalátora. Ak sa teda vyprázdnená zásobná komora nahradí takto vytvorenou zásobnou komorou, spôsobí zasunutie zásobnej komory do prvého dielu puzdra inhalátora súčasne zavedenie dávkovacieho tŕňa do zásobnej komory bez toho, aby musel byť uzáver predtým otváraný.Aby pri nasledujúcom používaní inhalátora neprekážal otvorený uzáver plneniu dávkovacieho vrubu inhalačnou látkou, je výhodné, ak je uzáver otvorený v priebehu montáže a osadzovania, vyklonený do vnútomého priestoru zásobnej komory, pričom priemer tohto uzáveru má byť väčší ako axiálna vzdialenosť dávkovacieho vrubu od okraja otvoru. Tento detail však môže byť riešený i iným konštrukčným usporiadaním.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou príkladov uskutočnenia inhalátora, zobrazených na výkresoch, kde znázorňujú obr. 1 pozdĺžny rez inhalátorom podľa vynálezu vo východiskovej polohe, to znamená v druhej relatívnej polohe, obr. 2 pozdĺžny rez inhalátorom z obr. l v prvej relatívnej polohe, obr. 3 čelný pohľad na homú časť inhalátora, vedený v rovine nákresne z obr. 2, obr. 4 bočný pohľad na homú časť inhalátora, vedený v smere šípky IV z obr. 3, obr. 5 pohľad zhora na spodnú časť inhalátora, vedený v smere šípky V z obr. 2, obr. 6 pozdĺžny rez zásobnou komorou inhalátora, vedený rovinou zhodnou s rezovou rovinou na obr. l a 2, obr. 7 priečny rez zásobnou komorou, vedený rovinou VII-VII z obr. 6, obr. 9 bočný pohľad na vonkajší plášť inhalátora, obr. 10 pozdĺžny rez aretačným mechanizmom vo východiskovej polohe, to znamená, V druhej relatívnej polohe, vedený rovinou X-X z obr. ll, obr. ll čelný pohľad na aretačný mechanizmus ,vedený v smere šípky XI z obr. 10, obr. 12 pozdĺžny rez aretačným mechanizmom v prvej relatívnej polohe vedený rovinou XIl-Xll z obr. 13, obr. 13 čelný pohľad na aretačný mechanizmus, vedený v smere šípky XIII z obr. 12, obr. 14 pozdĺž-ty rez altematívnym príkladným uskutočnením inhalátora podľa vynálezu v prvej relatívnej polohe, v ktorej je dávkovací zárez alebo vrub umiestnený v zásobnej komore, pričom axiálne prestavovanie polohy tohto dávkovacieho zárezu je ovládané otáčaním telesa inhalátora, nesúceho dávkovací kolik, proti dielu puzdra inhalátora, obsahujúcemu zásobnú komoru, obr. 15 čiastočne schematizovaný prierez inhalátorom, vedený rovinou D-D z obr. l 4,obr. 16 rozvinutý pohľad na časť puzdra inhalátora so šikmými vodiacími plochami V rozsahu približne štvrtiny obvodu, ktorými sa pomocou výstupku na plášti inhalátora nastaví otáčavým pohybom poloha dávkovacieho kolika z obr. 14 z východiskovej polohy, zobrazenej na obr. 14 do polohy podľa obr. 19, obr. 17 pozdĺžny rez spätnou klap

MPK / Značky

MPK: A61M 15/00, A61M 15/02

Značky: inhalátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/29-279020-inhalator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Inhalátor</a>

Podobne patenty