Upevňovacie zariadenie na upevňovanie dekoračného profilu na profilovej lište

Číslo patentu: E 9865

Dátum: 24.05.2006

Autori: Subra Renaud, Huchet Gérard, Debailleul Romain

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

UPEVŇOVACIE ZARIADENIE NA UPEVŇOVANIE DEKORAČNÉHO PROFILU NA PROFILOVEJ LIŠTE0001 Vynález sa týka oblasti zhotovovania profilových líšt (profilovaných prúžkov, profilov - ďalej v celom texte profilových líšt) na zasklievacích dielcoch.0002 Vynález sa konkrétnejšie vzťahuje na upevňovacie zariadenie na upevňovanie dekoračného profilu na časti profilovej lišty upevnenej na zasklievacom dielci a obzvlášť na aspoň časti obvodu zasklievacieho dielca anajmä zasklievacieho dielca na zasklenie vozidla.0003 Úlohou dekoračného profilu je umožniť maskovanie aspoň časti profilovej lišty a menit tak jej celkový vzhľad. Dekoračný profil je všeobecne tvorený tyčkou z kovu alebo akéhokoľvek iného materiálu, ktorý má vzhľad odlišný od vzhľadu profilovej lišty a môže mať napriklad kovový vzhľad, lesklý0004 Upevňovacie zariadenie na upevnenie dekoračného profilu podľa vynálezu je typu obsahujúceho najmenej jednu príchytku, majúcu aspoň jednu spolupracujúcu prednú časť A, určenú na umožňovanie spolupráce s uvedenou profilovou lištou, a spolupracujúcu zadnú časť B, určenú na umožňovanie0005 Spolupracujúca predná čast označuje prostriedky, ktoré umožňujú upevnenie príchytky k profilovej lište. Normálne sa tieto prostriedky používajú ako prvé to je dôvodom, prečo sú označované ako predné prostriedky. Spolupracujúca zadná časť samotná označuje prostriedky, ktoré umožňujú upevnenie dekoračného profilu k príchytke a sú teda spravidla používané po predných prvkoch. Keďje príchytka napríklad integrovaná do dekoračnéhoprofilu, toto pravidlo sa neuplatňuje, ale označenie je rovnako zachované.0006 Táto príchytka alebo tieto príchytky majú za úlohu umožniť upevnenie dekoračného protilu odnímateľné k profiiovej lište a v dôsledku toho0007 Toto upevnenie musí zostať dostatočne pevné, aby dekoračný protil zostal normálne a najmä v prípade zasklenia vozidla počas doby funkcie vozidla pridržiavaný na mieste, ale toto upevnenie nesmie byť definitívne, aby sa umožnil v prípade potreby a najmä pri výmene skla prístup k časti profiiovejlišty, ktorú dekoračný profil normálne maskuje.0008 Doterajší stav techniky pozná také upevňovacie zariadenie napríklad z patentovej prihlášky č. FR 2 340 217. V tomto dokumente má predná časť prierezový tvar všeobecne v tvare L a zahnutý koniec tohto tvaru L je vsunutý do veľkého otvoru, vytvoreného v proñlovej lište a vyústujúceho na jednu a druhú stranu profiiovej lišty. Pravá časť útvaru v tvare písmena L je určená na dosadnutie proti hranovej ploche zasklievacieho dielca a zahnutý koniec je určený na dosadnutie proti vnútornej ploche zasklievacieho dielca. Na príchytke sú okrem toho vytvorené ramienka pre spoluprácu s vonkajšou povrchovou0009 K osadzovaniu príchytky alebo prichytiek a dekoračného profilu podľa tohto známeho stavu techniky môže dochádzať iba súčasne s upevňovanim profiiovej lišty, a to v dôsledku toho, že zahnutý koniec dosadá proti vnútornej povrchovej ploche zasklievacieho dielca. Toto zariadenie tedamôže byt používané len s nasadenou profilovou lištou.0010 Toto zariadenie tak nemôže byť použité, keď je profilová lišta vytváraná priamym tvárnením na zasklievací dielec známou technikou opuzdrovania, ani ked je tvarová lišta vyrábaná priamym extrudovanímmateriálu na povrch zasklievacieho dielca.0011 Okrem toho sa dá zariadenie ťažko používať, ked je zasklievací dielec zakrivený (ohýbaný). Súčasné priemyselné postupy ohýbania totiž neumožňujú dosiahnuť výrobu zasklievacích dielcov, ktoré sú všetky absolútne0012 V dôsledku priamej spolupráce medzi príchytkou a zasklievacím dielcom, ak zasklievací dielec, aj ked je prijateľný s ohľadom na výrobné tolerancie, nemá menovitý rozmer, napriklad ak je o niečo tenší alebo naopak o niečo hrubší v mieste určenom na spoluprácu s príchytkou, dá sa prichytávaníe ťažko realizovať. Dekoračný profil môže teda okrem toho nedosadat presne proti vonkajšiemu povrchu profilovej lišty a estetický účinok je teda0013 Okrem toho nie je v dôsledku zachytenia príchytky medzi zasklievacím dielcom a lepivým prúžkom prilepujúcim zasklievací dielec k obvodu otvoru karosérie možné uskutočniť výlučne výmenu príchytky, ked je napríklad poškodená. Ak je príchytka poškodená, musí byt vymenený celý zasklievací dielec.0014 Napokon je montáž obzvlášť prácna, pretože je súčasne potrebné prichycovat príchytku tak, aby jej ramienka spolupracovali s vnútornou a vonkajšou povrchovou plochou zasklievacieho dielca a súčasne dbať na dobré polohovanie nasadenej proñlovej príchytky. Takýto úkon môže byť uskutočnený iba ručne a napriek zručnosti pracovníka nemôže viesť k dokonale konštantnému estetickému účinku po celom obvode skla a na všetkých0015 Známy stav techniky okrem toho pozná medzinárodnú patentovú prihlášku č. WO 2005/033526, ktorá sa týka systému zopnutia dekoračného profilu pre profilovú lištu používajúcu prvý jednoduchý výstupok, určený na vsunutie do prvej jednoduchej drážky profilovej lišty a zložitejší druhý výstupok,v tvare háčika, určený na vsunutie do tiež zložitejšej drážky profilovej lišty deformáciou ohybnej príchytky. Prichytka je tak háčkovito zachytená na profilovej lište. Účinok klieštovitého zovretia profilovej lišty sa okrem toho dosiahne vytvorením mierne kratšej vzdialenosti medzi oboma výstupkamipríchytky než je vzdialenosť medzi dvoma drážkami profilovej lišty.0016 Pre upevnenie dekoračného protilu sa proñl najprv vsunie do výstupku príchytky a potom sa príchytka opäť deformuje na umožnenie priechodu dekoračného proñlu nad výbežok profilovej lišty.0017 Táto deformácia je však presne opačná voči deformácii, ktoráumožňuje zachytiť prichytku na profilovej lište.0018 Ked je montáž ukončená. je tak ohybná príchytka trvalo vystavená protichodným napätiam, ktoré majú sklon ju súčasne udržiavať zaháknutú naprofilovej lište a držať dekoračný profil zachytený na príchytke.0019 Tento systém neuspokojuje pokiaľ ide o vibrácie zisťované v úrovni profilovej lišty pri funkcii vozidla, najmä na hrbolatej vozovke, vyvolávajúcej deformácie spojenia, ktoré môžu vyvolávať uvolnenie zachytenie príchytky pod trvalým napätím a v dôsledku toho môžu mať za následok stratu dekoračnéhoproñlu. 0020 Doterajší stav techniky pozná z patentu č. US 3 968 613upevňovacie zariadenie podľa predvýznakovej časti nároku 1.0021 Cielom vynálezu je potlačiť nevýhody známeho stavu techniky navrhnutim systému na upevňovanie dekoračného profilu, ktorý by bol spoľahlivý a umožňoval držanie dekoračného profilu vrátane extrémnych podmienok, najmä vibrácie, ktorý sa dá ľahko a nenáročne realizovať a ktorý by okrem toho mohol byt použitý bez ohľadu na techniku upevňovania profilovej0022 vynález sa tak vzťahuje v jeho najširšom zmysle na upevňovacie zariadenie na upevňovanie dekoračného profilu na časti profilovej lišty,upevnenej na zasklievacom dielci a najmä na aspoň časti obvodu zasklievacieho dielca podľa nároku 1. Zariadenie obsahuje najmenej jednu tuhú príchytku, majúcu aspoň jednu spolupracujúcu prednú časť, určenú na umožnenie spolupráce s uvedenou profilovou lištou, a spolupracujúcu zadnú časť, určenú na umožnenie spolupráce s uvedeným dekoračným profilom, a vyznačuje sa tým, že spolupracujúca predná časť obsahuje najmenej jeden vyčnievajúci zasúvací prvok (vnútorný prvok élément mâle - ďalej v celom texte zasúvací prvok) alebo dutý prijímací prvok (vonkajší prvok, objimkový prvok élément femelle - ďalej v celom texte prijímací prvok), pričom tento prvok spolupracuje so zodpovedajúcim dutým prijímacím prvkom respektive svyčnievajúcim zasúvacim prvkom vytvoreným v profilovej lište, pričom tento

MPK / Značky

MPK: B60J 10/00, B60J 10/02

Značky: upevňovacie, profilovej, zariadenie, profilů, upevňovanie, lište, dekoračného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e9865-upevnovacie-zariadenie-na-upevnovanie-dekoracneho-profilu-na-profilovej-liste.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevňovacie zariadenie na upevňovanie dekoračného profilu na profilovej lište</a>

Podobne patenty