Spôsob a zariadenie na sledovanie miesta, pohybu a vlastností objektu

Číslo patentu: E 6592

Dátum: 20.08.2004

Autor: Sepponen Raimo

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka spôsobu a usporiadania na sledovanie miesta, pohybu a vlastností objektu, ako je osoba, zviera alebo zariadenie, na spracovanie ich sa týkajúcich informácií a na vytváranie a dopravovanie informácií 2 toho odvodených a vykonávanie eventuálnych informačných, výstražných a riadiacich0002 Sledovanie stavu starších občanov V domácom prostredí je nutné, pokiaľ sa chce zvýšiť potenciál starnúcich ľudí zvládnuť sebestačnosť V domácom prostredí. Nepreukázalo sa, že by doposiaľ zavedené riešenia boli dobre uskutoćniteľné. Všeobecne sa používajú bezpečnostné zariadenia nosené na zápästí. Ich slabinou je, že také zariadenie v podobe náramku musí používateľ nosiť trvale a byť schopný v prípade núdze stlačiť výstražné tlačidlo. Tiež existujú zariadenia nosené na zápàstí, ktoré pozorujú zdravotný stav, ale tieto zariadenia majú problémy s falošnými výstrahami. Tiež sa skúšali také riešenia, kde sa inštaluje fólia z piezoelektrického materiálu, ktorá registruje vibrácie vytvárané pohybom. Slabinou tohto riešenia je ale, že nie je schopné rozpoznať nepohyblivú osobu. Navyše je toto zariadenie tiež citlivé na iné vibrácie budovy, čo vedie k zlej0003 Tiež sa navrhovala možnosť používať videokamery založené na detekcii infračerveného svetla, napriklad u pohybovýchsnímačov, ale i tieto riešenia sa neukázali ako úspešné.Použitie kamier je navyše spojené s otázkami ochrany súkromia.0004 Dokument US 6 407 556 opisuje usporiadanie na zisťovanie prítomnosti objektov meraním zmien kapacity medzi elektricky0005 Vo všetkých súčasných riešeniach je navyše problematická manipulácia s dátami, ktorá predpokladá veľa ľudskej práce, a teda tieto riešenia nie sú to pravé pre obsluhu veľkého počtu zákaznikov. Napriek tomu sa s týmito riešeniami nedajú získať tak dôležité informácie, ako napr. či si zákazník vzal svoje lieky, či šiel do kuchyne, aby sa najedol alebo či šiel0006 Tiež sú potrebne riešenia na zisťovanie pohybu pri sledovaní rôznych oblastí V priemyslových halách a V pristreškoch pre zvieratá. I V týchto oblastiach činnosti savyskytujú rovnaké problémy, ako sú tie, ktoré sú opisané vyššie.0007 Použitím spôsobu podľa nároku 1 a usporiadania podľa nároku lO sa dá zabrániť problémom so súčasnou technológiou a navrhnúť usporiadanie, ktoré zodpovedá požiadavkám danýmipotrebami podľa druhu použitia. Znaky vynálezu sú uvedené0008 Vynález je objasnený na priložených obrázkoch, na- obr. l znázorňuje na úrovni principu jedno uskutočnenie- obr. 2 znázorňuje princíp činnosti segmentu snímača, keď vtomto segmente nie je žiadny objekt, ktorý by sa mal sledovať,- obr. 3 znázorňuje princip činnosti segmentu snímača, v ktoréhoblízkosti je objekt, ktorý by sa mal sledovať,- obr. 4 znázorňuje schematicky súčasti na spracovanie dát,- obr. 5 znázorňuje umiestnenie matice snímača. podľa. vynálezu- obr. 6 znázorňuje umiestnenie matice snímača podľa vynálezu pod podlahovinou keď matica snímača registruje mechanické- obr. 7 znázorňuje jedno umiestnenie matice snímača pod podlahovinou, keď je protiľahlá elektróda umiestnená nadobjektom, ktorý sa má sledovať,- obr. 8 znázorňuje Špeciálny prostriedok aktivovaný budiacim signálom. a signál špeciálneho prostriedku sa prijíma0009 Obr. 1 znázorňuje blokovú schému znázorňujúcu funkciu jedného usporiadania podľa vynálezu. Snímač označený ako MATICA SNÍMAČA môže pozostávať z N kusov vodivých doštičiek, ktoré sú od seba navzájom galvanicky izolované a ktoré sú umiestnené tak, ako je to znázornené na obr. 5 alebo 6, pod podlahovinami LP.0010 Každá z doštičiek je pripojená k dvom multiplexorom,označeným MULTIPLEXOR 1 a MULTIPLEXOR 2. V každom z nich sú napojenia S 1 SN signálov, ktoré zodpovedajú týmto napojeniam. MULTIPLEXOR 2 prijíma svoje riadiace signály C 21 C 2 K z centrálnej jednotky označené CENTRÁLNA JEDNOTKA, ako je to0011 S týmito riadiacimi signálmi vyberá MULTIPEXER 2 ten prvok snímača alebo tie prvky snímača, s ktorými je spojený budiaci signál HS, pripojený do vstupu D 2. Signál HS je vytváraný oscilátorom alebo syntetizátorom, ktorý na obrázkoch0012 MULTIPLEXOR 1 pripája podľa riadiaceho signálu C 11 - C 1 K jeden alebo niekoľko prvkov snímača k centrálnej jednotke a tento signál je signálonl AS na obr. 1. Ked objekt O nie je v blízkosti prvkov snímača, tak sú prvky snímača spojené cezelektrické pole E tak, ako je to znázornené na obr. 2. Obr. 3znázorňuje ako objekt O ovplyvňuje elektrické pole E medzi prvkami snímača. Teda, aby sa dal lokalizovať objekt O použitím prvkov matice, označenej MATICA SNÍMAČA, musia sa opakovať vyššie spominane spojovacie operácie takým spôsobom, že je HS spojený s jedným alebo niekoľkými inými prvkami snímača a registrácia sa uskutoční cez multiplexor označený MULTIPLEXOR 10013 Malo by sa poznamenať, že pretože ide o veľké plochy presnej lokalizácie, snímač označený MATICA SNÍMAČA obsahuje niekoľko podrozdelení, t.j. prvkov, ktoré môžu byť pripojené0014 Toto opakovanie udalostí meraní je tým či iným spôsobom vopred stanovené použitím Centrálnej jednotky, označenej CENTRÁLNA JEDNOTKA. Toto spojenie sa môže meniť s časom alebokeď sa zmení potreba sledovania.0015 Vopred určené ovládanie zahŕňa. tiež náhodne premenlivé spojenie, ktorého cieľom je odhaliť postupnosť sledovaní pri bezpečnostných a pozorovacích aplikáciách. Pri konštrukcii snímača je výhodne, aby zahŕňal rozvod vodičov, ktorý pozostáva z galvanicky izolovaných podrozdelení alebo z podrozdelení medzi nimi, ktoré majú inú elektrickú impedanciu, než ako je v prvku snímača. Vyššie bol opísaný snímač, ktorým je matica zložená z galvanicky izolovaných prvkov. Týmto spôsobom sa dá skonštruovať snímač, pri ktorom má k nemu zavedený budiacisignál HS nízku frekvenciu, ako je 500 Hz až 50 kHz.0016 Podľa vynálezu sa dá odvodiť signál AS z budiaceho signálu HS rôznymi spôsobmi. Je zásadné, aby signál AS obsahoval informácie o impedancii, ktorá je medzi prvým delením vodiča a

MPK / Značky

MPK: G08B 13/02, G08B 21/00

Značky: vlastností, miesta, objektu, spôsob, sledovanie, zariadenie, pohybu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e6592-sposob-a-zariadenie-na-sledovanie-miesta-pohybu-a-vlastnosti-objektu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na sledovanie miesta, pohybu a vlastností objektu</a>

Podobne patenty