Chladenie ústia stroja na výrobu obalového skla, ako aj spôsob chladenia ústia sklenenej nádoby pri predtvarovaní v stroji na výrobu obalového skla

Číslo patentu: E 6386

Dátum: 24.11.2006

Autor: Kammerer Ralf

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Predkladaný vynález sa týka zariadenia na chladenie ústia stroja na výrobu obalového skla.V oblasti strojovej výroby obalového skla sa zo sklenenej taveniny V peci prostredníctvom napájacieho zariadenia odreže kvapka a privádza sa žľabovým systémom k prednej forme, v ktorej sa podľa hmotnosti a tvaru fľaše, o ktorú sa neskôr s konečnou platnosťou usiluje, tvaruje plné teleso s určitou dutinou. To sa spravidla uskutočňuje tak, že kvapka zo sklenenej taveniny najskôr klže vyššie uvedeným žľabovým systémom do prednej formy, potom sa zhora pevne fúka proti stene formy smerom nadol, a potom sa predfukovaním zospodu vyfúkne dutina do plného telesa kvapky, čím sa v dolnej oblasti prednej formy už vytvorí homá oblasť neskoršej sklenenej nádoby, totiž ústie neskoršej sklenenej nádoby. Tento postup sa nazýva dvakrát fúkacím spôsobom(blow and blow). Ďalej existuje aj lisofúkací spôsob (press and blow), pri ktorom sa zospodu najskôr predfukuje teleso fľaše a potom sa predlisuje lisovníkom. V pripade oboch postupov sa potom takto predtvarovaná, ešte nehotová, ale s už počínajúcou vnútornou dutinou sa vyznačujúca sklenená nádoba vedie od prednej formy ku konečnej forme, čo môže napríklad nastať tým,že otočné rameno, ktorým sa vyznačuje upínací segment ústia, ktorý uchopí sklenenú nádobu v oblasti jej ústia, prevádza predtvarované sklenené teleso z prednej formy, ktorá sa na tento účel otvorí, do konečnej formy, ktorá sa takisto na tento účel otvorí, pričom sklenená nádoba sa natáča o l 80 ° okolo svojej vodorovnej osi a tak teraz smeruje ústie v konečnej forme nahor. V konečnej forme sa sklenené teleso potom - prípadne po opätovnom zohriatí - fúkaním do ústia - teraz zhora - dofukuje do konečného tvaru, a potom sa môže po otvorení konečnej formy vybrať (k tomu pozri Lueger/Mathée Lexikon der Fertigungstechnik, 4. vydanie, Stuttgart 1967, zväzok 8, str. 370, pričom tento zdroj z literatúry sa týmto odkazom výslovne uvádza V obsahu tohtoPritom je potrebné chladenie, tak prednej formy samotnej, ale aj v oblasti ústia sklenenej nádoby, kde pôsobí upínací segment ústia s ústnou formou.Obvykle sa to uskutočňuje tak, že prostredníctvom dýzy upravenej výslovne na tento účel, alebo dýz, chladiace médium, napríklad chladiaci vzduch, obteká oblasť ústia a prednú formu. Takéto zariadenie podľa stavu techniky môže byt zrejme z príloženého obr. 1. V súvislosti s podrobnos ťami sa dá odkázať na neskôr uvedený opis vyobrazení.Podľa tohto stavu techniky existuje teraz problém, že sa oblasť ústia chladí s prednou formoua teda sa v žiadnom prípade nechladí silnejšie než táto forma, čo by však bolo vhodne na zvýše 2nie výkonu stroja, lebo V okamihu dopravy predtvarovanej sklenenej nádoby z prednej formy do konečnej formy musí byt oblasť ústia sklenenej nádoby, v ktorej upínací segment ústia uchopí fľašu s cieľom previesť ju do konečnej formy, už ochladená natoľko, aby sa vyznačovala dostatočnou stabilitou, aby už neumožnila nežiaducu deformáciu sklenenej nádoby v priebehu pre miestnenia, pri ktorom pôsobia sily. V stave techniky sa robili pokusy na zlepšenie takéhoto chladenia prednej formyTak sa V DE 32 39 095 C 2 opisuje zariadenie, ktoré umožňuje tvarovať sklenené teleso rozpínajúce sa vo vnútri formy rôzne silným ovplyvňovaním teploty pozdĺž jeho výšky s rôznymi hrúbkami steny, Chladením prednej formy s podobnými technickými cieľmi sa zaoberá už DE 25 37 037, ktorého zámerom bolo umožniť nastavenie a dodržanie akéhokoľvek požadovanéhoteplotného profilu na ploche tvámiaceho nástroja, smerujúcej ku sklu.Tieto ďalšie zdokonaľovania teda v prípadoch špeciálneho použitia možno zlepšujú samotnéchladenie prednej formy, ale neprispievajú ničím k vyríešeníu vyššie uvedeného problému.Zlepšeniu zvýšením chladíaceho výkonu sú tu stanovené aj medze, keďže toto (pozri vyššie)-obzvlášť pri rovnakom tlaku chladiaceho vzduchu-vedie vždy aj k nežiaducemusilnému ochladeniu prednej formy. Preto by bol na základe príliš nízkeho výkonu chladenia ústiadôsledkom nižší výkon stroja.V stave techniky je ďalej potrebné konštatovať, že predmetom rôznych zlepšovacích pokusovnie je len chladenie prednej formy, ale aj chladenie ústia.Tak opisuje EP O 443 949 B 1 (zodpovedá nemeckému dokumentu DE 691 04 513 T 2) chladenie ústia uskutočňované prídavné k chladeniu prednej formy bez toho, aby však uvádzal presnejšie usporiadanie na jeho prevádzku tento dokument, ktorý opisuje iba mechanickú konštrukciu, obzvlášť neudáva žiadnu informáciu o prípadných riadiacich alebo regulačných prostriedkoch pre obe chladenia (chladenie prednej formy na jednej strane a chladenie ústia na strane druhej). Ďalej nie je chladiaca účinnost pri chladení ústia opisovaného v tomto dokumente optimálna, keďže teplo sa tu odvádza iba ofukovaním oblasti ústia zvonka. Okrem toho má zariadenie tú nevýhodu, že sa kanály pre chladiace médium, ktoré sú tam upravené, vždy pohybujú spoločne s otvárajúcimi sa a zatvárajúcími sa polovicami prednej formy a sú tak vystavené značnému opotrebovaniu, ktoré v dôsledku toho vedie aj k tendeneii zariadenia na údržbu a podstatne znižujejeho spôsobilosť pre prax pri hromadnej výrobe, pokiaľ ju celkom nespochybňuje.Podobnými problémami sa vyznačuje aj chladiace zariadenie známe z DE 36 37 552 Cl, ktoré sa týka iba chladenia ústia, ale ktoré privádza chladiaci prostriedok upínacím segmentom ústia a nástrojom na tvarovanie ústia (nazývaným aj ústnou formou) -teda takisto pohybujúcimi sa súčasťami, ktoré sú zodpovedajúcim spôsobom vystavené značnému opotrebovaniu. Ani tento dokument neposkytuje informáciu o prípadných riadiacich alebo regulačných prostriedkoch alebo o postupe chladenia (tu chladenia ústia) obzvlášť neposkytuje informáciu o prípadnom pomere chladenia ústia k chladeniu prednej formy, ktore samotné sa v tomto dokumente vôbec neopisuje. Vzhľadom na skutočnosť, že sa sklárske stroje podľa stavu techniky stále prevádzkujú s jednotným tlakom stanice pre chladiaci vzduch, je však zrejmé, že tu opísane chladenie ústia sa nemôže riadiť alebo regulovať nezávisle od chladenia prednej formy. Podrobnejšie sa uvádza iba to, že chladenie ústia po, resp. pri otváraní polovíc prednej formy prostredníctvom pritom sa otvárajúcich výstupných otvorov kanálov sa tu dá použiť na prídavné chladenie oblasti hrdla fľaše (pozri obr. 5 a príslušný opis). Ani V prípade tohto zariadenia chladiaci účinok nie je optimálny, keďže teplo sa vo vlastnej oblasti ústia odvádza len kontaktom ústia s ústnou formou a nakoniec s chladiacim médiom. Iba oblasť hrdla nad ústím sa môže prídavne v priebehu otvá rania prednej formy ofukovat ešte zvonka.Naproti tomu volí DE 41 18 682 Cl už zlepšené riešenie, pri ktorom sa zvolí prívod chladiaceho média na chladenie ústia, ktorého hlavné súčasti sa v žiadnom pripade pri prevádzke sklárskeho stroja nepohybujú. Napriek tomu aj tu nastáva privádzanie chladiaceho média ešte konštrukčne nákladným spôsobom zo strany k ústnej forme, ktorá samotná sa vyznačuje chladiacimi kanálmi,ktoré musia byť nastavené so svojim bočným vstupom tak, že lícujú s prívodnýrni kanálmi, aby tieto mohli, v každom prípade V prevádzkovej polohe upínacieho segmentu ústia zodpovedajúcej prednej fonne, prijímať chladiace médium zo strany prívodného kanálu. Na tento účel sa preto zariadenie vyznačuje prostriedkami na presné nastavenie, pomocou ktorých sa dajú prívodné kanály prestavovať do výšky a tým ich prispôsobovať (konečnej) polohe upínacieho segmentu ústia, čo je spojené so značnými konštmkčnými a montážnymi nákladmi a teda so zodpovedajúcimi investičnými a prevádzkovými nákladmi. Ani chladiaci účinok pri chladení ústia opisovaného v tomto dokumente nie je takisto optimálny, keďže odvádzanie tepla nastáva aj V tomto prípadeiba kontaktom ústia s ústnou formou a potom s chladiacim médiom.Vyššie uvedenú nevýhodu potrebného presného nastavenia pri bočnom prívode chladiaceho mé» dia eliminuje zariadenie podľa DE 100 20 431 B 4, ktoré - podobne ako EP O 443 949 Bl - ofukuje oblasť ústia chladiacim médiom jednoducho zvonka z určitej vzdialenosti. Tým si totozariadenie vykupuje výhodu eliminácie náchylnosti k opotrebovaniu nevýhodou horšieho chla 4 diaceho účinku pri ústí, čo však tiež nie je jeho cieľom, pretože chce predsa iba lepšie chladiť oblasť prednej formy na strane ústia (väčšinou hrdlo fľaše). Tento dokument síce poskytuje celkom všeobecnú informáciu o tom, že prívodná ventily chladiaceho média majú slúžiť na reguláciu, aj tu však opäť chýbajú presnejšie údaje. Tak neuvádza nič o tom, aké sa potom majú použit riadiace alebo regulačná prostriedky pre obe chladenia (na jednej strane chladenie prednej formy a na strane druhej chladenie ústia) a pre ktoré parametre chladiaceho procesu. Aj tu je tedapotrebné vychádzať zo spoločného zdroja so spoločným tlakom stanice pre chladiace médium.V prípade WO 2006/019964 Al pochádza chladiaci vzduch pre prednú formu a ústie takisto zo spoločného zdroja. Teda ani u neho nie je možne regulovať alebo riadiť tlak chladiaceho média na chladenie ústia skutočne nezávisle od tlaku na chladenie prednej formy, lebo obe chladiace média pochádzajú z rovnakého zdroja, ako už ukazujú tamojšie údaje o prevádzkovom tlaku cca 2 až 3 psi, teda cca 0,14 až 0,21 baru. Takýto tlak je typický pre tlak stanice vyvolaný dúchadlom, ktorý sa takisto používa na chladenie prednej formy, ale ten je však nevhodný na naozaj nezávislé chladenie ústia. Preto podľa náuky z W 0 2006/019964 A 1 obzvlášť nie je ani možné ria~ diť alebo regulovať chladenie ústia tak, aby chladenie ústia prebiehalo bez nadmerného odberu tepla na prednej forme. S ohľadom na výhodné fonny uskutočnenia tu predkladaněho vynálezu je potrebné konštatovať, že podľa W 0 2006/019964 Al ani nenastáva prívod chladiaceho vzduchu prostredníctvom valca ústnikového mechanizmu, ani že sa tento vyznačuje kanálom chladiaceho vzduchu, ktorým chladiaci vzduch opäť vystupuje. Prívod chladiaceho vzduchu tu nastáva skôr prostredníctvom staničného boxu umiestneného vedľa veka valca ústnikového mechanizmu a chladiaci vzduch opäť vystupuje nahor otvorom v krycej doske, čo vyvolá pri zmene výrobkuStav techniky teda neobsahuje žiadne riešenia, ktoré by priniesli čo možno najúčinnejšie chladenie ústia, ktoré nepriaznivo neovplyvňuje chladenie prednej formy, ale súčasne málopodlieha opotrebovaniu, nevyžaduje rozsiahle nastavenia a je teda nenáročné na údržbu.V stave techniky sa dajú nájsť riešenia iba v oblasti čistého chladenia prednej formy, ktoré sa tý kajú problému prívodu chladiaceho média nepodliehajúceho opotrebovaniu a tým nenáročnéhoTak ukazuje DE 198 19 489 C 2 iba pre prednú formu taketo chladiace zariadenie, ktoré sa snaží riešiť tento problém prostredníctvom posuvných dosiek, do ktorých sú zapustené otvory, ktorépotom v zodpovedajúcej polohe tvoria priechodný kanál pre chladiace médium prednej formy.

MPK / Značky

MPK: C03B 9/00

Značky: stroji, chladenia, stroja, výrobu, predtvarovaní, chladenie, sklenenej, ústia, spôsob, nádoby, obalového, skla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e6386-chladenie-ustia-stroja-na-vyrobu-obaloveho-skla-ako-aj-sposob-chladenia-ustia-sklenenej-nadoby-pri-predtvarovani-v-stroji-na-vyrobu-obaloveho-skla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Chladenie ústia stroja na výrobu obalového skla, ako aj spôsob chladenia ústia sklenenej nádoby pri predtvarovaní v stroji na výrobu obalového skla</a>

Podobne patenty