Spôsob polymerizácie s optimalizovanou úpravou reaktora

Číslo patentu: E 6178

Dátum: 19.10.2006

Autori: Yount Thomas Lloyd, Windes Larry Cates, Debruin Bruce Roger

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Odkazy na súvisiace patentové prihláškyTáto prihláška je oddelenou prihláškou EP 06 844 208.6 (WO 2008/060267), ktorej publikácia sa týmto zahŕňa celá odkazom.Predložený vynález sa vo všeobecnosti týka reaktora na spracovanie reakčného média s vískozitou, ktorá sa počas prietoku média cez reaktor zvyšuje. V rámci ďalšieho aspektu sa predložený vynález týka polymerizačného reaktora smnožinou vertikálne rozmiestnených vnútorných poschodí, cez ktoré preteká polymerizačné reakčné médium, pričom stupeň polymerizácie reakčného médiaVistých schémach chemického spracovania je žiaduce, aby chemické reakcie prebiehali vreakčnom médiu pretekajúcom vjednej alebo viacerých pomerne tenkých vrstvách. Pri takej schéme spracovania reakcia prebieha vdlhšom časovom úseku, pričom vrstvy reakčného média sa vystavujú požadovaným reakčným podmienkam. Tento typ procesu je osobitne výhodný, keď pri chemickej reakcii vzniká plynný reakčný vedľajší produkt aje potrebné rýchlo a úplne odviesť taký vedľajší produkt z reakčného média. Napríklad ak je reakcia,pri ktorej vzniká plynný vedľajší produkt, vratná, nedostatočné odvádzanie vedľajšieho produktu by mohlo pôsobiť proti požadovanej reakcii. Keď reakčné médium tečie vjednej alebo viacerých pomerne tenkých vrstvách, plynný reakčný vedľajší produkt môže rýchlo uniknúť zreakčného média. Ďalej keď reakčné médium tečie vjednej alebo viacerých pomerne tenkých vrstvách, nízky hydrostatický tlak na dolnú časť reakčného média minimalizuje potláčanie varu, ku ktorému môže dochádzať, keď sa reakcie uskutočňujú vpomerne hlbokýchHoci uskutočňovanie chemických reakcií vpomerne tenkých vrstváchreakčného média má niekoľko výhod, tento typ procesu je spojený aj s niekoľkýmivýzvami. Keďže napríklad tenké vrstvy reakčného média vyžadujú veľké povrchy,po ktorých tečú, na výrobu komerčných množstiev reakčného produktu môžu byt potrebné veľmi veľké alebo početné reaktory. Okrem toho vo veľkom počte procesov využívajúcich tenké vrstvy reakčného média sa viskozita reakčného média s postupom reakcie mení. Viskozita konečného produktu môže byt teda oveľa vyššia alebo oveľa nižšia ako viskozita východiskového reakčného média. Táto premenlivá viskozita reakčného média predstavuje niekolko konštrukčných výziev, pretože výrazné zmeny prietoku alebo hĺbky reakčného média môžu byťJedným zpríkladov bežného komerčného procesu, kde je potrebné uskutočňovať chemickú reakciu v jednej alebo viacerých pomerne tenkých vrstvách reakčného média, je dokončovacia fáza výroby polyetyiéntereftalátu (PET). Počas dokončovacej fázy PET polykondenzácia spôsobuje, že stupeň polymerizácie reakčného média výrazne rastie atiež tu ako vedľajšie produkty reakcie vznikajú etylénglykol, acetaldehyd avoda. Stupeň polymerizácie reakčného média privádzaného do dokončovacieho reaktora alebo zóny je 20 - 60,zatiaľ čo stupeň polymerizácie reakčného média alebo produktu opúšťajúceho dokončovaciu reakciu je 80 - 200. Toto zvýšenie stupňa polymerizácie reakčného média počas dokončovania spôsobuje výrazný nárast viskozity reakčného média. Okrem toho keďže polykondenzačná reakcia spojená sdokončovaním PET je vratná, je potrebné odvádzať etylénglykol ako vedľajší reakčný produktz reakčného média čo najrýchlejšie a čo najúplnejšie.Existuje preto potreba účinnejšieho ahospodárnejšieho reaktora, ktorý uľahčuje spracovanie veľkých množstiev reakčného média vpomerne tenkých vrstvách počas dlhších časových úsekov. Ďalej existuje potreba účinnejšieho ahospodárnejšieho dokončovacieho reaktora PET, ktorý uľahčuje polykondenzáciu veľkých množstiev reakčného média tečúceho vpomerne rovnomerných, tenkých vrstvách cez dokončovaci reaktor pri zabezpečenídostatočného času zotrvania na dosiahnutie požadovaného stupňa polymerizácie.Podla jedného uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje reaktor zahŕňajúci množinu vertikálne rozmiestnených jednosmerne naklonených poschodí a množinu vertikálne rozmiestnených dvojsmerne naklonených poschodí, pričomsklon jednosmerných poschodí sa smerom dole zvyšuje.Podľa ďalšieho uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje reaktor na spracovanie reakčného média. Reaktor zahŕňa množinu zvislo rozmiestnených naklonených poschodí. Aspoň jedno zposchodí zahŕňa nahor vyčnievajúcu priehradku, cez ktorú preteká aspoň časť reakčného média na ceste na ďalšieposchodie nachádzajúce sa bezprostredne pod ňou.Podla ďalšieho uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje polymerizačný proces zahŕňajúci (a) zavedenie reakčného média do polymerizačného reaktora zahŕňajúceho množinu vertikálne rozmiestnených naklonených poschodí (b) zabezpečenie prietoku reakčného média nadol vpolyrnerizačnom reaktore cez vertikálne rozmiestnené poschodia, pričom priemerná hrúbka reakčného média tečúceho po vertikálne rozmiestnených poschodiach sa udržiava na hodnote 2,5 palca alebo viac a (c) odber reakčného média z polymerizačného reaktora, pričom stupeň polymerizácie reakčného média odobratého zpolymerizačného reaktora je najmenej približne o 25 vyšší akostupeň polymerizácie reakčného média zavedeného do polymerizačného reaktora.Podľa ďalšieho uskutočnenia predloženého vynálezu sa poskytuje polymerizačný proces zahŕňajúci (a) zavedenie reakčného média do hornej časti reaktora zahŕňajúceho množinu jednosmerne naklonených poschodí a množinu dvojsmerne naklonených poschodí (b) zabezpečenie prietoku reakčného média nadol v reaktore cez jednosmerne a dvojsmerne poschodia a (c) odber reakčnéhoPrehlad obrázkov na výkresochObrázok 1 je predný pohlad na rez reaktora na spracovanie reakčnéhomédia tečúceho cezeň nadol konkrétne ilustrujúci reaktor sdvoma blokmiposchodí, z ktorých každý obsahuje množinu vertikálne rozmiestnených vnútornýchposchodí, cez ktoré tečie reakčné médium pri svojom prechode nadol reaktorom.Obrázok 2 a je horný pohľad na rez reaktora pozdĺž čiary 2 a-2 a z obrázka 1konkrétne ilustrujúci pozdĺžny smer toku reakčného média na hornomObrázok 2 b je horný pohľad na rez reaktora pozdĺž čiary 2 b-2 b z obrázka 1 konkrétne ilustrujúci pozdĺžny smer toku reakčného média na jednosmernomposchodí nachádzajúcom sa hneď pod poschodím zobrazeným na obrázku 2 a.Obrázok 3 a je horný pohľad na rez reaktora pozdĺž čiary 3 a-3 a z obrázka 1 konkrétne ilustrujúci šírkový smer toku reakčného média na jednosmernom poschodí nachádzajúcom sa pod pozdĺžnymi poschodiami zobrazenýmí naObrázok 3 b je horný pohľad na rez reaktora pozdĺž čiary 3 b-3 b z obrázka 1 konkrétne ilustrujúci šírkový smer toku reakčného média na jednosmernomposchodí nachádzajúcom sa hneď pod poschodím zobrazeným na obrázku 3 a.Obrázok 4 a je horný pohľad na rez reaktora pozdĺž čiary 4 a-4 a z obrázka 1 konkrétne ilustrujúci smer toku reakčného média na nadoi rozbíehavomdvojsmernom strechovom poschodí nachádzajúcom sa pod jednosmernýmiObrázok 4 b je horný pohľad na rez reaktora pozdĺž čiary 4 b-4 b z obrázka 1 konkrétne ilustrujúci smer toku reakčného média na nadol zbiehavom žľabovomposchodí nachádzajúcom sa pod strechovým poschodím zobrazeným na obrázkuObrázok 5 a je zväčšený predný pohľad na pár pozdĺžnych jednosmernýchposchodí orámovaných čiarkovanou čiarou a označených 5 na obrázku 1.Obrázok 5 b je bočný pohľad na pozdĺžne jednosmerné poschodiazobrazené na obrázku 5 a.

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00, C08G 63/00, B01D 3/14, B01J 19/24

Značky: spôsob, polymerizácie, reaktora, optimalizovanou, úpravou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e6178-sposob-polymerizacie-s-optimalizovanou-upravou-reaktora.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob polymerizácie s optimalizovanou úpravou reaktora</a>

Podobne patenty