Umiestňovací nástroj s prostriedkami na kontrolu umiestňovacích procesov

Číslo patentu: E 5042

Dátum: 16.01.2003

Autor: Solfronk Antonín

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Umiestňovací nástroj s prostriedkami na kontrolu umíestňovacích procesov0001 Vynález sa týka umiestňovacieho nástroja s prostriedkami na kontrolu umiestňovacích0002 Umiestňovacie nástroje s prostriedkami na kontrolu umiestňovacieho procesu sú známe. V spise DE 44 01 134 sa opisuje spôsob, u ktorého sa silový komponent meria pomocou dráhy zdvihu a porovnáva sa so smemou krivkou. Tak má byť kontrolované, či je umiestňovací proces vykonávaný v poriadku.Spis EP 0 738 551 (US 5,666,710) zverejňuje zariadenie na testovanie umiestňovanía slepých nitov. Tu sa meria ťahová sila a poloha ťahového drieku. Pomocou integrátora sa zisťuje0003 Nevýhodou u týchto známych prostriedkov na kontrolu umiestňovacíeho procesu je to,že síce môže byť s istou pravdepodobnosťou zistené, či umiestňovací proces leží vnútri danej tolerančnej hranice, príčina chyby ale nemôže byt zistená. Pri umiestňovacom procese môže vzniknúť celý rad chýb. Napr 1 klad chyba obsluhovateľa, napríklad vplyvom šikmého položenia umiestňovacieho nástroja, príliš široké otvory, zlé nity, chyba v nite samotnom. U slepých nitovexistuje tiež vždy nebezpečenstvo, že nit podchytí len upevňovaný diel, nie však protikus.0004 Úlohou vynálezu je poskytnúť umiestňovacie zariadenie, ktoré monitoruje umiestňovací proces a pritom tiež rozpozná príčinu vznikajúcej chyby. Navyše je úlohou vynálezu umožniťrozsiahlu kontrolu rôznych parametrov umiestňovacieho procesu.0005 Táto úloha sa prekvapivo jednoduchým spôsobom rieši už umiestňovacím nástrojom podľa znakov nároku l, ako aj spôsobom podľa nároku 26.Podľa nich je uvažovaný umiestňovací nástroj s hlavovým dielom, hlavne na prijatie nitu,zariadením na uchopenie a/alebo ťahanie, a ťahové zariadenie, spojené so zariadením na uchopenie a/alebo ťahanie, ktorý má prostriedky na meranie pri umiestňovacom procese sa vyskytujúcich hodnôt, zariadenie na porovnávanie nameraných hodnôt s v pamäti uloženými hodnotami, ako aj zariadenie na zisťovanie príčiny, hlavne príčiny chyby, pre odchýlku nameraných hodnôt od v pamäti uložených hodnôt.Umiestňovací nástroj, ktorý môže byť rôzneho druhu, tak napríklad nástroje na umiestňovanie nitov, nástroje na umiestňovanie slepých nitovacích matíc, nástroje na umiestňovaniePomocou snímačov môžu byť merané rôzne parametre, ako je poloha ťahového zariadenia, čas od začiatku umiestňovacieho procesu alebo vyvijanć ťahové napätie.Tieto namerané hodnoty sa porovnávajú s v pamäti uloženými hodnotami. V pamäti uložené hodnoty obsahujú nielen smernou krivku, pri nedodržaní ktorej sa prípustí chybou zaťažený umiestňovací proces, ale tiež hodnoty pre určité chyby. Tieto hodnoty sa môžu vyskytovať ako len jednotlivé hodnoty, ale tiež ako smemá krivka, s rôznymi parametrami, ktoré opisujú určitú chybu. Množstvo v pamätí uložených príčin chýb zahrnuje aspoň jednu príčinu chyby, čo môže byt pre niektorá použitia už dostačujúce. Výhodným spôsobom je ale V pamäti uložená množina rôznych príčin chýb. Okrem chýb môže byť zisťovaná ale aj pričina odchýlok, ktoré síce ešte ležia v tolerančnom rozsahu, ale nie sú ideálne. Pritom je umiestňovacie zariadenie vopred naprogramovane na úplne určitý umiestňovací proces, ktorý je definovaný napríklad použitým nitom, použitým materiálom a jeho hrúbkou. Je tiež mysliteľné programovanie na viac rôznych umiestňovacích procesov.Vynálezom sa umožní pokiaľ možno čo najrýchlejšie odstrániť príčinu chyby. Pretože aj chyby obsluhy sa pomocou vynálezu snímajú, je umiestňovacie zariadenie výborne vhodné aj pre neškoleného obsluhovateľa. Pomocou vynálezu môže byť kontrolovaná kvalita každého umiestňovacieho procesu. To je napríklad veľkou výhodou v technike leteckej dopravy. Tam sa síce čiastočne používajú nity, ktoré boli podrobené röntgenovej kontrole. Či nitovací proces potom ale prebehol bezchybne, sa nedá kontrolou zaistiť. Pomocou vynálezu by bolo teoreticky dokonca možné, upustíť od nákladnej röntgenovej kontroly a napriek tomu môcť garantovať0006 Výhodné príklady uskutočnenia a ďalšie varianty vynálezu sú zrejme z príslušných0007 Podľa vynálezu zahrnovali namerané hodnoty uhol voči ploche, na ktorej je umiestňovacie zariadenie nasadené. Okrem toho môžu byť merané ťahovým zariadením vytvárané ťahové napätia a/alebo poloha ťahového zariadenia a/alebo čas od začiatku príslušného umiestňovacieho procesu. Pomocou týchto hodnôt je možná rozsiahla diagnóza chýb. To môže byt realizované aj premenou hodnôt do kriviek alebo viacrozmemých0008 Podľa vynálezu sa kontroluje, či je zariadenie nasadená v pravom uhle. Často obsluhovatelia nenasadia umiestňovacie zariadenie presne v pravom uhle. Tým dochádza kredukcii pevnosti spoj a.Účelné je tiež kontrolovať, či nebol použitý zlý nit. Tak existujú tiež nity, ktoré sa opticky nelíšia, pozostávajú ale z iného materiálu a tak majú úplne odlišnú pevnosť.To môže byť napríklad vykonávané priebehom ťahového napätia, vytváraného ťahovým zariadením.S ďalším príkladom uskutočnenia sa kontroluje, či nebol nit poškodený. Tak chyby v materiále nitov vedú napr 1 klad k inému priebehu síl.Ďalší príklad uskutočnenia kontroluje, či nie je otvor, uvažovaný pre nit, príliš široký alebo príliš úzky.Tiež to, či sa nit nachádza v zariadení, môže byť umíestňovacím nástrojom podľa vynálezu,napríklad meraním vytváraného ťahového napätia, ľahko zistené.Účelné je hlavne kontrolovať, či nit podchytí oba na spojenie určené diely. Hlavne u slepých nitov dochádza často k tomu, že nit oba na spojenie určené diely nepodchytí. Obsluhovateľ to nemôže tiež sám kontrolovať, pretože on vidi na upevnenie určený diel, nie však druhú stranu. Ked nit podchytí len na umiestnenie určený diel, stúpne ťahovým zariadením vytvárané ťahové napätie, prípadne pri vyššom zdvihu. Tak môže byť chyba ľahko zistená.U ďalšieho uskutočnenia vynálezu sa monitoruje, či nemá umiestňovací nástroj defekt. Tak môže byť napríklad stav oleja ťahového zariadenia príliš nízky. V dôsledku toho sa stane ťahové zariadenie ťažkopádnym, a už nepracuje s predpisanou ťahovou silou.V ideálnom prípade je v zariadení naprogramovaných viac týchto príčin chýb. Programovanie zariadenia môže byt realizované uskutočnením radu testov, pri ktorých sa robia vedomé chyby. Odchýlky nameraných hodnôt, vyskytujúce sa pri príslušných chybách, môžu byť potom uložené do pamäte zariadenia, aby sa porovnávali s neskôr nameranými hodnotami. Mysliteľné je tiež vykonávať nielen jednoduchú kontrolu chýb, ale tiež porovnávať odchýlku0009 Jeden výhodný príklad uskutočnenia vynálezu má. zariadenie na meranie polohy ťahového zariadenia a/alebo na meranie ťahového napätia, vytváranćho ťahovým zariadením. Poloha ťahového zariadenia a vytvárané ťahové napätia sú dva z najdôležitejších parametrov, pomocou ktorých môže byť zistený celý rad príčin chýb.0010 Ako sa predpokladá u jedného účelného príkladu uskutočnenia vynálezu, tak sa meria ťahové napätie, vytvárané ťahovým zariadením, pomocou tenzometrickej pásky. Taká tenzometrická páska na meranie napätí je spoľahlivá a lacná. Ťahové napätie je v podstateproporcionálne ťahovej sile vytváranej ťahovým zariadením.0011 V jednom altematívnom príklade uskutočnenia má zariadenie na meranie ťahového napätia, vytváraného ťahovým zariadením, piezoelektrický snímač. Tento piezoelektrickýsnímač nepotrebuje žiadny napäťový zdroj.0012 Jeden účelný príklad uskutočnenia vynálezu má na meranie polohy ťahového zariadenia kapacimý snímač. Taký kapacitný snímač je oproti často používaným optickým snímačom0013 V ďalšom uskutočnení vynálezu sa uhol voči ploche, na ktorej je umiestňovacie zariadenie nasadené, meria pomocou aspoň troch, na hlave zariadenia usporiadaných snímačov. Tieto snímače sa dotýkajú plochy, na ktorej je nasadene zariadenie, ked je toto nasadené Vpravom uhle. Tak môže byť diagnostikovaná častá chyba obsluhovateľa.0014 V ďalšom uskutočnení vynálezu má umiestňovací nástroj prostriedky na ukladanie dát do pamäte a/alebo ďalšie spracovanie. Tak môžu byť namerané hodnoty štatisticky vyhodnotené. Užívateľ môže napríklad presne kontrolovať, koľko umiestňovacích procesov bolo vykonaných, koľko z nich bolo chybných, a koľko existovalo príčin chýb. Navyše je mysliteľné, vyhodnocovať hodnoty správne prebiehajúcich umiestňovacích procesov, napríklad vo forme, že sa v pamäti ukladajú a vyhodnocujú odchýlky hodnôt od ideálnych hodnôt. Tak je možná rozsiahla kontrola kvality.Čo sa týka výrobcu nástroja, môže byť monitorovaná funkcia jeho zariadenia. Tiež je mysliteľné, že sa nezaplatí nástroj sám o sebe, ale že výrobca poskytne nástroj zákazníkovi, a že tento potom zaplatí napríklad podľa počtu uskutočnených umiestňovacích procesov. Tiež pre poskytnutie výrobnej garancie je nanajvýš výhodné, keď výrobca môže nástrojom samotným rozpoznať potenciálne chyby a prípadne ich vylúčiť.0015 V jednom účelnom príklade uskutočnenia vynálezu sú prostriedky na ukladanie dát do pamäte a ďalšie spracovanie resetovateľné-nastaviteľné na nulu, hlavne pri servise zariadenia.Tak môže byť napríklad zariadenie po uvedení do pôvodného stave zákazníkovi vydané ako0016 Vynález má na porovnávanie nameraných a v pamäti uložených hodnôt a/alebo na ukladanie dát do pamäte a ich ďalšie spracovanie čip. Taký čip môže byť presne prispôsobený požiadavkám zariadenia. Ďalej je možná pokiaľ možno najmenšia konštrukčná veľkosť. Oproti tiež použiteľným EPROMS poskytuje čip navyše výhodu, že s ním môže byť podstatne hrubšie

MPK / Značky

MPK: B21J 15/00

Značky: umiestňovací, procesov, kontrolu, prostriedkami, umiestňovacích, nástroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e5042-umiestnovaci-nastroj-s-prostriedkami-na-kontrolu-umiestnovacich-procesov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Umiestňovací nástroj s prostriedkami na kontrolu umiestňovacích procesov</a>

Podobne patenty