Spôsob povliekania kovových povrchov

Číslo patentu: E 4341

Dátum: 09.07.2003

Autori: Schubach Peter, Claude Peter, Specht Jürgen, Rein Rüdiger

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka spôsobu povliekania kovových povrchov prostredníctvom fosfátovania fosforečnanom zinočnatým, apoužitia substrátu povlečenêho spôsobom podľa vynálezu.Povliekanie kovových. povrchov fosfátovýnú. vrstvami sa môže uskutočňovať rôznymi spôsobmi. Často sa pritom používajú. fosfátovacie roztoky obsahujúce ióny zinku,mangánu a/alebo niklu. Časť kovových substrátov, ktorých povrch má byť v kúpeľoch resp. zariadeniach povliekaný,obsahuje tiež podiel hliníka resp. zliatín hliníka, ktorý tiež môže spôsobovať problémy. Fosfátová vrstva (vrstvy) má(majú) vykazovať, spolu s aspoň jednou nasledovne nanesenou lakovou vrstvou alebo laku podobným povlakom, dobrú ochranu proti korózii a dobrú adhéziu. laku. Súčasné fosfátovanie substrátov s rôznynd kovovými povrchmi naberá na význame. Najmä narastá podiel povrchov obsahujúcich hliník v takýchto systémoch, takže jednoduhšie a častejšie ako skôr dochádzapri takýchto systémoch na problémy pri fosfátovaní.Pri veľkom podieli kovových povrchov obsahujúcich hliník, ktoré prichádzajú do styku s fosfátovacím povrchom,sa veľký podiel Al rozpúšťa. Pritom dochádza spravidla za prítomnosti iónov alkalických. kovov a fluoridu jednak na zrážanie zlúčenín obsahujúcich alkalický kov a fluorid, ako kryolitu, keď je prítomný dostatočný obsah iónov alkalických kovov a fluoridu, a jednak sa môže zvýšený obsahrozpusteného hliníka prejavovať ako jed kúpeľa, ktorý vážnezhoršuje vytváranie fosfátovej vrstvy, takže sa vytvára tenká, nedefinovaná prípadne takmer nekryštalická fosfátová vrstva s nie dobrou protikoróznou odolnostou a malou adhéziou laku. S prebytkom fluoridových iónov sa môže tvorit komplex Al-F, ktorý je rozpustený V roztoku, ktorý ale môže tiež s jednomocnými iónmi ako napríklad so sodíkom a/alebo draslíkom viest na zrazeninu. Zrazenina sa môže zhromažďovat v kúpeli ako kal a nóže sa z nej odoberať, môže ale tiežspôsobovať rušivé prejavy na kovových povrchoch obsahujúcichDoposiaľ boli vplyvy, ktoré vedú na zlé vytváranie fosfátovej vrstvy alebo na Vypadávanie zrazenín ako napríklad na báze kryolitu a na vady pri následnom lakovaní,len málo známe. Bolo nejasné, za akých chemických podmienok tieto problémy vznikajú, lebo tie nastávali nie vždy a nepredvídateľne. Nebolo ani známe, ako je možné tieto problémy potlačovat. Bolo známe v prípade vzniku problému veľmi Zvýšit obsah voľného fluoridu, pričom ale potomčiastočne nastávajú tiež Vážne problémy so zrazeninouEP O 452 638 Al opisuje spôsob fosfátovania povrchov z ocele, obsahujúcich podiely povrchu z pozinkovanej ocele spolu s hliníkom, fosfátovacím roztokom, ktorý vykazuje celkový obsah iónov sodíka v rozmedzí od aspoň 2 g/l, obsah iónov sodíka a draslíka celkom 2 až 15 g/1 a obsah iónovEP O 434 358 A 2 opisuje spôsob fosfátovania kovových povrchov za prítomnosti hliníka, pri ktorom fosfátovací roztok obsahuje vedľa zinku tiež aspoň jeden fluoridový komplex a takzvaný prostý fluorid, pričom mólový pomerfluoridovêho komplexu k prostému fluoridu je V rozmedzí 0,01až 0,5. Ako prostý fluorid sa pritom označuje disociovaná anedisociovaná kyselina fluórovodíková. Pri tomto spôsobe sapoužije aspoň jedna zvláštna spracovacia nádržresp. zvláštna zrážacia nádrž. Táto publikácia ale neuvádza, okrem použitia prídavnej zvláštnej nádrže, žiadne konkrétneopatrenia pokiaľ ide o jednomocné katióny, ktoré umožňujúzamedzenie prítomnosti zrazeniny kryolitu. Hodnota voľnejkyseliny FA má byt okolo 0,5 až 2 bodov, bola ale stanovená bez prídavku KCl a zodpovedala by približne 0,3 až 1,5 bodomvoľnej kyseliny stanovenej s KCl. Veľmi podobný systémkovových povrchov zamedzené prostredníctvom obmedzeniaobsahu hliníka vo fosfátovacom roztoku a prostredníctvomprídavnej zvláštnej zrážacej nádrže, cez ktorú musíNastáva teda úloha navrhnúť spôsob fosfátovania napovliekanie tiež povrchov obsahujúcich hliník, pri ktoromnie je potrebná zvláštna zrážacia oblast V nádržitým na zamedzenie vzniku zrazenín na povliekaných kovovýchpovrchoch. Fosfátová vrstva by mala byt uzavrená, s dobrouproti korózii a dostatočne dobrou adhéziou laku. Spôsob bymal byt použiteľný pokiaľ možno jednoducho, spoľahlivo a s prijateľnými nákladmi.Táto úloha je riešená spôsobom spracovania alebozliatiny hliníka a prípadné dalšie kovové povrchy môžu pozostávat prevažne zo zliatin železa, zinku a/alebo zliatin zinku, kyslým vodným roztokom obsahujúcim zinok, flüorid, a fosforečnan pričom vo fosfátovacom roztoku sú obsiahnuté rozpustené zložky- sodík prakticky žiadny alebo v rozmedzí koncentrácii od aspoň 0,04 g/l,- draslik prakticky žiadny alebo V rozmedzí koncentrácii od aspoň 0,025 g/l,1,8 g/l, vyjadrené ako sodík, pričom obsah draslika jeprepočitaný na draslik mólovo,- fosforečnan V rozmedzí koncentrácii 4 až 65 g/l, počítané ako PO 4,- prípadne dusičnan aspoň 0,2 g/l, pričom na takto fosfátovaných povrchoch hliníka a/alebo aspoň jednej zliatiny hliníka sa na kovovou povrchu, pod fosfátovou vrstvou a/alebo medzi kryštálmi fosforečnanu zinočnatého vo fosfátovej vrstve nevylučuje žiadna alebo prakticky žiadna zrazenina na báze fluórohlinitánových komplexných soli amónia, alkalických kovov a/alebo kovov alkalických zemin, a pričom fosfátová vrstva s obsahom zinku sa na kovových povrchoch vylučuje s hmotnosťou vrstvyPojem prakticky žiadny v pripade najrôznejších obsahov znamená, že nepatrné obsahy môžu byt podmienené vedľajšimi nečistotami, extrahovanými alebo zavlieknutýmiobsahmi alebo v niektorých prípadoch chemickými reakciami.

MPK / Značky

MPK: C23C 22/05

Značky: povrchov, kovových, povliekania, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e4341-sposob-povliekania-kovovych-povrchov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob povliekania kovových povrchov</a>

Podobne patenty