Číslo patentu: E 3494

Dátum: 16.08.2005

Autori: Pelczer Andreas, Weder Michael, Peuker Thomas

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tlmič Vynález sa týka tlmiča, predovšetkým pre práčkys odstreďbvaním, podľa predvýznaku nároku 1.Tlmiče sa používajú na tlmenie kmitania V bubnových práčkach, aby sa zaručil pokojný chod bez otrasov bubnovej práčky. Známe tlmiče vykazujú pri rôznych otáčkach pracieho bubna tlmenie závislé od amplitúdy kmitania. V rozsahu malých amplitúd je žiaduci malý účinok tlmenia tlmičov, zatiaľ čo pri veľkých amplitúdach je žiaduci čo najvyšší účinok tlmenia. Toto tlmenie závislé na amplitúde vyplýva z konštrukčneJeden tlmič tohto druhu je známy zo spisu W 0 93/13333 A 2. Tento tlmič obsahuje rúrkovê teleso, ktoré je na koncoch uzavreté uzatváracími čiapočkami. V telese je posuvne vedená trecia tlmiaca jednotka s axiálne vyčnievajúcim trecím tlmiacim obložením, čím sa trecím tlmiacim obložením tlmí aj náraz trecej tlmiacej jednotky na uzatváracie čiapočky. Vnútorné plochy uzatváracích čiapočiek privrátenê k trecej tlmiacej jednotke, ktoré teda pôsobia ako dorazovê plochy pre treciu tlmiacu jednotku, sú vytvorené rovné. Nevýhodou u tohto známeho tlmiča je, že účinnost tlmenia nemôže bytZo spisu EP O 702 165 A 2 je známy tlmič pre práčky s telesonl a so šmýkadlonl posuvnýnl v tomto telese. Na tomto šmýkadle je usporiadaný prvý trecí krúžok, ktorý je pevnespojený so šmýkadlom a trie sa o teleso. Medzi prvým trecímkrúžkom a prstencovým osadením je usporiadaný druhý trecíkrúžok, ktorý je posuvný po šmýkadle.Spis DE 196 15 010 A 1 obsahuje trecí tlmič pre práčky s telesom a so šmýkadlom vedeným posuvne v telese, pričom na konci telesa na výstupnej strane šmýkadla je vytvorené tlmiace teleso, v ktorom je posuvne usporiadaný tlmiaci element nesúciV spise WO 95/1413 A 1 je uvedený trecí tlmič pre práčky s telesom a šmýkadlom, pričom na všmýkadle je upravené predĺženie. Na tomto predĺžení je posuvne vedené centrálne teleso, pričom toto centrálne teleso obsahuje vnútorné avonkajšie brzdové elementy, ktoré sa tru o teleso aZo spisu EP 0 407 755 A 1 je známy trecí tlmič s telesom a trecím piestom. Na trecom pieste sú usporiadané dorazy, ktorým sú priradené pružinové elementy. V medzipriestore medzi pružinovými elementmi je na trecon pieste usporiadané distančné puzdro, pričom toto distančné puzdro nesie trecieobloženie, ktoré sa trie o teleso.Na základe týchto skutočností je úlohou vynálezu tlmič s tlmením závislým na amplitúde vylepšiť dalej tak, aby tento tlmič bol vyrobiteľný jednoducho a lacno. Ďalej má mat tentotlmič obzvlášť dobré tlmenie.Táto úloha je vyriešená znakmi uvedenými vo význakovej časti nároku. 1. Jadro vynálezu spočíva V tom, že elastické trecie tlmiace obloženie leží v axiálnom smere aspoň čiastočne voľne, takže dorazový element v prípade väčších amplitúdkmitania priamo spolupracuje s týmto trecím tlmiacimobložením. Toto trecie tlmiace obloženie takže plní súčasne funkciu tlmiča nárazov. To vedie k jednoduchému konštrukčnémuĎalšie výhodné uskutočnenia vynálezu vyplývajúĎalšie znaky, podrobnosti a výhody vynálezu sú znateľnéz nasledujúceho opisu, V ktorom je bližšie objasnený väčš počet príkladných uskutočnení podľa pripojených výkresov. Tieto znázorňujúobr. 1 bubnovú práčku V schematickom vyobrazenĺ V bokoryse s tlmičom podľa prvého príkladného uskutočnenia, obr. 2 bubnovú práčku podľa obr. 1 pri pohľade spredu, obr. 3 axiálny rez tlmičom podľa obr. l, obr. 4 V perspektívnom pohľade prítlačný piest tlmiča podľa obr. 1, obr. 5 v perspektívnom. pohľade uzatváraciu čiapočku tlmiča podľa obr. 1, obr. 6 pohľad spredu na uzatváraciu čiapočku podľaobr. 5, obr. 7 pohľad z boku na uzatváraciu čiapočku podľaobr. 8 axiálny rez tlmičom podľa druhého príkladnêho uskutočnenia,obr. 9 axiálny rez tlmičom podľa tretieho príkladnêhouskutočnenia,obr. 10 V perspektívnom pohľade prítlačný piest tlmiča podľa obr. 9,obr. 11 pohľad zhora na prítlačný piest podľa obr. 10,obr. 12 axiálny rez tlmičonx podľa štvrtého príkladnéhoobr. 13 v perspektívnonl pohľade prítlačný piest tlmičaĎalej je s odkazom na obr. 1 až 7 opísané prvé príkladnê uskutočnenie vynálezu. Bubnová práčka znázornená na obr. 1 a 2 s vodorovnou alebo sklonenou osou 1 bubna obsahuje prací agregát 2 schopný kmitania s hnacím motorom 3, ktorý prostredníctvom remeňovêho pohonu 4 poháňa podrobne neznázornený prací bubon. Ďalšie súčasti spojené s pracím agregátom 2, napríklad prevodovka, nie sú kvôli zjednodušeniu znázornené. Prací agregát 2 schopný kmitania je zavesený prostredníctvom vinutých ćažných pružín 5 v skrini 6 práčky,ktorá dosadá na podstavec 8 stroja tvoriaci základný rám stojaci na podlahe 7 a je s ním spojená. Vinuté tažné pružiny 5 sú na jednej strane uchytené V očkách 9, ktoré sú usporiadané v hornej oblasti pracieho agregátu 2. Na druhejstrane sú zavesené v očkách 10, ktoré sú vytvorené na skrini 6práčky. Skriňa 6 je zakrytá krycou doskou 11.Na dolnej strane pracieho agregátu 2 sú uprostred umiestnené dva následne podrobnejšie opísané trecie tlmiče 12,ktoré sú spojené s podstavcom 8 stroja. Každý trecí tlmič 12 obsahuje rúrkové teleso 13 so strednou pozdĺžnou osou 14,v ktorej je posuvne koaxiálne vedené šmýkadlo 15. Šmýkadlo 15 má na svojom voľnom konci prvý upevňovací element 16, pomocou ktorého je trecí tlmič 12 umiestený na ložisku 17 na pracom agregáte 2 tak, že trecí tlmič 12 je relatívne voči praciemu agregátu 2 výkyvný okolo osi 18 otáčania paralelnej s osou 1 bubna. Na voľnom konci telesa 13 je upevnený druhý upevňovací element 19, pomocou ktorého je treci tlmič 12 umiestený na ložisku 20 na podstavci 8 stroja tak, že trecí tlmič 12 je výkyvný relatívne voči podstavcu 8 stroja okolo osi 21

MPK / Značky

MPK: D06F 37/20, F16F 7/00

Značky: tlmič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e3494-tlmic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tlmič</a>

Podobne patenty