Kefový vačok pre dynamoelektrický stroj

Číslo patentu: E 2369

Dátum: 28.01.2005

Autori: Skrippek Jörg, Schach Rainer

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kefový vačok pre dynamoelektrický strojVynález sa týka držiaka kefky pre jednotku prenosu prúdu dynamoelektrického stroja s komutátorom, zvlášť pre elektrický motor, kde držiak kefky, ktorý je osobitne vyrobený 2 kovu, má Vodiace rozsahy pre vedenie kefky, ktorá sa môže relatívne posúvať v pozdĺžnom smere a ktorá je konštruovaná osobitne ako mnohovrstevnatá uhlíková kefka s odstupom medzi Vodiacimi rozsahmi a kefkou priečne k pozdĺžnemu smeru kefky. Okrem toho sa vynález týka kefky pre držiak kefky, prenosovej jednotky prúdu pre dynamoelektrický stroj s držiakom kefky a/alebo kefky, dynamoeletrického stroja s takouto prenosovou jednotkouprúdu a spôsobu výroby držiaka kefky.Jednotka prenosu prúdu predstavuje takzvaný klzný kontaktný systém, ktorý zaisťuje elektrické spojenie medzi zdrojom prúdu či externými terminálmi dynamoelektrického stroja a vinutím rotora. Pre tento účel sú známe dynamoelektrické stroje, napríklad elektrické motory, vybavené priestorovo fixovanými kefkami, ktoré sa obyčajne skladajú z uhlíka a sú V trecom kontakte s rotujúcim komutátorom. Komutátor sa skladá z jednotlivých elektricky vodivých segmentov, ktoré sú spojené s vinutím rotora. Pre vytváranie elektrického spojenia medzi segmentmi a kefkou sa kefka kĺzaSú známe rozličné konštrukčné formy jednotiek prenosu prúdu. Jedna z týchto konštrukčných foriem ponúka klznévedenie kefky v trojrozmernom fixnom držiaku kefky, ktorému satiež hovorí vodiace zariadenie kefky alebo puzdro kefky. Kefka sa naplní pomocou pružiny vo smere ku komutátoru, teda V radiálnom smere. Tým sa zaistí značný konštantný tlak pritláčajúci kefku ku komutátoru. Podobne je kefka vedená vnútri držiaka kefky pomocou pružinovej sily, aby sa zaistilaV známych jednotkách prenosu prúdu sa používajú takzvané mnohovrstevnate uhlikové kefky, zvlášť V prípade motorov na striedavý prúd, napríklad V prípade univerzálnych motorov na striedavý prúd. Takéto mnohovrstevnaté uhlíkové kefky majú medzi jednotlivými uhlíkovými vrstvami vrstvy s vysokým odporom alebo vrstvy elektricky nevodivé, aby sa znížili takzvané protichodné prúdy alebo prúdy krátkeho spojenia v kefke. Takéto protichodné prúdy môžu vzniknúť, keď je kefka V kontakte s dvomi priľahlými segmentmi komutátora, alebo keď kefka alebo jednotlivý vrstvy kefky prichádzajú do kontaktu s elektricky vodivým držiakom kefky takým spôsobom, že sa prúd môže vytvoriť priečne ku kefke. Elektricky Vodivé držiaky kefiek, ktoré sú obvykle z kovu, sa často používajú V dynamoelektrických strojoch z dôvodu ich ekonomickej výroby. Aby sa vyhlo kontaktu medzi kefkou a držiakom kefky, ktorý by mohol vytvárať protichodné prúdy V kefke, majú takého držiaky kefiek relatívne Veľkú postrannú vôľu medzi kefkou a držiakom kefky. Napriklad uhlíková kefka univerzálneho motoru práčky na striedavý prúd je Vo svojom priečnom smere obvykle o 0,04 až 0,05 mm užšia ako Vnútorný vodiaci prvok, ktorý je spojený s týmto priečnym smerom uhlikového držiaka kefky. V prípade uhlíkovej kefky umiestnenej centrálne V uhlíkovom držiaku kefky relatívne veľká vôľa medzi uhlíkovou kefkou a uhlíkovým držiakom kefky je teda V takomto prípade 0,02 až 0,025milimetrov na každej strane.Behom plánovaného použitia kefky sa kefka opotrebovávatým, že sa odiera. Takto vznikajúci prach z kefky prechádza medzi kefkou a držiakom kefky. Aby sa kefka nemohla upchávať V držiaku kefky vzhľadom k prachu z kefky alebo aby sa nespôsobovali protichodné prúdy V kefke spôsobené čiastočne nespálenými a teda elektricky vodivými prachovými časticami,veľká bočná vôľa medzi kefkou a držiakom kefky je podobne výhodná. Prachové častice prechádzajúce do prechodného priestoru medzi kefkou a držiakom kefky môžu opäť ľahkoNevýhodou spojenou s veľkou vôľou je vznik hluku v priebehu funkcie dynamoelektrického stroja. Ako kefka dosiahne okraj segmentu, kefka narazí na vnútorné steny držiaka. V tomto zapojení kefka narazí každý raz dvakrát naZnáme riešenie ako sa vyhnúť hluku je dalšie spracovanie povrchu komutátora, ktorý je opatrený segmentmi, pomocou napríklad takzvaného opracovania pemzou alebo jemným brúsením. Prachové »častice opäť vznikajú v priebehu nového spracovania komutátora a musia byť nákladne odstránené, aby prachovéčastice zase nemohli zapchávať kefku.Držiak kefky, ktorý je osobitne vhodný pre vedenie mnohovrstevnatých uhlíkových kefiek a má odstup priečne k uhlíkovej kefke, ktorá sa má viesť, je známy z DE 101 57 604 Al alebo US-A-3983432. Držiak kefky sa vyrába z pocínovaného kovového oceľového plechu a pokrýva sa izolačnou vrstvou. Izolačná vrstva v držiaku kefky slúži k tomu, aby sa vyhlo krátkemu spojeniu alebo protichodným prúdom medzi jednotlivými vrstvami mnohovrstevnatej uhlíkovej kefky. Ako izolaćná vrstva sa aplikuje na kovový oceľový plech držiaka kefky lak, napríklad lak fenolovej živice, epoxidovej živice alebo polystyrénu.V pripade použitia takejto izolácie medzi držiakon 1 uhlíkovejkefky a mnohovrstevnatou uhlíkovou kefkou môže byť pripustená tesná odchýlka medziľahlého priestoru alebo vôľa medzi držiakom uhlikovej kefky a uhlíkovou kefkou. Touto nízkou Vôľou sa Vyhne rázom uhlikovej kefky na držiak kefky. Nevýhodou nepatrnej vôle je, že prach 2 kefky prechádzajúci do medziľahleho priestoru sa môže usadzovať v medziľahlom priestore, čím sa kefka upcháva V držiaku kefky alebo vo vrstvách kefky dochádza ku krátkemu spojeniu prostredníctvom nespáleného prachu kefky. Okrenl toho sa s takouto izolačnouvrstvou nemôže teplotne ani mechanicky zachádzať ako s čistýmNa druhej strane V stávajúcom stave techniky podľa US patentu 2 420 279 sa navrhuje usporiadanie, v ktorom sa kefka bočne pritláča k stene držiaka kefky pomocou mechanizmu guličky a pružinky, ktorý je spojený s kefkou. Avšak V tejto konštrukcii je nevýhoda, že pružina, ktorá zaisťuje opätovné nastavenie kefky vnútri držiaka kefky musí mať významne vyššiu silu pružiny než V prípade uskutočnenia, ktoré má vôľu medzi kefkou a držiakom kefky. Potrebná sila pružiny pre prekonanie trenia medzi kefkou a držiakom kefky Však môže viesťk Vyššiemu stupňu opotrebenia kefky na komutátore.Vynález sa preto vychádza z úlohy navrhnúť držiak uhlikovej kefky a/alebo uhlíkovú kefku alebo jednotku prenosu prúdu takým spôsobom, aby pre dynamoelektrický stroj nepôsobila kefka jednotky prenosu prúdu žiadny hluk a/alebo sa netvorili protichodné prúdy v kefke. Naviac bude predmetom vynálezu spôsob výroby odpovedajúceho držiaka kefky. V takomto prípade sa bude jednotka prenosu prúdu vytvárať takým spôsobom, že sa nespôsobia protichodné prúdy V kefke alebo sa kefka nemôže upchávať V držiaku kefky prachom z kefky, ktorý vzniká pri prevádzke a na druhej strane jednotka prenosu prúdualebo jej komponenty môžu byť preto vyrábané ekonomickým

MPK / Značky

MPK: H01R 39/00

Značky: stroj, kefový, vačok, dynamoelektrický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e2369-kefovy-vacok-pre-dynamoelektricky-stroj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kefový vačok pre dynamoelektrický stroj</a>

Podobne patenty