Zariadenie a spôsob na vyrovnávanie vodičov cievkových členov v jadrách u elektrodynamických strojov pred uskutočňovaním zvárania

Číslo patentu: E 18555

Dátum: 13.02.2012

Autori: Corbinelli Rubino, Ponzio Massimo

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie a spôsob na vyrovnávanie vodičov cievkových členov v jadrách u elektrodynamických strojov pred uskutočňovaním0001 Vynález sa týka zariadenia a spôsobu usporiadaných pre vzájomné privárania koncov dvojíc vodičov,pričom každý vodič náleží k cievkovému členu, ktorý má vidlicovitý tvar. Tieto členy sú uložené v drážkach jadra elektrodynamického stroja, pričom v stave techniky sú obvykle0002 Vlásenka má dve priame ramená spojené dohromady prostredníctvom mostikovej priečnej časti. Ako celok vlásenka vypadá trochu podobne ako obrátené písmeno U, pričom mostík má kosákovitý tvar. Každé rameno má voľný koniec na uloženie vlásenky do drážok jadra, ako napríklad statora alebo0003 Ukladanie je uskutočňované prostrednictvom vkladania voľných koncov do pozdĺžnych vstupov drážok a prostrednictvom ich posúvania za opačnú stranu jadra, ažramená vyčnievajú smerom von do určitej miery. Preto tedamostíky vláseniek zostávajú na jednej strane jadra, zatiaľ čovoľné konce zostávajú na opačnej strane.0004 Po svojom uložení sú voľné konce ohnuté na ich umiestnenie Í napred stanovených polohách, pričom pripojeniek dalším voľným koncom je uskutočnené pomocou zvárania.0005 Predmetný vynález sa týka zariadenia a spôsobov na vyrovnávanie voľných koncov V napred stanovených smeroch za účelom zaistenia, že voľné konce zostávajú v napredstanovených polohách pred uskutočňovaním zvárania.0006 zváranie môže byt uskutočňované pomocou odporového ohrevu alebo pomocou laserového lúča, ktorý dopadá na hlavy dvoch voľných koncov umiestnených V priľahlých polohách V poradí na ich spojenie. Materiál obidvoch hláv je teda roztavemý a vytvára spojovací spoj, ktorý má špecifické mechanické a elektrické charakteristiky, takže dochádza k uzavretiu obvodu vinutého jadra na základe napred stanovenej0007 Zváracie zariadenie, u ktorého sú voľné konce zvárané dohromady prostredníctvom využívania elektrického prúdu pre tavenie ich materiálu, je popísané V európskom patentovom spise EP 1 043 828. Dokument EP 1 376 816 popisujespôsob a zariadenie na elektrické zváranie koncov vodičov.0008 Na uplatnenie jadier, napríklad u statorov elektromotorov alebo generátorov, boli zariadenia a spôsoby na vyrovnávanie voľných koncov vylepšené za účelom zaistenia väčšej presnosti pri ustavení polohy voľných koncov predv procese vyrovnávania, musia zaujímať menší objem a musiavyvíjať väčšiu vyrovnávaciu silu na vodiče na ich vyrovnanie, a to bez poškodenia izolácie vodičov.0010 Zvýšená hodinová výroba týchto súčastí jadier viedla 1 zníženiu doby, ktorá je 1( dispozícii pre zváranie, takže je tu menej času na vyrovnávanie voľných koncov.0011 Jednýnx úkolom tohto vynálezu. je preto zaistiťvyrovnávanie voľných koncov vláseniek pri minimalizovanírizika, že vyrovnanie so zváracím nástrojom nebude presné.0012 Ďalším úkolom tohto vynálezu je udržovanievoľných koncov v riadnej polohe behom a po kroku vyrovnania zaúčelom uskutočňovania operácie zvárania.0013 Ešte dalším úkolom tohto vynálezu jeuskutočňovať vyrovnanie rýchlo pre veľký počet voľných koncov.0014 Ešte dalšínl úkolom tohto vynálezu je zabrániť poškodeniu vodičov v dôsledku nadmerných napätí pri vyrovnávaní.0015 Tieto úkoly boli prostredníctvom tohto vynálezusplnené vyvinutím zariadenia a spôsobu podľa priloženýchnárokov l a 10 na vyrovnávanie drôtových vodičov, ktoréprebiehajú. od častí cievkových členov uložených v štrbinách jadra u elektrodynamického stroja, a na spojovanie koncovdrôtových vodičov prostredníctvom zvárania.0016 Ďalšie výhodné znaky tohto vynálezu sú uvedenéPrehľad obrázkov na výkresoch0017 Tieto a dalšie úkoly a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledujúceho podrobného popisu, ktorý budepodaný iba neobmedzujúcim prikladným spôsobom s odkazom naobr. 1 znázorňuje nárysný pohľad na zvárací strojopatrený vyrovnávacou zostavou podľa princípov tohtoobr. la znázorňuje perspektívny pohľad V smere laz obr. 3 a, ktorý znázorňuje dva zvarené voľné konceobr. lb znázorňuje perspektívny pohľad, podobný akopohľad podľa obr. la, ktorý zobrazuje vlásenku predjej vložením do jadraobr. 2 znázorňuje vo zvâčšenom merítku pohľad V smerezostavu umiestnenú vzhľadom k voľným koncom jadraobr. 2 a znázorňuje vo zväčšenom merítku pohľad naoblast vyznačenú krúžkom na obr. 2 °

MPK / Značky

MPK: H02K 15/00

Značky: strojov, zariadenie, vyrovnávanie, zvárania, jadrách, členov, cievkových, spôsob, vodičov, elektrodynamických, uskutočňovaním

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e18555-zariadenie-a-sposob-na-vyrovnavanie-vodicov-cievkovych-clenov-v-jadrach-u-elektrodynamickych-strojov-pred-uskutocnovanim-zvarania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na vyrovnávanie vodičov cievkových členov v jadrách u elektrodynamických strojov pred uskutočňovaním zvárania</a>

Podobne patenty