Zošívačka a spôsob zošívania pruhov gumového materiálu dohromady

Číslo patentu: E 17958

Dátum: 03.11.2011

Autori: Put Marco Johan, Janszen Cornelis Wouteres

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa vzťahuje na zošívačku a na spôsob zošívania pruhov gumového materiálu dohromady do značne0002 Zošívačka v súlade s úvodnou časťou patentového nároku 1 je známa 2 US 2003/0051794 A.0003 Na výrobu napr. nevulkanizovanej pneumatiky alebo pneumatickej pružiny s komponentmi z gumového materiálu sa často používa jeden alebo viacero pruhov gumového materiálu, ktoré je potrebné zošiť dohromady. V tomto prípade sa šev nachádza V ostrom uhle voči pozdĺžnemu smeru pruhov tak, že bude aspoň čiastočne prečnievať cez obvod nevulkanizovanej pneumatiky alebo pneumatickej pružiny.0004 Pri výrobe nevulkanizovanej pneumatiky alebo pneumatickej pružiny sa taktiež používa jeden alebo viacero pruhov lankami vystuženého gumového materiálu. V tomto prípade výstužné lanká musia byť umiestnené V uhle a voči pozdĺžnemu smeru pruhu. Ako základný materiál pre výrobu značne súvislého pruhu sa používa zvitok gumového materiálu, do ktorého sú výstužné lanká zapustené V pozdĺžnom smere. Lanká zapustené v gumovom materiáli môžu byť napríklad vyrobené 2 ocele, umelého hodvábu alebo syntetického materiálu, akým je napr. nylon, polyester alebo aramid a pod. V rezacom zariadení sú pruhy gumového materiálu vystuženého lankami rezané jeden po druhom v uhle - uhol rezania a - zo zvitku gumového materiálu. V dôsledku toho majú pruhy všeobecne tvar rovnobežníka s trojuholníkovým čelným cípom alebo trojuholníkovým. zadnýnl cípom. Jednotlivé pruhy sú prepravované jeden za druhým pomocou dopravnika k zošívačke. Následne sú okraje dvoch za sebou idúcich pruhov lankami vystuženého gumového materiálu zošité dohromady, podľa možnosti pomocou tupého šva alebo tupého spoja do značne súvislého pruhu lankami vystuženého gumového materiálu, kde výstužné lanká a pozdĺžnysmer súvislého pruhu v podstate zvierajú uhol d.0005 V prípade tupého Šva sú pruhy z bežného priľnavého nevulkanizovaneho gumového materiálu stlaćené proti sebe a napríklad zošívací valec prejde cez šev takým spôsobom, že pruhy začnú vytvárať jeden celok. Vonkajšie konce pruhov sú umiestnené voči sebe na tupo, V podstate bez prekrývania.0006 Zariadenie na výrobu takéhoto v podstate súvisleho pruhu gumového materiálu týmto spôsobom, je napríklad známe 2 Európskej patentovej publikácie O 698 479 A 1. V tomto dokumente je zošívačka popísaná tak, že má zošívaciu hlavu so zošívacou jednotkou umiestnenou nad zošívacím stolom, kde zošívacia hlava je pohyblivá pozdĺž rovného vedenia alebo koľajnice, ktorá definuje dráhu šva, kde dráha šva a pozdĺžny smer súvislého pruhu zvierajú uhol a. Vedenie alebo koľajnica je umiestnená nad zošívacím stolom tak, aby bola mierne otočná tak, že zarovná zošívaciu hlavu s okrajmi pruhov, ktoré majú byť zošité, ak je to možné.0007 Nevýhodou uvedeného známeho zariadenia je, že uhol a,ktorý má byť nastavený, je obmedzený v dôsledku čoho je zariadenie nevhodné na výrobu rôznych súvislých pruhov napríklad gumového materiálu vystuženého lankami so širokou škálou uhlov a, ktoré je nutné nastaviť medzi výstužnými lankami a pozdĺžnym smerom súvislého pruhu.0008 Tento problem je napríklad možné vyriešiť zväčšením uhla rotácie, v rámci ktorého môže vedenie alebo koľajnica rotovať. Každopádne na získanie väčšieho uhla rotácie, obzvlášť pre získanie menších uhlov a musí byť vedenie omnoho dlhšie, než je šírka súvislých pruhov. Za presné zošitie s takýmto dlhýmvedením sa požaduje pevná a teda ťažká konštrukcia na ucelprevencie vzniku možnosti pádu vedenia.0009 Predmetonl predkladaného vynálezu je ponúknuť zošívačku,u ktorej je možné jednoduchým spôsobom nastaviť uhol d medzi dráhou šva a pozdĺžnym smerom súvislého pruhu.0010 V súlade s prvým aspektom vynález na tento účel ponúka zošívačku v súlade s patentovým nárokom 1.0011 Preferované vyhotovenia zošívačky sú definované V nadvazujúcich patentových nárokoch 2 až 10.0012 Zošívačka V súlade s vynálezonl využíva v podstate kolmé Vedenie. To znamená, že vodiaci mechanizmus zošívačky V súlade s vynálezom pomocou prvého vedenia je schopný pohybovať zošívaciu hlavu navzájom Vzhľadom na plochu V prvom smere,napriklad pozdĺž osi X, a pomocou druhého vedenia je schopný pohybovať sa pohybovať navzájom vzhľadom na plochu V druhom smere, napríklad pozdĺž osi Y, kde os Y vedie V podstate kolmo na os X. Pomocou vhodného ovládania prvého a druhého vedenia pomocou ovládacieho zariadenia sa môže zošívacia hlava a/alebo plocha pohybovať Voči sebe navzájom tak, že zošívacia hlava sa môže pohybovať navzájom vzhľadom. na plochu pozdĺž akejkoľvek požadovanej dráhy V rámci roviny vymedzenej osou X a osou Y,a uhol d môže byť V podstate stanovený V rámci rozsahu O-90 stupňov.0013 Takáto zošívačka s ovládaním V smere osi X a Y má ďalšiu výhodu, že priestor, ktorý využíva vodiaci mechanizmus, môže byť V podstate obmedzený na priestor nad zošívacím stolom. U známej zošívačky s pozdĺžnym vedením na dosiahnutie väčšieho rozsahu uhla rotácie bude uvedené vedenie Vyčnievať viac za zošívací stôl, keďže sa zväčší uhol a, V podstate keďže sa uhol a priblíži k 90 stupňom.0014 Ďalšou výhodou takejto zošívačky s ovládaním V smere osi X a Y V súlade s vynálezom je, že zošívacia hlava sa môže pohybovať Vzhľadom na plochu k akémukoľvek požadovanémuvýchodiskovému bodu zošívacej dráhy V ramci roviny vymedzenejosou X a osou Y. V podstate ak zmeníme uhol d, všeobecne sa taktiež zmení poloha pruhov gumového materiálu V rezacom zariadení. To taktiež znamená, že u upravených známych zariadení je požadované umiestniť okraje dvoch za sebou idúcich pruhov vedľa seba správnym spôsobom pre zošitie a/alebo na umiestnenie okrajov dvoch za sebou idúcich pruhov správnym spôsobom na zošivaciu dráhu pred zošitím. U zariadenia V súlade s vynálezom je možné taktiež nastaviť východiskový bod zošivacej dráhy V pripade zmeny uhla a. To je Výhodné predovšetkým u spôsoby na zošivanie pruhov gumového materiálu, ako je to opísané V holandskej patentovej žiadosti 2004213 žiadateľa, kde okraje dvoch po sebe idúcich pruhov sú pred Vyrezaním druhého pruhu umiestnené spolu tak, že V ďalšom procese sú tieto okraje k sebe spojené pomocou Šva. U zariadenia V súlade s doterajšími poznatkami uvedené okraje, ktoré sú umiestnené spolu, majú byť umiestnené presne pod zošívačku tak, že zošívacia dráha sa prekrýva s okrajmi. U zariadenia V súlade s vynálezom uvedené sa okraje umiestnené spolu musia pohnúť iba V rámci roviny vymedzenej osou X a osou Y na účel zošitia.0015 Každopádne, keďže pre zošívanie sa obvykle používa zošívací valec, je potrebné vždy, keď sa zmení uhol a, uviesť zošívaciu hlavu taktiež do správnej orientácie, takže zošívací valec je potom schopný správne rolovať pozdĺž zošivacej dráhy. V prípade, že zošívací valec nie je nastavený do správnej orientácie, môže sa počas zošivania zdeformovať gumový materiál,v dôsledku čoho vznikne chybný Šev.0016 Na účel vyriešenia tohto problému je zošívacia hlava pripojená k riadiacemu mechanizmu tak, by mohla rotovať okolo osi rotácie, kde os rotácie vedie minimálne V podstate kolmo na plochu, a kde zošívacia hlava zahŕňa koleso umiestnene V určitej vzdialenosti od osi rotácie, kde toto koleso s obvodovým pásom prilieha k ploche.0017 Preto je v podstate správnu orientáciu zošívacej hlavyjednoduché nastaviť. Za týmto účelom je zošívacia hlava

MPK / Značky

MPK: B29C 65/00, B29D 30/42

Značky: pruhov, zošívačka, spôsob, zošívania, dohromady, materiálů, gumového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e17958-zosivacka-a-sposob-zosivania-pruhov-gumoveho-materialu-dohromady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zošívačka a spôsob zošívania pruhov gumového materiálu dohromady</a>

Podobne patenty