Elektrický istiaci obvod a spôsob obsluhy elektrického istiaceho obvodu

Číslo patentu: E 17107

Dátum: 03.04.2009

Autor: Veroni Fabio

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka elektrického istiaceho obvodu slúžiaceho na istenie elektrického napájacieho obvodu. Predkladaný vynález sa taktiež týka metódy na obsluhu elektrického istiaceho obvodu a budovy s elektrickou inštaláciou, ktorá zahŕňa elektrický istiaci obvod.0002 Elektrické ističe sa štandardne nachádzajú V elektrickom napájacom vedení za účelom monitorovania a uplatnenia obmedzení napájania resp. prúdu, kde elektrický výkon je povolené čerpať z elektrického vedenia, alebo ochrany pred nebezpečenstvom úrazov elektrickým prúdom vznikajúcich V dôsledku chyby izolácie. Elektrický istič preruši elektrický obvod a tým preruší prívod elektrickej energie k elektrickému výkonu, ak je prekročený limit výkonu resp. prúdu. Prípadne alebo navyše elektrické ističe prerušia elektrický napájací obvod, ak sa zistí rozdielny prúd v dôsledku chyby izolácie, čo Spôsobuje prienik prúdu do zeme. Elektrický istič štandardne zahŕňa sériovo zapojený spínač s elektrickým napájacím obvodom za účelom účinnosti prerušenia.0003 Štandardné istič elektrického obvodu ponúka spôsoby obnovenia elektrického obvodu. Za týmto účelom sa u konvenčných ističov nachádza páka alebo tlačidlo, ktoré umožňuje užívateľovi interakciu so spínačom, ktorý uzavretím spínača obnoví elektrický napájací obvod. To vyžaduje, aby užívateľ, napr. klient verejnej alebo súkromnej distribučnej spoločnosti, mal prístup k miestu, kde sa nachádza istič elektrického obvodu. 0004 Z rôznych dôvodov môže byť nevyhnutné alebo výhodné umiestniť istič elektrického obvodu na mieste, ktoré je užívateľovi neprístupné. V tomto pripade je nutné prijať také opatrenia, ktoré umožnia užívateľovi obnoviť prívod elektrickej energie potom, ako istič elektrického obvodu prerušil elektrický obvod. Ako je dobre známe, stavy preťaženia alebo chyby môžuvzniknúť z mnohých rôznych príčin. Napríklad skrat môže byťspôsobený nedopatrením V elektrickom napájacom obvode uživateľa alebo užívateľ môže zapojiť príliš veľa elektrických zaťažení do elektrického napájacieho obvodu tak, že záťažová impedancia elektrického napájacieho obvodu spadne pod povolenú minimálnu hodnotu záťažovej impedancie.0005 U patentu ES 2 102 954 Al je známy istič derivačného obvodu, ktorý zahŕňa vstup na zapojenie k elektrickému rozvodu rovnako ako výstup na dodávku energie do elektrického napájacieho obvodu užívateľa. spínač je elektricky zapojený medzi vstupom a výstupom za účelom prerušenia prívodu elektrickej energie k elektrickému napájaciemu obvodu otvorením spínača ako odozvy na chybový stav u elektrického napájacieho obvodu spôsobený prienikom prúdu z fázového vodiča do zeme. V dôsledku nedostatočnej izolácie fázového vodiča vzniká rozdiel u prúdových hladín fázového vodiča a nulového vodiča. Známy obvodový istič má reléový spínač, ktorý sa otvorí v rámci odozvy na zistenie tohto chybového stavu. Tento známy istič elektrického obvodu automaticky obnoví elektrický obvod po zistení, že prienik prúdu do zeme v dôsledku nedostatočnej izolácie už nepretrváva. Aby bolo toto dosiahnuté, po prerušení elektrického obvodu spínačom je do elektrického napájacieho obvodu privedený ochranný prúd za účelom vyhodnotenia rozsahu strát V izolácii. Po zistení, že prúd prenikajúci do zeme spadne pod prahovú hodnotu, reléový spínač obnoví elektrický napájací obvod.0006 Predkladaný vynález stanovuje potrebu prítomnosti ističa elektrického obvodu, ktorý umožňuje obnovenie prívodu elektrickej energie do elektrického napájacieho obvodu po prerušení elektrického napájacieho obvodu, ak je spínač elektrického istiaceho obvodu umiestnený v mieste neprístupnom pre užívateľa. Z bezpečnostných dôvodov by elektrický istiaci obvod nemal obnoviť prívod elektrickej energie do elektrického napájacieho obvodu bez toho, aby k tomué užívateľ dal0007 Elektrický istiaci obvod v súlade s vyhotovením predkladaného vynálezu na prerušenie elektrického napájacieho obvodu zahŕňa vstup na zapojenie k elektrickému rozvodu rovnako ako výstup na dodávku energie do elektrického napájacieho obvodu užívateľa spínač elektricky zapojený medzi uvedeným vstupom a uvedeným výstupom za účelom aktivácie prívodu elektrickej energie k elektrickému napájaciemu obvodu zatvorením spínača a prerušenia prívodu elektrickej energie k elektrickému napájaciemu obvodu otvorením spínača člen na otvorenie/zatvorenie uvedeného spínača ako odozvy na príkazový signál otvorenia/zatvorenia člen na zistenie záťažovej impedancie zapojenej k výstupu uvedeného elektrického istiaceho obvodu a člen na vytvorenie príkazu pre zatvorenie uvedeného spínača pri zistení poklesu záťažovej impedancie z vysokej hodnoty impedancie na nízku hodnotu impedancie.0008 Metóda obsluhy elektrického istiaceho obvodu v súlade s vyhotovenínl predkladaného vynálezu zahŕňa kroky pre zistenie záťažovej impedancie zapojenej k výstupu elektrického istiaceho obvodu a vytvorenie signálu zatváracieho príkazu pre zatvorenie spínača umiestneného elektricky medzi vstupom a výstupom elektrického istiaceho obvodu pri zistení poklesu impedancie elektrického napájacieho obvodu z vysokej hodnoty impedancie na nízku hodnotu impedancie.0009 Tieto vyhotovenia predkladaného vynálezu sú výhodné v tom, že prívod elektrickej energie k elektrickému napájaciemu obvodu môže byť obnovený bez ohľadu na to, či je elektrický istič umiestnený na prístupnom mieste alebo na mieste, ktoré nie je prístupné užívateľovi. Dokonca aj keď elektrický napájací obvod zapojený k ističu elektrického obvodu v súlade s týmto vyhotovením obsahuje zaťaženia s impedanciou závislou na napätí,ktorá rastie v dôsledku reakcie na pokles napätia cez zaťaženie,istič elektrického obvodu neobnoví nedopatrením prívod elektrickej energie k elektrickému obvodu. Toto je dôsledoktoho, že v súlade s vyhotovením vynálezu elektrický istiaciobvod obnoví elektrický napájací obvod pri zistení poklesu u záťažovej impedancie tak, že nárast u záťažovej impedancie V dôsledku správania sa určitých typov elektrických zaťažení pri reakcii na pokles napätia spôsobeného prerušením elektrického napájacieho obvodu pomocou elektrického ističa nebude okamžite viesť k nechcenému obnoveniu elektrického napájacieho obvodu s možnými nebezpečnými alebo dokonca katastrofálnymi dôsledkami.0010 V závislosti na špecifickej aplikácii vyhotovenia predkladaného vynálezu môžu zahŕňať snímač preťaženia na detekciu, či nastal stav preťaženia u elektrického napájacieho obvodu zapojeného k výstupným terminálom a na generovanie uvedeného signálu otváracieho príkazu ako odozvy na zistenie stavu preťaženia. Každopádne nie je predkladaný vynálezu obmedzený na to, aby bol snímač preťaženia zahrnutý v elektrickom istiacom obvode. V súlade s ďalšími vyhotoveniami snímač preťaženia môže byť umiestnený aj na inom mieste v napájacom obvode alebo na elektrickom napájacom obvode alebo môže byť signál zatváracieho príkazu prijatý zo zdrojov iných než je snímač preťaženia. Okrem toho namiesto alebo okrem zistenia stavu preťaženia môže byť zistený stav chyby izolácie pomocou snímača chybového stavu, ktorý generuje signál otváracieho príkazu ako odozvy na zistenie chybového stavu.0011 V jednom vyhotovení člen na generovanie signálu zatváracieho príkazu vytvorí signál zatváracieho príkazu pri zistení, že záťažová impedancia zapojená k výstupu elektrického istiaceho obvodu klesá, kým je uvedený spínač otvorený. Člen na generovanie signálu zatváracieho príkazu môže alebo nemusí uskutočňovať detekciu poklesu záťažovej impedancie, kým je uvedený spínač zatvorený, a môže alebo nemusí generovať signál zatváracieho príkazu. pri zistení poklesu záťažovej impedancie,kým je uvedený spínač zatvorený.0012 V jednom vyhotovení člen na generovanie signáluzatváracieho príkazu vytvorí signál zatváracieho príkazu

MPK / Značky

MPK: H02H 7/00, H02H 3/06, H02H 3/17, H02H 3/40

Značky: elektricky, istiaci, istiaceho, elektrického, obvod, obsluhy, obvodů, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e17107-elektricky-istiaci-obvod-a-sposob-obsluhy-elektrickeho-istiaceho-obvodu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrický istiaci obvod a spôsob obsluhy elektrického istiaceho obvodu</a>

Podobne patenty