Málo peniace prípravky na ochranu rastlín

Číslo patentu: E 14708

Dátum: 12.06.2007

Autori: Auler Thomas, Baur Peter, Giessler Stephanie, Deckwer Roland

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka technickej oblasti prípravkov (formulácií) pre agrochemikálie, akými sú účinne látky z oblasti ochrany rastlín (agrochemické účinné látky, hnojivá), najmä formulácií vo vode rozpustných alebo čiastočne vo vode rozpustných účinných látok prostriedkov na ochranu rastlín, zvlášť forrnulácií účinných látok prostriedkov na ochranu rastlín vo forme soli, hlavne forrnulácií solí glufosinátu, akou je amónna soľ glufosinátu, podľa ISO označovaná tiež ako glufosinát amónny. Okrem toho sa vynález týka zmesí pomocných látok, ktoré je možné použit v kombinácii s uvedenými agrochemikáliami a ich formuláciami.W 0-A-2005117583 opisuje zmesi, ktoré obsahujú účinné látky ako glufosinát (jeho soli),glyfosat (jeho soli), paraquat a diquat, ako ipovrchovo aktívne látky, napríklad Cng-(oxyalkylémsulfát, výhodne Genapol LRO.Vodné forrnulácie glufosinátu amónneho sú známe napňklad z EP-A-0048436,EP-A-00336151, W 0-A-0207519 a EP-A-1093722. V nich sa výhodne používajú alkylétersulfáty s dĺžkou alkylového reťazca C 12 - C 16 s l až 10 etylénoxidovými jednotkami, ktoré sú vhodné na zosilňovanie biologických účinkov glufosinátu pri aplikácii na zelené časti rastlín. Presný mechanizmus pôsobenia alkylétersulfátov je pritom neznámy. V porovnaní s uvedenými alkylétersulfátmi vedú iné prísady vykazujúce porovnateľné povrchovo aktívne vlastnosti (vytváranie jemných kvapiek postreku, potiahnutie cieľových rastlín), vrátane iných aniőnových povrchovo aktívnych látok, nižšie účinky. Taktiež látky s vlastnosťami rozpúšťadiel, ako sú polyéterglykoly, glycerol, minerálne oleje, koncentráty minerálnych olejov, polyméry, pufry a iné látky, nevykazujú porovnateľné účinky.V dôsledku toho, že vo formuláciách sú prítomné Cn-Crg-allcylétersulfáty uvedeného typu,formulácie pri riedení vodou pred aplikáciou a pri striekaní počas aplikácie vykazujúnepriaznivé vytváranie peny, pokial sa nepridá žiadne činidlo proti peneniu.Dôsledkom je potom často pretekanie prípravku z postrekovacích zariadení, znečistenie životného prostredia, nepravidelné nanesenie postreku na rastliny a zanechávanie zvyškovprostriedku na ochranu rastlín v postrekovacích zariadeniach.Podľa EP-A-0407874 sa v prípade vodných kvapalných prostriedkov na ochranu rastlín navrhuje použiť účinné činidlá proti peneniu zo skupiny perfluoralkylfostinových kyselín alebo -alkylfosfónových kyselín. Tieto činidlá proti peneniu (napríklad ®F 1 uowet PP od ñrmyClariant) sa pri použití v relatívne nízkej dávke vyznačujú vysokým účinkom proti peneníu, pričom toto pôsobenie proti peneniu zostáva stále i pri dlhšom skladovaní pri rozdielnych teplotách a pri mechanickom namáhaní formulácii. Navyše platí, že tento obsah činidlá protipeneniu nenarušuje biologické pôsobenie formulovaného prostriedku na ochranu rastlín.Známe činidlá proti peneniu obsahujúce fluór však nie sú rovnako vhodné pre všetky oblasti použitia. V mnohých takýchto formuláciách napríklad závisia účinky proti peneniu od tvrdosti vody (obsahu vápenatých a horečnatých solí), ktorá sa použije na výrobu postrekovej zmesi. Zo všeobecného ekotoxikologického hľadiska je taktiež žiaduce obmedziť šírenie fluorova ných uhľovodíkov do životného prostredia.Z uvedených dôvodov je stále potrebné nájsť alternatívne riešenia, ktoré umožnia výrobu málo penivých fonnulácií agrochemikálií, napríklad účinných látok na ochranu rastlín, ako je glufosinát alebo hnojivá, s dobrými technickými vlastnosťami z hľadiska použitia, napríklad sdobrou stabilitou pri skladovaní a rovnomernou a vysokou biologickou účinnosťou.Predmetom vynálezu sú prípravky obsahujúce agrochemikálie, výhodne kvapalné vodné prípravky obsahujúce agrochemikálie, ako sú účinné látky na ochranu rastlín a/alebo hnojivá,vyznačujúce sa tým, že obsahujú(a) jednu alebo viac vo vode rozpustných alebo čiastočne vo vode rozpustných agrochemikálií (účinných látok typu (a,(b) prípadne jednu alebo viac vo vode nerozpustných alebo vo väčšej miere vo vode nerozpustných agrochemikálii, výhodne účinných látok na ochranu rastlín a/alebo hnojív (účinných látok typu (b,(c) alkylétersulfáty s 1 až 9 atómami uhlíka v alkylovom reťazci a s 1 až 20 alkylénoxidovými jednotkami v éterovej časti, výhodne s (poly)alkylénoxyskupinou s l až 20 rovnakými alebo rozdielnymi Cl-Cralkylénoxidovými jednotkami, ktoré na konci obsahujú etylénoxyskupinu esteriñkovanú sulfátovou skupinou,(d) prípadne aniónaktívne, neionogénne, katiónaktívne povrchovo aktívne látky a/alebo povrchovo aktívne látky na báze oboj akých iónov,(f) prípadne ďalšie vhodné pomocné látky na vytváranie formulácií, vyznačujúce sa tým, že v pripade zložky (a) ide o jednu alebo viac účinných látok zoskupiny, ktorá zahŕňa glufosinát (jeho soli), glyfosat (jeho soli), paraquat a diquat.F ormulácie obsahujúce činídlo proti peneniu podľa vynálezu sú vhodné pre účinne látky typu(a) vybrané zo skupiny, ktorá zahŕňa glufosinát (jeho soli), glyfosat (jeho soli), paraquat adíquat, najmä glufo sinát amónny. Vhodné sú taktiež kombinácie účinných látok typu (a).F ormulácie podľa vynálezu môžu okrem toho obsahovať taktiež účinné látky typu (b), ktoré sú vo väčšej miere nerozpustné vo vode, napriklad herbicídy vybrané zo skupiny, ktorá zahŕňa difenylétery, ako je oxyfluorfen, karbamáty, tiokarbamáty, zlúčeniny trifenylcínu a tríbutylcínu, halogénacetanilidy, deriváty fenoxyfenoxyalkánkarboxylových kyselín, ako i heteroaryloxyfenoxyallcánkarboxylových kyselín, ako sú estery chinolyloxy-, chinoxalyloxy-,pyridyIoxy-, benzoxalyloxy- a benztiazolyloxyfenoxyalkánkarboxylových kyselín, napríklad diclofop-metyl, fenoxaprop-etyl alebo fenoxaprop-P-etyl. Výrazom vo väčšej miere nerozpustné vo vode sa tu rozumie to, že vo vodnej postrekovej zmesi je spravidla rozpustené menej ako 1 hmotnostné, výhodne menej ako 0,5 hmotnostných, najmä menej ako 0,1 hmotnosti-ných danej účinnej látky, vztiahnuté na hmotnosť účinnej látky v postrekovej zmesi, a to výhodne pri koncentrácíách účinnej látky obvyklých pri praktickom použití.Výhodné sú pritom účinné látky, ktoré vykazujú rozpustnost vo vode menej ako 10 mg účinnej látky na liter vody, výhodne menej ako 2 mg účinnej látky na liter vody.Do úvahy prichádzajú taktiež zodpovedajúce nerozpustné účinné látky zo skupín zlúčenín,ktoré normálne obsahujú účinné látky s rozdielnou rozpustnosťou, napríklad účinné látky zo skupiny cyklohexándiónových derivátov, imidazolinónov, derivátov pyrimidyloxypyridínkarboxylovej kyseliny, derivátov pyrimidyloxybenzoovej kyseliny, sulfonylmočovín,triazolopyrimidinsulfónamidových derivátov, ako i esterov S-(N-aryl-N-a 1 kylkarbamoy 1 metybditiofosforečnej kyseliny.Uvádzané krátke označenie účinných látok (triviálne názvy), ako je glufosinát, glyfosat,oxytluorfen, diclofop-metyl, fenoxaprop-(P-)ety 1 a ďalšie sú odborníkovi známe, pozri napríklad The Pesticide Manual, British Crop Protection Council, 13. alebo 14. vydanie,2003 prípadne 2006 alebo The Compendium of Pesticide Common Names (práca je dostupná okrem iného na internete), pričom tieto označenia pritom zahŕňajú známe deriváty, akými sú soli glufosínátu a glyfosatu, najmä ich komerčne dostupné formy.Zodpovedajúcim spôsobom môžu ako zložka (b) prichádzať do úvahy taktiež účinné látky vybrané zo skupiny, ktorá zahŕňa činidlá zvyšujúce bezpečnosť, regulatory rastu, insekticidy a fungicídy.Oblasť použitia agrochemických formulácií určuje povaha použitých účinných látok typu (a) a typu (b), výhodne ide o prostriedky na ochranu rastlín alebo hnojivá. Mnohé prostriedky na ochranu rastlín sa napríklad zameriavajú na obmedzovanie alebo ničenie škodlivých organizmov. V prípade herbicídov sú týmto typom škodlivých organizmov nežiaduce rastliny,ktoré je možné ničiť pomocou použitia daných prostriedkov na ochranu rastlín alebo agrochemických formulácií. V pripade insekticídov ide o škodlivý hmyz a v prípade fungicídov o škodlivé huby. Do úvahy pritom prichádzajú taktiež zmesi prostriedkov a týmVýhodné sú formulácie s účinnými látkami typu (a) vybranými zo skupiny, ktorá zahŕňajednu alebo viac zlúčenín všeobecného vzorca l alebo ich solíOH NH,kde Z 1 predstavuje zvyšok všeobecného vzorca -OM a pritom M znamená vodík alebo katión vytvárajúci soľa/alebo jednu alebo viac zlúčenín všeobecného vzorca 2 alebo ich solíZ predstavuje zvyšok všeobecného vzorca CO 2 R 1, v ktorom R 1 znamená Q alebo katiónvytvárajúci soľ a pritom Q predstavuje vodík a symboly R a R 3 nezávisle od seba znamenajúvždy vodík alebo katión vytvárajúci soľ.Zlúčeníny všeobecného vzorca 1 obsahujú asymetrický atóm uhlíka. Za biologicky aktívny izomér sa pritom považuje L-enantiomér. Všeobecný vzorec 1 zahŕňa teda všetky stereoizoméry a ich zmesi, najmä racemát a vždy biologicky účinný enantiomér. Medzipríklady účinných látok všeobecného vzorca 1 patria nasledujúce zlúčeniny

MPK / Značky

MPK: A01N 25/30, A01N 57/20, A01N 25/04, A01N 25/02, A01P 13/00

Značky: přípravky, ochranu, rastlín, málo, peniace

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e14708-malo-peniace-pripravky-na-ochranu-rastlin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Málo peniace prípravky na ochranu rastlín</a>

Podobne patenty