Nárazom aktivovaná opierka hlavy

Číslo patentu: E 12830

Dátum: 12.12.2008

Autori: Bharambe Sachin, Gross Bernd, Hesterberg Joshua, Werner Hans-georg

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka opierky hlavy na sedadle vozidla, so základnou časťou, ktorá je usporiadaná na dvoch prídržných tyčiach, a s nosným dielom opierky hlavy, ktorý je pri náraze zozadu premiestniteľný z polohy, stanovenej designom opierky, v smere k hlave pasa žiera, sediaceho vo vozidle, do bezpečnostnej polohy.Tieto opierky hlavy uvedeného druhu, ktoré sa označujú ako takzvané nárazom aktivované opierky hlavy, sú známe zo stavu techniky, a to napriklad zo spisov DE 101 24 662 A 1, FR 2 898 308 A 1, DE 199 51966 B 4, DE 296 14 238 Ul, DE 10142 625, DE 102 08 620 C 1,DE 103 02 778 Al, DE - A - l 01 O 9 162, ako aj DE 102 60 582 B 3. Musia poskytovať sediacemu pasažierovi pri náraze zozadu ochranu pre hlavu, šiju a/alebo chrbát. Na tento účel sa pri náraze pohne celá opierka hlavy, alebo jej časti V smere hlavy pasažíera. Okrem toho je výhodné, ak je pre pohodlie nastaviteľná vzdialenosť medzi hlavou sediaceho pasažiera a prednou časťou opierky hlavy tak, aby sediaci pasažíer si mohol napríklad oprieť hlavu o opierku. Opierky hlavy, opísané v stave techniky, sú však pomerne nákladné, celkovo sú príliš veľké a je žiaduce, aby boli zlepšené s ohľadom na ich účinok, pôsobiaci v zmysle zmiemeniaJe preto úlohou predloženého vynálezu poskytnúť opierku hlavy, ktorá nevykazuje nevýhody stavu techniky. Okrem toho je úlohou predloženého vynálezu poskytnúť opierku hlavy, ktorá je aktivovaná nárazom a umožňuje prestaveníe do pohodlnej polohy.Táto úloha je vyriešená opierkou hlavy podľa nároku 1.Opierka hlavy podľa vynálezu má základnú časť a nosný diel opierky hlavy. Základná časť je uložená aspoň na jednej prídržnej tyčí. Pri tejto prídržnej tyčí ide výhodne o konštrukčný diel,zahnutý do podoby U, ktorý vykazuje dobré mechanické vlastnosti a poskytuje výhody pre ten pripad, kedy je prídržná tyč súčasťou transformátora. Ak existujú dve pridržné tyče, sú výhodne vzájomne spojené elektricky vodivým prepájacím prvkom, čo taktiež poskytuje výhody pre ten pripad, keď je prídržná tyč súčasťou transformátora. Pridržná(é) tyč(e) je/sú upevnená(ć) spravidla v operadle chrbta sedadla vozidla. Na nastavenie do pohodlnej polohy je opierka hlavy väčšinou výškovo nastaviteľná a/alebo je nastaviteľný jej uhol sklonu. Výškové prestaveníe je možné vykonať posunom opierky hlavy vzhľadom na prídržné tyčea/alebo posunom prídržných tyčí vzhľadom na operadlo chrbta. Opierka hlavy je ďalej vybavená nosným dielom opierky hlavy, ktorý je pri náraze zozadu premiestniteľný z polohy,stanovenej designom opierky, v smere hlavy sediaceho pasažiera do bezpečnostnej polohy. Medzi základnou časťou a nosným dielom opierky hlavy je usporiadané aspoň jedna páka,ktorej prvý koniec je uložený výhodne otočne okolo prídržnej tyče, a ktorej druhý koniec je usporiadaný pomocou klzného ložiska priamo alebo nepriamo na nosnom diele opierky hlavy. Zariadenie má výhodne dve alebo štyri takéto páky. Pri premiestnení nosného dielu opierky hlavy z polohy, stanovenej designom opierky, do bezpečnostnej polohy, vykoná páka úplný otočný pohyb a klzné uloženie sa pohne translačne v smere pozdĺž nosného dielu opierky hlavy. Tento mimický pohyb je veľmi jednoduchý a je vykonávaný značne plošne. Nosný diel opierky hlavy a základná časť sa pohybuje iba v priestorovom smere. Tento priestorový smer nemusí byť horizontálny alebo vertikálny, ale môže byť usporiadaný pod ľubovoľným uhlomPodľa ďalšieho alebo výhodného predmetu predloženého vynálezu je nosný diel opierky hlavy usporiadaný na zapadnutie do mnohých bezpečnostných polôh. Táto forma uskutočnenia predloženého vynálezu má tú výhodu, že nosný diel opierky hlavy nemusí dosiahnuť do určitej bezpečnostnej polohy skôr, ako do nej môže zapadnúť, ale môže zapadnúť do mnohých bezpečnostných polôh, ktoré sa všetky nachádzajú medzi polohou,stanovenou designom opierky, a maximálne možnou bezpečnostnou polohou. V prípade, že by z dôvodov problémov miesta a/alebo času nebolo možné dosiahnuť túto bezpečnostnú polohu, zapadne nosný diel opierky hlavy samočínne do inej bezpečnostnej polohy, ležiacej medzi polohou, stanovenou designom opierky, a bezpečnostnou polohou, vktorej bude zachytená hlava sediaceho pasažiera. Táto forma vyhotovenia poskytuje podstatne lepšiu ochranu proti možným poraneniam hlavy, krku, šije a/alebo oblastí ramien pasažiera vozidla,pretože nosný diel opierky hlavy nemôže byť pri zaťažení, ktoré sa vyskytuje pri nárazezozadu, zatlačený späť do polohy, stanovenej designom opierky.Podľa vynálezu sú na klznom uložení usporiadané západkové prostriedky, ktoré spolupracujú za účelom zapadnutia do bezpečnostnej polohy so západkovými prostriedkami na nosnom diele opierky hlavy. Ak narazí hlava sediaceho pasažiera na nosný diel opierky hlavy,vykonajú západkové prostriedky na klznom uložení pri premiestnení nosného dielu opierky hlavy zpolohy, stanovenej designom opierky, do bezpečnostnej polohy, pohyb vzhľadom k západkovým prostriedkom na nosnom diele opierky hlavy a zapadnú do tej bezpečnostnejpolohy, ktorú dosiahol nosný diel opierky hlavy. Pri západkových prostriedkoch ide o prostriedky, vytvárajúce Silové a/alebo tvarové prepojenie, avšak aj o prostriedky, vytvárajúce trecie prepojenie. Výhodne je zapadnutie do akejkoľvek bezpečnostnej polohy reverzibilné,takže je možné uviesť nosný diel opierky hlavy po náraze znova do polohy, stanovenej jehoĎalej potom má výhodne opierka hlavy prostriedok, ktorý zabraňuje spolupráci západkových prostriedkov za účelom ich zapadnutia aspoň v polohe, stanovenej designom, výhodne však tiež pri ich premiestnení do príslušnej bezpečnostnej polohy. Pri tomto prostriedku ide napríklad o pružinový prostriedok, najmä o listovú pružínu, ktorá vytlačí západkový prostriedok klzného dielu von zo západkového prostriedku nosného dielu opierky hlavy. Akonáhle narazí hlava sedíaceho pasažiera na nosný diel opierky hlavy, uvedie sa západkový prostriedok nosného dielu opierky hlavy proti sile pružiny do záberu so západkovým prostriedkom klzného uloženia tak, že dôjde k ich zapadnutiu. Po náraze pri nehode odtlači pružina západkové prostriedky výhodne znova od seba a môže dôjsť k prevedeniu nosného dielu opierky hlavy do polohy, stanovenej designom.Výhodne sú páky predopnuté v smere bezpečnostnej polohy, napríklad pomocou skrutkovitej valcovej pružiny s koncovými ramenami, alebo pomocou dvojitej skrutkovitej valcovejVýhodne obsahuje opierka podľa vynálezu prostriedok na zablokovanie, ktorý drží nosný diel opierky hlavy pri normálnej prevádzke motorového vozidla v jeho polohe, stanovenej designom. Zvlášť výhodne, obsahuje navyše ešte prostriedok na Odblokovanie, ktorý spolupracuje s prostriedkom na zablokovanie a odblokuje nosný diel opierky hlavy pri náraze vprípade nehody. Pri prostriedku na Odblokovanie môže isť o elektricko/elektronický,mechanický, mechanicko-elektronický a/alebo pyrotechnický konštrukčný diel.Vo výhodnej fonne uskutočnenia predloženého vynálezu je prostriedok na Odblokovanie ovládateľný mechanicky, elektricky a/alebo bezdrôtovo. Príkladom pre mechanické ovládanie je ťažný alebo tlačný prenosový prostriedok, napríklad bovdenový ťah, ktorý je výhodne vedený prídržnými tyčami opierky hlavy a je poháňaný ovládačom, ktorý sa nachádza voperadle chrbta sedadla vozidla. Ťažný alebo tlačný prenosový prostriedok môže tiežposkytovať energiu, potrebnú na premiestnenie nosného dielu opierky hlavy. Elektrickýovládací prostriedok je napríklad elektricky vodivý drôt, ktorý je výhodne taktiež vedený prídržnými tyčami opierky hlavy, a ktorý môže poskytovať aj energiu, potrebnú na premiestnenie nosného dielu opierky hlavy. Elektrický ovládací prostriedok môže aktivovať a/alebo poháňať napríklad motor, elektromagnet a/alebo pyrotechnický ovládač. Bezdrôtové ovládanie je uskutočnené pomocou bezdrôtovo prenášaného signálu, výhodne digitálneho signálu, uvádzaného do činnosti nárazovým senzorom. Tento signál je zachytený prijímačom,ktorý sa výhodne nachádza vopierke hlavy. Tento signál je potom ďalej prevedený do prostriedku na Odblokovanie.Výhodne má opierka hlavy zásobník energie, napríklad batériu, určenú na prevádzku prostriedku na Odblokovanie. Najmä ide o opakovane nabíjaný akumulátor.V ďalšej výhodnej forme uskutočnenia je energia, potrebná na prevádzku prijímača a/alebo na pohon prostriedku na Odblokovanie a/alebo potrebná pre ovládacie signály poskytovaná cez transformátor. Výhodne funguje pritom aspoň jedna z prídržných tyčí opierky hlavy ako elektricky vodivé, výhodne kovové jadro transformátora.Výhodne je cievka, a to sekundáma cievka transformátora, uložená v opierke hlavy, a cievka,a to primárna cievka, potom v oblasti operadla chrbta sedadla vozidla, pričom prídržná tyč jevýhodne usporiadaná posuvne aspoň voči posledne uvedenej cievke.Do cievky v oblasti operadla chrbta je výhodne dodávaná energia, potrebná na prevádzku prijímača a/alebo na pohon prostriedku na Odblokovanie, výhodne v podobe striedavého prúdu. Zvlášť výhodne je signál pre prijímač dodávaný do tejto cievky aj v prípade nárazu pri nehode a je vedený ďalej z druhej cievky do prijímača.Výhodne sa medzi cievkou v opierke hlavy a prijímačom a/alebo akumulátorom nachádzausmerňovač, ktorý mení striedavý prúd na jednosmerný prúd.Podľa ďalšieho alebo výhodného predmetu predloženého vynálezu obsahuje opierka hlavy aspoň jednu páku, výhodne dve alebo štyri páky, ktorá/ktoré je/sú usporiadaná/usporiadané na prestavenie prednej strany opierky hlavy do pohodlnej polohy. Pomocou tejto/týchto páky/pák je možné pohybovať plochou, stýkajúcou sa s hlavou sediaceho pasažiera, v smerek sediacemu pasažieroví a od neho. K prestaveniu dochádza naprüclad manuálne alebo moto

MPK / Značky

MPK: B60N 2/48

Značky: aktivovaná, nárazom, opierka, hlavy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e12830-narazom-aktivovana-opierka-hlavy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nárazom aktivovaná opierka hlavy</a>

Podobne patenty