Fasádna izolačná doska na izoláciu vonkajších fasád budov, termoizolačný systém majúci takúto fasádnu izolačnú dosku a spôsob výroby fasádnej izolačnej dosky

Číslo patentu: E 12632

Dátum: 18.04.2008

Autori: Wigge Carsten, Bihy Lothar, Hornung Helmut

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa vzťahuje na fasádnu izolačnú dosku určenú na izoláciu vonkajších fasád budov, predovšetkým ako súčasť kontaktného termoizolačného systému, ktorá sa skladá zo spájanej minerálnej vlny a ktorá spĺňa mernú hodnotu tepelnej vodivosti DÉ 0,040 W/mK podľa DIN EN 13162, pričom sa táto izolačná doska skladá zo spodnej a krycej vrstvy. Spodná vrstva je tvorená laminovanou minerálnou vlnou a krycia vrstva minerálnou vlnou so zvýšenou mechanickou pevnosťou V porovnaní so spodnou vrstvou. Okrem toho sa vynález vzťahuje na spájaný systém na tepelnú izoláciu podľa nároku 7, ako aj na proces výroby fasádnej izolačnej dosky podľa nároku 14.0002 Fasádne izolačné dosky tohto druhu sa používajú predovšetkým V kontaktných termoizolačných systémoch, v rámci ktorých sú tieto dosky usporiadané na fasáde naplocho vedľa seba, čím vytvárajú izolačnú vrstvu. Fasádne izolačné dosky sa pritom na fasádu budovy zvyčajne lepia a pripevňujú pomocou tanierových hmoždiniek. Tieto hmoždinky prechádzajú cez fasádne izolačné dosky a svojou tanierovou hlavou s veľkou plochou zabezpečujú polohu fasádnych izolačných dosiek na fasáde. Na vonkajšiu stranu fasádnych izolačných dosiek a tanierových hláv hmoždiniek sa V prípade kontaktného termoizolačného systému nanáša vonkajšia omietka, ktorá sa spravidla skladá z jadrovej omietky so zapustenou armovacou vrstvou a vrchnej omietky, ktorá tvorí vonkajšie ukončenie.0003 Fasádne izolačné dosky V takomto kontaktnom termoizolačnom systéme sú vystavené zaťaženiu vlastnou hmotnosťou, hygrotermickými vplyvnd. a predovšetkým sacou silou vetra. Spoločné pôsobenie lepiacej malty a tanierových hmoždiniek zabezpečuje odvádzanie pôsobiacich síl a tým aj stabilné uloženie kontaktného termoizolačného systému.0004 Následkom zmŕšťovania omietky a pôsobením hygrotermickýchvplyvom, ako sú výkyvy teploty a vlhkosti, dochádza v rámciomietky k vlastnému pnutiu, ako aj k posunom vonkajšej vrstvy V okrajových oblastiach fasády, resp. V okrajových poliach pri veľkých, delených omietkových plochách. S posunom na úrovni dosiek sú spojené posúvajúce sily, ktoré sa prekrývajú so silami vyplývajúcimi z vlastnej hmotnosti. Z pohľadu použiteľnosti takéhoto kontaktného termoizolačného systému je významná iba skutočnosť, či môže vlastné pnutie spôsobiť trhliny, a z pohľadu stability sa musí vylúčiť iba to, aby hygrotermické posuny nespôsobovali oddeľovanie, resp. odtrhnutie systému v oblastiach na okraji a rohoch fasády.0005 V praxi sa ukázalo, že tanierové hlavy kotviacich hmoždiniek môžu po čase začať presvitať cez omietku. V prípadoch, kedy je potrebné tento optický nedostatok s istotou vylúčiť, sa prešlo na montážny spôsob, v rámci ktorého sa tanierové hmoždinky zapustia do fasádnych izolačných dosiek a následne sa zakryjú zátkou z minerálnej vlny. Toto opatrenie súčasne zmenšuje tepelný most nevyhnutný v prípade tanierových hmoždiniek uložených naplocho na fasádnej izolačnej doske.0006 Najväčšie mechanické zaťaženie kontaktného termoizolačného systému vo všeobecnosti spôsobuje sacia sily vetra. Tieto vedú ťažné sily pôsobiace kolmo na podklad cez prierez kontaktného termoizolačného systému do tohto systému a týnt aj do ich fasádnych izolačných dosiek, kde sú tieto sily absorbované hmoždinakmi a odvedené do podkladu. Lepiaca malta sa V tomto prípade pri skúškach stability neberie do úvahy. Pri skúškach na odtrhnutie za účelom experimentálneho zisťovania potrebného počtu hmoždiniek sa lepiaca malta nepoužíva.0007 Takéto fasádne izolačné prvky, resp. kontaktné termoizolačné systémy vychádzajú napríklad z EP 1 088 945 A 2, EP 1 408 168 A 1 a DE 103 36 795 A 1. Fasádne izolačné dosky sú za týmto účelom vyhotovené ako homogénne, jednovrstvové telesá 2 minerálnej vlny, pričonm sa používa predovšetkým kamenná vlna. Takéto fasádne izolačné dosky sa v súčasnosti pravidelneskupiny tepelnej vodivosti 040, tzn. mernú hodnotu tepelnej vodivosti É 0,040 W/mK podľa DIN EN 13162.0008 Podstatným faktorom určujúcim stabilitu takéhoto kontaktného termoizolačného systému sú priton materiálové vlastnosti fasádnych izolačných dosiek tvoriacich izolačnú vrstvu. Tieto musia vykazovať dostatočnú pevnosť v ťahu kolmo na povrch dosky (priečna pevnosť V ťahu), aby dokázali odolať vyššie popísaným druhom zaťaženia a predovšetkým sacej sile vetra bez toho, aby došlo k zničeniu štruktúry vlákien a následnému uvoľneniu častí fasády. Na druhej strane sa nachádza požiadavka čo najmenšej tepelnej vodivosti izolačnej vrstvy, aby bolo možné dosiahnuť čo najlepšie izolačné vlastnosti systému. V prípade objemových hmotnosti fasádnych izolačných dosiek, ktoré sa bežne používajú V súčasnosti, sú tieto dva účinky protichodné, takže zlepšenie jednej vlastnosti má za následok zhoršenie druhej.0009 Z hľadiska hospodárnosti má V pripade kontaktného termoizolačného systému značný význam0010 počet tanierových hmoždiniek potrebný na zabezpečenie stability systému, keďže tieto hmoždinky sú veľmi drahé a predovšetkým ich pripevňovanie na fasádu je veľmi prácne, z čoho vyplýva záujem udržiavať ich počet čo najmenší. Tento počet hmoždiniek vyplýva z preukazu stability, v rámci ktorého sa zohľadňuje predovšetkým výška budovy a zaťaženie sacou silou vetra. Zaťaženie sacou silou vetra sa pritom odvíja od požiadaviek normy DIN 1055 časť 4. Na základe celkovej výslednej sily potrebnej na odtrhnutie, ako aj možného absorbovania zaťaženia jednou hmoždinkou, sa určuje počet potrebných hmoždiniek. V závislosti od okrajových podmienok sa V súčasnosti pri kontaktných termoizolačných systémoch skupiny tepelnej vodivosti WLG 035 používa 4 až 12 hmoždiniek/m 2.0011 Aby sa predišlo zvyšovaniu počtu hmoždiniek, používa sa pre izolačný systém podľa WLG 035 zvyčajne dvojvrstvový fasádnaizolačná doska so zhustenou krycou vrstvou na strane omietky aizolačnou vrstvou s menšou objemovou hmotnosťou na strane fasády. Takéto viacvrstvové izolačné vrstvy je možné konfekcionovať napríklad z pásu minerálnej vlny vyrobenej podľa DE 37 01 592 A 1. Takýto pás vykazuje lisovanú kryciu vrstvu,ktorá pozostáva z rovnakého materiálu ako spodná vrstva a taktiež disponuje laminárnou orientáciou vlákien. Pri takto konfekcionovanej fasádnej izolačnej doske je možné vďaka tvrdej vonkajšej vrstve dosiahnuť dobré odvádzanie síl z tanierovej hlavy hmoždinky na okolité oblasti a z toho vyplývajúcu dobrú fixáciu izolačnej dosky na fasáde. Pri tejto štruktúre však nemá význam vytváranie otvoru na zapustenie tanierovej hmoždinky,pretože v takom prípade vždy odpadá stabilizujúce pôsobenie tvrdej krycej vrstvy v oblasti tanierovej hmoždinky z dôvodu prerušenia krycej vrstvy a z toho dôvodu nedochádza k odvádzaniu pôsobiacich síl cez kryciu vrstvu do tanierovej vložky.0012 Z firmy prihlasovateľky tejto prihlášky patentu je tiež známy produkt Sillatherm, ktorý taktiež používa dvojvrstvovú fasádnu izolačnú dosku na dosiahnutie skupiny tepelnej vodivosti 035. Táto izolačná doska má spodnú vrstvu z laminovanej minerálnej vlny, ktorá predovšetkým vďaka svojej orientácii vlákien vykazuje dobré izolačné vlastnosti. Na strane smerujúcej k vonkajšej omietke sa V tomto prípade nachádza krycia vrstva z minerálnej vlny s trojdimenzionálnou izotropnou orientáciou vlákien, ktorá pri mierne zníženej izolačnej schopnosti vykazuje výrazne lepšie vlastnosti V oblasti pevnosti v porovnaní so spodnou vrstvou. Takéto uloženie minerálnej vlny s trojdimenzionálnou izotropnou orientáciou vlákien je možné dosiahnuť napr. spôsobom podľa DE 103 59 902 A 1. Pri tomto spôsobe sa primárna tkanina s laminárnou štruktúrou vlákien,teda s Vláknami smerujúcimi vo veľkej miere paralelne k veľkým povrchom, rozdrobí, tzn. že sa pri vytváraní vločiek minerálnej vlny pretrhá napr. pomocou hrebeňových valcov alebo mykacích strojov. Následne sa výsledné vločky minerálnej vlny alebojednotlivé vlákna skombinujú do sekundárnej tkaniny, pričom

MPK / Značky

MPK: E04B 1/76, D04H 1/00

Značky: spôsob, výroby, takúto, fasádna, majúci, doska, fasádnej, budov, izolačnú, izolačná, fasádnu, dosky, systém, dosku, vonkajších, fasád, termoizolačný, izoláciu, izolačnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e12632-fasadna-izolacna-doska-na-izolaciu-vonkajsich-fasad-budov-termoizolacny-system-majuci-takuto-fasadnu-izolacnu-dosku-a-sposob-vyroby-fasadnej-izolacnej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Fasádna izolačná doska na izoláciu vonkajších fasád budov, termoizolačný systém majúci takúto fasádnu izolačnú dosku a spôsob výroby fasádnej izolačnej dosky</a>

Podobne patenty