Panva na spracovanie roztaveného kovu

Číslo patentu: E 10734

Dátum: 06.05.2009

Autor: Berthelet Emmanuel

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka panvy na spracovanie roztaveného kovu s odpariteľnými prísadami, najmä panvy naspracovanie železa s horčíkom (Mg), aby sa vytvorila tvárna0002 Tvárna liatina, tiež známa ako tvárna liatina s guľôčkovým grafitom (s.g.) alebo nodulárna liatina, je vyrobená spracovaním tekutého železa s tzv. nodularizačným prvkom (nodularizátorom) pred odliatím. Nodularizačný prvoknapomáha zrážanie grafitu V tvare jednotlivých guľôčok. V praxi bude zvyčajne nodularizátor obsahovať horčík ako čistý horčík,alebo ako zliatinu, napriklad horčík-ferosilícium (MgFeSi) alebo nikel-horčík (zliatina NiMg), ktorá bude obsahovať kovy vzácnych zemín. Pri zvyčajnom. procese sa horčík pridáva do tekutého železa, aby sa dosiahol zvyškový obsah horčíka okolo 0,04 ,železo sa naočkuje a odleje. Je obťažné pridávať horčík do železa, pretože horčík vrie pri pomerne nízkej teplote (1090 °C), nastane prudký pohyb tekutého železa a pomerne veľké stratyhorčíka vo forme pary.0003 Boli vyvinuté rôzne spôsoby prípravy tvárnej liatiny, obsahujúce Sendvičovú panvu ~ spracúvaná zliatina sa udržiava vo vybraní V dne panvy a je pokrytá oceľovým odpadom. Panva môže byt zakrytá, napríklad lievikovitým krytom. Potom sa železo naleje do panvy a reakcia so spracúvanou zliatinou sa spomaľuje bariérou z oceľového odpadu. Tento spôsob je jednoduchý a široko využívaný, ale rýchlosti regenerácie horčíka sú premenlivé. Navyše je nutné použiť viac nodularizátora, aby sa úspešne dosiahla požadovaná úroveňPlunžer - spracúvaná zliatina sa vháňa do panvy žiaruvzdorným plunžerovým zvonom. Metóda je praktická len pre veľké množstvá kovu.Konvertor ~ nodularizátor sa umiestni do kapsy V spodku valcovej panvy. Panva sa naplní železom kým je v horizontálnej polohe, utesní sa a otočí do vertikálnej polohy, takže sa horčík ponorí pod železo.Spracovanie drôtom opatreným jadrom ~ drôt obsahujúci nodularizátor (napr. zliatinu MgFeSi) sa privedie mechanicky do železa s použitím účelovo vybudovanej stanice.Spracovanie vo forme ~ nodularizátor (napr. zliatina FeMgSi) sa umiestni do komory zaformovanej do vtokového systému tak, aby sa železo plynule spracúvalo pri prúdení cez zliatinu.0004 Cieľom predloženého vynálezu je vytvoriť panvu na0005 Ďalším cieľont predloženého vynálezu je vytvoriť spôsobspracovania roztaveného kovu s odpariteľnými prísadami.0006 Podľa prvého aspektu predloženého vynálezu je vytvorená úpravnícka panva pozostávajúca z plášťa panvy obsahujúceho všeobecne rúrkovitú žiaruvzdornú vymurovku panvy, pričom panva je otočná medzi horizontálnou polohou a vertikálnou polohou, vymurovka panvy má prvý koniec a druhý koniec so súvislou bočnou stenou medzi sebou, vnútorný priestor je vymedzený medzi prvým a druhým. konconl a súvislou bočnou stenou, vymurovka panvy ďalej obsahuje kapsu na uloženie prísady pre spracovanie kovu, kapsa je umiestnená vedľa prvého konca a v tekutinovom spojení s vnútorným priestorom a umiestnená bližšie k vrchnej strane ako k spodnej strane vnútorného priestoru, keď je panva v horizontálnej polohe a bližšie k spodnej strane ako k vrchnejstrane vnútorného priestoru keď je panva vo vertikálnej polohe alejacia hubica na privedenie a odlievanie roztaveného kovu je umiestnená bližšie k vrchnej strane ako k spodnej strane vnútorného priestoru, keď je panva V horizontálnej a vertikálnej polohe, pričoH 1 V horizontálnej polohe spodný objem. vnútorného priestoru vymedzený pod rovinou V strede medzi hornou časťou a spodnou časťou vnútorného priestoru a medzi prvým koncom a vertikálnou rovinou vloženou medzi prvým a druhým koncom je väčší ako horný objem vnútorného priestoru vymedzený nadpoliacou rovinou a medzi prvým koncom a vertikálnou rovinou.0007 Z vyššie uvedeného treba pochopiť, že vo vertikálnejpolohe prvý koniec vymurovky panvy tvorí spodný rozsah0008 Pri použití sa prisada pre spracovanie kovu vloží do kapsy a panva sa naplní roztaveným kovom kým je V horizontálnej polohe. Zvyčajne sa panva naplní do polovice tak, aby sa roztavený kov naplnil do výšky zodpovedajúcej poliacej rovine. Panva sa potom otočí o 90 ° do vertikálnej polohy, takže kov prúdi do kapsy obsahujúcej prísadu pre spracovanie kovu. Prísada pre spracovanie kovu sa odpari pri styku s roztaveným kovom a prebubláva cez hlavu kovu nad kapsou. Panva sa potom opäť otočí,aby sa spracúvaný roztavený kov dávkoval cez lejaciu hubicu. V určitej fáze sa panva otočí o viac ako 90 ° z horizontálnej polohy cez vertikálnu polohu do tretej polohy, V ktorej saspracúvaný kov dávkuje (dávkovacia poloha).0009 Panva podľa predloženého vynálezu je výhodná, pretože minimalizuje povrchovú plochu kovu, ktorá je vystavená vzduchu,keď je panva V horizontálnej polohe. Zmenšenie povrchovej plochy je spojené so zmenšením tepelných strát z kovu. Ak sa znížia tepelné straty, môže byť kov odlievaný do panve pri nižšej teplote, čím sa zníži opotrebenie žiaruvzdornej vymurovky aodlievanie do panve tiež prispeje k nižšej rozpínavosti pár horčíka, čo znižuje prudkosť reakcie medzi horčíkont a horúcim kovom. To sa považuje za príčinu zlepšovania regenerácie horčíka, pretože menšia prudkosť reakcie znamená, že nastávamenší styk kovu s chladnejšou atmosférou.0010 Ďalšou výhodou panve podľa predloženého vynálezu je to,že maximalizuje hlavu. kovu nad prísadou pre spracovanie kovu,ked je panva vo vertikálnej polohe. Zväčšená hlava kovu je spojená so znížením prudkosti reakcie medzi kovom a prísadou pre spracovanie kovu a v prípade ked prísada pre spracovanie kovu obsahuje horčík, sa znovu získava lepší a konzistentnejši0011 Treba chápať, že výhody vynálezu sa docielia v dôsledku tvaru vymurovky panvy, najmä tvaru častí vymurovky panvy, ktoré sú v styku s roztaveným kovom keď sa panva plní (v horizontálnej polohe) a keď je roztavený kov spracúvaný (Vertikálna poloha). Vertikálna rovina (medzi prvým a druhým koncom vymurovky, keď je panva v horizontálnej polohe) sa zvolí, aby sa zhodnotil tvar vymurovky panvy. Vertikálna rovina by sa mala zvoliť tak, aby predstavovala typický prierez vymurovky panvy. Kde má vymurovka panvy pravidelný tvar taký, že prierez súvislej bočnej steny je zhodný pozdĺž jej dĺžky, Vertikálna rovina sa môže zvoliť V ktoromkoľvek mieste medzi prvým a druhým koncom. Zvyčajne môže byť Vertikálna rovina v rovnakej vzdialenosti od prvého adruhého konca vymurovky, keď je panva V horizontálnej polohe.0012 V určitom vyhotovení kapsa prechádza z prvého konca vymurovky panvy preč od vnútorného priestoru (t. j. prechádza pod prvý koniec, keď je panva vo vertikálnej polohe). To znamená zväčšenie v hlave kovu nad prísadou pre spracovanie kovu len čoje panva vo vertikálnej polohe, pretože roztavený kov môže

MPK / Značky

MPK: C21C 1/10, C21C 1/06, F27D 3/00, C22C 33/10

Značky: roztaveného, panva, spracovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e10734-panva-na-spracovanie-roztaveneho-kovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Panva na spracovanie roztaveného kovu</a>

Podobne patenty