Zariadenie na ochranu proti prepätiu s pohyblivou elektródou

Číslo patentu: E 10324

Dátum: 02.10.2003

Autori: Diconne Robert, Domejean Eric

Je ešte 20 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE NA OCHRANU PROTI PREPÄTIU S POHYBLIVOU ELEKTRÓDOU0001 Tento vynález sa týka zariadenia určeného na odvádzanie vlny elektrického prúdu k zemi, keď napätie velektríckom vedení presiahne daný0002 V dokumente DE 32 28 471 je opísané zariadenie tohto typu, ktoré je tvorené dvoma rovnobežnými vetvami obvodu usporíadanými medzi vstupnou svorkou, ktorá je pripojená k elektrickému vedeniu, a výstupnou svorkou, ktorá je pripojená k zemi. Jedna z týchto vetví obsahuje iskrisko, druhá varistor. Je známe, že iskrisko má dlhšiu reakčnú dobu než varistor. Keď sa medzi svorkami vyskytne malé prepätie, charakteristické pre úder blesku vo veľkej vzdialenosti od zariadenia, stane sa varistor v rozmedzí niekoľkých nanosekúnd priechodný a prúd prechádza bez toho, aby spôsobil sprevádzkovanie iskriska,lebo ešte nebolo dosiahnuté napätie nevyhnutné na zapálenie iskriska. Keď sa medzi svorkami vyskytne silné prepätie, charakteristické pre úder blesku v bezprostrednej blízkosti zariadenia. reaguje varistor ako prvý, ale napätie na svorkách iskriska je dostatočné nato, aby sa iskrisko stalo priechodné, čo umožní znížiť prúd prechádzajúci potom varistorom. Vetva okruhu, ktoráobsahuje varistor, však zostáva priechodná, ked je iskrisko uvedené do prevádzky. Varistor teda nie je účinne chránený vprípade dlhej následnej prúdovej vlny. Hrozí tak poškodenie varístora. Keď sa varistor poškodí, necháva neustále prechádzať zvodový prúd. Navyše hrozí, že už nebude dosiahnuté napätie nevyhnuté na zapálenie iskriska. Preto sa navrhuje vložiť do vetvy obsahujúcej varistor prostriedok, ktorý kontroluje stav varístora a ktorý zaistí odpojenie vetvy, na ktorej sa varístor nachádza, ked došlo k zhoršeniu vlastností varístora. V takom prípade zariadenie naďalej funguje v poškodenomstave, kedy je ochrana zaistovaná len iskriskom.0003 lnak dobré fungovanie zariadenia je závislé od priemyselného skombinovania súčiastok, ktoré zaručí presné rozmedzie pokrytia medzi oblasťou prevádzky varistora a oblasťou prevádzky iskriska. Je totiž nevyhnuté,aby varistor mohol znášať napätie vyššie, než je napätie nutné na zapálenie iskriska, ale zároveň aby varistor dosiahol rýchlo napätie nutné na zapálenie iskriska. To vyžaduje použitie súčiastok, ktoré majú malý rozptyl charakteristík prúd / napätie a ktorých charakteristiky sú relatívne stále v čase, čo zvyšuje ich0004 Pre vyriešenie tohto druhého problému bolo vdokumente DE 38 12 058 navrhnuté zapojiť na vetvu okruhu, ktorá obsahuje varistor, do série impedanciu. Charakteristiky impedancie sa zvolia premyslene tak, aby prechod medzi prevádzkovým režimom snepriechodným iskriskom a prevádzkovým režimom s priechodným iskriskom nebol citlivý voči zmenám charakteristík varístora a iskriska. Tento nápad však nerieši problém0005 vdokumente FR 1 052 741 je opísaná bleskoistka s prenosom oblúku obsahujúca dve kovové výkonové elektródy umiestnené vo vzdialenosti od seba navzájom a jednu medzíľahlú elektródu tvorenú polovodičovým rezistorom usporiadaným v sérii s jednou z kovových elektród a vyčnievajúcim smerom kdruhej kovovej elektróde. vprípade prepätia sa najprv na konci rezistívnej elektródy zapáli oblúk výboja, ktorý potom migruje. aby sa potom zapálil medzi oboma kovovými elektródami. Rezistivna elektróda takejtobleskoistky je udržiavaná vsérii pri výbojoch s malou amplitúdou a krátkym trvaním a je preskočená pri výbojoch svelkou amplitúdou alebo sdlhým trvaním. Takto je zaistená určitá ochrana rezistívnej eIektródyrAspoň tak sa to tvrdi v uvedenom dokumente. V skutočnosti sa však za určitých prevádzkových podmienok môže oblúk rozdvojit alebo sa môže chovat tak, že osciluje medzi rezistivnou elektródou a výkonovou elektródou, ku ktorej je pripojený. Navyše sa ukazuje, že je obtiažné presne definovať napätie nevyhnutné na zapálenie zariadenia, ktoré bude závislé od stavu povrchu rezistívnej elektródy a kovovej elektródy usporiadanej oproti nej, od vlastností rezistívnej elektródy, ako aj od všetkých parametrov charakterizujúcich preskokové napätie vplyne, kde sú elektródy ponorené, totiž podla prvého odhadu na vzdialenosti medzi rezistivnou elektródou a elektródou usporiadanou oproti nej a od tlaku plynu,ale tiež od tvaru elektród a od vlastností plynného prostredia, priepustnosti,vlhkosti, teploty alebo tlaku. Dokument EP-A-0441722 je považovaný za najbližší doterajší stav techniky predmetu nároku 1 a opisuje zariadenie naochranu proti prepätiu obsahujúcu- prvú pripojnú elektródu v elektrickom spojení s prvou prípojnicou,- druhú pripojnú elektródu v elektrickom spojení s druhou prípojnicou,- tretiu pohyblivú elektródu na prepojovanie oblúku elektricky spojenú s druhou prípojnicou,- komoru na zhášanie oblúku otvárajúcu sa na prvej a na druhej prípojnej elektróde,- prostriedky na uvádzanie do pohybu pohyblivej elektródy na prepojovanie oblúku vzhľadom kprvej prípojnej elektróde z prevádzkovej polohy do prepojovacej polohy, pričom sa vzďaluje od prvej prípojnej elektródy a približuje sa k druhej prípojnej elektróde,- elektrický dipól zapojený tak, aby keď je elektróda na prepojovanie elektrického oblúku v prevádzkovej polohe, bol elektrický dipól pripojený na jednej strane k pohyblivej elektróde na prepojovanie elektrického oblúku a na druhej strane k druhej prípojnici, pričom tento elektrický dipól máohmický odpor, ktorý sa mení nelineárne s napätím priloženým na dipól a je vysoký, keď je napätie nižšie než zapaľovacie napätie, a znižuje sa, ked sanapätie zvýši nad zapaľovacie napätie.0006 Cieľom vynálezu je navrhnúť zariadenie na ochranu proti prepätiu,ktoré nebude mať vyššie uvedené nevýhody. Presnejšie je jeho cieľom navrhnúť zariadenie na ochranu proti prepätiu, ktoré obsahuje nelineárny elektrický dipól, hlavne s varistorom, určený na rýchle reagovanie na prepätie,ktoré sa objaví na svorkách zariadenia, a prostriedky na odvádzanie veľmivysokých prúdov priamo k zemi bez toho, aby prechádzali dipólom.0007 Na tento účel vynález navrhuje zariadenie na ochranu proti prepätiu, obsahujúce- prvú prípojnú elektródu v elektrickom spojeni s prvou prípojnicou,- druhú prípojnú elektródu v elektrickom spojení s druhou prípojnicou,- tretiu pohyblivú elektródu na prepojovanie oblúku elektricky spojenú- komoru na zhášanie oblúku otvárajúcu sa na prvej a na druhej pripojnej elektróde.- prostriedky na uvádzanie do pohybu pohyblivej elektródy na prepojovanie oblúku vzhľadom kprvej pripojnej elektróde z prevádzkovej polohy do prepojovacej polohy, pričom sa vzďaľuje od prvej pripojnej elektródy a približuje sa kdruhej pripojnej elektróde, takže elektrický oblúk natiahnutý medzi prvou pripojnou elektródou a pohyblivou elektródou prepoji medzi prvou pripojnou elektródou a druhou pripojnou elektródou, keď pohyblivá elektróda na prepojovanie oblúku prejde z prevádzkovej polohy do

MPK / Značky

MPK: H01H 83/10, H02H 9/04

Značky: elektródou, proti, zariadenie, prepätiu, ochranu, pohyblivou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/28-e10324-zariadenie-na-ochranu-proti-prepatiu-s-pohyblivou-elektrodou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na ochranu proti prepätiu s pohyblivou elektródou</a>

Podobne patenty