Zariadenie a spôsob kontroly závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel

Číslo patentu: E 9429

Dátum: 16.05.2008

Autori: Burkhart Thomas, Friesen Ulf

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE A SPÓSOB KONTROLY ZÁVAD SÚČASTÍ POJAZDOVÉHO ÚSTROJENSTVA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL0001 Tento vynález sa týka pojazdového ústrojenstva koľajového vozidla so zariadením na kontrolu závad súčastí pojazdového ústrojenstva podľa nároku 1 a spôsobu kontroly závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel podľa nároku 15.0002 V prevádzke koľajových vozidiel získavajú stále viac význam systémy kontroly pojazdových ústrojenstiev. Za prvé sú tieto kontrolné systémy požadované z bezpečnostných dôvodov normatívne, resp. v smerniciach. Ako príklady sú tu uvedené nasledujúce systémy, ktoré sú požadované pre vysokorýchlostné vlaky po celej Európe zo strany TSl (technická špecifikácia pre interoperabilitu - úradný vestník Európskeho spoločenstva)- palubné systémy na detekciu vykoľajenia,- palubné systémy na detekciu zahriatych ložísk, resp. rozpoznaniepoškodenia ložísk,- palubné systémy na rozpoznanie nestability, resp. defektných tlmičov.0003 Za druhé sa systémy kontroly pojazdového ústrojenstva používajúna diagnózu a včasné rozpoznanie vadných súčastí, kritických stavov, resp.iných vád, aby sa zaistila včasná a cielená údržba. Cieľom sú pritom menšieprestoje, lepšie využitie súčastí a tým úspora nákladov.0004 Tak je napr. vo vlakoch ICE používaný systém na rozpoznanie nestabilného chodu a v novších, automaticky jazdiacich metrách sa používa systém na detekciu vykoľajenia. Týmto systémom je spoločné, že pracujú a sú postavené ako funkčne samostatné systémy. Každý z týchto systémov používa0005 Na rozpoznanie nestability sa obvykle na rám podvozku montuje jeden alebo niekoľko senzorov, ktoré merajú v určitom rozsahu frekvenciou priečne zrýchlenie (naprieč k smeru jazdy x) a pri prekročení hraničných hodnôt0006 Vdokumente DE 101 45 433 C 2 a EP 1 317 369 je opísaný spôsob a zariadenie na kontrolu závad súčastí koľajového vozidla, ktoré sú tiež založené na meraní hodnôt zrýchlenia a sú namontované na konzole stabilizačného tlmiča, upevneného na karosérii. Detekčný smer snímačazrýchlenia je tam rovnobežný so smerom jazdy.0007 Príklad spôsobu a zariadenia na detekciu vykoľajenia je opísaný vdokumente DE 199 53 677. Tu sú namerané signály senzora zrýchlenia,usporiadaného na osovom ložisku, priamo vyhodnocované. Namerané hodnoty zrýchlenia sú dvakrát integrované a porovnávané s hraničnou hodnotou. Jednoduchý senzor zrýchlenia má detekčný smer prebiehajúci v smere zvislej osi (smer z) koľajového vozidla. Podľa spisu môžu byť ale tiež použité senzory zrýchlenia, ktoré majú detekčné smery súčasne v smere jazdy (smer x), naprieč k smeru jazdy (smer y) a v smere zvislej osi (smer z). Pri takomto snímači zrýchlenia sa jedná o tzv. viacnásobný snímač, to znamená, že sa skladá vlastne minimálne z dvoch, tu z troch snímačov zrýchlenia, z ktorých každýmeria vjednom detekčnom smere.0008 Problémom pri týchto kontrolných zariadeniach dôležitých pre bezpečnost je zaistenie funkčnej spôsobilosti senzorov zrýchlenia, ktorá musibyt podľa úrovne bezpečnosti garantovaná sveľmi vysokým zaistením protivýpadku, resp. rozoznaním výpadku. Na obr. 8 sú schematicky znázornené usporiadania a funkcie zariadenia na kontrolu závad súčastí pojazdového- senzor zrýchlenia vrátane upevnenia a integrovanej zosilňovacej a prispôsobovacej elektroniky,- elektroniku na spracovanie a vyhodnotenie signálov vrátane napájaciehozariadenia pre senzor zrýchlenia,- prenosové vedenia pre prenos signálov senzora zrýchleniak vyhodnocovacej elektronike,- prenosové vedenia pre napájanie senzora zrýchlenia prúdom.0009 V niektorých súčastiach meracieho reťazca znázorneného na obr. 8 môže byt vprevádzke testovacími funkciami alebo obvodmi testovaná ich funkčná spôsobilosť. Tak môže byt napr. odtrhnutie prenosového vedenia detekované vďaka tomu, že je dodávané ofsetové napätie (stredné napätie) alebo je senzor zrýchlenia napájaný konštantným prúdom. Prerušenie vedenia môže byť potom zistené na základe zmeny ofsetového napätia, resp.0010 Problematický je naproti tomu test samotných senzorov zrýchlenia. Aby sa zistilo, či senzor zrýchlenia ešte funguje, a dodáva nameraný signál presne podľa svojej špecifikácie, je nutné k nemu priviesť definovaný signál zrýchlenia. Na to musí byt senzor zrýchlenia demontovaný a namontovaný na skúšobnú stolicu (Shaker), čo predstavuje velké náklady vzhľadom na to, že senzory zrýchlenia sú často usporiadané v ťažko prístupných montážnych priestoroch, ako na otočných podvozkoch koľajových vozidiel. Okrem toho sa pri demontáži a opätovnej montáži nedázyylúčiť poškodenie senzora ani chybná0011 lnú možnost poskytujú senzory s vlastným testovacím zariadením. Vtakom prípade je senzorový prvok aktivovaný prídavným integrovanýmzariadením. Pokial senzor pošle očakávaný signál, je neporušený. Také vlastnétestovacie zariadenia sa používajú napr. pri airbagových senzoroch vmotorových vozidlách. Také vlastné testovacie zariadenie nie je však k dispozícii pre každý typ senzora, resp. pre každú veľkost senzora a senzory0012 Testom senzorov na demontovaných senzoroch, resp. vlastným testovacím zariadením sa možno vyhnúť redundantným usporiadaním senzorov zrýchlenia, kedy je výpadok alebo chybné fungovanie senzora zistené porovnaním vierohodnosti oboch senzorových signálov. To však tiež prinášavyššiu technickú náročnosť a tým aj vyššie náklady.0013 Úloha vynálezu spočíva naproti tomu v ďalšom rozvinutí zariadenia a spôsobe kontroly súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel takým spôsobom, aby pri jednoduchej montáži mohla byť hospodárne kontrolovanáfunkčnosť použitých senzorov zrýchlenia.0014 Táto úloha je podľa vynálezu riešená znakmi nároku 1.0015 Podľa vynálezu je senzor zrýchlenia vytvorený takým spôsobom, že dodáva nameraný signál, ktorý obsahuje část signálu zodpovedajúcu tiažovému zrýchleniu g alebo predstavuje signál zodpovedajúci tiažovému zrýchleniu g. Ďalej vyhodnocovacie zariadenie obsahuje program k preskúšaniu funkčnosti senzora zrýchlenia, ktorý moduluje signál o závade, keď nameraný signál dodávaný senzorom neobsahuje časť signálu zodpovedajúcu tiažovému zrýchleniu g alebo nepredstavuje signál zodpovedajúci tiažovému zrýchleniu g, a signál o závade potláča, keď to nie je tento prípad.0016 Podľa spôsobu zodpovedajúcemu vynálezu sa teda použije aspoň jeden senzor zrýchlenia, ktorého nameraný signál obsahuje časť signálu zodpovedajúcu tiažovému zrýchleniu g alebo predstavuje signál zodpovedajúci tiažovému zrýchleniu g. Tento senzor zrýchlenia sa usporiada na pojazdovomústrojenstve koľajového vozidla takým spôsobom, aby jeho detekčný smer mal

MPK / Značky

MPK: B61K 9/00

Značky: pojazdového, koľajových, spôsob, vozidiel, závad, zariadenie, kontroly, súčastí, ústrojenstva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e9429-zariadenie-a-sposob-kontroly-zavad-sucasti-pojazdoveho-ustrojenstva-kolajovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob kontroly závad súčastí pojazdového ústrojenstva koľajových vozidiel</a>

Podobne patenty