Hybridný rebrík s pracovnou plošinou

Číslo patentu: E 8235

Dátum: 09.11.2006

Autori: Einsle Robert, Dietz F

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka zariadenia na vystupovanie a najmä hybridného rebrika s pracovnou plošinou, ktorý obsahuje najmenej dva aspoň párovo navzájom spojených prvých nosníkov. Tieto páry prvých nosnikov sú spojené s párom druhých nosníkov. Každý pár druhých nosnikov je v pozdĺžnom smere pohyblivý, resp. relatívne posúvateľný voči jemu priradenému páru prvých nosníkov.0002 V stave techniky sú známe príslušné zariadenia na vystupovanie alebo hybridné rebríky s pracovnou plošinou, ktoré sú vybavené blokovaním medzi prvým, resp. dolným párom nosnikov a druhým, resp. horným párom nosníkov. Ak sa uvažuje výškové prestavovanie, posúvajú sa horné páry nosnikov relatívne voči dolným párom nosnikov, pričom tieto páry nosnikov môžu byť navzájom spojené sponami alebo dvojitými sponami, pričom tieto spony alebo dvojité spony môžu byť vytvorené s klznými brzdami. Klzné brzdy zabraňujú, aby sa páry rebríkových nosnikov mohli v nejakou prípade nezabrzdené navzájom posúvať vo vnútri spôn alebo dvojitých spôn. Takéto zariadenia sa používajú aj v prípade predmetu predloženej prihlášky.0003 V stave techniky sa teraz tieto páry nosnikov vo vertikálnmn smere a v určitej výške navzájom zablokujú tým, že je uvažovaný priečku medzi týmito pármi nosnikov presahujúci blokovací strmeň, takým spôsobom, že tento blokovací strmeň je spojený s uvedenými pármi horného nosníka a zhora presahuje cez priečky medzi týmito prvými pármi nosnikov a druhými pármi nosnikov, aby tak blokoval páry nosnikov vo vertikálnonx smere zhora nadol. Ak sa má teraz pri tomto vytvorení pohybovať zariadením na vystupovanie vo vytiahnutom, resp. predĺženom stave, nemôže tento blokovací strmeñ zabrániť ďalšiemu rozťahovaniu a tým rozpadnutiu tohto zariadenia na vystupovanie. 0004 Podľa dalšieho návrhu v stave techniky bola uvažovaná blokujúca závora, ktorá preniká cez nosníky spolupôsobiacichprvých a druhých nosnikov v smere hlavného rozloženia priečok, to znamená funguje ako druh závory. Ak sa však takáto závora odstráni 2 jej blokovacej polohy, stáva sa konštrukcia V oboch vertikálnych smeroch nestabilnou, aj keď sa len zamýšľa rebrík predĺžiť. Tu sa môže rebrík zrútiť a končatiny obsluhy sa môžu zakliesniť medzi priečkami.0005 Pri známom zariadení na vystupovanie, resp. pri známom hybridnom rebriku s pracovnou plošinou sa uvažuje s bočným podperným zariadením v tvare vzpery, ktorá je umiestnená na hornom výkyvnom kĺbe spojenia nosníkov alebo V jeho blízkosti. Táto vzpera je umiestnená prostredníctvom pásov bočne na predlžovateľných rebríkoch 2 párov prvých a druhých nosníkov. Je nutne spolu s predlžovaním, resp. vyťahovaním páru rebríkových nosníkov teleskopicky predlžovať aj vzperu. Toto riešenie operného zariadenia v stave techniky je málo stabilné a s ťažkosťami sa obsluhuje.0006 Známy hybridný rebrík s pracovnou plošinou je tak zaistený proti neželanému zrúteniu sa, že vychádzajúc z pracovnej plošiny na hornom konci V blízkosti výkyvného kĺbuspojenia nosníkov pôsobí zaisťovacia západka okolo hornejpriečky, ktorá má pomôcť zabrániť zdvihnutiu plošiny ako aj sklapnutiu/zrúteniu ramien rebríka. Nevýhodou pritom je, že horizontálne sily, ktoré pôsobia na postavenú sklápaciukonštrukciu, môžu pohnúť zaisťovacou západkou 2 jej záberu s jejprivráteným povrchom priradenej priečke. To sa stane, keďpoužívané povrchy priečky a zaisťovacej západky sú prakticky paralelné s pôsobiacou horizontálnou silou, takže blokovaciepôsobenie má len obmedzenú hodnotu.0007 GB 2 413 351 A sa vzťahuje na zaisťovaciu sponu pre predlžovateľný rebrík. Táto zaisťovacia spona má doskový úsek,ktorý sa používa otočne upevnený na vonkajšej ploche nosníka vnútrajška dvoch susediacich úsekov predlžovatelneho rebríka a má dva konečné úseky, ktoré sú pod uhlom vo vzájomnom odstupeod seba a síce okolo otočnej osi spony a ktoré sa môžu dostať dozáberu so susediacim nosníkom vonkajška dvoch susediacich úsekov rebríka alebo s prvým nosníkom.0008 DE 101 04 689 A 1 sa vzťahuje na stabilizačnú podperu pre rebríky, ktorá je vytvorená teleskopicky a horným koncom je kĺbovo umiestnená na jednej strane rebríka, ako aj prostredníctvom ťažno - tlačnej výstuhy a voľne visiaca bezkontaktu s podlahou si zachováva vyklopený stav v rozloženejpolohe. 0009 DE 76 33 310 U 1 sa vzťahuje na zaistenie posuvných rebríkov, s hákom tvaru S, ktorý na hornom rebriku posuvnýchrebríkov je takým spôsobom upevnený, že priečka horného rebríka je upevnená v hore otvorenom vybraní tvaru S, zatiaľ čo iné vybranie tvaru S pre rozoberateľné spojenie s priečkou dolného rebríka posuvných rebríkov je otvorené smerom nadol.0010 DE 76 33 310 U 1 uverejňuje zariadenie na vystupovanie podľa podstatného znaku nároku 1.0011 US 864 194 A sa týka vyťahovacieho rebríka, presnejšie povedané, hákov vyťahovacieho rebríka, čím sa zachová posuvný úsek rebríka vo vytiahnutej polohe a síce vo vzťahu na statický0012 GB 2 358 213 A sa týka západky, resp. závory pre predlžovateľný rebrík. Časť príslušenstva rebríka má hák, aby bol spojený s úsekom rebríka predlžovateľneho rebríka, pričom hák je spojený s upevňovacou časťou, pričom táto upevňovacia časť má prvok, ktorý je pružne predpatý v blokovacej polohe,v ktorej môže byť v zábere s časťou priečky úseku rebríka, ktorá0013 US 4,266,631 sa vzťahuje na predlžovateľné rebríky.Presnejšie povedané, vzťahuje sa na predlžovateľné rebríky s automatickým hákovým blokovaním otočneho typu justovania, resp. nastavovania dĺžky rebríkov.0014 Úlohou predloženého vynálezu je navrhnúť zariadenie na vystupovanie, resp. hybridný rebrík s pracovnou plošinou, ktorý aspoň čiastočne pomôže zlepšiť stav techniky.0015 Podľa vynálezu sa toto dosiahlo zariadením navystupovanie podľa patentového nároku 1. Účelne, ak nie dokonca vynálezcovske tvary uskutočnenia vyplývajú zo V závislých nárokoch definovaných znakoch.0016 Podľa vynálezu dosiahnuteľné výhody sa zakladajú na tom, že najmenej jeden pár prvých nosníkov voči jemu priradenému páru druhých nosníkov možno zaistiť blokovacími prvkami prostredníctvom prestaviteľného blokovacieho zariadenia na poslednom páre V oboch smeroch V pozdĺžnom smere priradeného páru prvých nosníkov. Týmto sa dá pri transporte zariadenia podľa vynálezu V roztiahnutom, resp. V postavenom stave zabrániť vzájomného zasunutiu párov nosníkov, ako aj roztiahnutiu párov nosníkov. Týmto dosiahnutá bezpečnosť ako počas prepravy, tak aj na stanovišti pomáha zabrániť obťažnej manipulácii a nehodám,predovšetkým vtedy, ak sa má týmto zariadenínl na vystupovanie pohybovať v roztiahnutom stave s vyklonenými ramenami rebríka0017 Podľa vynálezu je vytvorené blokovacie zariadenie s otočnou osou, ktorá prechádza kolmo na pozdĺžny smer nosníkov medzi priradeným párom druhých nosníkov, pričom blokovací prvok vychádzajúc 2 otočnej osi je reverzibilne posuvný medzi priradeným párom prvých nosníkov, aby sa uskutočnilo zaistenie. Táto otočná os môže byť pritom uvažovaná bezprostredne na blokovacom strmeni blokovacieho zariadenia, pričom blokovací strmeň bráni vzájomného zasúvaniu párov nosníkov tým, že dosadá na priečky priradených párov nosníkov. Blokovací prvok, ktorý je pohyblivý okolo otočnej osi a pozdĺž otočnej osi, aby mohol byť vyňatý z prídržnej polohy, pritom slúži na zabránenie zasunutia dovedna párov prvých a druhých nosníkov.0018 Obzvlášť výhodne sa dá vytvoriť vynálezcovský blokovacíprvok blokovacieho zariadenia, keď tento blokovací prvok je

MPK / Značky

MPK: E06C 7/18, E06C 1/393, E06C 1/18, E06C 7/06

Značky: hybridný, plošinou, rebrík, pracovnou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e8235-hybridny-rebrik-s-pracovnou-plosinou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hybridný rebrík s pracovnou plošinou</a>

Podobne patenty