Spôsob a tvarovací stroj na výrobu produktov s rozličnými priemermi

Číslo patentu: E 4472

Dátum: 17.01.2003

Autor: Massée Johan

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka spôsobu a tvarovacieho stroja vhodného na výrobu produktov s rozličnými priemermi z kusu na opracovanie,ako napríklad. oceľového valca, alebo plátu, pričom je kus na opracovanie uchytený v zariadení na uchytenie, kus na opracovanie a prvý nástroj sa navzájom otáčajú okolo osi otáčania, kus na opracovanie je deformovaný prostredníctvom daného prvého nástroja tak, že kus na opracovanie je umiestnený do kontaktu s nástrojom a kus na opracovanie a / alebo nástroj sa pohybuje v smere pozdĺž, napríklad navzájom paralelne alebo s paralelným komponentom na os otáčania.0002 Takýto spôsob a zariadenia sú známe, napríklad 2 EP O 916 426. Daná. publikácia opisuje, ako je opracovávaný jeden koniec valcovitého kusu na opracovanie pri uchytení daného kusu na opracovanie v zariadení na uchytenie (zobrazenom vzťahovou značkou 12 na obrázku 1 v EP O 916 426) a daný koniec je deformovaný prostredníctvom troch tvarovacích valcov (28), ktoré sú osadené na rotačnom člene (24). Dane tvarovacie valce (28) rotujú v rovnakej rovine a sú tlačené oproti kusu na opracovanie na troch miestach, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené okolo celého obvodu kusu na opracovanie, pričom sa potom dané valce pohybujú pozdĺž určitého počtu dráh pozdĺž kusu na opracovanie tak, aby dochádzalo ku deformácii kusu na opracovanie po krokoch.0003 Pre úplnosť je pozornosť venovaná taktiež DE 23 27 664 a DE 1964 401, kde sú opísané spôsoby a zariadenia na stláčanie valcových rúrok, napríklad rúrok s konštantným priemerom. Spôsoby a zariadenia podľa týchto dokumentov sú nevhodné na výrobu produktu s rozličnými priemermi. JP 2000301246 sa taktiež týka spôsobu a zariadenia na plynulé stláčanie valcových rúrok. 0004 Cieľom tohto vynálezu je zabezpečiť spôsob a tvarovacie zariadenie, opisované v prvom odseku V súlade s nezávislými0005 Na splnenie cieľa tohto vynálezu sú spôsob a tvarovací stroj, uvedené V prvom odseku charakterizované nezávislými nárokmi.0006 Vo vhodnom pripade obsahuje každé náradie dva alebo viac tvarovacích valcov, medzi ktorými je umiestnený kus na opracovanie počas jeho opraoovávania, pričom majú V podstate rovnakú osovú pozíciu Vzhľadom na kus na opracovanie. Možné je taktiež zabezpečenie opracovania relatívne veľkého, ako aj relatívne malého priemeru prostredníctvom tvarovacích valcov. Takéto valce sú obvykle Voľne otočné okolo osi, ktoré siahajú alebo horizontálne, alebo V uhle Vzhľadom na vyššie uvedenú os otáčania. Ďalej je vhodné, keď mnohé alebo všetky z náradí tvoria časť jednej a tej istej deformačnej hlavy, alebo keď sú V akomkoľvek pomere polohovateľné vo vzájomnej blízkosti. Otázka najvhodnejšej veľkosti priestoru medzi susediacimi náradiami,najmenej čo sa týka pozícií, V ktorých náradia dochádzajú do kontaktu s kusom na opracovanie, závisí pochopiteľne na vlastnostiach kusu na opracovanie a na charaktere vykonávaného pracovného procesu. Vo Veľa prípadoch sa daná medzera mení medzi 1 a 30 cm.0007 Ak to materiál a rozmery kusu na opracovanie a cieľový produkt (obvykle polotovar) umožňujú, počet pracovných cyklov môže byť V pripade potreby redukovaný na jeden. Povrch, ktorý už bol raz opracovaný, nebude v takom prípade opracovaný znovu,takže záťaž, ktorej je materiál vystavený, ostane obmedzená. Navyše k tomu bude programovanie akéhokoľvek kontrolného vybavenia, ktoré môže byť zabezpečené podstatne jednoduchšie konkrétne preto, že nebude nevyhnutné brať do úvahy tvara charakter vlastnosti prostredných tvarov.0008 Pre úplnosť je potrebné uviesť, že Britská patentová prihláška č. 238 960 opisuje valec prostredníctvom, ktorého sú zmenšované priemery tyčí, rúrok a podobne na menšie,jednotnejšie priemery v kontinuálnom procese za použitia0009 Ďalej je potrebné upriamiť pozornosť na US 5 428 980,v ktorom. je pracovný kus deformovaný prvým tvarovacím valcom a leštený druhým valcom. Druhý tvarovací valec nie je opísaný. 0010 JP 59 193724 sa týka zariadenia, v ktoronl je množstvo valcov s rozličnými rozmermi pripojené na miesto nástrojov. Valce sú umiestnené tak, aby neprekážali s príslušnými časťami zariadenia a čistého materiálu počas činnosti.0011 Vynález bude vysvetlený ďalej vzhľadom na priložené obrázky, ktoré zobrazujú množstvo vyhotovení spôsobu a tvarovacieho zariadenia podľa tohto vynálezu.0012 Obrázky 1 A a 1 B schematicky znázorňujú deformáciu jedného konca valcovitého kusu na opracovanie prostredníctvom piatich nástrojov.0013 Obrázky 2 A a 2 B zobrazujú excentrickú deformáciu jedného konca pracovného kusu prostredníctvom troch nástrojov.0014 Obrázky 3 A - 3 C zobrazujú uchytenie vstupného prvku vo valcovitom kuse na opracovanie za použitia spôsobu,porovnateľného so spôsobom, využitým na obrázkoch 2 A a 2 B.0015 Obrázok 4 zobrazuje pohľad na prierez tvarovacieho stroja na excentrickú deformáciu kusu na opracovanie, pričom tento stroj obsahuje štyri nástroje.0016 Obrázky 5 A a 5 B zobrazujú pohľad spredu na kus na opracovanie, ktorý bol vystavený príslušne jednej operácii a dvom operáciám prostredníctvom zariadenia na tvarovanie z obrázka 4.0017 Obrázok 6 zobrazuje náhľad na tvarovací stroj, ktorý je konkrétne vhodný na deformovanie relatívne dlhých kusov na opracovanie.0018 Obrázky 7 a 8 zobrazujú príslušne pohľad spredu a zhora na takzvaný vozík, využívaný V tvarovacích strojoch, napríklad zobrazenom na obrázku 6.0019 Obrázky 9 A a 9 B zobrazujú schematické pohľady na časti0020 Obrázok 10 zobrazuje postup procesu tvarovania, vykonávaný podľa tohto vynálezu.0021 Obrázok ll zobrazuje takzvaný proces uzatvárania spodnej časti, vykonávaný podľa tohto vynálezu.0022 Obrázky 12 A - 12 D schematicky zobrazujú rotačné hĺbkové obrábanie časti v tvare plátu, vykonávané prostredníctvom siedmich nástrojov.0023 Obrázky l 3 A - l 3 D schematicky znázorňujú opracovanie časti v tvare plátu pomocou šiestich nástrojov.0024 Obrázky 14 A - 14 D schematicky znázorňujú variant procesu opracovania, vykonávanú na obrázkoch l 3 A ~ l 3 D.0025 Časti, ktoré sú identické, alebo časti, ktoré majú rovnakú alebo aspoň približne rovnakú funkciu, budú zobrazené nižšie s rovnakými vzťahovými značkami V najväčšej možnej miere. 0026 Obrázky lA a lB schematicky znázorñujú spôsob a zariadenie podľa tohto vynálezu. Kus 1 na opracovanie, v tomto prípade kovový valec, sa otáča okolo osi 2 otáčania s konkrétnym počtom obratov. Následne je zabezpečená deformačná hlava(nezobrazené), na ktorej je rotačne osadených 5 nástrojov 3 A 3 E. Každé zariadenie 3 obsahuje dva tvarovacie valce, zoradené zrkadlovo symetricky vzhľadom na os 2. Radiálna vzdialenosť nástrojov 3 a osi 2 sa znižuje krokovo smerom dozadu, vzhľadom na pracovný smer 4.0027 Obrázok 1 A zobrazuje Štart činnosti, V ktorom prvé tvarovacie valce 3 A akurát prichádzajú do kontaktu S hranou konca rotujúceho kusa. na opracovanie 1, zatiaľ čo obrázok 1 B zobrazuje situáciu po jednom pracovnom cykle, V ktorom tvarovacie valce 3 vykonali plný prechod v pracovnom smere 4 so zdeformovaním kusu 1 na opracovanie na produkt s piatimi postupne (krokovo) klesajúcimi priemermi. Časť s najmenším priemerom bola deformovaná na úroveň vretena 5 poslednýmitvarovacimi valcami 3 A, takže vnútorný priemer danej časti je

MPK / Značky

MPK: B21D 22/00

Značky: rozličnými, spôsob, výrobu, tvarovací, produktov, priemermi, stroj

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e4472-sposob-a-tvarovaci-stroj-na-vyrobu-produktov-s-rozlicnymi-priemermi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a tvarovací stroj na výrobu produktov s rozličnými priemermi</a>

Podobne patenty