Kompozitné vlákno obsahujúce súvislé vlákno a matricu obsahujúcu penový polymér

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kompozitné vlákno obsahujúce súvislé vlákno a matricu obsahujúcu penový polymérSúčasný vynález sa týka kompozitného vlákna pre technické alebo priemyslové využitie, ktoré môže byť použité vo všetkých typoch textilných štruktúr, najmä vo vhodných textilných stočkách a je tak vhodné pre všetky aplikácie a zvláštnešpecifikácie, napriklad k výrobe roliet alebo záclon.Podľa doterajšieho známeho spôsobu, používaného prihlasovateľom pri výrobe a predaji technických kompozitných vlákien, tieto vlákna obsahujú- jadro pozostávajúce zo súvislého vlákna, najmä z neorganického materiálu ako je sklo, alebo z materiálu organického, ako je polyester,polyamid, alkohol polyvinylu, a- obal či plášť, pozostávajúci z matrice tvorenej najmenej jedným chlórovaným polymérnym materiálom, napríklad polyvinyl chloridom (PVC),nehorľavo upraveným minerálnym plnidlom včleneným a distribuovanýnl v uvedenej matrici, a ďalej zoS výhodou, avšak nijako nie výlučne, je toto vlákno získané pomocou vrstvenej úpravy jednou alebo dvomi vrstvami,pričom je jadro dokola želatínované plastizolom pozostávajúcimTechnická tkanivá získané s pomocou tohto vlákna sú podrobené skúškam odolnosti vôči požiaru, definovaným nariadením a/alebo národnými či medzinárodnými procesmiBoli podniknuté rôzne pokusy o podstatné zlepšenie chovania týchto kompozítnych vlákien pri požiare, napríklad pomocou použitia zvláštnych zmäkčovadiel, ako sú organické fosfáty. Použitie týchto zmäkčovadiel bohužiaľ zhoršilo úžitkové vlastnosti týchto vlákien (pružnosť, kĺzavá schopnosť, atd.), čo škodilo ich neskoršiemu tkaniu a činilo jej obťažnejšín Inkorporácia týchto zmäkčovadiel ďalejV PVC zvyčajne používané nehorľavé plnidlá neumožňujú zlepšenie odolnosti vôči požiaru vyššie opísaného kompozitného vlákna tak, aby zároveň nedošlo k zhoršeniu iných jeho vlastností, najmä mechanických a nie je ani možné významným spôsobom zväčšiť hmotnostný pomer nehorľavého plnidla bez toho, aby - podobne ako bolo opísané vyššie 7 nedošlok zhoršeniu užitočných vlastnosti kompozitného vlákna.Tieto vlákna, v závislosti na ich budúcom použití, najmä pre výrobu technických tkanín, musia vykazovať zvláštne mechanické Vlastnosti, umožňujúce ich uspokojivé votkávanie,musia byť napríklad odolné vôči treniu, trakcii, nesmie sa rozplietať na reze, rovnako musia umožňovať výrobu tkanív odpovedajúcich špecifikáciám vyžadovaným pre konečné textílie,napríklad. vlastnosti v clonení svetla, alebo nepriesvitnosti vlákien a vlastnosti V odolnosti vôči poveternostným vplyvom,pretože sú tieto tkaniny používané vo vonkajšom zariadení budov, ako sú rolety, ale rovnako vlastnosti v hustote,pretože ich použitie a nmnipulácia s nimi je ľahšia, keď jeČo sa týka mechanickej odolnosti vôči treniu, napríklad proti obnaženiu, jadro vlákna, ktoré nie je rovnomerne rozložené V puzdre 2 polyméru, môže pod účinkom trenia toto puzdro opustiť a opakovaným trením o sebe môže dôjsťk pretrhnutiu konštitutívnych vlákien jadra.Tieto problémy s mechanickou odolnosťou boli z časti vyriešené prostredníctvom kompozitného vlákna opísaného V prihláške patentu č. FR 2 834 302, ktorá opisuje kompozitné vlákno tvorené rovnomerne rozloženými vláknami v polymérnomKompozitné vlákno s nehorľavou úpravou, získané vrstvenou úpravou, so skleným jadrom rovnomerne rozloženým V polymérnom materiále, vykazuje zlepšené mechanické vlastnosti oproti vláknam známym zo stavu techniky. Odolnosť vôči ťahu je zvýšená o 25 a vlákno sa už nerozplieta, a to ani na reze, pretože konštitutívne vlákna skleného jadra sú zadržovanéSklené jadro, rovnomerne dispergované v polymérnom materiále, sa chová ako plnidlo uľahčujúce rozptyl tepla. Odolnosť vôči požiaru je tak podstatne zlepšená a umožňujeznížiť podiel nehorľavých plnidel vo vlákne.Sklené jadro, rovnomerne rozložené v polymérnom materiále,je rovnako pomocou potlačenia kapilárnych elevácií lepšiechránené vôči poveternostnym vplyvom.Rovnako získavame vlákno alebo vlásie, ktoré obsahujú skloAle za účelom dosiahnutia zatemňovacích vlastnostívyžadovaných pri konečnom použití textílií získaných tkaním jepotreba použiť zatemňovacie plnidlá, pričom bežne používané zatemňovacie plnidlá sú napríklad sírnik zinočnatý, uhličitanvápenatý alebo oxid titaničitý.Tieto zatemňovacie činidlá sú esenciálne abrazívne a teda v dôsledku toho, že vstupujú do kontaktu s konštitutívnymi vláknami jadra, môžu vyvolať pretrhnutie týchto vlákien, zvlášť V priebehu procesu votkávanim týchto vlákien alebo priSúčasný vynález umožňuje obmedziť alebo dokonca vylúčiť použitie zatemňovacích činidiel v polymérnych materiálochpoužívaných pre výrobu týchto kompozitných vlákien.Z dokumentu GB 2032483 poznáme postup výroby tkanej či netkanej textílie z vlákna, pričom toto vlákno obsahuje peniace činidlo, ktoré je aktivované zohriatím po votkani a pôsobí až do bodu kompletného zosietenia za účelom získania takej tkaniny, ktorej vlákna sú spojené v zmysle vylisovania pomocou kalandrovania, ktoré je uskutočnené po spenení. Tento postup, mimo ďalších úprav výslednej tkaniny, neumožňuje získanie vlákien, ktorých vlákna by boli rovnomerne rozloženév matrici vytvorenej okolo týchto vlákien.Súčasný vynález umožňuje odstránenie problémov v stave techniky a jeho predmetom je kompozitné vlákno obsahujúce súvislé vlákno z anorganického alebo organického materiálu a matricu z polymérneho materiálu, obsahujúcu najmenej jeden penový polymér, pričom uvedené súvislé vlákno je pokryté,vrstvené, extrudované alebo inkorporované V uvedenej matrici z polymérneho materiálu, v ktorej sú konštitutívne vláknakompozitného vlákna rovnomerne rozložené v matrici z penového

MPK / Značky

MPK: D02G 3/36

Značky: kompozitné, pěnový, obsahujúcu, súvislé, vlákno, matricu, polymér, obsahujúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e3710-kompozitne-vlakno-obsahujuce-suvisle-vlakno-a-matricu-obsahujucu-penovy-polymer.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompozitné vlákno obsahujúce súvislé vlákno a matricu obsahujúcu penový polymér</a>

Podobne patenty