Použitie resveratrolu na prípravu liečiva využiteľného na liečbu infekcie chrípkovým vírusom

Číslo patentu: E 3519

Dátum: 14.10.2003

Autori: Palamara Anna, Garaci Enrico

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(l 9) Európsky patentový úrad (11) EP l 567 1/37 B 1(22) Dátum podania prihlášky 14.10.2003(51) Medzinárodné patentové triedenie A 61 K 31/o 52 °°°-° A 61 P 31/16(2 °°°°(86) Číslo medzinárodnej prihlášky PCT/IT 2003/000626(87) Číslo medzinárodnej publikácie W 0 2004/041260 (21.05.2004 Gazette 2004/21)(S 4) Pouzltle resveratrolu na pripravu lieciva vyuziteľneho na llecbu infekcie chrípkovým vírusom(84) Vyznačené zmluvné štáty AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PT RO SE SI SK TR(43) Dátum zverejnenia prihlášky 31.08.2005 Bulletin 2005/35(73) Majiteľ SIGMA-TAU Industrie Farmaceutiehe Riunite S.p.A. 00141 Roma (IT)Oblasť techniky Tu popísaný vynález sa týka použitia resveratrolu ako aktívnej zložky pri príprave liečiva, ktoré má potlačujúci účinok na replikáciu chrípkového vírusu a je vhodné na liečbu infekciíDoterajší stav techniky Resveratrol, tj. 3,4,5-trihydroxystilbén, bol v nedávnej dobe intenzívne študovaný vo vzťahu kznámym prospešným vlastnostiam červeného vína, ktorého je jednou zo základných zložiekResveratrol sa nacháza v šupkách čiernych hrozlen v množstvách od 50 do 100 glg a jehokoncentrácia v červenom vine sa pohybuje v rozsahu od 1,5 až 3 mg/l.Mnoho štúdií preukázalo antikarcinogénne účinky resveratrolu, ktorých mechanismus je možné ďalej rozdeliť nasledovne tlmenie aktivácie transkripčného faktoru NF-kF, schopného regulovať prejavy rôznych génov účastniacich sa zápalových a karcinogénnych procesov(Lancet, 341, 1103-1104, 1993 Science, 275, 218-220, 1997 Proc. Nail. Acad. Sc., 94,14138-14143, 1997 Life Science, 61, 2103-2110, 1997, Brit. J. Pharm., 126, 673-680, 1999 J. Imm., 164, 6509-6519, 2000) tlmenie rôznych proteínov vrátane proteínu kinázy C(Bioch., 38, 13244-13251, 1999), ribonukleotidovej reduktázy (FEBS Left., 421, 277-279,1998) cyklooxygenázy-2 (COX-2) v epitelových bunkách cicavcov (Ann. N.Y. Acad. Sci, 889,214-223, 1999 Carcínog., 21,959-963, 2000) aktivácia kaspás 2, 3, 6 a 9 (FASEB J.,16131615, 2000) a modulácia génu p 53, ktorý je známy ako gén potláčajúci nádory (Cancer Research, 59, 5892-5895, 1999, Clin. Bioch., 34, 415-420, 2001).Medzi prospešnými účinkami resveratrolu by sme sa mali tiež zmieniť o jeho antioxidačných účinkoch, naznačovanýmí jeho vyššie uvedenou schopnosťou pôsobiť proti škodlivým vplyvom vyvolávaným rôznymi látkami a/alebo stavmi, ktoré spôsobujú vnútrobunkové oxidačné napätie (Free Radic. Res., 33, 105-114, 2000).Resveratrol môže vyvolávať vaskulárne uvoľnenie produkovaním oxidu dusnatého na vaskulárne endoteliálnej úrovni (Cancor Re., 59, 2596-01, 1999) potláča syntézu tromboxanu v krvných doštičkách (Clin. Chim. Acta, 235, 207-219, 1995, Int. J. Tissue,React., 17, 1-3, 1995) a Ieukotriénov v neutrofiloch a bráni oxidácii a agregácii Iipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) (Lancet, 341, 1103-1104, 1993 Life Scí., 64, 2511-2521, 1999).V nedávnej dobe bol preukázaný potláčajúcí účinok resveratrolu na DNA vírus Herpes Simplex (Antiv. Res., 43, 145-155, 1999) na základe in vitro experimentálnych systémov.Údaje získané autormi tohoto vynálezu a inými výskumnými týmami odhalili, že mnoho antioxidačných látok dokáže tlmiť množeníe parachrípkového Sendai vírusu (SV) typu 1,vírusu Herpes Simplex 1 (HSV-1) a vírusu získaného nedostatku imunity (HIV) in vitro (AIDS Res. Hum. Retoviruses, 1997 1537-1541 Biochem. Biohys. Res. Commun., 1992 188,1090-1096 Antivir. Res., 1995, 27, 237.235). Antivírová účinnost antioxidačných látok bola tiež preukázaná v modele AIDS u myší (MAIDS) a u keratitídy HSV 1 (AIDS Res., Hum. Retroviruses, 1996 12, 1373-1381 exp. Eye. Res., 200 70, 215-220).Chrípka predstavuje epídemiologícký problém v celosvetovom merítku so súvisiacim vážnym vplyvom na verejné zdravie a s významnými ekonomickýmí odozvami v oblasti zdravotnej starostlivosti. Vírus zodpovedný za chrípku je rozšírený a vysoko infekčný. Bohužiaľ, terapie,ktoré sú v súčasnosti k dispozícii, nie sú doposiaľ plne účinné a často vedú k selekcii odolných druhov vírusov (Fields, kap. 47, 1533-79, 2001) a naviac očkovacie kampane, popri nevýhodách súvisiacich s prevenciou založenou na vakcíne, zatial neposkytujú uspokojivé výsledky v dôsledku extrémnej antigénnej variabilíty vírusu (Fields, kap. 4 7, 1533-79, 2001).Medzi rôznymi stratégiami boja s množením vírusov uvádzajú nedávne štúdie (J, of Virol.,74, 1781-1786, 2000) dôležitú úlohu proteínu M 1 pri prenose ribonukleoproteínov určitých vírusov do cytoplazmy. Zdá sa, že toto je základná fáza v replikačnom cykle vírusu do tej miery, že je možné tlmit replikáciu vírusov zadržiavaním nukleoproteínu v jadre infikovanej bunky vďaka potlačenej syntéze proteínu M. Tento jav je možno pripísať potláčaniu bunkových proteínov s funkciou kinázy. V skutočnosti bolo nedávno preukázané, že inhibícia kinázy spôsobuje zadržanie NP bunkového jadra (Nature Cell. Biol., 3, 301-5, 2001, J. of Virol., 74, 1781-86, 2000) spoločne so silným potláčajúcim účinkom na množeníe chrípkového vírusu.GSH je známy ako hlavný antioxidant v bunkovom redukčnom systéme a spája sa s replikáciou rôznych vírusov. Predchádzajúce štúdie vykonávané autormi tohoto vynálezu vlastne preukázali, že behom vírusovej infekcie je možné pozorovať redukciu hladín GSH vdôsledku vlastnej infekcie (Roti/io a kol., Oxidative stress on cell activation in víral infection,143-53, 1993 Palamara a kol., Antivira/ Research, 27, 237-53, 1995).Aberantná regulácia známeho mechanizmu apoptózy je východzím faktorom zodpovedným za mnoho ľudských chorôb, napr. množstvo autoimunitných, infekčných aleboneurologických chorôb, ako je AIDS a rakovina.V predchádzajúcich štúdiách bolo opísané, že resveratrol umožňuje elimináciu nádorových buniek vyvolávanim apoptózy buniek. Štúdie nedávno vykonané Tinhoferem l. a kol. (FASEB J. 18, 1613-15, 2001) odhalili, že prvé udalosti apoptózy vyvolané resveratrolom sú charakterizované zmenou potenciálu mitochondriálnej membrány (Acbm) v dôsledku uvoľnenia reaktívnych foriem kyslíka (ROS) a aktivácie kampás 2, 3, 6 a 9. Je známe, že vírus chrípky vyvoláva apoptózu v rôznych percentách podľa druhu vírusu aPodstata yynálezu Bolo zistené, že resveratrol má inhíbičný účinok na množenie chrípkového víru. Úplneprekvapivo bolo tiež zistené, že pôsobí inhibične na množenie chrípkového vírusu nie prostredníctvom svojich očakávaných antioxidačných účinkov, ale pomocou zvláštneho mechanizmu inhibície proteínu kinázy C, bunkového enzýmu, ktorý hrá podstatnú úlohu v procese replikácie chrípkového víru. Hlavná výhoda, ktorú poskytuje používanie Resveratrolu, preto spočíva v jeho schopnosti napádat vírus nepriamo, t.j. zasahovaním do funkčnej bunkovej štruktúry víru, skôr ako do vlastnej vírusovej častice. Takýto prístup môže vďaka tomu viesť k inhíbícii vírusu bez toho, aby dochádzalo k vytvoreniu odolnosti vočiV súlade s tým je jedným predmetom tohoto vynálezu používanie resveratrolu pre prípravu liečiva využiteľného pre prevenciu a/alebo liečbu infekcií chrípkovým vírusom. V uprednostňovanej aplikácii tohoto vynálezu sa resveratrol používa proti ľudskému chrípkovému víru. V širšej aplikácii vynálezu jeho zameranie tiež zahrňuje použitie resveratrolu pre prípravu liečiva využiteľného na liečbu infekcií chrípkovým vírusom voPrehľad obrázkov na výkresoch Predkladaný vynález bude teraz popísaný podrobnejšie taktiež pomocou príkladov aObr. 1 ilustruje účinok resveratrolu na replikáciu chrípkového vírusu PR 8 v MDCK bunkách a presnejšie na obr. 1 A je prípad postinfekčného podávania, na obr. 1 B pripad podávania predinfekciou a na obr. C pripad podávania pred infekciou i po nej.

MPK / Značky

MPK: A61P 31/00, A61K 31/045

Značky: chrípkovým, liečbu, vírusom, liečivá, přípravu, resveratrolu, využitelného, infekcie, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e3519-pouzitie-resveratrolu-na-pripravu-lieciva-vyuzitelneho-na-liecbu-infekcie-chripkovym-virusom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie resveratrolu na prípravu liečiva využiteľného na liečbu infekcie chrípkovým vírusom</a>

Podobne patenty