Elektricky prevádzkovaný systém generujúci aerosól, ktorý má reguláciu produkcie aerosólu

Číslo patentu: E 21028

Dátum: 25.10.2012

Autor: Flick Jean-marc

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ELEKTRICKY PREVÁDZKOVANÝ SYSTÉM GENERUJÚCI AEROSÓL,KTORÝ MÁ REGULÁCIU PRODUKCIE AEROSÓLUPredkladaný vynález sa týka spôsobu regulovania produkcie aerosólu. Predkladaný vynález sa ďalej týka systému generujúceho aerosól a špecifickej šie elektricky prevádzkovaného systému generujúceho aerosól. Predkladaný vynález nachádza konkrétne uplatnenie ako spôsob regulovania produkcie aerosólu v systéme generujúcom aerosól prostredníctvom aspoň jedného elektrického prvku elektricky prevádzkovaného faj čiarskeho systému.WO-A-2009/ 132793 zverejňuje elektricky zohrievaný fajčiarsky systém. Kvapalina sa uchováva v časti na uchovávanie kvapaliny a kapilárny knôt má prvý koniec, ktorý siaha do časti na uchovávanie kvapaliny, aby bol v kontakte s kvapalinou V nej, a druhý koniec, ktorý vyčnieva z časti na uchovávanie kvapaliny. Vyhrievací prvok zohrieva druhý koniec kapilárneho knôtu. Vyhrievací prvok je vo forme špirálovito vinutého elektrického vyhrievacieho prvku V elektrickom spojení so zdrojom energie a obklopujúceho druhý koniec kapilámeho knôtu. Pri použití môže byť vyhrievací prvok aktivovaný užívateľom, aby sa zaplo dodávanie energie. Nasávanie na náustku užívateľom spôsobuje, že vzduch sa nasáva do elektricky zohrievaného fajčiarskeho systému cez kapilárny knôt a vyhrievací prvok a následne do úst uživateľa.W 020 l 1/033396 zverejňuje elektricky zohrievaný fajčiarsky systém, v ktorom sa používa snímač prietoku vzduchu na detekciu smeru arýchlostí prietoku vzduchu cez tento systém. Tento systém je konñgurovaný na prevádzku tak, aby generoval dym, keď smer prietoku vzduchu zodpovedá inhalovaniu a dosahuje vopred určenú prahovú hodnotu.Cieľom predkladaného vynálezu je poskytnúť vylepšený spôsob regulovania elektrického vyhrievacieho prvku takéhoto elektricky zohrievaného systému generujúceho aerosól.Jedným konkrétnym problémom pri zariadeniach generujúcich aerosól je kondenzácia aerosólu vo vnútri tohto zariadenia. Aerosól môže kondenzovať na kvapalinu vo vnútri komory na kondenzáciu aerosólu a táto kvapalina potom môže vytekať zo zariadenia. Pri zariadeniach generujúcich aerosól používaných na inhaláciu môže kvapalina v komore na kondenzáciu aerosólu predovšetkým vytekať, kým sa toto zariadenie nepoužíva alebo kým sa toto zariadenie používa, a môže vstupovať do úst užívateľa. Akákoľvek kvapalina, ktorá vstupuje do úst uživateľa môže byť nepríjemná a potenciálne nebezpečná.Ďalším problémom pri kondenzácii vo vnútri zariadení generujúcich aerosól je to, že kondenzáty aerosólu môžu migrovať do prvku generujúceho aerosól alebo sa v ňom usadzovať ainterferovat s jeho prevádzkou. V prípade tepelného odparovania, keď sa aerosólový kondenzátnásledne opätovne odparuje, toto môže viesť k chemickej degradácii pôvodnej kvapalnej formulácie. Toto môže mať za následok nepríjemnú chuť alebo nebezpečné chemické zlúčeniny, Bolo by žiaduce minimalizovať kondenzáciu aerosólov generovaných takýmito zariadeniami generujúcimi aerosól alebo v ich vnútri.Podľa jedného aspektu tohto vynálezu sa poskytuje spôsob regulovania produkcie aerosólu V zariadení generujúcom aerosól zahŕňajúciprietokový kanál konfigurovaný tak, aby umožňoval prietok vzduchu pozdĺž prvku generujúceho aerosólsnímač prietoku konñgurovaný tak, aby detegoval prietok vzduchu v prietokovom kanále, zahŕňajúci nasledujúce krokyurčenie hodnoty prvého parametra súvisíaceho so zmenou prietokovej rýchlosti prietoku vzduchu azmenenie dodávania energie do prvku generujúceho aerosól vzávislosti od výsledku porovnania medzi hodnotou prvého parametra a prahovou hodnotou, pričom prvý parameter je odvodený z kombinácie druhého parametra, ktorý je meradlom prietokovej rýchlosti detegovanej snímačom prietoku, a tretieho parametra súvisíaceho s prietokovou rýchlosťou, a pričom tretím parametrom je teplota, energia dodávaná do prvku generujúceho aerosól,maximálna detegovaná prietoková rýchlosť alebo rýchlosť zmeny prietokovej rýchlosti, alebo je odvodený z kombinácie dvoch alebo viacerých z teploty, z energie dodávanej do prvku generujúceho aerosól, z maximálnej detegovanej prietokovej rýchlosti alebo z rýchlostí zmeny prietokovej rýchlosti.Toto zariadenie je výhodne konfigurované tak, aby umožňovalo generovanie prietoku vzduchu inhaláciou užívateľa. Krok určenia výhodne zahŕňa určenie hodnoty prvého parametra počas obdobia inhalácie. Krok zmenenia dodávania energie výhodne zahŕňa zníženie dodávania energie na nulu.Aerosólom je suspenzia tuhých častíc alebo kvapôčok kvapaliny V plyne, ako je vzduch. Regulovaním energie dodávanej do prvku generujúceho aerosól sa môže regulovať rýchlosť generovania aerosólu. Zníženim alebo prerušením dodávania energie do prvku generujúceho aerosól pred ukončením obdobia prietoku vzduchu, ako je inhalácia alebo potiahnutie užívateľom, sa zvyšná časť prietoku vzduchu môže použiť na odstránenie alebo uvoľnenie už generovaného aerosólu a teda na zníženie kondenzácie vo vnútri zariadenia. Najvhodnejší čas na zastavenie generovania aerosólu však závisí od rýchlosti a od kolísania prietoku vzduchu počasvymedzeného obdobia. Pri zariadení riadenom inhaláciou užívateľa majú rôzni užívateliarozdielne inhalačné správanie a jeden uživateľ môže mat rozdielne inhalačné správanie V rôznych časoch. J e teda žiaduce mať spôsob regulovania, ktorý vyrovnáva rozdielne správania užívateľa alebo medzi nimi normalizuje. Nastavená prahová hodnota prietokovej rýchlosti na regulovanie produkcie aerosólu nefunguje rovnako dobre pn odstraňovaní produkovaného aerosólu pre krátke výrazné inhalácie a pre dlhé pomalé inhalácie užívateľa. Prahová hodnota prietoku vhodná pre krátku výraznú inhaláciu sa nemusi nikdy dosiahnuť užívateľom používajúcim dlhé pomalé inhalácie.Predkladaný vynález výhodne poskytuje spôsob regulovania produkcie aerosólu a predovšetkým zníženia alebo prerušenia produkcie aerosólu na základe detegovanej prietokovej rýchlosti aďalšieho meradla nazývaného prvý parameter, ktorý svedčí o vývoji prietokových charakteristík prietoku vzduchu. Nemusí to však byť len na základe detegovanej prietokovej rýchlosti, ale môže to byť aj na základe rôznych parametrov poťahovania.Druhým parametrom môže byt parameter, ktorý nemá jednotky prietokovej rýchlosti, ale napriek tomu je meradlom prietokovej rýchlosti. Napríklad snímač prietoku sa môže uvádzať do činnosti určením odporu elektrického vlákna v prúde vzduchu a teda druhým parametrom môže byt skôr hodnota odporu než prietoková rýchlosť vypočítaná z hodnoty odporu. Inými slovami,druhým parametrom môže byť skôr parameter, ktorý má konštantný vzťah s prietokovou rýchlosťou než skutočná prietoková rýchlosť. Tento vynález nevyžaduje, aby sa musela vypočítať skutočná prietoková rýchlosť.Keď je tretím parametrom teplota alebo maximálna prietoková rýchlosť, potom je prvý parameter výhodne úmerný pomeru medzi druhým parametrom a tretím parametrom.Keď je tretím parametrom energia dodávaná do prvku generujúceho aerosól alebo rýchlosť zmeny prietokovej rýchlosti, prvý parameter je výhodne úmerný súčinu druhého parametra a tretieho parametra.Alternatívne môže byť prvý parameter jednoducho úmemý rýchlosti zmeny prietokovej rýchlosti.Avšak, pre prvý parameter existuje veľa možností. Najvhodnejši prvý parameter závisí od návrhu zariadenia generujúceho aerosól. Rôzne návrhy môžu mať rôzne prietoková charakteristiky pozdĺž snímača prietoku arôzne typy zariadeni generujúcich aerosól sa môžu správať rozdielne. Aj keď preferované príklady sú jednoduchými súčinmi alebo pomermi dvoch detegovaných alebo odvodených parametrov, môžu sa použiť viaceré komplexné kombinácie.Prvkom generujúcim aerosól môže byť mechanické zariadenie, ako je vibračný hradlový menič, alebo piezoelektrické zariadenie. Výhodne je však prvkom generujúcim aerosólelektrický vyhrievač zahŕňajúci aspoň jeden vyhrievací prvok. Tento aspoň jeden vyhrievacíprvok môže byť zostavený tak, aby zohríeval substrát vytvárajúci aerosól, aby sa vytvoril aerosól.Keď sa do vyhrievacieho prvku poskytuje konštantná energia, teplota tohto vyhrievacieho prvku je parametrom, ktorý svedčí oprietokových charakteristikách vo vnútri zariadenia. Toto sa môže použiť ako tretí parameter. Pri nižších teplotách dochádza k vysokej prietokovej rýchlosti, pretože prietok vzduchu poskytuje chladiaci účinok. Teplota vyhrievacieho prvku sa teda bude zvyšovať, keď prietoková rýchlosť poklesne na konci inhalácie užívateľa. Odpor vyhrievacieho prvku môže závisieť od teploty vyhrievacieho prvku, takže odpor vyhrievacieho prvku sa môže použiť ako tretí parameter.Keď je teplota regulované tak, aby zostala konštantná, potom energia dodávaná do vyhrievacieho prvku na udržiavanie konštantnej teploty svedčí o prietokovej rýchlosti a teda sa môže použiť ako tretí parameter. Čím vyššia je prietoková rýchlosť, tým viac energie sa vyžaduje na udržiavanie danej teploty. Konštantná teplota môže byť vopred určenou hodnotou alebo sa môže vypočítať dynamicky na základe jedného alebo viacerých iných meraných parametrov, ako je prietoková rýchlosť.Podľa ďalšieho aspektu tohto vynálezu sa poskytuje elektricky prevádzkované zariadenie generujúce aerosól, pričom toto zariadenie zahŕňa aspoň jeden elektrický prvok generujúci aerosól na vytváranie aerosólu zo substrátu zdroj energie na dodávanie energie do aspoň jedného prvku generujúceho aerosól a sústavu elektrických obvodov na regulovanie dodávania energie zo zdroja energie do aspoň jedného prvku generujúceho aerosól, pričom táto sústava elektrických obvodov zahŕňa snímač na detegovanie prietoku vzduchu pozdĺž prvku generujúceho aerosól a pričom táto sústava elektrických obvodov je zostavená tak, abyurčovala hodnotu prvého parametra súvisiaceho so zmenou prietokovej rýchlosti prietoku vzduchu aznižovala alebo prerušovala dodávanie energie do prvku generujúceho aerosól v závislosti od výsledku porovnania medzi hodnotou prvého parametra aprahovou hodnotou,pričom prvý parameter je odvodený zkombinácie druhého parametra, ktorý je meradlom prietokovej rýchlosti detegovanej snímačom prietoku, atretieho parametra súvisiaceho s prietokovou rýchlosťou, a pričom tretím parametrom je teplota, energia dodávaná do prvku generujúceho aerosól,maximálna detegovaná prietoková rýchlosť alebo rýchlosť zmeny prietokovej rýchlosti, alebo je odvodený zkombinácie dvoch alebo viacerých z teploty, z energie dodávanej do prvkugenerujúceho aerosól, z maximálnej detegovanej prietokovej rýchlosti alebo z rýchlosti zmeny

MPK / Značky

MPK: A61M 15/06, A24F 47/00

Značky: aerosolů, reguláciu, generujúci, elektricky, ktorý, prevádzkovaný, aerosol, systém, produkcie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e21028-elektricky-prevadzkovany-system-generujuci-aerosol-ktory-ma-regulaciu-produkcie-aerosolu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektricky prevádzkovaný systém generujúci aerosól, ktorý má reguláciu produkcie aerosólu</a>

Podobne patenty