Kotúčové čistiace zariadenie a spôsob zhotovenia výsevných pásov na lesný výsev ihlicnatých drevín

Číslo patentu: E 21019

Dátum: 11.03.2014

Autor: Schmidt Robert

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kotúčové čistiace zariadenie a spôsob zhotovenia výsevných pásov na lesný výsev ihličnatých drevínVynález sa vzťahuje na kotúčové čistiace zariadenie podľa nároku 1 a na spôsob zhotovenia výsevných pásov na lesný výsev ihličnatých drevín podľaNa umelé omladenie lesa sa v súčasnosti zväčša používajú viacročné lesné sadenice, ktoré sa vypestujú v lesných škôlkach. Z mnohých dôvod sa v súčasnosti výsev praktikuje len v malom rozsahu. Príčiny tohto sú často v nedostatočne kvalite osiva, ale aj nedostatok vhodnej techniky. Tak sa práce sčasti vykonávajú čisto manuálne alebo za použitia modifikovaných nástrojov. Väčšinou sa na tento účel používajú lesnícke pluhy alebo nadstavby (napríklad typ Waldmeisteŕ alebo fínsky tanierový pluh TTS-35) prípadne zemné frézy (napríklad PElN PLANT). Na určitých miestach sa vykonáva odkrytie pôdy použitím rôznych bagrov, ubíjacích strojov alebo zemných vrtov (napríklad LOBO). V poslednom čase sa na podporu omladzovania borovicových porastov testuje KulIa-Kultivator (trojbodový záves,60 až 80 PS ťahač, 4 x 3 záberové nástroje, pracovná hĺbka 10 cm). Všetky tieto spôsoby majú spoločné silnú zmenu štruktúry pôdneho povrchu, časté poškodenie kmeňov a koreňov ako aj vysokú vynaloženú energiu.Ako špeciálny stroj na lesný výsev existuje model Sämagrub od ñrmy Treu,ktorý je v prevádzke náchylný na poruchy. Tu ide o prípojné zariadenie ku traktorom s dvomi pružne uloženými vulkolánovými radlicami v odstupe 1 m. Hĺbky sejby sú možné do 10 cm.Ďalej je v malom množstve prakticky používaná sejačka ökoSat/U (model 120-2-B). Dve hladké kotúčové krájadlá, ktorý majú osi naklonené vzhľadomna horizontálu, takže v najnižšom bode sú k sebe vzájomne bližšie ako v najvyššom bode, vytvárajú v pôde žliabok, do ktorého sa ukladajú semená zo súčasne prepravovaného zásobníka. Následne bežiaci valec uzatvára žliabok. Tento stroj je podobne ako Sämagrub viac vhodný pre ťažké pôdy v Iistnatých lesoch. Môže byť pohybovaný prostredníctvom ťažných zvierat alebo ťažných strojov. Obidva stroje pre ľahké pôdy pre ihličnaté dreviny nevytvoria nevyhnutný intenzívny kontakt s pôdou pri nepatrnom zakrytí pôdou. Rovnako nie je zaručené potrebné potlačenie konkurencie z pôdnej flóry. Týmto existuje vtornto sektore potreba technického zlepšenia.Známe stroje na zhotovenie výsevných pásov sa rozdeľujú na Iesnícke pluhy,frézy a rotujúce stroje a lesné Kultivátory. Pri všetkých týchto strojoch je neustálym funkčným princípom práca proti odporu pôdy. Všetky pôsobiace sily (sila odporu vlečenia, klopná sila, prekážka ako korene akamene) sú prekonávané prípadne odstraňované nediferencovane. Stroj si razí cestu a pevne určuje smer práce. Sily sa môžu sčítavať avdôsledku nevypočítateľného lesného prostredia vyžadujú veľké rezervy ťažnej sily apríslušne stabilnú konštrukciu. Dôsledkom toho sú vysoké hmotnosti strojov, pracovné hĺbky a prejazdové šírky. Potrebné sily sú zaistenéťažným strojom a sú na tento prenášané a podmieňujú vysoké hmotnosti strojov.Pluhy obracajú pôdu, frézy premiešavajú pôdne horizonty a kultivátory odkrývajú kryciu vrstvu pôdy. Toto vedie kvymytiu živín adlhodobému narušeniu kapilárneho systému a edafónu. Pôdne frézy a rotujúce stroje (napríklad motorové plečky) permanentne zmiešavajú pôdne štruktúry a vytvárajú konzistentný systém spracovaných plôch v prírodnom prostredí.Z DE 450 758 C je známe kotúčové čistiace zariadenie s nosičom zariadenia,ktorý vykazuje pozdĺžnu os nosiča zariadenia, s nosnou nápravou s kolesami na obidvoch stranách, ktorá je spojená s predným koncom nosiča zariadenia a rozprestiera sa priečne k pozdĺžnej osi nosiča zariadenia. Prvky otáčavého ložiska na nosiči zariadenia vykazujú na obidvoch stranách pozdĺžnej osi nosiča zariadenia zakaždým otočné ložiská orientované v ostrom uhle vzhladom na pozdĺžnu os nosiča zariadenia. Dva miskovo zakrivené kotúče, ktoré zakaždým vykazujú druhý prvok otáčavého ložiska, sú uložené na prvom prvku otáčavého ložiska, pričom kotúče sú usporiadané na rôznych stranách pozdĺžnej osi nosiča zariadenia a svojimi vypuklýmistranami sú orientované ksebe navzájom. Napokon je na nosnej náprave alebo na nosiči zariadenia umiestnený spojovací prostriedok na pripojenie k zdroju ťažnej sily. Známy stroj je koncipovaný na zhotovenie vyoraného pásu svykopanými hrudami azámernou zmenou pôdnej štruktúry, aby sa umožnilo zasadenie jednoročných aj dvojročných borovíc.Základom vynálezu sú nasledujúce úvahy úlohou vynálezu je vytvorenie zariadenia, ktoré umožní čiastočne mechanizovaný lesný výsev za takmer prírodných podmienok. Pri tomto smie byt lesná pôda ovplyvnená len nepatrne. Je potrebné eliminovať prácou podmienené zhutnenie pôdy, predovšetkým plošným pojazdom,a chrániť rastúci starý porast. Sejba má byť možná pod rôznymi tieniacimi porastmi,ale aj na voľných plochách. Zariadenie má byť použiteľné na rôznych lesných miestach.Koncepciou procesu omladzovania je prirodzené omladzovanie domácich drevín. Zariadenie má slúžiť ako modul ekotechnológie mechanizácie lesnej sejby špeciálne pre nároky ihličnatých drevín.Cielom je ekologicky a ekonomicky výhodné pestovanie stabilných,výkonných, lokálne vyhovujúcich multifunkčných zmiešaných porastov. Za účelom ochrany lesnej pôdy by malo byť poháňané ľahké a s malým vynaložením energie. Jednoduchá konštrukcia a odolnosť proti opotrebovaniu majú umožňovať nenákladnú prevádzku a tým aj možnosť zakúpenia pre malé podniky.Zariadenie má vyhovovať nasledujúcim pracovným požiadavkám základným predpokladom pre úspech lesnej sejby pri ihličnatých drevinách je vyčistenie umelého osivového lôžka od pôdnej vegetácie alebo surového humusu až na neporušenú minerálnu pôdu. Tu by nemala byť odkrytá horná pôda,predovšetkým Ah-horizont (A najvyššia vrstva minerálnej pôdy h s obohatením humusom), pokiaľ možno zmenená. Ah-horizont je ideálne médium na vyklíčenie,ktoré sa vyznačuje priaznivým zásobovaním vodou azadržaním vody.Predchádzajúca požiadavka podlieha vcertiñkovaných lesníckych prevádzkachďalším obmedzeniam. Podľa PEFC-štandardu (2009) je potrebné eliminovať celoplošné obrábanie pôdy zasahujúce do minerálnej pôdy. Šetrný zásah do pôdy ako aj lokálne a pásové obrábanie pôdy je prípustné, ak omladenie nie je možné inouSkúsenosti z umelej lesnej obnovy u borovíc zdôvodňujú použitie kontinuálne pracujúceho spôsobu, vdôsledku čoho je na osivové lôžko nevyhnutný vyčistený prípadne odkrytý pás so šírkou 30 až 50 cm. Diskontinuálne pracujúce systémy by boli síce ekologickejšie, ale technologicky nevýhodné, pretože priebeh prác je potrebné neustále prerušovať. Aj pri nasledujúcich opatreniach na ošetrovanie a na podporu rastu u výrastkov je obrábanie usporiadaných radov stromov účelnejšie ako u heterogénnom rozdelení stromov na miestach.Skúsenosti z konštrukcie predsadbových pluhov a vysadzovacích strojov hovoria pre rolujúce nástroje. Vporovnaní stuhými pluhovými radlicami sa tieto vyznačujú menším pôdnym odporom a tým vyžaduje nižšiu ťažnú silu. Prerolovaním cez kamene, korene a iné prekážky sa zamedzí uviaznutiu v priebehu prác ako aj nadmernému namáhaniu materiálu zariadenia atým sa zaistí kontinuálna práca. Rolujúce pracovné nástroje tiež umožňujú flexibilnejšie trasovanie pásika (obiehanie stromov, skál, mokrých miest, prispôsobenie na sklon svahu). Na veľkých koreňoch stromov vznikajú v dôsledku prerolovania len nepatrné škody. Na rozdiel od pluhovej radlice nedochádza ujemných koreňov kodtrhnutiu alebo rozvlákneniu, ale sú hladko oddelené, čo napokon zaistí lepšie zacelenie rany a rýchlejšiu regeneráciu koreňového systému.Úlohou vynálezu preto bolo navrhnutie zlepšeného zariadenia a spôsobu zhotovenia výsevných pásov na lesný výsev ihličnatých drevín.Úloha bola vyriešená kotúčovým čistiacim zariadením so znakmi nároku 1.Kotúčové čistiace zariadenie na zhotovenie výsevných pásov na lesný výsev ihličnatých drevín podľa vynálezu má- nosič zariadenia, ktorý vykazuje pozdĺžnu os nosiča zariadenia,- nosnú nápravu s kolesami na obidvoch koncoch, ktorá je spojená s predným koncom nosiča zariadenia aje orientovaná priečne k pozdĺžnej osi nosiča zariadenia,

MPK / Značky

MPK: A01B 13/02

Značky: zhotovenia, lesný, čistiace, výsevných, drevín, pásov, zariadenie, výsev, ihličnatých, spôsob, kotúčové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e21019-kotucove-cistiace-zariadenie-a-sposob-zhotovenia-vysevnych-pasov-na-lesny-vysev-ihlicnatych-drevin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotúčové čistiace zariadenie a spôsob zhotovenia výsevných pásov na lesný výsev ihlicnatých drevín</a>

Podobne patenty