Šijací stroj a proces zošívania aspoň dvoch navrstvených textilných chlopní prostredníctvom uvedeného šijacieho stroja

Číslo patentu: E 20812

Dátum: 21.11.2012

Autor: Lonati Tiberio

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ŠIJACÍ STROJ A PROCES ZOŠÍVANIA ASPOŇ DVOCH NAVRSTVENÝCH TEXTILNÝCH CHLOPNÍ PROSTREDNÍCTVOM UVEDENÉHO ŠIJACIEHO STROJA0001 Predložený vynález sa týka obnitkovacieho šijacieho stroja typu cutand-sew, t.j. typu na strihanie ašitie na zošivanie aspoň dvoch textilných chlopní navrstvených na seba patriacich do jedného alebo viacerých textilných výrobkov. Tento vynález sa ďalej týka procesu zošívania aspoň dvoch textilných chlopní navrstvených na seba prostredníctvom obnitkovacieho šijacieho stroja typu na strihanie a šitie.0002 Obnitkovací šijací stroj na strihanie a šitie môže byť napríklad stroj typu výrobkov od spoločnosti UNION SPEC|AL® jeden z modelov z radu 9 M alebo podobne, ako je opísané napríklad vpríslušnom návode na použite a katalógu 103 XQA-GR z novembra 2006.0003 Typ stehu známy ako obnitkovací alebo obšívací je všeobecne známy vtomto odbore a preto nebude opísaný podrobnejšie vpredloženom opise. Ako je známe, tento typ šijacieho stroja sa môže použiť vmnohých aplikáciách, napríklad na šitie jemných textilných výrobkov, ako sú dámske pančuchové nohavice a podobne. Tieto šijacie stroje sú použiteľné obzvlášť ako komponenty známych strojov na automatickú montáž textilných výrobkov, pri ktorej sa množstvo výrobkov navzájom spája (napríklad spájanie dvoch rúrkovitých pančuchových nôh na vytvorenie jedného textilného výrobku známeho ako pančuchové nohavice).0004 Voblasti týchto montážnych strojov textilných výrokov obnitkovaciešijacie stroje typu na strihanie ašitie úplne automaticky vykonávajúvystrihovanie aspoň dvoch textilných chlopni pohybom vhodných šijacích ihieIa prvkov známych ako háčiky, bez akéhokoľvek zásahu operátora.0005 Je známe, že typ šitia uskutočnený obnitkovacími šijacími strojmi typu na strihanie ašitie, pri ktorom sa dve textilné chlopne zošívajú ako navrstvené na seba, môže v niektorých prípadoch vykazovať nadmernú hrúbku pre optimálne použitie tohto výrobku a tým môže byť esteticky neatraktívny a nepohodlný na nosenie.0006 Príklad tohto známeho typu šijacieho stroja je opísaný vpatente US 3 079 882 A (Washburn), ktorý ilustruje obnitkovací šijací stroj so špeciñckým ihlovým lôžkom advomi šijacími ihlami aobsah ktorého vo vzťahu kopisuvytvorenia šijacích stehov je považovaný ako začlenený do predkladaného textu pre referenciu.0007 Dvojstehové šitie uskutočnené týmto strojom umožňuje efektívne zošívanie dvoch textilných chlopni, ale je nadmerne hrubé pre niektoré špecifické aplikácie, napríklad na šitie pančúch avo všeobecnosti jemných textílií, vzhladom na ktoré prítomnosť reliéfneho šitia môže byť nepríjemná.0008 Ďalší príklad obnitkovacieho šijacieho stroja je vysvetlený v patente US 3 885 509 A (Cox), ktorý opisuje stroj vybavený tromi šijacími ihlami spolupracujúcimi s ihlovým lôžkom majúcim dve oblasti prechodu pre tieto ihly tak, aby prvá ihla prechádzala cez príslušné miesto a aby zvyšné dve ihly prechádzali cez ďalšie obyčajné miesto. Toto riešenie je navrhnuté na dosiahnutie stehovania, ktoré je menej hrubé arovnako účinné, ale tento výsledokje len čiastočne uspokojivý.0009 Tretie riešenie, ktoré bolo navrhnuté, je vysvetlené v patente USG 167 825 (Marchetti), v ktorom je obnitkovací šijací stroj vybavený dvomi šijacími ihlami a ihlovým lôžkom majúcim bočné príslušenstvo majúce prvú časť s v podstate paralelnými stranami a druhú časť, ktorá sa zužuje. Obsah tohto patentu vzhľadom na opis štruktúry textilného stroja a vytváranie šijacích stehov sa považuje ako za začlenený do predloženého textu na referenciu.0010 Takéto riešenie bolo zamerané na umožnenie získaniaobnitkovacieho stehovania, ktoré sa potom mohlo lepšie roztiahnuť, umožneniezískania lepšieho oddelenia týchto dvoch zošitých textilných chlopni a tým na umožnenie získania menej hrubého šviku. Ani toto riešenie nie je bez nedostatkov, keďže prítomnosť prvej paralelnej polohy môže zablokovať posúvanie šijacích stehov a keďže tvar ihlového lôžka vysvetleného vtomto patente určuje stehovanie, ktoré nie je veľmi tesné v bode spoja týchto dvoch textilných chlopni s rizikom, najmä v pripade jemných textílii, otvorenia vyskytujúceho sa vniektorých bodoch stehovania sestetickými afunkčnými nedostatkami.0011 Cieľom predloženého vynálezu je odstrániť jeden alebo viaceré vyššie opisané nedostatky.0012 Cielom tohto vynálezu je poskytnúť obnitkovací šijaci stroj typu na strihanie a šitie, ktorý umožňuje zošivanie aspoň dvoch textilných chlopni, ktoré sú navrstvené a patria do jedného alebo viacerých textilných výrobkov, aby sa vyrobili textilné výrobky vysokej kvality, ktoré by v podstate neobsahovali nedokonalosti.0013 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť obnitkovací šijaci strojtypu na strihanie a šitie, ktorý umožňuje zníženie odpadu z výroby.0014 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť obnitkovací šijaci stroj typu na strihanie ašitie, ktorý umožňuje zošivanie vysokej kvality, ktoré je dokonale uzavreté v bode spojenia medzi dvomi textilnými chlopňami.0015 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnutie obnitkovacieho šijacieho stroja typu na strihanie a šitie, ktorý umožňuje získanie ušitých švíkov, ktoré sa môžu rozširovať reguláciou na dosiahnutie efektu šitia, ktoré je širšie a/alebohladšie vzhladom na známe ušité švíky.0016 Ďalším cielom tohto vynálezu je poskytnúť obnitkovací šijaci stroj typu na strihanie a šitie, ktorý umožňuje získanie produktov majúcich vysoký stupeň jednotnosti v rámci rozsahu rôznych vyrobených produktov.0017 Ďalším cielom tohto vynálezu je poskytnúť obnitkovací šijaci stroj typu na strihanie a šitie, ktorý umožňuje získanie ušitých švikov jednoducho, EP 2 785 903 35757/1rýchlo a automaticky a tiež začlenenie tohto šijacieho stroja do automatického zariadenia na montáž textilných výrobkov.0018 Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť obnitkovací šijaci stroj typu na strihanie a šitie, ktorý je jednoduchý, pevný a úsporný z hľadiska výrobya tiež z hľadiska miernych úprav vzhľadom na šijacie stroje známeho typu.0019 Tieto aďalšie ciele, ktoré vyjdú najavo vpriebehu nasledujúceho opisu sa vpodstate získavajú obnitkovacím šitím typu strihanie ašitie a procesom jeho použitia podľa priložených patentových nárokov v akejkoľvek kombinácii so vzájomnými a/alebo jedným alebo viacerými hľadiskami0020 Zjedného hľadiska, braného samostatne alebo v kombinácii s akýmikoľvek z patentových nárokov alebo hľadísk uvedených ďalej, sa tento vynález ďalej vzťahuje na šijací stroj podľa akéhokoľvek z priložených patentových nárokov alebo uvedených hľadísk, v ktorých je vrchný háčik vybavený viazacou niťou a spodný háčik nie je vybavený viazacou niťou aje preto slepý alebo spodný háčik je vybavený viazacou niťou a vrchný háčik nie je vybavený viazacou niťou a je preto s|epý, alebo obidva háčiky sú vybavené viazacou niťou.0021 Zďalšieho hľadiska, braného samostatne alebo vkombinácii sakýmkoľvek z patentových nárokov alebo hladísk uvedených ďalej, tento vynález sa ďalej týka šijacieho stroja podľa akéhokoľvek zpriložených patentových nárokov alebo uvedených hľadísk, pričom aspoň jedno z miest naprechod šijacích ihiel je dimenzované a nakontigurované na prechod dvoch susedných šijacích ihiel.0022 Zďalšieho hľadiska, braného samostatne alebo v kombinácii s akýmkoľvek z patentových nárokov alebo aspektov uvedených ďalej, tento vynález sa týka šijacieho stroja podľa akéhokoľvek z priložených patentových nárokov alebo uvedených hľadísk, obsahujúceho aspoň dve deliace časti,pričom prípadne každá zdeliacich častí vykazuje hrúbku najmenej 0,6 mm alebo najmenej 0,8 mm alebo aspoň 1 mm.

MPK / Značky

MPK: D05B 73/12, D05B 1/20, D05B 37/04

Značky: proces, šijacieho, dvoch, zošívania, stroja, uvedeného, stroj, textilných, navrstvených, aspoň, prostredníctvom, šijací, chlopní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e20812-sijaci-stroj-a-proces-zosivania-aspon-dvoch-navrstvenych-textilnych-chlopni-prostrednictvom-uvedeneho-sijacieho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Šijací stroj a proces zošívania aspoň dvoch navrstvených textilných chlopní prostredníctvom uvedeného šijacieho stroja</a>

Podobne patenty