Postup na prispôsobenie dekoračných potlačí a zariadenie na vykonanie tohto postupu

Číslo patentu: E 20745

Dátum: 08.10.2013

Autori: Skorzik Timo, Kalwa Norbert

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Postup na prispôsobenie dekoračných potlačí a zariadenie na vykonanie tohto postupu0001 Predložený vynález sa týka postupu na prispôsobenie dekoračných potlačí podľanároku l a zariadenia na vykonanie tohto postupu podľa nároku 10.0002 Nosné materiály, ako napr. drevotriesková dosky, opatrené dekoráciou, sa typicky používajú ako prvky podlahovej krytiny alebo na obloženie stien astropov. Na to sa V minulosti drevotriesková dosky použité ako nosné materiály najčastejšie potiahli dekoračným papierom, pričom rôznorodosť rôznych vzorovaných dekoračných papierov0003 Ako altematíva kpoužitiu dekoračných papierov na drevotrieskových doskách sa V minulosti rozvinulo priame potláčanie drevotrieskových dosiek ako nosných materiálov,pretože potláčanie papiera a jeho dodatočné kašírovanie alebo priame poťahovanie na0004 Techniky tlače, ktoré sa pritom predovšetkým používajú, sú hĺbkotlač a digitálna tlač. Hĺbkotlač je technika tlače, pri ktorej sa zobrazované prvky V tlačovej forme nachádzajú v podobe priehlbín, ktoré sa pred tlačou zafarbía. Tlačiarenská farba sa nachádza predovšetkým v priehlbinách a na základe prítlačnej sily tlačovej formy a adhéznych síl sa prenesie na potláčaný predmet, ako napr. nosný materiál. Pri digitálnej tlači sa naproti tomu tlačený vzor prenáša priamo zpočítača do tlačiarne, ako napr. laserovej tlačiarne aleboatramentovej tlačiarne. Pritom odpadá použitie statickej tlačovej formy.0005 Vrárnci ďalšieho technického vývoja technológie tlače sa však stále viac aviac používa digitálna tlač. Zatiaľ čo sa digitálne tlačové postupy najskôr uplatnili predovšetkým V grafickom priemysle, ako napr. V reklamných agentúrach, u výrobcov reklamných prostriedkov alebo tlačiarní, medzičasom sa ukazuje, že digitálny spôsob tlače nájdeme častejšie aj v iných priemyselných odvetviach. Má to síce rôznorodé dôvody, možne je všakrozpoznať dva podstatné argumenty. Digitálna tlač tak umožňuje zhotovenie digitálnehoodtlačku obzvlášť vysokej kvality vďaka vysokému rozlíšeniu aďalej umožňuje širokéspektrum použitia pri vysokej flexibilita.0006 Digitálna tlač sa dnes vykonáva takmer výhradne za použitia farebného systému CMY K. Farebný model CMYK je subtraktívny farebný model, pričom skratka CMYK znamená tri farebné zložky Cyan, Magenta, Yellow (žltá) a podiel čiernej Key ako sýtosť farby. Týmto farebným systémom je možné zobraziť farebný priestor (gamut), ktorývyhovuje množstvu požiadaviek z najrôznejších oblastí.0007 Ďalej majú byť výrobky vďaka sériovej výrobe na jednej strane cenovo výhodnejšie a na strane druhej zákazníci očakávajú väčšiu rôznorodosť, ktorá sa odzrkadľuje napríklad V takmer nekonečnej rôznorodosti dekorácií. Podstatným problémom je pritom prognóza,ktorú musí učíniť výrobca napr. dekoratívnych povrchov pre spotrebiteľské predmety ako laminátové podlahy, týkajúca sa otázky, ktoré nové dekorácie bude zákazník akceptovať0008 Pri novej úprave kolekcie musí výrobca dekoratívnych dosiek odobrať zkaždej dekorácie minimálne množstvo potlačeného dekoračného papiera alebo potlačenej vrchnej fólie. Minimálne množstvo pri papieri sa obvykle nachádza vrámci asi jednej tony, čo zodpovedá asi 15.000 m 2. Tento dekoračný papier musí byť následne impregnovaný,natlačený na nosné dosky a ďalej spracovaný. Ak teraz práve táto dekorácia nemá na trhu úspech, vznikajú na všetkých stupňoch vytvárania hodnôt zvyškové množstvá, ktoré už nie je možné použiť. Hospodárska škoda, ktorá ztoho vyplýva, je značná. Okrem toho bolozosúladenie farieb dekorácie stanovené minimálne na túto jednu tonu papiera.0009 Jedným možným riešením tohto problému by bola výroba všetkých dekorácií výhradne ako digitálna tlač. To má však potom podstatnú nevýhodu, že tieto dekorácie sú podstatne drahšie vo vzťahu k nákladom tlače. Okrem toho by mohla vyššia kvalitatívna úroveň dekorácií, spôsobená vyšším rozlíšením digitálnej tlače, znížiť hodnotu dekoráciínepotlačcných digitálne, a tak viesť k prepadu obratu bežne potlačených nosných materiálov.0010 Ďalej jestvuje zosilňujúci trend v stále sa zmenšujúcich výrobných dávkach. Aj tento trend je možné V zásade pripísať technológii digitálnej tlače. Vďaka vysokej Ílexíbilite digitálnej tlače nie je možné len potlačiť papier alebo fóliové pásy, ale priamo tlačiť aj na nosné dosky, ako napr. drevovláknité dosky. Tak je možné na ceste ďalšieho zušľachťovania polotovarov alebo hotových výrobkov, ako napríklad nábytkárskych dosiek, laminátových podláh alebo fasádnych dosiek, preskočiť niekoľko stupňov vytvárania hodnôt, čo vyústi doďalšieho zvyšovania flexibility a zjednodušenia výrobných procesov.0011 Obzvlášť v priemyselnom odvetví výroby drevotrieskových dosiek sa takmer výlučne dekoratívne povrchy vytvárali prostredníctvom nepriamej hĺbkotlače na dekoračné papierea tak sa muselo so vzrastaj úcou tendenciou bojovať s problémami veľkostí výrobných dávok.0012 Východisko tu ponúka digitálna tlač. Táto sa v súčasnej dobe takmer výhradne propaguje, ako nepriama hĺbkotlač, na dekoračný papier alebo vopred impregnované časti,ako napr. papiere vopred ošetrené živícou. Pritom sa prevažne používajú atramenty na vodnej báze, ktoré aj po tlači a následnom sušení vykazujú ešte určitú rozpustnosť vo vode. Keďže sa pri následnom vytvorení dekoratívnych povrchov minimálne pri dekoračných papieroch musí vykonať ešte impregnácia živicamí rozpustnými vo vode, nasledovaná zlisovaním lisom s krátkym taktom, miernym rozpustením farieb sa čiastočne zhorší alebo zničí vysoké0013 Priama tlač na nosnú dosku, prednostne drevotríeskovú dosku, podľa potreby upravenú základným náterom, prostredníctvom digitálnej tlače by preto bola žiaducimriešením. 0014 Pri realizácii tohto riešenia je však nutné prekonať viaceré prekážky.0015 Dekoračné papiere použité na nepriamu hĺbkotlač vykazujú kvôli svojmu relatívne vysokému pigmentovému zaťaženiu dobrú kryciu schopnosť. Tým má byť vlastná farba nosiča v čo najväčšej miere eliminovaná. Alternatívne je možné základný náter naniesť priamo na nosnú dosku. Ked sa základný náter nanáša priamo na nosnú dosku, prednostnedrevotrieskovú dosku, nesmie byť základný náter na nosnej doske realizovaný príliš na hrubo, 4 EP Z 860 037 B 1pretože ináč neskôr nanesené ochranné vrstvy, prednostné umelé živice, nemôžu preniknúť cez základný náter a tým po zlisovaní V lise s krátkym taktom môže dôjsť k rozdeleniu vrstiev0016 Na druhej strane nesmie byť základný náter vykonaný ani príliš na tenko. Vtedy hrozi nebezpečenstvo, že sa nosič nezakryje úplne, čo negatívne pôsobí na celkový farebný dojem0017 Ďalší problém spočíva vtom, že jednotlivé šarže nosných materiálov môžu podliehať výkyvom V zložení, čo môže viesť k rozdielom vo svetlosti a/alebo farby nosných dosiek. Tak môžu po natlačení dekorácií medzi jednotlivými šaržami výrobkov vzniknúť viditeľné rozdiely, obzvlášť farebné odchýlky. EP-A-2 452 829 ozrejmuje postup na nanášanie dekorácie na drevotrieskovú dosku. Technická úloha, na ktorej sa vynález zakladá, spočívav ponúknutí postupu na prispôsobenie dekoračných potlačí na nosné materiály.0018 Táto úloha je podľa vynálezu riešená postupom s charakteristikami nároku la zariadenie na vykonanie tohto postupu je riešené charakteristikami nároku 10.0019 Podľa tohto sa poskytne postup na vytvorenie dekoračných potlačí s rovnakou kvalitou na nosné materiály, ktorých svetlosť alebo farba podliehajú výkyvom, pričom sa docieli nemenná kvalita, obzvlášť farba, dekoračných potlačí nezávisle od výkyvov vsvetlosti0020 Farebné odchýlky v tlačenom motíve dekorácie natlačenej prostredníctvom digitálnej tlače sa vo výrobnom procese vyskytujú obzvlášť po zmene šarže nosného materiálu na novú šaržu nosného materiálu. Farebné odchýlky sa však môžu vyskytnúť aj medzi jednotlivýmialebo viacerými nosnými doskami rovnakej šarže nosného materiálu.0021 Na opravu farebných odchýlok medzi nosnými doskami rôznych šarží nosného materiálu sa v postupe podľa vynálezu naj skôr kontinuálne zmerajú farebné hodnoty nosných dosiek minimálnej jednej prvej šarže nosného materiálu anahrajú sa do počítačovéhoprogramu. Pri zmene šarže nosného materiálu sa kontinuálne zmerajú farebné hodnoty

MPK / Značky

MPK: B41J 3/407, B44C 5/04, B41J 2/525, B41M 5/00

Značky: postup, postupu, potlači, zariadenie, prispôsobenie, tohto, dekoračných, vykonanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e20745-postup-na-prisposobenie-dekoracnych-potlaci-a-zariadenie-na-vykonanie-tohto-postupu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Postup na prispôsobenie dekoračných potlačí a zariadenie na vykonanie tohto postupu</a>

Podobne patenty