Extrakčný prístroj a tesniaci systém

Číslo patentu: E 20029

Dátum: 08.10.2010

Autor: Deuber Louis

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka extrakčných prístrojov na prípravu nápojov alebo podobne 2 v obale sa nachádzajúcej extrakčnej suroviny, napríklad zomletej kávy. Týka sa aj tesniaceho systémupre takýto extrakčný prístroj a sparovacieho modulu.0002 Extrakčné prístroje na pripravu nápojov alebo podobne z nejakej V dávkovacom. balení sa nachádzajúcej extrakčnej suroviny sú známe napríklad ako kávovary alebo prístroje espresso a tešia sa ako predtým rastúcej obľube. V mnohých príslušných systémoch sú dávkovacie balenia vytvorené ako obaly,v ktorých je extrakčná surovina vzduchotesne uzatvorená. Za účelom extrakcie sa spravidla obal alebo vo vnútri obalu sa nachádzajúci zvláštny zásobník prepichne na dvoch navzájom protiľahlých miestach. Na prvej strane sa injekčným zariadením(vstupným zariadením) privádza extrakčná tekutina - vo všeobecnosti horúca voda. Na druhej strane sa extrakčným zariadením (výstupným zariadením) extrakčný produkt z obalu odvádza. To sa uskutočňuje v takzvanom sparovacom module. Tento má sparovaciu komoru, V ktorej sa obal zachytí. Obzvlášť obľúbené sú sparovacie moduly, pri ktorých sa obal do sparovacieho modulu vkladá a sparovacia komora sa zatvorí,pričom pri opakovanom otvorení sparovacej komory po procese sparovania sa obal zo sparovacej komory samočinne odstráni a vyhodí sa do zásobníka obalov. Takéto sparovacie moduly so samočinným vyhadzovaním obalu sú často vytvorené ako horizontálne sparovacie moduly, to znamená, že vhodenie obalu sa uskutoční zhora, zatvorenie sparovacej komory je horizontálny relatívny pohyb dvojice častí sparovacej komory, sparovacia tekutina tečie v podstate horizontálne a zásobník obalov je vytvorený pod sparovacou komorou. Taktiež sú známe takzvané piestové nosné systémy, pri ktorých je sparovacia komoravytvorená medzi vodným injektorom a piestom s výkyvnou pákou.0003 Pri sparovaní nápoja sa extrakčná tekutina privádza do obalu často pod vysokým tlakom napríklad 10 - 20 bar. Pritom je dôležité, aby sa táto extrakčná kvapalina dostala cez obal smerom k druhej strane a nie aby na základe vysokého tlaku tiekla popri obale. Preto musí byť obal utesnený voči injekčnému zariadeniu a Voči extrakčnému zariadeniu, pričom tieto tesnenia môžu byť kombinované.0004 Bežné prístroje na obaly majú základný tvar kužeľovokorčekový tvar s bočne vyčnievajúcim golierom. Tento golier má podľa prvého bežného postupu dôležitú funkciu pri utesnení. V oblasti goliera dosadá na koncovú plochu kruhové tesnenie,pričom golier je podopieraný vtaktiež kruhovým náprotivným prvkom, takým spôsobom, že je tento golier zovretý medzi tesnením a náprotivným prvkom. Podľa druhého bežného postupu sa uskutočňuje utesnenie prostredníctvom lícovaného sedla tým, že je kužeľový, v priečnom reze kruhový kryt korčeka plošné tlačený proti príslušné rovnako vytvarovanej kužeľovej ploche upínadla sparovacej komory. Golier korčeka je potrebný na držanie a polohovanie obalu pri vsúvaní obalu do tohto upínadla0005 V DE~T-601 26 945 je znázornená sparovacia komora pozostávajúca z jednej stabilnej časti a z jednej pohyblivej časti podľa prvého spôsobu. Pohyblivá časť zahŕňa zásobník z tuhého kovového puzdra, okolo vstupného otvoru umiestnený prepichovací systém a na extrakčnej strane umiestnené dynamické tesnenie. Stabilná časť má okrem iného kruhový náprotivný prvok,na ktorý má dosadať golier obalu. Obal sa pred extrakčným procesom umiestni do spomenutého zásobníka, pričom sa pohyblivá časť vedie smerom k stabilnej časti. Nakoľko je puzdro pohyblivo uložené a dynamické tesnenie dovoľuje pohybovanie puzdra, dosadátesnenie počas extrakcie tesne na osadenie stabilnej časti.0006 WO 2010/092543 používa trocha iný spôsob na polohovaniea utesnenie obalu, pri ktorom sa golier obalu pri zatváranísparovacej komory tak mechanicky deformuje, že vzniká utesnený systém.0007 Obidva uvedené spôsoby sú v podstate chránené sú však vhodné len pre obaly s uvedeným kužeľovo-korčekovým tvarom s golierom. Tento tvar má tú nevýhodu, že si pri skladovaní a preprave vyžaduje relatívne veľa miesta a že okrem toho sa môže golier podľa materiálu pri mechanickom namáhaní ľahko poškodiť.0008 Úlohou vynálezu je dať k dispozícii extrakčný prístroj s tesniacim systemom, ktorý nezávisí od tohto tvaru korčeka s (okolo) obiehajúcim golierom, ktorý je vhodný pre rôzne tvary obalu a rôzne mechanicky fungujúce sparovacie komory a ktorýnapriek tomu spoľahlivo využíva funkciu tesnenia. N 009 Táto úloha je vyriešená vynálezom, ako je definovaný patentovými nárokmi.0010 Extrakčný prístroj tu diskutovaného tvaru je vytvorený predovšetkým na sparenie nápoja. Je to napríklad kávovar. Extrakčný prístroj má sparovacív modul na zachytenie obalu s extrakčnou surovinou. Tento sparovací modul má jednu prvú časť sparovacieho modulu a jednu relatívne voči tejto pohyblivú druhú časť sparovacieho modulu, pričom prvá a druhá časť sparovacieho modulu tvorí výstupné zariadenie na vývod extrakčného produktu z obalu a jedno vstupné zariadenie na prívod extrakčnej tekutiny do obalu, pričom. vstupné zariadenie má najmenej jeden prepichovací hrot. Okrem toho má extrakčný prístroj aj čerpadlo na čerpanie extrakčnej tekutiny a prípadne aj ohrievacie zariadenie na ohrev extrakčnej tekutiny pred vstupom do obalu. Extrakčnou tekutinou je V mnohých prípadoch voda a ak je extrakčným prístrojom kávovar alebo samovar, označuje sa aj ako sparovacia kvapalina.0011 Takýto extrakčný prístroj podľa vynálezu sa v podstate vyznačuje tým, že má tesniaci systém s prepichovací hrot,prípadne prepichovacie hroty vstupného zariadenia obopínajúcimpružne tvarovateľným tesnením, má obal polohujúc a pridržiavajúcobklopujúci tesniaci golier a aspoň jednu (okolo) obiehajúcu tesniacu hranu a/alebo (okolo) obiehajúcu tesniacu vypuklinu,ktorá V tvare čiary alebo pása dosadá na plochu obalu a tlači stenu obalu proti vnútrajšku obalu. To, že sa stena obalu tlačí proti vnútrajšku obalu znamená, že na mieste tesniacej hrany,prípadne tesniacej vypukliny nie je žiadny oporný prvok, ale že stena obalu sa prostredníctvom tesniacej hrany, prípadnetesniacej vypukliny akoby viac tlačí proti náplní obalu.0012 Pritom je tesnenie V extrakčnom prístroji (predovšetkým v tomto sparovacom module) tak držané, že presná poloha obalu sa určuje tesnením. Predovšetkým na rozdiel voči stavu techniky je extrakčný prístroj bez uloženia, ktoré sa vytvára prostredníctvom nie pružne tvarovateľným, obal čiastočne obklopujúcim a plošne na (okolo) obiehajúcu stenu dosadajúcim prvkom. Táto je v uprednostnených tvaroch uskutočnenia predovšetkým bez na steny obalu dosadajúcich, nie pružných prvkov, ktoré medzi injekčnou doskou vstupného zariadenia(doska, z ktorej vyčnievajú prepichovacie hroty a proti ktorým sa obal pri prepichovaní tlačí) a tesneníul dosadajú na tento0013 Toto vyjadrenie sa zakladá na úplne prekvapujúcom poznatku, že na sparovanie nápoja, prípadne espressa potrebné stlačenie sa môže používať také (okolo) obiehajúce hranové tesnenie, aby vytvorilo potrebnú tesniacu funkciu bez toho, abybol potrebný pevný dotyk alebo lícované sedlo.0014 Tesnenie opísaného typu existuje na tomto vstupnom zariadení. Taketo tesnenie na injekčnej strane má za účel zabrániť tomu, aby si sparovacia tekutina, ktorá má vnikať do obalu, vybrala inú cestu, ako byť vtlačená do tohto obalu. Na injekčnej strane sú obzvlášť veľké narastajúce tlaky. Obzvlášť výhodný je tento vynález v kombinácii s injekčnými systémami,v ktorých, ako je opísané v PCT/CH 20 lO/000098, nie je sparovacia tekutina vstrekovaná kanálom opatreným prepichovacím hrotom. Pritakýchto systémoch ale slúži prepichovací hrot na prepichnutie

MPK / Značky

MPK: A47J 31/36

Značky: systém, prístroj, tesniaci, extrakčný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e20029-extrakcny-pristroj-a-tesniaci-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Extrakčný prístroj a tesniaci systém</a>

Podobne patenty