Laserové zariadenie k izolácii pľúcnej žily

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka spôsobov a zariadenia na liečbu chorôb srdca. Konkrétnejšie sa tento vynález týka spôsobu a zariadenia na liečbu srdcových arytmií abláciou V blizkostiBolo zistené, že ablácia tkanív z vnútorných stien dutých orgánov tela všeobecne, a obzvlášť vaskulárneho systému, je užitočná v liečbe rôznych ochorení. Technologický vývoj v oblasti intravaskulárnych katétrov, manipulačných inštrumentov prispôsobených pre intravaskulárne katétre a techniky lokalizácie katétrov viedli obzvlášť ku prospechu v kardiológii. Perkutánna transkatétrová ablácia je úspešne používaná V liečbe defektov vodivosti srdcového vzruchu a arytmií rôznych typov. Dnes sú sieñové arytmie bežnouaplikáciou pre ablačnú liečbu.V minulosti boli použité rôzne ablačné spôsoby, ako napríklad ablácia priamym teplom. Energia môže byť vedená do cieľového tkaniva za použitia rôznych spôsobov, ako jeJeden ablačný prístup je takzvaná labyrintová technika. Všeobecne sa labyrintová technika pokúša blokovať abnormálne vodivé dráhy v ľavej sieni uskutočnenímlabyrintu podobným lineárnych lézí v ľavej atriálnej stene.Je známe, že atriálne arytmie sú asociované s abnormálnou elektrickou aktivitou tkanivových ložisiek v blízkosti pľúcnych žíl, obzvlášť horných pľúcnych žíl. Boliuskutočnené rôzne pokusy o ablačnú liečbu takých ložisiek.Napríklad boli za použitia transkatétrových techník uskutočňované lineárne atriálne lézy radiofrekvenčnouV nedávnom čase boli na liečbu atriálnych arytmií vytvárané cirkumferenčné lézy V alebo blízko ústia pľúcnych žil. Patenty US Patent č. 6012457 a 6024740, autor oboch patentov Lesh, uvádzajú radiálne expandovateľné ablačné zariadenie, ktoré obsahuje rádiofrekvenční elektródu. Za použitia tohto zariadenia je navrhované prenášať rádiofrekvenčnú energiu k pľúcnym žilám, aby sa vytvorilcirkumferenčný prevodný blok, čím sa pľúcne žily elektrickyizolujú od ľavej siene.Patent US Patent č. 5468239, autor Tanner et al., opisuje cirkumferenčnú laserovú zostavu prispôsobenú napríklad naumiestenie do uretrálneho kanála, takže moze byťuskutočňovaná transuretrálna resekcia benignej hypertrofieprostaty. Rádiofrekvenčná ablácia za použitia mnohočetných susediacich cirkumferenčných bodov navádzanáelektroanatomickým mapovanim je navrhnutá V dokumente Circumferential Radiofrequency Ablation of Pulmonary Vein Ostia A New Anatomie Approach for Curing Atrial Fibrillation, Pappone C, Rosanio S, Oreto G, Tochi M,Gugliotta F, Vicedomini G, Salvati A, Dicandia C, Mazzone P, Santinelli V, Gulletta S, Chierchia S, Circulation 102 2619-2628 (2000). Je zdôrazňovanê, že musí byť vyvíjaná obzvláštna starostlivosť na zaistenie toho, aby ablačné miesta boli skutočne susediace, inak sa môže nepravidelná elektrická aktivita v pľúcnej žile ďalej podielať naBolo tiež navrhnuté vytvárať cirkumferenčné ablačné lézy za použitia ultrazvukovej energie dopravovanej cylindrickým ultrazvukovým vysielačom cez balónik naplnený fyziologickým roztokom. Táto technika je opísaná V dokumente First Human Experience With Pulmonary Vein Isolation Using a Throughthe-Balloon Circumferential Ultrasound Ablation System for Recurrent Atrial Fibrillation, Natale A, Pisano E, Shewchik J, Bash D, Fanelli R, MD, Potenza D, Santarelli P,Schweikert R, White R, Saliba W, Kanagaratnam L, Tchou P,Lesh M, Circulation 1021879-1882 (2000). Sú opisovanéZnámou nevýhodou použitia ultrazvukovej energie pre abláciu srdcového tkaniva je ťažkosť kontroly lokálneho zohrievania tkaniva. Existujú rozpory medzi klinickou potrebou vytvoriť dostatočne veľkú lézu k efektívnej ablácii abnormálneho ložiska tkaniva, alebo k blokáde aberantného prevodu, a nežiadúcich účinkov lokálneho zohrievania. Pokiaľ ultrazvuková zoriadenie vytvára príliš malú lézu, potom lekársky výkon môže byť menej účinný, alebo môže vyžadovať príliš veľa času. Na druhú stranu pokiaľ sú tkanivá zahrievané nadmerne, môže dochádzať k lokálnym spaľovacím účinkom V dôsledku prehrievania. Také prehrivané oblasti môžu vyvinúť vysoký odpor a môžu vytvárať funkčnú bariéru pre prestup tepla. Použitie pomalšieho tepla poskytujelepšiu kontrolu ablácie, ale nadmerne predlžuje postup.Pri posudzovaní týchto aj dalších faktorov je vhodné pri návrhu praktického vysielača energie vziať do úvahy amplitúdu signála energie, čas vyžadovaný pre aplikáciu energie, veľkosť vysielača a kontaktnú plochu, rovnako takzariadenia tak, aby bolo možné pohodlne vytvárať mnohočetnélézy počas jedného lékárskeho výkonu.Predchádzajúce prístupy kontroly lokálneho tepla zahrnujú použitie termočlánkov V elektróde a spätnoväzobnú kontrolu,moduláciu signálu, lokálne ochladzovanie konca katétra a techniky s použitím kvapaliny, napríklad perfúziu cieľového tkaniva počas aplikácie energie za použitia chladených kvapalín. Typickým posledným prístupom je prístup uvedenýPublikácie, ktoré opisujú rôzne zaujímavé lekárske techniky zahrnujúScheinman MM, Morady F. Nonpharmacological Approaches to Atrial Fibrillation. Circulation 20011032120 ~ 2125.Wang PJ, Homoud MK, Link MS, Estes III NA. Alternate energy sources for catether ablation. Curr Cardiol Rep 1999 Jul 1(2)165-171.Fried NM, Lardo AC, Berger RD, Calkins H, Halperin HR. Linear lesions in myocardium created by Nd YAG laser using diffusing optical fibers in vitro and in vivo results. Lasers Surg Med 200027(4)295-304.Keane D, Ruskin J, Linear atrial ablation with a diode laser and fiber optic catether. Circulation 1999 lO 0 e 59 e 60Ware D, et al., Slow intramural heating with diffused laserlight A unique method for deep myocardial coagulation.Ďalšie zaujímavé lekárske technológie sú opísané v patentoch US Patent č. 5891134, autori Goble et al., č. 5433708, autori Nichols et al., č. 4979948, autori Geddes et al., Č. 6004269, autori Crowley et al., Č. 5366490, autori Edwards et al., Č. 5971983, Č. 6164283 a Č. 6245064,

MPK / Značky

MPK: A61B 18/20

Značky: pľúcnej, izolácii, laserové, žily, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e1998-laserove-zariadenie-k-izolacii-plucnej-zily.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Laserové zariadenie k izolácii pľúcnej žily</a>

Podobne patenty