Spôsob diagnostiky oxidačného katalyzátora meraním koncentrácie oxidov dusíka za prvkom selektívnej katalytickej redukcie

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB DIAGNOSTIKY OXIDAČNÉHO KATALYZÁTORA MERANÍM KONCENTRÁCIE OXIDOV DUSÍKA ZA PRVKOM SELEKTÍVNEJ KATALYTICKEJ REDUKCIEOpis 0001 Tento vynález sa týka spôsobu diagnostiky oxidačného katalyzátora vo výfukovom potrubí pre plyny unikajúce z motora s vnútorným spaľovaním.vyná|ez sa týka tiež motorového vozidla obsahujúceho výfukové potrubiea počítača riadiaceho vyššie uvedený proces.0002 V oblasti automobilového priemyslu predstavujú najväčšie problémyspotreba paliva a znižovanie emisií znečisťujúcich látok vypúšťaných z výfukov.0003 Z tohto dôvodu oxid uhoľnatý (skratka CO) a uhľovodíky (skratka HC) predstavujú najviac znečisťujúce látky a úlohou je obmedzit ich vypúšťanie do ovzdušia. Je známy spôsob obmedzujúci ich vypúšťanie do ovzdušia, pri ktorom sa používa oxidačný katalyzátor. Takýto oxidačný katalyzátor je známy tiež pod skratkou CatOx alebo anglickým výrazom Diesel Oxydatíon Catalyst so skratkou DOC. Vďalšej časti tohto dokumentu sa za týmto účelom používaskratka DOC aj výraz oxidačný katalyzátor s tým istým významom.0004 Oxid dusnatý (NO), oxid dusičný (N 02) a oxid dusný (N 20) sú navyše ďalšie znečisťujúce látky, ktoré sú všeobecne známe pod skratkou NOx. Stojí za povšimnutie, že katalyzátor DOC neprispieva ku globálnemu znižovaniu emisií NOX, keďže katalyzátor DOC z dôvodu svojich oxidačných charakteristík katalyzuje reakciu vytvárania oxidu dusičného z oxidu dusnatého. Takto katalyzátor DOC prispieva kzvyšovaniu pomeru oxidu dusičného k oxidomdusíka, t. j. pomer No 2/No, ako sa tento pomer označuje ďalej v dokumente.0005 Preto je oveľa užitočnejšie vytvorit špecifický prvok na odstraňovanieznečisťujúceho oxidu dusičného, a konkrétne všetkých oxidov dusíka. Typicky sa na elimináciu týchto plynov používajú prvky selektívnej katalytickej redukcie(z anglického výrazu Selectíve Catalytic Reduction so skratkou SCR) spojené so vstrekovaním močoviny alebo amoniaku NH 3. Ďalej sa vdokumente za týmto účelom používa skratka SCR aj výraz seIektívna katalytická redukcia0006 Katalyzátor DOC a prvok SCR sú klasicky zabudované vo výfukovom potrubí plynu produkovaného motorom s vnútorným spaľovaním. Obrázky 1 a 2 znázorňujú príklady výfukových potrubí 20 spojených s motorom 80 s vnútorným spaľovaním. Tieto výfukové potrubia 20 môžu obsahovat katalyzátor DOC 40 a prvok SCR 60 v tomto poradí v smere unikania plynov 90.0007 Na stanovenie účinnosti prvkov na odstránenie znečistenia,prítomných vo výfukovom potrubí 20, vpriebehu času sa navrhli rôzne diagnostické spôsoby stanovenia zlyhávania týchto prvkov. Známy je napríklad spôsob, pri ktorom sa používajú teplotné sondy, ktoré určujú exotermy katalyzátora DOC. Známy je tiež spôsob, pri ktorom sa používajú snímače množstva O 2 za účelom stanovenia modifikácie spotreby O 2 katalyzátorom DOC. Určenie exotermy alebo stanovenie modifikácie spotreby kyslíka umožňuje diagnostiku zlyhávania katalyzátora DOC. Alternatívne opisujú dokumenty WO 2008/093616 A, WO 2009/101728 A a DE 10328856 A spôsoby diagnostiky zlyhávania katalyzátora DOC vzhľadom na množstvo plynov NO× namerané pri výstupe z katalyzátora DOC, a prípadne nad katalyzátorom DOC. Takto každý známy spôsob diagnostiky navrhuje používanie špeciálneho snímača na stanovenie zlyhávania katalyzátora DOC. Používanie špeciálneho snímača ale vedie k vytvoreniu komplikovanejšieho výfukového potrubia, čím sa zvyšujú náklady na jeho výrobu.0008 Prvý typ postupov sa zakladá na modelovaní funkčných parametrov výfukového potrubia za účelom diagnostiky zlyhávania výfukového potrubia. Preto dokument WO 2010/1 13269 A navrhuje predbežný výpočet množstva N 02 vo výfukovom potrubí, aby bolo možné zistit zlyhávanie potrubia. Keďže tentoprvý typ postupov nezisťuje skutočné hodnoty funkčných parametrovvýfukového potrubia, spoľahlivosť takých postupov je obmedzená.0009 Druhý typ postupov sa zakladá na skutočných hodnotách funkčných parametrov výfukového potrubia. Dokumenty WO 2008/093616 A,WO 2009/101728 A a DE 10328856 A opisujú napríklad postupy pri diagnostike zlyhávania katalyzátora DOC vzhľadom na množstvo plynov NOX pri výstupe z katalyzátora DOC, a prípadne nad katalyzátorom DOC. Tieto postupy diagnostiky druhého typu navrhujú používanie špeciálneho snímača na detekciu zlyhávania katalyzátora DOC. Používanie špeciálneho snímača vedie k vytvoreniu komplikovanejšieho výfukového potrubia, čím sa zvyšujú náklady0010 Je preto potrebné vytvorit spoľahlivý spôsob diagnostiky zlyhávania prvkov na odstraňovanie znečistenia vo výfukovom potrubí tak, aby sa výfukové potrubie koncepčne nekomplikovalo, a najmä vytvorit spôsob diagnostiky oxidačného katalyzátora vhodného na zavedenie do menej komplikovaného0011 Za týmto účelom vynález navrhuje spôsob diagnostiky oxidačného katalyzátora vo výfukovom potrubí pre plyny vychádzajúce z motora svnútorným spaľovaním, kde výfukové potrubie obsahuje prvok selektívnej katalytickej redukcie pod oxidačným katalyzátorom v smere úniku plynu, pričom- meranie množstva oxidov dusíka pod prvkom selektívnej katalytickej redukcie v smere unikania plynov a- stanovenia zlyhávania oxidačného katalyzátora podľa nameraného0012 Podľa jedného variantu vynálezu sa zlyhávanie oxidačného katalyzátora zistí vtedy, ked namerané množstvo oxidov dusíka nedosiahne vopred určenú prahovú hodnotu pre oxidy dusíka, určenú pri zisťovaní zlyhávania oxidačného katalyzátora.0013 Podľa jedného variantu tento spôsob zahŕňa vzávislosti odnameraného množstva oxidov dusíka výpočet rýchlosti konverzie oxidov dusíkaprvkom selektívnej kataiytickej redukcie, pričom zlyhávanie oxidačného katalyzátora sa zistí, ked je rýchlosť konverzie prvku selektívnej katalytickej redukcie pod vopred určenou prahovou hodnotou rýchlosti konverzie zlyhávaniaoxidačného katalyzátora. 0014 Podľa jedného variantu vynáiezu tento spôsob pozostáva zv merania množstva oxidu uho|natého alebo množstva uhľovodíkov nad prvkom selektívnej katalytickej redukcie apod oxidačným kataľyzátoromv smere úniku piynov a- stanovenia zlyhávania oxidačného katalyzátora, keď namerané množstvo oxidu uhoľnatého alebo uhľovodíkov prekročí vopred určenú prahovú hodnotu zlyhávania oxidačného katalyzátora pre oxid uhoľnatý aiebouhľovodíky. 0015 Podľa jedného variantu vynálezu tento spôsob pozostáva z- merania pomeru oxidov dusíčných koxidom dusnatým nad prvkom selektívnej katalytickej redukcie apod oxidačným kataiyzátorom vsmere- stanovenia zlyhávania oxidačného katalyzátora, ked nameraný pomer oxidov dusíčných a oxidov dusnatých nedosiahne vopred určenú prahovú hodnotu zlyhávania oxidačného katalyzátora pre oxidy dusičné v pomere koxidom dusnatým. 0016 Podľa jedného variantu vynálezu tento spôsob pozostáva z- stanovenia zlyhávania oxidačného katalyzátora, keď sa nameraná spotreba dostane pod vopred určenú prahovú hodnotu zlyhávania oxidačnéhokatalyzátora pre spotrebu O 2. 0017 Podľa jedného variantu vynáiezu tento spôsob pozostáva z- merania alebo odhadu exotermy vytváranéhoej oxidačným katalyzátorom a- stanovenia zlyhávania oxidačného katalyzátora podľa nameranej alebo

MPK / Značky

MPK: F01N 3/10, F01N 11/00, F01N 13/00, F01N 9/00, F01N 3/20

Značky: oxidačného, meraním, diagnostiky, selektívnej, dusíka, oxidov, koncentrácie, katalytickej, prvkom, redukcie, katalyzátora, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e19130-sposob-diagnostiky-oxidacneho-katalyzatora-meranim-koncentracie-oxidov-dusika-za-prvkom-selektivnej-katalytickej-redukcie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob diagnostiky oxidačného katalyzátora meraním koncentrácie oxidov dusíka za prvkom selektívnej katalytickej redukcie</a>

Podobne patenty