Spôsob brúsenia a leštenia drevených materiálov

Číslo patentu: E 17826

Dátum: 22.02.2008

Autori: Ullerich Karl-heinz, Brendel Gerhard

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka spôsobu na opracovanie stavebných diel cov z drevených materiálov podľa predvýznaku nároku 1.0002 Drevené materiály majú rôznorodé možnosti uplatnenia sa, najmä napríklad v nábytkárskom priemysle. Drevené materiály používané práve v nábytkárskom priemysle sú obvykle povrstvené a lakované, pričom pojem povrstvenie je tu použitý ako nadradený pojem, ktorý zahŕňa Iakovanie, práškové povrstvenie apod. Lakovaním alebo povrstvením získavajú drevené materiály esteticky atraktívny povrch.0003 V posledných rokoch sa nároky stále väčšmi zvyšovali, pretože nábytok zhotovený napríklad s povrchom s vysokým leskom kladie oveľa vyššie nároky na povrstvenie alebo lakovanie. Tým sú spôsoby výroby nábytku veľmi nákladné, pretože vyžadujú rôznorodé jednotlivé výrobné operácie, ako brúsenie dreveného povrchu, priebežné obrúsenie už čiastoćne nalakovaných alebo povrstvených plôch a záverečné leštenie na hotovo povrstvených a lakovaných plôch. Navyše je za určitých okolností nevyhnutné naniesť viac vrstiev na povrstvenie alebo lakovanie, a preto celkovo ide o veľmi nákladný proces opracovania.0004 To platí aj pre drevovláknité materiály, ktoré sa v poslednej dobe často používajú, ako napr. MDF dosky, ktoré musia byt aj vopred príslušne upravené, aby sa napríklad pred povrstvením alebo Iakovaním odstránili vlákna vystupujúce na povrchu.0005 Podľa súčasného stavu techniky sa to robi obvykle brúsením, pri ktorom sú brusné prostriedky, ako napríklad korund alebo podobné abra zivne prvky, upevnené na nosiči, napríklad na brusnom papieri alebo na2 brusnom kotúči, aby sa s pomocou nosiča pohybovali rotačným pohybom alebo inými ľubovoľnými druhy pohybu po povrchu. Prítlačným tlakom pôsobiacim prostredníctvom nosiča obrusujú abrazívne prostriedky materiál na povrchu opracovávaného stavebného dielca. S pomocou brusného prostriedku s vhodnou zrnitosťou sa dosahuje jemný, hladký a rovný povrch.0006 Podobným spôsobom sa opracúvajú lakované príp. povrstvene povrchy príslušnými Ieštiaclmi prostriedkami, pričom Ieštiace prostriedky majú abrazívne častice alebo prášok zapracované do pomocného prostriedku, napr. kvapaliny alebo pasty a prostredníctvom pružných nosičov, ako kotúče potiahnuté látkou, pIstou alebo podobne, sa pohybujú po povrchu tak, že týmito abrazívnymi prostriedkami je možné tiež dosiahnut zodpovedajúce obrúsenie materiálu.0007 Také spôsoby sú nákladné najmä preto, že na operáciu brúsenia príp. leštenia musí byt príslušný stavebný dielec, určený na opracovanie,umiestnený do brusného príp. leštiaceho prípravku, čo väčšinou znamená náročnú manipuláciu s príslušným stavebným dielcom, pretože je nevyhnutné premiestniť ho do iného držiaka, než ktorý sa používa na povrstvenie alebo lakovanie. Stavebný dielec sa musí obvykle vymontovat z držiaka určeného na použitie pri povrstvení alebo lakovaní a musi sa uchytit do držiaka vhodného na brúsenie alebo leštenie a po brúseni príp. leštení sa musi opät vymontovat a namontovat do iného držiaka, čo znamená veľmi nákladnú manipuláciu. Preto nie sú možné kontinuálne postupy opracovania, ktoré zahŕňajú ako povrstvenie a lakovanie tak aj brúsenie a Ieštenia, napr. na tzv. zariadení in-line.0008 vebných dielcov, okrem iného drevených štruktúr, podľa predvýznaku ná Dokument WO 2005-097133 opisuje spôsob na opracovanie sta roku 1.0009 Preto je úlohou tohto vynálezu navrhnúť spôsob, pri ktorom je možné vykonávať jednoduchým spôsobom brúsenie a/alebo leštenie pri opracovávanl povrchu0010 z materiálu MDF. Príslušný spôsob má byť jednoducho vykonatelný, príp.stavebných dielcov zdrevených materiálov a predovšetkýmnemá byť zložitý a jeho výsledkom má byt povrch dobrej kvality. TECHNICKÉ RIEŠENIE0011 Táto úloha je vyriešená spôsobom so znakmi nároku 1. Výhodné uskutočnenia sú predmetom závislých nárokov.0012 Vynálezcovia zistili, že vyššie uvedený problém je možné vyriešiť tým, že namiesto dosiaľ známych spôsobov brúsenia a Ieštenia, pri ktorých sa s pomocou brusných kotúčov alebo leštiacich dosiek nastavuje definovaný kontakt abrazivnych prostriedkov voči opracovávanému povrchu, je možné využít spôsob tryskania, pričom otryskávacie prostriedky dopadajú na opracovávanú plochu pod ostrým uhlom. Touto aplikáciou tryskania sa rovnakým spôsobom ako pri známych mechanických spôsoboch leštenia a brúsenia obrúsia špičky povrchu a tým sa dosiahne vyrovnanie a vyhladenie. Najmä pri drevených materiáloch sa vystupujúce vlákna dopadajúcim otryskávacím prostriedkom odlomia tak, že na povrchu už nie sú žiadne rušivé vyvýšenia.0013 Pri tomto spôsobe už nie je nevyhnutné upevniť opracovávaný polotovar, príp. stavebný dieleo vdefinovanej polohe voči prlliehajúcim plochám leštiaceho alebo brusného prípravku a teda sú zaručené krátke časy procesu z dôvodu časovej úspory namiesto upínania. Najmä v súvislosti so spôsobom práškového povrstvenia, ale aj s inými spôsobmi Iakovania, pri ktorých sa opracovávaný polotovar pohybuje v upnutí pozdĺž povrstvovacích alebo Iakovaclch prípravkov, aby sa kontinuálne povrstvilalebo lakoval, nie sú nevyhnutné žiadne nákladné práce zmeny upínania4 stavebného dielca do iného držiaka. Najmä pri spôsoboch, pri ktorých aj operácie sušenia a/alebo vytvrdnutia prebiehajú kontinuálne a príslušný stavebný dielec je upnutý v rovnakom upnutí alebo držiaku ako pri spôsobe povrstvenia a/alebo lakovania, je zaručené významné zvýšenie efektivity procesu. Takto je možné výhodne využiť spôsob podľa vynaIe~ zu v súvislosti so spôsobmi, pri ktorých sú stavebné dielce upnuté v jednom jedinom držiaku alebo upnutí, v ktorom sa povrstvujú aj sušia a teraz aj pripravujú, teda brúsia alebo následne opracúvajú, t. zn. Ieštia. Aj všetky čiastkové operácie sú na základe tohto vynálezu realizovatelné jednoduchým spôsobom. Teda pri spôsobe podľa vynálezu treba pri povrstvení alebo Iakovaní napríklad MDF dosiek alebo iných drevených materiálov umiestniť príslušný stavebný dielec len na začiatku do upnutia alebo držiaka a potom môže v tomto upnutí príp. držiaku zostať až do záverečného Ieštenia a všetky operácie opracovania, ako nanášanie podkladového náteru, brúsenie, povrstvenie príp. lakovanie môže prebiehať v rôznych operáciách povrstvenia s medzioperáciou brúsenia apod. aj so záverečným brúsením. To vedie kveľmi efektívnemu a účinnému spôsobu práce.0014 Pri spôsobe podľa vynálezu, ktorý je možné označiť ako brúsenie alebo leštenie tryskaním príp. v príslušnom prípravku sa lúč otryskávacieho prostriedku namieri v uhle o dopadu na povrch medzi opracovávaným povrchom a hlavným smerom tryskania maximálne 20 ° a najmä výhodne maximálne 10 °. Predovšetkým uhIy v rozsahu medzi 10 ° a 20 ° a najmä medzi 10 ° a 15 ° sa ukázali ako veľmi výhodné. Pretože príslušný lúč z dýzy, alebo podobne, obvykle diverguje, je vidno uhol vo vzťahu k smeru hlavného Iúča. ktorý predstavuje stredovú líniu celkového Iúča. 0015 Pri opracovaní stavebného dielca, ako napríklad drevovláknitej dosky alebo MDF dosky, je výhodné, keď napríklad všetky plochy majú byt opracované v približne rovnakej kvalite, namierit lúč otryskávacieho prostriedku na opracovávanú plochu tak, aby na povrch susedných plôch nedopadal otryskávací prostriedok alebo nedopadal na susedné plochy pod väčším uhlom dopadu než takým uhlom dopadu, ktorý má hlavný lúč voči opracovávanej ploche. Tým sa zaručí, že sa susedné plochy otrys kávacim prostriedkom nepoškodia ani neobrúsia, čo by sa mohlo stať,

MPK / Značky

MPK: B23B 21/00, B24C 3/02, B27N 7/00, B05D 3/00, B44C 1/22, B24C 1/08

Značky: dřevěných, spôsob, leštenia, brúsenia, materiálov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e17826-sposob-brusenia-a-lestenia-drevenych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob brúsenia a leštenia drevených materiálov</a>

Podobne patenty