Paralelný kinematický stroj s výkyvnými držiakmi

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka oblasti strojného náradia a robotiky a potom najmä paralelných kinematických strojovurčených na prácu V priemysle a ich výkyvných držiakov.0002 Vo WO 2006/054935 je zverejnený typ paralelného kinematického stroja, ktorý sa týka predloženého vynálezu. Uvedený paralelný kinematický stroj V tomto dokumente obsahuje tri zoraďovacie zariadenia, ktoré môžu byť individuálne predĺžené a skrátené, aby sa dalo pohybovať polohovacou hlavou. Každé z troch zoraďovacich zariadení je spojené s polohovacou hlavou cez prvý kĺb. Ďalej je každé zoraďovacie zariadenie spojené so základom cez kardanový klb. Polohovacia hlava je pohyblivá vnútri pracovného rozsahu V odpovedi na nanévrovanie zoraďovacích zariadeni.0003 Základ uverejnený V dokumente z predchádzajúceho stavu techniky je navrhnutý ako pevná bloková jednotka, V ktorej je namontovaný každý z troch kardanových kĺbov pre každé zoraďovacie zariadenie. Tento základ, tiež známy ako horná plošina, sa ťažko vyrába, rovnako ako je ťažké ho obrábať, aby sa dostali správne tolerancie V každom nastavení každého kardanového kĺbu, čo je pomerne nákladné. Tento základ je tiež veľmi ťažký a teda je podrobený vysokým transportným nákladom, a vyžaduje presné namontovanie v mieste, kde má byť stroj umiestnený. Tiež konečný užívateľ takého stroja, ktorý je vybavený týmto základom, musí vykonať úpravy na začlenenie tohto základu do jeho výrobného systému, čo môže byť ťažké v dôsledku0004 Presnosť pohybov tohto typu strojov závisí značne na jeho tuhosti, ktorá zase závisí na počte ložísk/stupňov voľnosti,ktoré sú k dispozícii, a tiež na schopnosti jednotlivých materiálov minimalizovať torzné napätie a ohybové namáhanie V kritických smeroch. V uvedenom paralelnom kinematickom stroji vyžaduje každý kardanový kĺb namontovaný v základe obrábané povrchy v základe, kde povrchy vyžadujú vysoké tolerancie, aby stroj získal požadovanú tuhosť. Preto je teda veľmi ťažké vyrobiť liaty základ pre taký stroj, pokiaľ ide o tolerancie potrebné pre stroj. Základ známeho stroja je tiež vybavený centrálnou priebežnou dierou, ktorou prechádzajú káble, zoslabujúce taký základ.0005 Jedným. cieľont predloženého vynálezu je zabezpečiť paralelný kinematický stroj so zníženou hmotnosťou.0006 Ďalším cieľom je zabezpečiť paralelný kinematický stroj,ktorý je tiež nákladovo efektívnejší než predtým známe stroje. 0007 Ďalším cieľom je tiež vytvoriť taký stroj, ktorý sa dá jednoduchšie vyrobiť.0008 Cieľom predloženého vynálezu je tiež zabezpečiť paralelný kinematický stroj, ktorý má zvýšenú celkovú tuhosť, ktorá mu umožní získať vyššie tolerancie V obrábaní než stroje z predchádzajúcej techniky.0009 Jedným cieľom predloženého vynálezu je zabezpečiť výkyvný držiak paralelného kinematického stroja, ktorého tuhosť a tým jeho požadovaná presnosť je vyššia v porovnaní s tou u skôr známych paralelných kinematických strojov. To sa dosiahne spojením s jednoduchou konštrukciou, ktorá prispieva k relatívne nízkym výrobným nákladom.0010 Ďalším cieľom je tiež vzájomne spojiť výkyvný držiak prvého zoraďovacieho zariadenia s výkyvným držiakom tretiehotýchto zoraďovacích zariadení počas operácie, čo v podstate zvyšuje tuhosť.0011 Ďalším cieľom je zabezpečiť taký výkyvný držiak, ktorý je ľahši a teda tiež prispieva k dosiahnutiu jednoduchej konštrukcie a relativne nízkych výrobných nákladov.0012 V spojitosti s tým je dalším cieľom zabezpečiť Výkyvné držiaky takého paralelného kinematického stroja, ktorý jeupravený na montážne požiadavky koncového užívateľa.0013 Tieto ciele sú dosiahnuté pomocou predloženého vynálezu,ako je definovaný v pripojených nezávislých patentových nárokoch. Ďalšie výhodné uskutočnenia vynálezu budú zrejmé z pripojených závislých patentových nárokov.0014 Vynález sa týka paralelného kinematického stroja, ktorý obsahuje tri zoraďovacie zariadenia, ktoré môžu byť jednotlivo predĺžené a skrátené, aby pohybovali polohovacou hlavou pripevnenou k jednému koncu každého zo zoraďovacích zariadení, V rámci pracovného rozsahu, kde každé zoraďovacie zariadenie je pripojené k prvému, druhému alebo tretiemu vnútornému výkyvnému prstencu kardanového kĺbu. Každý vnútorný výkyvný prstenec je namontovaný v ložiskách na otáčanie vo výkyvných držiakoch,ktoré sú otočne namontované vo vonkajších výkyvných ložiskách vo vonkajšom ráme. Prvý vnútorný výkyvný prstenec a tretí vnútorný výkyvný prstenec sú namontované na otáčanie V spoločnom vonkajšom výkyvnom. držiaku, ktorý je namontovaný na otáčanie okolo spoločnej výkyvnej osi, a druhý vnútorný výkyvný prstenec je namontovaný V samostatnom výkyvnom držiaku, ktorý je namontovaný v dvoch protiľahlých ložiskách na otáčanie okolo druhej výkyvnej osi, ktorá nie je vyrovnaná s uvedenou spoločnou výkyvnou osou. Vonkajší rám je opísaný v opise a spoločne s jeho obrázkami ako montážny rám, ale tento rám je iba vyznačený akomiesto pre ložiská výkyvného držiaka (vonkajšie Výkyvnéprstence). Tieto umiestnenia sú poskytované koncovým užívateľom stroja a môžu byť usporiadané mnohými spôsobmi, dokiaľ sú polohy ložísk udržované. Polohovacia hlava je teda pohyblivá V rámci pracovného rozsahu ako odpoved na manévrovanie zoraďovacieho zariadenia.0015 V jednom uskutočnení vynálezu je každé zoraďovacie zariadenie na jednom konci pripojené k polohovacej hlave cez prvý kĺb. Stroj je vybavený aspoň dvoma výstužnými ramenami, z ktorých každé je pripojené k polohovacej hlave cez uvedený prvý kĺb, každý má iba jeden stupeň voľnosti. Každé výstužné rameno je upravené na pozdĺžny posun v ložisku ramena V uvedených príslušných kardanových kĺboch, keď jedno alebo viac zoraďovacích zariadení je predĺžených alebo skrátených. Každé ložisko ramena je spojené s výkyvným držiakom a ložisko ramena aspoň jedného výstužného ramena je otočné okolo osi, ktorá sa tiahne paralelne s pozdĺžnou osou uvedeného výstužného ramena. Prvý vnútorný výkyvný prstenec a treti vnútorný výkyvný prstenec sú otočne namontované okolo paralelných osi v príslušnom výkyvnom držiaku.0016 V jednom uskutočnení vynálezu je uvedená druhá výkyvná os orientovaná približne paralelne s uvedenou spoločnou výkyvnou0017 V jednom uskutočnení vynálezu je uvedená samostatná výkyvná os samostatného výkyvného držiaka orientovaná približne kolmo na uvedenú spoločnú výkyvnú os a aspoň jedno 2 uvedených ložísk samostatného výkyvného držiaka je umiestnené vo vonkajšom ráme.0018 V jednom uskutočnení vynálezu sú obidve ložiská ramena samostatného výkyvného držiaka umiestnené vo vonkajšom ráme. 0019 V jednom uskutočnení vynálezu je jedno ložisko samostatného výkyvného držiaka umiestnené vo vonkajšonL ráme a druhé ložisko samostatného výkyvného držiaka je umiestnené Vspoločnom výkyvnom držiaku v mieste medzi ložiskami prvého

MPK / Značky

MPK: B23Q 1/54, B25J 9/00, B25J 17/02

Značky: stroj, kinematický, držiakmi, výkyvnými, paralelný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e17677-paralelny-kinematicky-stroj-s-vykyvnymi-drziakmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Paralelný kinematický stroj s výkyvnými držiakmi</a>

Podobne patenty