Spôsob prevádzkovania motoricky poháňaného ručného lisovacieho prístroja

Číslo patentu: E 17446

Dátum: 16.05.2008

Autor: Frenken Egbert

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob prevádzkovania motoricky poháňaného ručného lisovacieho prístroja0001 Vynález sa týka spôsobu prevádzkovania motoricky poháňaného ručného Iisovacieho prístroja podľa znakov predvýznakovej časti nároku 1.0002 Takéto spôsoby prevádzkovania lisovacieho prístroja sú známe. Ako na priklad nech je poukázané na dokument WO 99/19947. Z tohto známy Iisovací pristroj je poháňaný hydraulicky. Okrem toho sú tiež známe také lisovacie pristroje, ktoré sú poháňané bezprostredne elektromotorom. V tomto smere možno poukázať napriklad na dokument DE 203 05 473 U 1. Namiesto dvoch iisovacích čeľusti môže byť tiež použitá iba jedna Iisovacia čeľusť, ktorá sa pohybuje proti nepohyblivému protiľahlému dorazu. Pozri napríklad dokument US 5 727 417.0003 Bolo už tiež navrhnuté, pozri napriklad nie preduverejňujúcu nemeckú patentovú prihlášku 10 2006 026 552, aby pri uvolňovaní iisovacích čelusti, ktoré sa opäť pohybujú alebo sú pohybované do roztvorenej alebo prístupnej východiskovej polohy (vo vzťahu k sú pohybované je potrebné poukázať na to,že takéto lisovacie čeľuste tiež, hoci ich roztvorenie je v zásade možné, môžu byť pomocou pružiny predpnuté do zovretej polohy, pozri napríklad dokument 10 2005 028 083 A 1). bolo možné vykonať prerušenia pohybu do východiskovej polohy tak, že budúci proces lisovania môže byť zahajovaný z tejto zvolenej medzipolohy. Ušetrí sa teda čas, keď nie je potrebný celý pohyb do východiskovej polohy. Toto prerušenie musi byť podmienené špeciálnou aktiváciou.0004 Ďalej už boli z rôznych hľadisk navrhnuté opatrenia, ktoré majú umožniť kontrolu, či lisovanie bolo skutočne vykonané. V dokumente EP 1 092 487 A 2 je na to navrhnuté zariadenie na iisovacích čeľustiach, ktoré umožňuje opätovné rozovretie až po úplnom vzájomnom zovretí. Toto opatrenie na kontrolu úplného lisovanie je však pomerne nákladné. V ďalšom sa vo vzťahu k stavu techniky poukazuje ešte na dokument DE 202 O 2 200 U 1. ktorý opisuje spôsob podľapredvýznakovej časti nároku 1, a dokumenty W 0 99/19947 A, US 5,727,417 a DE 203 05 473 U 1.0005 Ak sa vychádza z vyššie opísaného stavu techniky, je úlohou vynálezujednak, aby sa mohli dosiahnuť výhody medzipolohy bez toho, aby sa prirovnakých procesoch muselo vždy zasahovať, jednak aby sa našiel taký spôsob prevádzkovania lisovacieho prístroja, ktorý pokiaľ možno jednoducho a spoľahlivoumožní dosiahnutie a udržiavanie určitého lisovacieho tlaku.0006 Táto úloha je pri predmete podľa nároku 1 riešená tým, že pre prerušenie sa sníma, prípadne ukladá, k medzipolohe priradený a v priebehu procesu lisovania zisťovaný signál hodnoty dráhy alalebo času alalebo tlaku, podľa ktorej sa uvoľnenie pri nasledujúcich procesoch lisovania automaticky môže prerušiť0007 Pritom je najskôr podstatné, že uvoľnenie aj v takom prípade nie je bezpodmienečne prerušené v uvedenej medzipolohe. Môže však byť prerušené. Inými slovami, lisovací prístroj je tak zároveň variabilne využiteľný, takže uvoľňovanie sa v medzipolohe preruši (len) pri vhodnej aktivácii. Rovnaké procesy môžu byť takto vykonávané vždy z tej istej medzipolohy. Môže byť pritom vhodne z hľadiska obsluhy použité opatrenie, čo je ešte následne ďalej vysvetlené, že vo vzťahu k danému prerušeniu v medzipolohe nie je potrebná žiadna špeciálna aktivácia, keď ale v medzipolohe už nemá nastať žiadne prerušenie, možno toto - s výhodou jednorázovo - dosiahnuť špeciálnou aktiváciou prístroja. Obrátene je tiež možné, že k prerušeniu uvoľňovania Iisovacích čeľusti v požadovanej medzipolohe dôjde len na základe špeciálnejobsluhy prístroja, t.j. najmä špeciálnej aktivácii spínača, inak ale nie.0008 V tejto súvislosti je ďalej výhodné, že ukladanie spomínanej miery,prípadne hodnoty, sa vykonáva pri každom procese lisovania. Nezávisle na tom,či sa podľa tejto hodnoty vykoná prerušenie alebo nie.0009 V detaile existuje viacero možností konkrétneho uskutočnenia. Po prvé jevýhodné, ak sa zisťuje prvý dotyk s obrobkom a sníma sa priradená hodnotadráhy, času alebo tlaku. Dotyk s obrobkom možno v zásade zisťovať napríklad v lisovacej čeľusti usporiadaným snímačom tlaku. Dotyk s výrobkom možno ďalej napríklad zisťovať vyhodnotením prúdu motora. Akonáhle sa prejaví markantný nárast prúdu motora, je možné toto interpretovať ako dotyk s obrobkom.0010 Rovnakým spôsobom možno aj pomocou snímača tlaku snimať tlak hydraulického prostriedku. Pretože tlak hydraulického prostriedku v dôsledku trenia piestu vo valci a sily vratnej pružiny vykazuje pri pohybe piesta dopredu a späť približne Iineárny nárast a pokles, možno z toho tiež s určitou toleranciou odvodiť skutočnú polohu piestu vo valci. Potial je možné v čase merané hodnoty tlaku prepočítať na hodnoty dráhy a ďalej, ako bude ešte vysvetlené vo vzťahu k hodnotàm dráhy, prepočítať na polohu piestu a tým nakoniec aj Iisovacích čelustí alebo využiť na získanie analógovej hodnoty toho istého.0011 Môže byť takto snlmaná poloha lisovacej čeluste ovládajúceho nastavovacíeho člena a následne po vykonanom lisovaní v priebehu uvoľňovania Iisovacích čeľustí môže potom zodpovedajúce tejto hodnote nasledovať prerušenie na dosiahnutie medzipolohy. Je výhodné, ak sa nevolí presne to isté miesto, v ktorom prístroj v dôsledku nárastu prúdu motora, v uvedenom prípade,zistil dotyk s obrobkom, ale sa k takto zistenej dráhe, tlaku alebo dobe pripočíta určitý prídavok, aby sa spoľahlivo dosiahla medzipoloha, v ktorej môže byť opäť nerušene zahájený budúci proces Iisovania. Pod nerušene sa tu rozumie najmä to, že lisovacie čeluste sa roztvoria trochu viac, než by bolo vlastne potrebné.0012 Prídavok k hodnote dráhy, tlaku alebo času môže ležať medzi 0 až 50 hodnoty, pričom toto pásmo zahŕňa tiež všetky medziľahlé hodnoty, a to najmä v krokoch po 1/10 . Prídavok teda môže ležať medzi 0 až 40,9 a 0 až 40,8 ,atď. Avšak aj medzi 0,1 a 50 , 0,2 až 50 , 0,3 až 50 a na druhej strane medzi 0,1 až 40,9 , 0,2 až 40,9 , 0,2 až 40,8 , atď. Z týchto hodnôt je zvlášť výhodný rozsah 0 až 10 , opäť vrátane medzilahlých hodnôt, ako už bolo0013 V praktických prípadoch použitia ide napríklad o lisovanie medzi nákrutkou a rúrkou pomocou presahujúceho lisovacieho puzdra, aby sa dosiahol tesný spojmedzi dvoma na seba navzájom nadväzujúcimi níirkami. Ak následne nasleduje rad Iisovaní buď na tom istom potrubí alebo na potrubiach rovnakého menovitého rozmeru, ktoré nevyžadujú premiestnenie lisovacích čeľusti do východiskovej polohy, ale len do medzipolohy, v ktorej je prerušenie uvoľňovania výhodné,môže sa tu opisaným vybavením pracovať veľmi racionálne. Ďalším prípadom použitia je lisovanie (sploštenie) káblovej koncovky.0014 Ďalšia možnosť stanovenia medzipolohy spočíva v tom, že sa meria čas od prvého dotyku s obrobkom až do ukončenia Iisovania a uvoľňovanie čeľustí je prerušené po urazení nameranému času zodpovedajúcej dráhy od ukončenia Iisovania. Prerušenie prebieha teda (iba) v závislosti od času, pričom s ohladom na dané súvislosti (pri spätnom chode nie je prakticky žiadne rušenie, ktoré by sa malo zohladňovať, takže určitá doba od začiatku spätného chodu úplne presne korešponduje s určitou dráhou piestu) možno bez ďalšieho určiť dráhu (napr. prostredníctvom faktora, použitého na výpočet z času).0015 Koniec vlastného Iisovania sa s výhodou urči doterajším spôsobom. Napríklad na základe poklesu tlaku a/alebo otvorenia ventilu spätného chodu alebo ventilu pre preťaženie. Prípadne tiež iba uplynutím určitej doby, meranej napríklad od začiatku lisovacieho cyklu.0016 Potialto je ďalej výhodné, že medzipolohu možno uložiť a v závislosti od určitého ovládania, prípadne neovládania lisovacieho prístroja v nasledujúcich procesoch lisovania sa spätný chod vykonáva vždy len do medzipolohy. Toto môže byť dosiahnuté tým, že prerušenie v medzipolohe sa opakuje len tak dlho,kým zostáva spojito stlačené spúšťacie tlačidlo prístroja. Akonáhle stlačenie spúšťacieho tlačidla skončí, vráti sa prístroj späť až do pôvodnej východiskovej polohy. Cez stlačené spúšťacie tlačidlo môže súčasne nasledovať odpojenie motora, či už hydraulického motora alebo elektromotora, po dokončení lisovania. Ďalej stlačené spúšťacie tlačidlo potom zaisťuje, že v priradenej medzipolohe dôjde k prerušeniu spätného chodu, prípadne uvoľnenie Iisovacích čeľusti. Napriklad krátkodobým automatickým aktivovanim hydraulického čerpadla v prípade prerušenia spätného chodu podľa v úvode menovanej nemeckej patentovej prihlášky 10 2006 026 552. Môže potom byť potrebné, aby sa spustil

MPK / Značky

MPK: B25B 27/10, B21D 39/04, H01R 43/042

Značky: lisovacieho, ručného, prístroja, motoricky, spôsob, prevádzkovania, poháňaného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e17446-sposob-prevadzkovania-motoricky-pohananeho-rucneho-lisovacieho-pristroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prevádzkovania motoricky poháňaného ručného lisovacieho prístroja</a>

Podobne patenty