Systém pre navíjanie a vkladanie cievok do komponentov dynamoelektrických strojov

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka systému pre vyrábanie dynamoelektrických komponentov podľa úvodnej časti patentového nároku 1. Takýto systém je známy z EP 0817357 A 1 a používa sa pre vyrábanie vinutých komponentov dynamoelektrických strojov, napríklad jadier statora, ktoré majú cievky vinuté s elektrickým vodičom, takým ako je medený drôt alebo medený tyčový vodič. Tento vynález zvažuje predovšetkým optimalizáciu výroby,ktorá obsahuje operácie ako je navíjanie za účelom sformovania cievok, ktorá je vykonávaná externe mimo jadra statoru, a následné vkladanie tej istej cievky do jadra statoru.Opis doterajšieho stavu techniky0002 Bežne sa obe operácie, navíjania cievky a následné vkladanie tej istej cievky do jadra statoru, vykonávajú v rozdielnych a špecifických výrobných staniciach, ktoré sú umiestnené v určitej vzájomnej vzdialenosti.0003 Konkrétnejšie, v navíjacej stanici sú cievky vinuté a umiestnené na vkladací nástroj vo vopred určených pozíciách. Vkladací nástroj počas operácie vkladania zavádza cievky jednu po druhej do jadra statoru. Vkladací nástroj má zvyčajne sériu vodiacich kolíkov, okolo ktorých sú ako výsledok operácie navíjania umiestnené cievky. Pri dokončovaní operácie vkladania, vodiace kolíky vedú cievky, pritom ako sú tlačené,tak aby boli vložené do slotov jadra statoru, ktoré bolo už predtým zarovnané s vodiacimi kolíkmi.0004 Preto je potrebné, aby bol vkladací nástroj s cievkami, ktoré sú na ňom umiestnené prepravený z navíjacej stanice ku vkladacej stanici prepravným systémom,ktorým je zvyčajne paletový dopravníkový systém alebo riešenie pomocou rotačného stola.0005 Scenáre výroby tohto typu boli opísané v US 4,299,025 a EP publikácii s číslom 817,3570006 Problémom vo výrobných systémoch môže byt to, že existuje nepresnosť pri udržiavaní pozície cievky na vkladacom nástroji počas prepravných úsekov na konci, a že toto nakoniec vyústuje do nepresného umiestnenia cievky vrámci dynamoelektrického komponentu ako výsledku operácií vkladania. V podstate,prepravné pohyby alebo umiestňovacie pohyby vkladacieho nástroja, ked tento prenáša cievky, je základným prevádzkovým hľadiskom fungovania systému podľa princípov navljania a vkladania. Je kľúčovým pre kvalitu výroby a zabraňovanie nesprávneho fungovania týchto systémov, aby boli cievky presne umiestnené na vkladacom nástroji,a predovšetkým aby bola táto presnosť na vkladacom nástroji konštantne udržiavaná, až pokým nie sú cievky úspešne vložené vrámci dynamoelektrického komponentu. Preto,prenášanie a umiestňovanie vkladacieho nástroja, ktorý je naložený cievkami, by malo byť vykonávané presne a bez narušenia podmienok cievky, tak ako boli vyprodukované prostredníctvom navíjaclch operácii.0007 V moderných dynamoelektrických jadrách, takých ako sú jadrá statora bezkefových elektromotorov, jadrá statora indukčných motorov, alebo jadrá statora alernátorov vozidiel, sa počet závitov cievky, alebo veľkosť veľkého tyčového vodiča,ktorým je potrebné vyplniť dostupný priestor slotu, stále zvyšuje. Toto zvyšuje požiadavky na presnosť pri umiestňovanl a vyhýbanie sa narúšaniu podmienok cievkypočas prepravných operácií a pri príprave pre operácie vkladania.0008 Navyše, množstvo času požadovaného pre dokončenie prepravných pohybov alebo umiestňovacích pohybov vkladacieho nástroja, je mimoriadne dôležité pre výrobný čas systému, preto je potrebné optimalizovať čas požadovaný pre dokončenie prenosu a umiestňovanie vkladacieho nástroja, za účelom zlepšenia produkčných množstiev dynamoelektrických komponentov, ktoré je možné získať z výrobného systému.0009 Prepravné cesty, ktoré musí vkladací nástroj vykonať medzi rôznymi stanicami prostredníctvom prepravného riešenia, ovplyvňuje dispoziciu staníc, a tým aj usporiadenie strojového zariadenia na dostupnej podlahovej ploche výrobného0010 Z hľadiska vyššie uvedeného, je predmetom tohto vynálezu poskytnutie výrobných systémov s predpokladanými navíjacími a vkladacími stanicami, v ktorých môže byt výkonnosť produkcie dynamoelektrických komponentov zvýšená bez skomplikovania staníc, alebo bez podstatného zvyšovania ich počtu.0011 Ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnúť výrobné systémy pre dynamoelektrické komponenty s predpokladanými navíjacími a vkladacími stanicami, v ktorých môže byť zredukovaný priestor, ktorý zaberá výrobný systém.0012 lným ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie výrobných systémov pre dynamoelektrické komponenty s predpokladanými navíjacími a vkladacími stanicami, v ktorých je zvýšená flexibilita usporiadania staníc vo výrobnom systéme.0013 Ešte ďalším predmetom tohto vynálezu je poskytnutie výrobných systémov pre dynamoelektrické komponenty uvažujúcich navíjacie a vkladacie stanice, v ktorých môže byt presnosť vkladania cievky do dynamoelektrických jadier stabilnejšia.0014 Tieto a iné predmety vynálezu sú dosiahnuté v súlade s princípmi vynálezu pomocou predpokladaných výrobných systémov podľa patentového nároku 1. Vo výrobnom systéme sú navíjacie stanice a vkladacie stanice umiestnené vo vopred určených pozíciách spolu s predĺžením prepravného systému, ktorý sa predpokladá pre nosné a prenàšacie vkladacie nástroje. vkladacie nástroje môžu byť bud nesúce cievky ku vkladacej stanici, alebo vracajúce sa prázdne k navíjacej stanici. Prepravné riešenie má platformu spolu s aspoň nosným členom pre nosné vkladacie nástroje, takže tieto môžu byt privedené, alebo odvedené zo staníc.0015 Pri staniciach môže byť zavádzacie zariadenie pre kooperáciu pri preprave vkladacích nástrojov medzi platformou a spracovacími časťami staníc.0016 Počas prenosu, sa platforma môže uvoľniť od aplikačného nástroja prostredníctvom vzájomného pohybu medzi platformou a aplikačným nástrojom vsmere, ktorý je odlišný od smeru pre podporovanie aplikačného nástroja na nosnom člene.0017 Nosný člen je poskytnutý s nosným Iožiskom pre nosný aplikačný nástroj v opornom smere a otvorom v Iožisku, ktorý platforme umožňuje zbaviť sa aplikačného nástroja.0018 Ďalšie vlastnosti vynálezu, jeho povaha a rôzne výhody budú zrejmejšie zo sprievodných nákresov a následného detailného opisu výhodných uskutočnení.- Obrázok 1 je pôdorys znázorňujúci výrobný systém podľa schematického znázornenia uskutočnenia vynálezu.- Obrázok 1 a je zväčšenie časti jadra statora vyrobeného pomocou riešení vynálezu,pri pohľade zo smeru la z obrázka 1- Obrázok 2 je čiastočný perspektívny pohľad, pri pohľade zo smem 2 z obrázka 1,znázorňujúci časť uskutočnenia prepravného systému tohto vynálezu. Na obrázku 2 vkladací nástroj znázornený na obrázku 1 bol vynechaný z dôvodu prehľadnosti.- Obrázok 3 je čiastočný perspektívny pohľad, pri pohľade zo smeru 3 z obrázka 2 znázorňujúci situáciu vkladacieho nástroja, ktorý je nesený prepravným systémom,avšak v inej pozícii vzhľadom na Obrázok 1. Určité časti z obrázka 2 sa nenachádzajú na obrázku 3 z dôvodu prehľadnosti. Navyše, na obrázku 3 sú určité časti vkladacieho nástroja znázornené transparentne za účelom zobrazenia nosného člena zavádzacieho zariadenia, ktoré sa môže nachádzať pri navíjacej stanici výrobného systému.- Obrázok 4 je čiastočný perspektívny pohľad, pri pohľade zo smeru 4 z obrázka 3,znázorňujúci samotný vkladací nástroj, podľa vyhotovenia vynálezu

MPK / Značky

MPK: H02K 15/04

Značky: komponentov, systém, strojov, navíjanie, cievok, dynamoelektrických, vkladanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e17436-system-pre-navijanie-a-vkladanie-cievok-do-komponentov-dynamoelektrickych-strojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém pre navíjanie a vkladanie cievok do komponentov dynamoelektrických strojov</a>

Podobne patenty