Spôsob výroby hliníkovej fólie s integrovanými ochrannými znakmi

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob výroby hliníkovej fólie s integrovanými ochrannými0001 Vynález sa týka spôsobu výroby hliníkovej fólie s integrovanými ochrannými znakmi, pri ktorom sa táto hliníková fólia vyvalcuje v niekoľkých prechodoch medzi valcami za studena na hrúbku menšiu ako 150 m a pričom súčasne na obidvoch povrchových stranách hliníkovej fólie vzniká textüra0002 Medicínske výrobky, ktoré sa zvyčajne balia pomocouhliníkových fólií, sú často terčom falšovania. Nefalšovateľnéznaky by preto mali byť čo najbližšie pri medicínskom výrobku,a teda najlepší predpoklad na to poskytuje priame nanášanie ochranných znakov v priebehu výrobného procesu primárnych0003 Preto sa uskutočňovali pokusy aj obalové materiály pre farmaceutický priemysel vybaviť hologramami, ako je to zvyčajne pri bankovkách. Pri tom sa ukázalo, že aj hologramysa môžu falšovať, aj keď je ich výroba pomerne nákladná.0004 Podľa W 0 O 3/104890 A 1 sa preto ako ochranný znak navrhuje špeciálne štruktúrovaná oblasť na povrchu fólie. Štruktúrovanie sa uskutočňuje pomocou valcovania povrchu0005 Špeciálne valcovacie procesy sú známe napríklad 20006 Parametre valcovania sa však musia presne nastaviť, pretože inak by sa mohla uskutočniť nežiaduca deformácia0007 Tu sa postará o nápravu tento vynález.0008 Podľa vynálezu sa navrhuje spôsob vyššie uvedeného druhu, ktorý sa vyznačuje tým, že z aspoň dvoch hliníkových fólií sa vytvorí voľný kompozit, ktorý sa V poslednom prechode medzi valcami za studena privádza k páru pracovných valcov,pri ktorom na aspoň jednom povrchu valca sa reliéfne povrchové štruktúrovanie, vytvorené v smere valcovania brúsením, v závislosti od kontrastu a v závislosti od motívu zredukovalo v jednej oblasti o 10 do 50 , vzhľadom na strednú výšku nerovnosti profilu, na vytvorenie motívu pre ochranný znak,ktorý sa prenáša na povrchovú stranu hliníkových fóliíobrátenú k povrchu valca, a potom sa oddeli voľný kompozit0009 Ďalšie uskutočnenia tohto spôsobu sú zverejnené nazáklade vedľajších nárokov 2 až 5.0010 Vynález sa v ďalšom texte bližšie vysvetľuje na základe jedného možného príkladu uskutočnenia vynálezu a tiežna základe obrázkov 1 až 8.Prehľad obrázkov na výkresochobrázok 1 pár pracovných valcov na uskutočňovanie spôsobupodľa vynálezu, obrázok 2 detailný pohľad na pracovný valec a na jeho povrchové vytvarovanie, obrázok 3 Striebeckovu krivku na dokumentáciu relevantných parametrov spôsobu v medzere medzi valcami aobrázok 4 priebeh postupu výroby integrovaných ochranných znakov.Obrázky 5 až 8 znázorňujú možné formy uskutočnenia0012 Výrobný proces hlinikovej fólie ł s integrovanými ochrannými znakmi § pozostáva v podstate z čiastkových procesov plynulého odlievania, homogenizovania, valcovania za tepla, valcovania za studena a následného žíhania nad rekryštalizačnou teplotou. Na to sa pripája proces valcovania fólie za studena. Pri tom sa hliníková fólia 5 V niekoľkých prechodoch medzi valcami za studena vyvalcuje na hrúbku menšiu ako 150 m, pričom súčasne na obidvoch povrchových stranách ga, gb hlinikovej fólie vzniká textúra êa, gb prebiehajúca V smere valcovania, pozri obrázok 4 b. Táto v smere výroby vytvorená štruktúrovaná drsnosť vedie k usmernenému odrazu dopadajúceho svetla, takže V dôsledku tohto usmerneného odrazuzískavajú povrchové strany ga a gb lesklý vzhľad.0013 Pre posledný prechod medzi valcami sa uskutoční prestavovanie, pozri obrázok 1 a obrázok 4 a, pričom sa použije pár 2 pracovných valcov, pri ktorom aspoň jeden povrch valcamá motív 6 pre ochranný znak. Tento motív QL sa vyrobí vprípade, že reliéfne povrchové štruktúrovanie lła, vytvorené brúsením v smere valcovania, sa zredukuje v závislosti od kontrastu a v závislosti od motívu v jednej oblasti o 10 až 50 vzhľadom na strednú výšku nerovnosti profilu. To sa môžeuskutočniť napríklad pôsobením laserových lúčov, pozri obrázky2 b, 2 c a 4 c. Pre posledný prechod medzi valcami za studena sa napríklad z dvoch lesklých hliníkových fólií 5 prostredníctvom oddeľovacieho prostriedku Z vytvorí voľný kompozit g, pozri obrázky 1 a 4 b. Tento voľný kompozit § sa privedie k uzavretej medzere g medzi valcami, ktorá je vytvorená medzi obidvoma pracovnými valcami lg, ll. Na povrchovú stranu ga hliníkovej fólie, obrátenú k pracovnému valcu, sa teraz prenesie motív pre ochranný znak §. V oblasti ochranného znaku § hliníkovej fólie ł - pozri obr. 4 d - vzniká teraz matne sa javiaca,nepravidelná textúra, ktorá sa viditeľne odlišuje od zvyšnej,lesklo sa javiacej povrchovej oblasti ga s usmernenou textúrou 3. V oblasti ochranného znaku § dochádza v dôsledku tejto nepravidelnej textúry k difúznemu odrazu dopadajúceho svetla,takže oblasť ochranného znaku § sa javí ako matná. Povrchovástrana 2 b hliníkovej fólie 1 odvrátená od povrchu valca jeprikrytá oddeľovacím prostriedkom Z a druhou hliníkovou fóliou, kvôli zrozumiteľnosti označenou vzťahovou značkou ŽL. Dotykové strany obidvoch fólií sa vyznačujú ryhami po valcovaní predchádzajúceho prechodu medzi valcami a drsnosťou novovzniknutou pri zdvojnásobenom valcovaní, ktorá je smerovaná hlavne naprieč k smeru výroby. V dôsledku nepravidelnej textúry týchto povrchov dochádza k difúznemu rozptylu. Po valcovaní za studena sa oddelí voľný kompozit z hliníkovej fólie l s integrovaným ochranným znakom §,vyrobenej podľa vynálezu, a hliníka ŽL. Hliníková fólia 3 má na svojej povrchovej strane ĚLŽ usmernené štruktúrovanie §L§,takže táto povrchová strana sa javí ako lesklá, naproti tomudruhá povrchová strana 4 b má nepravidelnú štruktúru, a preto0014 Ak však obidva pracovné valce majú motív QL, potom sa namiesto hliníkovej fólie 5 vyrobí ďalšia hliníková fólia l sintegrovaným ochranným znakom §.

MPK / Značky

MPK: B21B 1/22, B21H 8/00

Značky: hliníkovej, znakmi, integrovanými, výroby, spôsob, fólie, ochrannými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e16945-sposob-vyroby-hlinikovej-folie-s-integrovanymi-ochrannymi-znakmi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby hliníkovej fólie s integrovanými ochrannými znakmi</a>

Podobne patenty