Kombinačné liečenie rakoviny zahŕňajúce EGFR/HER2 inhibítory

Číslo patentu: E 14265

Dátum: 09.11.2006

Autori: Van Meel Jacobus, Baum Anke, Stehle Gerd, Amelsberg Andree, Solca Flavio

Je ešte 19 strán.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Vynález sa týka farmaceutickej kompozície zahŕňajúcej účinné množstvá(1 ) 4-(3 -chlór-4-fluórfenyl)a 1 nino -6- f 4- (N, N-dimetylamino)- 1 -oxo-2-butén- 1 -ylamino) -7-.S)-tetrahydrofurán-3 -yloxy)-chinazolínu, alebo jeho farmakologicky prijateľnej adičnej soli s kyselinou,ako zlúčenina l(2) a cetuximabu, ako ďalšie chemoterapeutické činidlo g .Duálne inhibítory erbbl receptora (EGFR) a erbB 2 (Her 2/neu) receptora tyrozín kináz sú opísané vo W 0 02/50043, W 0 2004/074263 aWO 2005/037824, vhodné na liečenie napr. benígnych alebo malígnych nádorov, najmä nádorov epiteliálneho a neuroepiteliálneho pôvodu, metastastázovania a abnonnálnej prolíferácíe cievnych endotelových buniek(neoangiogenéza), na liečenie chorôb dýchacích ciest a pľúc, ktoré sú sprevádzané zvýšenou alebo zmenenou produkciou hlienu spôsobenou stimuláciou pomocou tyrozín kináz, ako aj na liečenie chorôb tráviaceho traktu a žlčových ciest a žlčníka, ktoré sú spojené s narušenou aktivitou tyrozín kináz. Zverejnenie W 0 02/50043, W 0 2004/074263 aWO 2005/037824 zahŕňa prípravu ako aj farmaceutické fonnulácie zlúčenín. Okrem toho je známe, že na liečenie nádorových chorôb sa môžu použiť zlúčeniny v monoterapii alebo v spojení s inými protinádorovými terapeutickými činidlami, napríklad v kombinácii s inhibítormi topoizomerázy (napr. etopozid), inhibítormi mitózy (napr. vinblastín), zlúčeninamí, ktoré interagujú s nukleovými kyselinami (napr. cis-platina, cyklofosfamid, adriamycín),antagonistamí hormónov (napr. tamoxifén), inhibítormi metabolických procesov (napr. 5-FU atdí), cytokínmi (napr. interferóny) alebo protilátkami. Liečenie nádorových chorôb kombináciou VEGFR inhibítora 3-Z-l-(4-(N-4-metyl-piperazín-1-yl)-metylkarbonyl)-Nmetyl-amino)-anilíno)-1-fenyl-metylćn-6-metoxykarbonyl-2-indolinónu a jedného z duálnych EGFR/HER 2 inhibítorov 4-(3-chlór-4-fluórfenybamino-6-(4-(MN-dimetylamino)-loxo-2-butén-l-ylamino)-7-.S)-tetrahydrofurán-3-yloxy)-chinazolínu alebo 4-(3-chlór-4 tluór-fenyl)amino-6-(4-(homomorfolín-4-yl)-1-oxo-2-butén- l -yl amino ł -7-(.S) -(tetrahydrofurán-3-yl)oxy-chinazolínu sú opísané vo W 0 2004/096224.Na liečenie chorôb onkologickej povahy bolo navrhnuté, veľké množstvo chemoterapeutických, imunoterapeutických alebo imunomodulačných, antiangiogénnych alebo hormonálnych činidiel, ktoré sa môžu použiť ako monoterapia (liečenie s jedným činidlom) alebo ako kombinovaná terapia (simultánne, oddelené alebo následné liečenie s viac ako jedným činidlom) a/alebo, ktoré sa môžu kombinovat s rádioterapiou alebo rádio-imunoterapiou. V tomto ohľade, chemoterapeutické činidlo znamená prirodzene sa vyskytujúcu, semisyntetickú alebo syntetickú chemickú zlúčeninu, ktorá samotná alebo prostredníctvom ďalšej aktivácie, napríklad so žiarením v prípade rádio-imunoterapie, inhibuje alebo zabija rastúce bunky a ktorá sa bežne používa alebo je schválené na liečenie chorôb onkologickej povahy,ktoré sa tiež bežne označujú ako rakoviny. V literatúre sú tieto činidlá obvykle klasiñkované podľa ich mechanizmu účinku. Odkaz sa môže takto urobiť, napríklad, na klasifikáciuÚčinnosť chemoterapeutík sa môže zlepšiť použitím kombinačných terapií s inými chemoterapeutikami, imunoterapeutikami, imunomodulátormi, antiangiogénnymi alebo hormonálnymi zlúčeninami. Kombinované terapie znamenajú zlatý štandard pri mnohýchAj V prípade, že už bola navrhnutá koncepcia kombinovania niekoľkých terapeutík alebo terapií a rôzne kombinované terapie sú v štádiu štúdie a klinických pokusov, stále sú potrebné nove a účinné terapeutické kompozície na liečenie nádorových ochorení, ktoré ukazujú výhody pred štandardnými terapiami. Cieľom predloženého vynálezu je poskytnúťkombínovanú terapiu s duálnym inhibítorom na liečenie rôznych rakovinových ochorení.Zístilo sa, že kombinovaná terapia na liečenie rôznych rakovinových ochorení, obzvlášť špecifických podtypov rakoviny spomenutých ďalej v texte, zahŕňa spoločné podávanie (coadministration) pacientovi a/alebo spolupôsobenie (co-treatment) na pacienta účinnými(l) 4-(3-chlór-4-tluórfenyl)amíno-6- (4-(1 V,N-dimetylamino)-l-oxo-2-butén-1-ylamino-7-S)-tetrahydrofurán-3-yloxy)-chinazolinu alebo jeho farmakologicky prijateľ nej adičnej soli s kyselinou, ako zlúčenina l(2) a cetuximabu, ako ďalšie chemoterapeutické činidlo gprípadne v kombinácií s rádioterapiou, rádio-imunoterapiou a/alebo chirurgickým odstrá nením nádora, poskytuje nečakané výhody, napr. vyššiu účinnosť na základe aditívnych alebo synergických účinkov a/alebo zlepšenú znášanlivosť a zníženie vedľajších účinkov liečenia u pacienta v dôsledku, napríklad, na podávanie nižších dávok terapeutik spojené so zníženými vedľa šími účinkami.Akýkoľvek odkaz na zlúčeninu l v spojení s vynálezom je treba chápať tak, že zahŕňa ichfarrnakologicky prijateľné adičné soli kyselín, solvátov, hydrátov alebo polymorfy.Výraz pacient sa týka ľudských alebo iných ako ľudských cicavčích pacientov, ktorí trpia rakovinou a teda vprípade potreby takého liečenia, výhodne je pacientom ľudská osoba. Okrem toho, výraz pacient sa rozumie, že zahŕňa takých pacientov s rakovinou, ktori majú nádory s receptorom divého-typu EGF ako aj vopred vybraných pacientov s nádonni nesúcimi aktivačné EGFR mutácíe. Tieto môžu byt umiestnené v tyrozín kinázovej doméne EGF receptora ako sú napríklad L 858 R alebo L 861 bodové mutácie v aktivačnej slučke (exón 21) alebo in-frame delečné/inzerčné mutácie v ELREA sekvencii (exón 19) alebo substitúcie v G 719 umiestnenom v nukleotidovej väzbovej slučke (exón 18). Ďalšie aktívujúce mutácie boli uvedené v extracelulámej doméne EGF receptora pri rôznych indikáciách (napr. EGFR vIII zobrazujúci exónové 2-7 delécie). Iné mutácie, ako bodové mutácie T 790 M v exóne 20 ako aj niektoré exón 20 inzercie (napr. D 770 N 771 insNPG), ktoré spôsobujú rezistenciu na konkrétne lieky by mali byt tiež zahrnuté ako aj dvojité mutanty ako je kombinovaná L 858 R/ T 790 M mutácia alebo exón-l 9-del/T 790 M.Výraz pacient je treba chápať tak, že tiež zahŕňa takých pacientov s rakovinou, ktorí majú nádory sreceptorom divého-typu HER 2 ako aj vopred vybraných pacientov s rakovinou s nádonni nesúcimi aktivačné EGFR mutácíe, napr. M 774 A 775 ínsAYVM.Výraz rakovina ako sa používa v kontexte tomto vynálezu je treba chápať v tom najvšeobecnejšom zmysle ako chorobu charakterizovanú neprimeranou proliferáciou buniek, migráciou, apoptózou alebo angiogenézou, výhodne neprimeranou proliferáciou buniek.Neprimeraná proliferácía buniek znamená proliferáciu buniek vyplývajúcu z neprimeraného rastu buniek, znadmemého delenia buniek, bunkového delenía pri zrýchlenej rýchlostiRádioterapia znamená podávanie ionizujúceho žiarenia pacientovi, ako sa bežne používa na liečenie rakoviny. Rádioterapia sa môže použiť pred, paralelne alebo po spolupôsobení, podávaním účirmých látok l a LOdstránenie nádoru chirurgicky je jedna štandardná možnost pri liečení rakoviny a môže sapoužiť pred alebo po spolupôsobení podávaním účinných látok l a 2.Prvý aspekt predloženého vynálezu sa týka fannaceutickej kompozície na liečenie rakoviny(l) 4-(3 -chlór-4-lluórfenyDamíno -6- l 4-(MN-dimetylamino)- 1 -oxo -2-butén- 1 ylamino) -7-S)-tetrahydroñ.1 rán-3 -yloxy)-chinazolínu, alebo jeho farmakologicky prijateľnej adičnej soli s kyselinou ako zlúčenina l a(2) cetuximabu, ako ďalšie chemoterapeutické činidlo gpripadne v kombinácii s jedným alebo viacerými farmaceutický prijateľnými excipientmi a pripadne upravenej na spolupôsobenie s rádioterapiou alebo rádio-imunoterapiou, vo forme kombinovaného prípravku na súčasné, oddelené alebo následné použitie na liečenie chorôb zahŕňajúcich bunkovú proliferácíu, migráciu alebo apoptózu rakovinových buniek alebo angiogenézu, výhodne zahŕňajúcich bunkovú proliferáciu alebo apoptózu rakovinovýchDruhý aspekt predloženého vynálezu je nasmerovaný na použitie zlúčenínyl, 4-(3-chlór-4 fluórfeny 1)amino-6- ł 4-(MN-dimetylamíno)- 1 -oxo-2-butén- 1 -ylamíno ł -7-.S)-tetrahydrofurán-3-yloxy)-chinazolínu, na výrobu farmaceutickej kompozície na liečenie špecifickýchpodtypov rakoviny uvedených ďalej v texte, ktorá zahŕňa účinné množstvá(l) 4-(3 -chlór-4-fluórfenyl)amino-6- (4-(1 V,N-dimety 1 amino)- l -oxo-Z-butén- 1 ylamino) -7-S)-tetrahydroti 1 rán-3-yloxy)-chinazolínu, alebo jeho farmakologicky prijateľnej adičnej soli s kyselinou

MPK / Značky

MPK: A61K 31/00, A61P 35/00, A61K 31/517

Značky: kombinačné, zahŕňajúce, liečenie, inhibitory, rakoviny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/27-e14265-kombinacne-liecenie-rakoviny-zahrnajuce-egfr-her2-inhibitory.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinačné liečenie rakoviny zahŕňajúce EGFR/HER2 inhibítory</a>

Podobne patenty